logo
Lakroan'i Madagasikara
Kardinaly Tsarahazana Mgr Désiré

Toriteny sy hafatra napetrany

admin il y a 1 année

Maro ireo fotoana nandraisan’ny Kardinaly Tsarahazana fitenana tany Toamasina. Teo ohatra ny fandrasainy fitenenana nandritra ny fitokanana ny pylône an’ny Radio Masôva. Teo koa ny toriteny izay fampianarana fanaon’ny fiangonana nandritra ny lamesa ary ny farany singanina dia ny teny fisaorana nataony. Tatitra.

Toriteny sy hafatra napetrany


Fitokanana


Isan’ny Nanaitra ahy tamin’ny fandraisana ahy dia tsapa fa miandrandra zavatra lehibe ny Kristianina ary koa ny vahoaka Malagasy. Miandrandra fahagagana ve ? Mampiasa saina ahy izany. Mampiasa saina ahy koa ny mahatsiaro ireo miezaka hitory ny Vaovao Mahafaly any lavitra any, ireo pretra any lavitra any. Izany indrindra no nanaovana ezaka hanome tanjaka an’ity radio ity. Radio izay manao lohalaharana ny fanabezana ialana amin’ny fanambakana. Mety hanelingelina izy ity fa hirosoana hatrany. ” tahaka izay raha fintinina ny teny natsipin’ny Kardinaly nandritra ny fotoana fitsofan-drano ilay pylône an’ny Radio Masôva.


Toriteny


Rehefa irahina isika rehetra vita Batemy ary koa nandray ny sakiramentan’ny Fankaherezana dia matetika milaza fa “tsy vitako izao”, “tsy mahay miteny aho”, “tsy voaofana amin’izany aho”. Jereo anefa fa raha vakiantsika ny Evanjely dia hitantsika fa ireo Apositoly ireo dia tsy nivoaka tamin’ny sekoly avo lenta, ary saika mpanarato ny ankamaroany. Jesoa Kristy izany dia nampanao batemy an’izao tontolo izao tamin’ny alalan’ireo mahantra, tamin’ny alalan’ireo madinika. Noho izany isika rehetra no voantso araka ny Evanjely araka ny fanomezam-pahasoavana azontsika tsirairay avy. Mazava loatra dia tsy maintsy atao amin’ny alalan’ny fitenenana.

Eny ilaina dia ilaina ny toriteny, nefa tsy mijanona amin’izany ihany fa indrindra koa amin’ny alalan’ny oha-piainana manaraka ny fiteny hoe “ny teny manaitra fa ny atao ihany no mahasarika” Raha tsy mifanaraka amin’ny tenenintsika ny ataontsika dia lasa mpandainga isika. Matetika mahavoa antsika izany. Hafa ny lazain’ny vava, hafa ny zavatra atao ka miaina ao anatin’ny fihatsaram-belatsihy isika. Noho izany, mila mibebaka isika, mila mibebaka isika mianakavy. Tsy maintsy mibebaka aloha mba hahatanteraka ny asa. Alohan’ny hanaovana fitoriana…. Minoa ny Evanjely (Mk 1, 17-25).

Raha tsy mibebaka isika dia tsy afaka ny hiantoka ny Marina, ary misy ny hira kristianina manao hoe : “Tsy zakan’ny olombelona vesaran’ota ny marina”

Rentsika teo ny nanjo ny mpaminany Amosa, tany Betela any amin’ny faritanin’i Joda : Ry mpahita ô, mandehana mandositra any amin'ny tanin'i Jodà, ka any hianao no mihinàna hanina; any hianao no maminania. Fa aza maminany atý Betela intsony, satria fitoera-masin'ny mpanjaka ny atý, ary tranom-panjakana ao amin’ny vakiteny voalohany (Bokin'i Amosy 7,12-15.)

Tsotra ny antony. Manelingelina ny mpisorona ny mpaninany Amosa. Tsy manaiky ny tsy rariny izy, manohitra ny fanambakana ny madinika izy, mitaky ny rariny sy ny hitsiny izy. Mazava loatra araka ny efa voalazako teny am-boalohany tsy zakanin’ny olombelona tsy vonona hibebaka ny marina : dia ny famporetana, fampijaliana, fampitahorana, fampisamborana ary famonoana aza.

Rentsika teo ny valitenin’i Amosa : Tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany; fa mpiandry omby sy mpamboly aviavy. Ary nalain'ny Tompo tany aho, dia nataon'ny Tompo tamiko hoe: Mandehana hianao, maminany any amin'Israely vahoakako.

 

Ry havako malala

Ilaina dia ilaina ny fijoroana ho vavolombelona tahaka an’i Amosa mpaminany. Mahazo laka maneran-tany ny ratsy, ny fitiavan-tena, fitiavana harena diso tafaohatra, fitiavana voninahitra… ka zary tsy mampaninona ny fampiasana ny hafetsen-dratsy rehetra mba hahazoana ny tombontsoa manokana, tsy mampaninona ohatra ny fampiasaina ny herisetra. Mila miova toe-tsaina isika izany. Mila miova isika Malagasy. Sao dia lasa fomba fanao ny risoriso, satria tokoa mantsy, ny zavatra hita amin’izao raha misy zavatra karakaraina, raha mikarakara taratatsy na zavatra iray ka tsy mety vita ka asaina miverimberina dia noho ianao tsy mahalala fomba, tsy manolotra kely. Ny Papa Fransoa dia tsy mihambahamba miteny mafy ary manohitra an’izay rehetra mamoritra ny mpiara-belona. Tsy afaka ampandeferina ny zava-misy ka rehefa tsara dia tsara, rehefa tsy mety dia tsy mety. Tsy mahatanty mijery ny vahoaka mijaly noho ny tsy fahamarinana, noho ny tsy firaharahiana Andriamanitra

 

Nahatsapa ny fahasoavana nomen’Andriamanitra azy i Md Paoly. Misaotra an’Andriamanitra izy araka ny ao amin’ny vakiteny faharoa rentsika teo. Isika koa dia tokony hahatsapa izany ary hisaotra an’Andriamanitra.

 

Ny hafatra ampitaina amintsika mianakavy dia ity : Mila mijoro sy miaina marina ny maha kristianina antsika isika. Koa raha tiantsika marina i Jesoa Kristy dia hiova isika ary azo inoana sy tsy isalasalana fa handroso ity Madagasikara ity.

Tadidintsika ny fanontaniana telo napetraka tamin’i Md Piera : Piera ! moa tia va ianao ? Ary tsaroantsika ny valintenin’i Md Piera nanao hoe: Eny tiako ianao Jesoa… Raha ny anton’ny fanontaniana no dinihana dia olona mitady zavatra ho azy no mametraka fanontaniana toa izany. Raha tia ahy ianao dia ataovy toa izao aho, ohatra, raha tia ahy ianao vangao lamasinina, vangao lambahoany, vangao telefaonina, raha tia ahy ianao hanamboary trano vato.

 

Tsy manao toa izany anefa i Jesoa fa maniraka izy. Tia ahy va ianao ? Fahano ny zanak’ondry. Izany hoe fahavononana, fitiavana hanompo ny namana no takian’i Jesoa Kristy. Izany no nahatonga Azy niteny hoe : Aza mitondra na inona na inona eny an-dalana na kitapo, na mofo, na farantsa kely varahina amin'ny fehin-kibo, afa-tsy tehina ihany, fa ny tongotra no asiana kapa, ary tsy mitondra akanjo roa.

 

Isika hitondra vahoaka na ara-panahy na ara-batana tiavontsika marina i Kristy raha tsy manompo ny vahoaka, mamono tena ho an’ny vahoaka izay vao tena tia an’i Kristy marina. Tadidio mandrakariva ny fahendren-drazana hoe : “aza ny lohasaha mangina no jerena fa Atra antampon’ny loha

 

Fisaorana


Fisaorana maro lafy ho an’ny sokajin’olona isanisany, ny Kristianina ny olona tsara sitra-po, tamin’ny fikarakarana amin’ny lafin-javatra maro ka teo ny fanotronana hatrany Roma ka hatreto Toamasina. Nahafoy fotoana, nahafoy vola aman-karena tsy ho voavaliko mandrakizay ireny fa Andriamanitra sy ny fitahiany no hangatahako hirotsaka aminareo tsirairay avy. Ny fanomezako ho anareo rehetra ho setrin’izany dia ny Romana 12, 21. (Tsy notononiny ny voarakitra ao fa heveriny fa efa mahay azy io ny rehetra satria io ny teny fanevany : “Aza mety ho resin'ny ratsy, fa reseo amin'ny soa ny ratsy”).

 

Nangonin-dRazafindramanitra


Ahitana ny toriteny

https://www.youtube.com/watch?v=0WTq4BGd7rY 


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 20 Jul. 2019 - 10:19-

  Ntsay Christian remplace Christian Ntsay.“Conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution, est nommé Premier Ministre, Chef du Gouvernement : Monsieur NTSAY Christian” tel est le premier article du décret N°2019-1407, portant nomination du Premier Ministre, publié par la présidence de la République ce 19 juillet 2019. Le choix du premier ministre a été effectué sur la base des noms présentés par les députés majoritaires de l’IRD. Selon la "rumeur" Les trois noms présentés sont : Fienena Richarn Haja Resampa et Ntsay Christian. Il est donc reconduit (pour la deuxième fois) par le président Andry Rajoelina.

 • 19 Jul. 2019 - 08:45-

  JIOI 2019. Dans le cadre des Jeux des Îles, les Barea affrontent en premier les Seychelles. Le match se déroulera au stade Auguste Vollaire le 20 juillet à 14h15. Madagascar n’a pas perdu, lors des deux dernières rencontres entre les deux sélections, avec une victoire (0-1) le 11 juin 2016 et un match nul (1-1) le 29 mai 2018.

 • 18 Jul. 2019 - 14:15-

  USA. Le cardinal DiNardo interpelle Donald Trump sur les droits des migrants. «Il est contraire aux valeurs américaines et chrétiennes de chercher à empêcher aux personnes d’émigrer ici quand elles fuient pour sauver leurs vies et pour trouver une sécurité pour leurs familles», déclare le cardinal DiNardo.

 • 18 Jul. 2019 - 11:27-

  Birao maharitra AN. Vita ny fifidianana ny mpikambana ireo mandrafitra ny Birao maharitry ny Antenimieram-pirenena. Toy izao izany : Filohan’ny Antenimierampirenena : Razanamahasoa Christine Harijaona, Ambatofinandrahana (IRD). Filoha Lefitra Antananarivo : Rasolonjatovo Honoré, Faratsiho (IRD). Filoha Lefitra Antsiranana : Rahelihanta Jocelyne, Antsiranana I (IRD). Filoha Lefitra Fianarantsoa : Razafitsiandraofa Jean Brunelle, Ikongo (IRD). Filoha Lefitra Mahajanga : Rahantanirina Lalao, Mahajanga I (IRD). Filoha Lefitra Toamasina : Michelle Bavy Angelica, Fenérive Est (IRD). Filoha Lefitra Toliara : Rabenirina Jean Jacques, Betioky Atsimo (IRD).
  Questeur 1 : Henri Jean Michel, Ambovombe (IRD). Questeur 2 : Rakotomanga Lantoarivola Sedera, Antananarivo II (IRD). Questeur 3 : Rabenirina Maminiaina Solondraibe, Ambohidratrimo (TIM).
  Mpampakateny : Angèle Solange, Amboasary Atsimo (Mahaleotena). Mpampakateny lefitra : Rafenomanantsoa Tsirimaharo Ny Aina, Antananarivo III (IRD).

 • 17 Jul. 2019 - 09:30-

  Mercato-Jeremy Morel. En fin de contrat avec l'OL, l’international malgache Jeremy Morel signe pour un an de contrat avec le Stade Rennais. « Je suis très enthousiaste et fier de rejoindre le Stade Rennais F.C. Je vais faire du mieux possible pour apporter mon expérience au club. J’avais plusieurs sollicitations mais sportivement je me voyais plus ici. J’espère avoir fait le bon choix. À moi de tout faire sur le terrain pour remercier le Président de sa confiance », a-t-il déclaré.  

 • 16 Jul. 2019 - 09:30-

  Désensablement. La piscine naturelle du Parc National Isalo est de nouveau ouverte à la baignade depuis le vendredi 12 juillet dernier. « La profondeur et la propreté de l’eau ont été testées par les agents de Madagascar National Parks afin de s’assurer que toutes les conditions requises pour la baignade durant la haute saison touristique 2019 soient au mieux », déclare Madagascar National Parks sur Facebook.

 • 15 Jul. 2019 - 14:30-

  Jeux des îles. A l’île Maurice, les sportifs venant des sept îles de l'océan Indien s'affronteront sur quatorze disciplines : athlétisme, badminton, le basketball, boxe, cyclisme, football, haltérophilie, judo, natation, tennis de table, voile, beach volley et volleyball. Pour cette édition, l’ouverture officielle se fera le 19 juillet et prendra fin le 28 juillet.

 • 15 Jul. 2019 - 13:00-

  FMF. Lova Ramisamanana ne pourra se présenter à la course pour être à la tête de la fédération malgache de football. Il l’évoque sur sa page Facebook ainsi, « j’ai le regret de vous annoncer que je ne pourrai pas me présenter à la présidence de la fédération malagasy de football, faute de n’avoir pu réunir les 3 cautions requises. Nous nous sommes battus jusqu’au bout mais nous n’avons pu faire face à certains obstacles. »

 • 15 Jul. 2019 - 08:30-

  CAN 2019. Suite à leur victoire respective contre la Tunisie et le Nigéria, le Sénégal et l’Algérie disputeront la finale de cette édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour rappel, les Fennecs ont battu ces Lions de la teranga lors de la phase de poule sur le score de 1-0 avec le but de Youcef Belaili.

 • 11 Jul. 2019 - 06:30-

  Fandaminana. Handamina ny polisim-pirenena ho an’ny alakamisy alina araka ny resadresaka tamin’ny mpanao gazety nataon’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Polisim-pirenena. Nanome ireo toromarika manodidina ny filaminana mandritra ny fijerena baolina kitra amin’izao Can izao izy ireo. Maro ny polisy hiasa amin’io alin’ny alakamisy io raha ny nambaran’ireto tompon’andraikitra ao amin’ny polisim-pirenena ireto.

 • 09 Jul. 2019 - 13:30-

  Supporter les Barea. L’inscription est ouverte pour aller supporter les Barea en Egypte pour leur quart de finale contre la Tunisie. Les billets sont disponibles auprès de l’Air Madagascar à Analakely. Adressez-vous à la même agence pour plus d’infos.

 • 06 Jul. 2019 - 13:00-

  Pape François – Poutine. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré le pape François au Vatican le 4 juillet pour une discussion privée de 55 minutes. Le pape François et Poutine ont discuté de questions d'actualité en Syrie, en Ukraine et au Venezuela, ainsi que de questions environnementales et de questions concernant l'Eglise catholique en Russie, selon le bureau de presse du Saint-Siège.

 • 05 Jul. 2019 - 11:00-

  CAN 2019. La CAF a rejeté les plaintes contre la RDC pour match truqué. Suite à l’insuffisance de preuve réelle, les accusations de corruption de la fédération zimbabwéenne de football vis-à-vis de leur gardien de but ont été rejeté. De ce fait, le match entre Madagascar et la RDC dans le cadre des huitièmes de finale aura bel et bien lieu dimanche prochain.

 • 05 Jul. 2019 - 08:30-

  Wi-fi gratuit. Le mercredi 10 juillet prochain, le wi-fi gratuit sera disponible à Antananarivo. Il sera possible de se connecter librement, sur quatre zones incontournables de la capitale comme au jardin Antaninarenina, à l’arrêt bus Ambohijatovo, au jardin Antanimena et au pont de Behoririka.

 • 04 Jul. 2019 - 10:30-

  Nicolas Dupuis. Selon Jeune Afrique, Nicolas Dupuis est 31ème dans le classement des entraîneurs les mieux payés en Afrique. Il perçoit 7000€ par mois, selon les chiffres publiés par le média. Le sélectionneur de l’Egypte, Javier Aguirre, est le coach le mieux rémunéré sur le continent avec un salaire mensuel de 108 000 euros.

 • 03 Jul. 2019 - 15:15-

  CAN 2019. Anicet Andrianantenaina et Carolus Andriamanitsinoro intègrent l’équipe type de la phase de poule de cette Coupe d’Afrique des Nations. Pour rappel, Anicet était l’homme du match pendant la rencontre face à la Guinée. Carolus l’était à son tour pendant le match contre le Nigéria.

 • 03 Jul. 2019 - 14:30-

  FIER-Mada. Tanterahana ny alarobia 7 hatramin’ny 11 aogositra ho avy izao ny FIER-Mada faha 21, ao amin’ny kianja Makis Andohatapenaka. Amin’izany dia hisy ny lao-bary an-dasy hiompana amin’ny « fandrosoana maharitra : tetik’asam-panjakana vatsiana vola amin’ny voajanahary sy ifampierana amin’ny tantsaha eny ifotony ».

 • 03 Jul. 2019 - 13:15-

  Energie solaire. La nouvelle technologie solaire pourrait produire de l'eau potable propre pour des millions de personnes dans le besoin. Des appareils appelés alambics solaires utilisent le soleil pour évaporer l'eau salée et condenser la vapeur en eau potable saine. Les chercheurs ont mis au point un nouveau système accélérant le processus d'évaporation, permettant ainsi à un petit alambic solaire de fournir toute l'eau potable dont une famille a besoin.

 • 03 Jul. 2019 - 08:30-

  Fampandrenesana. Tapaka ny lalana : -Lalana Dr Rajaonah- Pharmacie Ankadifotsy- EKAR Antanimena- ESCA ny saboty 6 jolay 2019. Voarara ho an’ny fifamoivoizan’ny  fiara rehetra tsy an-kanavaka ny ampahany amin’ireo lalana ireo. Izany dia noho ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny Sekoly Les Lutins Ankadifotsy, araky ny fampandrenesana.

 • 02 Jul. 2019 - 08:00-

  Supporter les Barea. Une offre exceptionnelle est disponible pour les 8è de finale de cette CAN. Elle est à 2.200.000 ar ( Billet d avion A/R +Hebergement+Transfert hôtel-stade+ Billet d entrée stade ) 298.000 ar ( Visa de séjour ) 198.000 ( Passeport ) soit 2.688.000 AR Départ d Ivato samedi 06 juillet - retour Ivato Lundi 08 juillet Appareil A 380 . Plus d infos contacter Air MADAGASCAR

Du même auteur

sport
societe

Dans la même rubrique

une
une
Publicité