logo
Lakroan'i Madagasikara
JMJ Maha-9

Hafatry ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara

admin il y a 3 mois

Indro ny Hafatry ny Fivondronamben'ny Eveka eto Madagasikara nampitaina Nandritra ny Sorona Masina famaranana ny JMJ Mada-9 Mahajanga.

Hafatry ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara

Hafatry ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara

 Famaranana ny JMJ Mada 9 Mahajanga

 

Ry tanora malala,

Misaotra an’Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanahy Masina isika, izay niara-dàlana tamintsika ka nahatontosa soa aman-tsara izao JMJ Mada-9, niarahantsika nankalaza teto Mahajanga, nandritra ny herinandro izao ary niarahantsika nandalina ny lohahevitra hoe :

« Aza matahotra ry Maria, fa sitrak’Andriamananitra ianao ! » (Lk 1, 30)

Tao anatin’ny fahatorany tanteraka i Maria no nahare an’io antson’Andriamanitra nampitain’ny Arkanjely taminy io.

Tampoka taminy izany ary tsy nazava avy hatrany tao an-tsainy ny lalana tian’Andriamitra itondrana azy. Nefa noho ny finoana lalina tao anatiny sy noho ny fitokiany tanteraka an’Andriamanitra dia afaka niatrika amim-pitoniana sy amim-panetren-tena ary nandray amim-pitiavana ny andraikitra nangatahan’Andriamanitra taminy izy, ka nanaiky ho Renin’ny Mpamonjy an’izao tontolo izao. Tao anaty fahanginana sy fitiavam-bavaka no namantarany tsikelikely ny sitrapon’Andriamanitra taminy.

Nanako tao am-pontsika nandritra ny fankalazana izao JMJ zao ny antson’Andriamanitra manao hoe “Aza matahotra ry tanora, fa sitrak’Andriamaitra ianao!”

Naneho ny finoantsika isika ka namakivaky lalan-davitra ary tsy nikely soroka nanao izay hahatongavana teto Mahajanga. Naneho ny finoantsika isika ka niombona ho Eglizy vahoaka iray tsy mivaky, natambatry ny Fanahy Masina sy ny Eokaristia tanatin’ny fihavanana sy fifankatiavana ary ny fifandeferana. Antenaina fa mbola nanamafy sy nampitombo ny finoantsika izany traikefam-piombonana izany, izay mbola nohamafisin’ny katesizy natolotr’ireo Eveka, dimbin’ny Apôstoly.

Rehefa nanovo fahasoavana tamin’ny fankalazana izao JMJ Mada-9 izao àry isika dia irahin’i Kristy ho misionera any amin’ny Eglizy sy ny fiaraha-monina niaviantsika.

Ny hafatra voalohany dia : mahaiza mihaino sy mamantatra ny antson’Andriamanitra miantefa ao am-ponareo tsirairay. Avelao hiredareda ao anatinareo ny afon’ny finoana novelombelomina teto Mahajanga. Sokafy midanadana ho an’i Kristy ny fonareo fa izy irery ihany no Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana azo antoka.

Aoka ianareo tsy ho voasariky ny firehan-kevitra te hanala an’Andriamanitra eo amin’ny fianantsika olombelona izay mitarika antsika amin’ny fahaverezana. Aoka tsy ho sodokan’ireo mitady hamily ny finoanareo amin’ny fanambazana vola sy ny fampanantenana hasambarana mándalo eto an-tany.

Aza hadino fa tsy ny tabataba sy ny rendrarendran’izao tontolo izao velively no ahafahantsika mamantatra ny antson’Andriamanitra sy mamaly Azy amim-pahamarinana mba ahitantsika ny lalam-pahasambarana tena izy, fa ao anatin’ny vavaka sy ny fahanginana. Ao amin’ny atifon-tsika lalina mantsy no sehatra itenenan’Andriamanitra amintsika sy anilovan’ny Fanahy Masina ny feon’ny firitreretantsika.

Rehefa izany dia aza matahotra ny hamaly ny antson’Andriamanitra ho Ray sy Renim-pianakaviana, hijoro ho vavolombelon’ny finoana hampijoro fiaraha-monina anjakan’ny fitiavana sy ny fahamarinana ary fiadanana.

Aza matahotra ny hamaly ny antson’Andriamanitra ho pretra ka ho mpiandry sy mpanompo mahatoky ary ho mpizara fahasoavana amin’ny Vahoakan’Andriamanitra mangetaheta famonjena.

Aza matahotra ny hamaly ny antson’Andriamanitra ho relijiozy, vavolombelon’ny fitiavana lavorary sy ny fanantenana ny fanjakan’ny lanitra.

Aza matahotra ny hamaly ny antson’Andriamanitra hanompo ny hafa amin’ny fiainam-panokanan-tena eny anivon’ny fiaraha-monina.

Aza matahotra ny ho masina fa aoka hiara-hientana sy hifanentana hanohitra ny ratsy sy ny fironan’ny maro mankany amin’ny kolon-tsainam-pahafatesana (culture de la mort), mitarika antsika amin’ny tsy fandriam-pahalemana, famonoana ain’olona ankitsirano amin’ny endriny samihafa, ny fanimbàna ny tontolo iainana, fanosihosena ny zo aman-kasina maha-olona.

“Aza manaiky ho resin’ny ratsy fa reseo amin’ny soa ny ratsy” (Rom 12, 21)

Aza matahotra fa efa sitrak’Andriamanitra hanana ohatra hotahafina amin’ny famaliana ny antson’Andriamanitra ny firenentsika :

Ohatra amin’ny ny fiainana ny finoana sy ny famaliana ny antso hanokan-tena hanompo ny hafa i Mompera Jacques Berthieu, Frera Raphael Louis Rafiringa ary Mompera Jean Beizim.

 

Ohatra amin’ny fiainana ny finoana manosika hijoro amin’ny marina sy ny fitiavana enti-manova endrika ny fiaraha-monina hatramin’ny fahafoizana ny aina kosa i Victoire Rasoamanarivo sy Lucien Botovasoa, lahika Ray sy Renim-pianakaviana.

Meteza àry ho tanora misionera hampijoro ny Eglizy, Iraka sy Fahazavana, hanilo ny fiaraha-monina. Ny fidirana amin’ny fikambanana masina sy ny firotsahana amin’ireo andraikitra isan-tsokajiny any amin’ny Eglizy misy anareo tsirairay avy any, no hanampy anareo handalina sy hiaina ny finoana ka hanehoanareo ny maha-zanaky ny Eglizy anareo. Raiso sy iaino ny sakramenta loharanon’ny fahasoavana sy fahamasinana, miantoka ny fiombonan’aina amin’Ilay afaka mamonjy antsika sy mamelombelona ny fiombonantsika, fa io no raki-tsoa sarobidy tsy manan-tsahala ameloman’ny Eglizy antsika.

Izao vanim-potoana lalovan’ny firenentsika izao tokoa dia mitaky firotsahana an-kasahiana entanin’ny finoana latsa-paka.

Raha mitazam-potsiny isika na ho mpanaraka am-bokony izay tian’ny hafa itarihana antsika dia meloka eo anatrehan’ny tantara. Koa mampirisika anareo ny Eglizy mba hirontsaka an-tsehatra am-pitiavana sy am-pahamarinana ary amim-pitandremana amin’ny fiainam-pirenena.

 

 

Manoloana ny fifidianana ho avy, dia manentana anareo tanora izahay Eveka mba hanefa ny adidy masina izay hiantoka ny ho avin’ity firenena malalantsika ity, ary taomy ho amin’izany daholo ny rehetra ka hanara-maso sy hiaro ny marina sy ny mangaharaha. Aoka anefa hahay handinika sy hamantatra ary hamakafaka lalina ka tsy hisy hanery anao amin’ny safidy ataonao afa-tsy ny feon’ny fieritreretanareo.

Ho fanajana ny fahafahanao sy ny feon’ny fieritreretanao indrindra no mahatonga ny Eglizy katôlika tsy hanohana na hampanohana na iza na iza amin’ny fifidianana.

Aza sodokan’ny mena miraviravy sy ny tolotra kely mándalo tsy hahatody taona akory fa endrika isehoan’ny famitahana anao sy fividianana ny safidinao ireny. Zo sarobidy tsy voavidim-bola aman-karena manko ny mifidy.

Ho anareo terem-panahy nirotsaka kosa, aoka tsy halaim-panahy hanararaotra ny finoana ho fitaovana entina misehoseho, hahazoana toerana sy voninahitra eo amin’ny fiaraha-monina ary tombotsoa manokana. Finoana sadasada izany. Ny finoana tena izy dia tsy maintsy manosika hitia sy hanompo ny vahoaka ho fikatsahana ny soa iombonana.

 

Ry tanora malala,

Tianay ho tsapanareo fa Reny tia anareo, matoky anareo ary vonona hihaino sy hiahy anareo ny Eglizy. Ao ampon’ny Eglizy tokoa ianareo ka izany no hanaovany Sinaody manokana mandritra ity volana oktôbra ity, miompana amin’ny lohahevitra hoe “ny tanora, ny finoana, ary ny famantarana ny antson’Andriamanitra”. Aoka àry ianareo hivavaka mba hahatontosa soa aman-tsara izany Sinaody izany ary handray sy hiaina am-pitiavana izay fehin-kevitra hivoaka avy eo, izay azo antoka fa hahasoa ny ho avinareo.

Eto am-pamaranana ary dia mirary anareo hahaleo hahalasa amin’izao iraka anirahan’Andriamanitra sy ny Eglizy anareo izao. I Jesoa Kristy anie ho namana akaiky hanilo sy hitari-dalana ary hitantana ny fiananareo.

Toy ny sambokely mamakivaky onjan-drano ny fiainan’ny Eglizy eo anivon’izao tontolo izao ka aoka tsy ho kivin’ny zava-tsarotra sy ny fanenjehana ary ny esoeso amam-panarabian’izao tontolo izao. Izay tsy mirotsaka ihany no tsy tojo zava-tsarotra ary raha tsy voasedra ny finoantsika tsy ho matotra.

Apetrakay eo ambany fiarovan’i Masina Maria ilay “Renin’ny tanora” sy “Môdelin’ny famaliana ny antson’Andriamanitra” ny dianareo sy ny ho avinareo manontolo.

“Aza matahotra ry tanora, fa sitrak’Andriamaitra ianao!”

Dia mitso-drano anareo am-pitiavana izahay Evekanareo !

                       

Natao teto Mahajanga anio faha-14 Oktôbra 2018.

Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 09 Jan. 2019 - 08:42-

  Le FFKM présente ses vœux au Président de la République p.i. Les représentants du Conseil Chrétien des Eglises (FFKM), sont venus présenter les vœux de nouvel an au Président de la République p.i, Rivo Rakotovao, au palais d’Ambohitsorohitra, le 8 janvier 2019. Le Président en exercice de la FFKM a évoqué lors de la rencontre l’importance de la période que traverse le pays à l’heure actuelle, et n’a pas manqué de souligner l’union dans la prière pour la marche du pays ; il a aussi mis en relief la noble mission et les responsabilités qui incombent au Chef de l’Etat, Rivo Rakotovao, et invoqué la bénédiction divine à son endroit ainsi qu’à sa famille.

 • 07 Jan. 2019 - 14:16-

  Jours fériés de 2019. Mardi 1er Janvier, Vendredi 8 Mars : Journée de la Femme. Vendredi 29 Mars : Jour des martyrs 1947. 21 Avril : Pâques ; 22 Avril : Lundi de Pâques. Mercredi 1er Mai : Fête du travail. 30 Mai : Ascension. 4 Juin : L'Aïd el Fitr. 9 Juin : Pentecôte ; 10 Juin : Lundi de Pentecôte. 26 Juin : Fête de l'Indépendance. 11 Aout : L'Aïd el kebir ou Aïd-al-adha. 15 Août : Assomption. Vendredi 1er Novembre : Toussaint. 25 Décembre : Noël.

 • 05 Jan. 2019 - 09:59-

  Différents cas d’annulation d’une élection. Suivre les liens

  http://www.lakroa.mg/item-1607_articles_monde_18-la-cour-suprame-annule-laalection-prasidentielle.html


  http://www.lakroa.mg/item-1608_articles_monde_18-annulae-a-cause-daune-utilisation-abusive-de-facebook.html

 • 04 Jan. 2019 - 07:17-

  Résultats officiels le 8 janvier. La HCC, Haute Cour Constitutionnelle, dans un communiqué publié sur son site fait savoir la date de la proclamation officielle des résultats. La HCC procèdera à la proclamation officielle du second tour de l’élection présidentielle le mardi 8 janvier 2019 à 15 heures. La cérémonie aura lieu à la salle de proclamation du Palais d’Etat d’Ambohidahy. Pour la la HCC, s’applique de facto l’Article 61 de la Loi organique N°2018-009 relative à l’élection du Président de la République qui dit que la HCC procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de neuf (9) jours à partir de la date de publication des résultats provisoires par la CENI.

 • 02 Jan. 2019 - 12:49-

  Sainte et heureuse année 2019. Nous vous envoyons des étoiles de Paix, de solidarité, de Vérité et d’Amour pour qu’elles illuminent votre vie toute l’année 2019. toute l'équipe de www.lakroa.mg nous vous offrons comme menu au quotidien pour les 365 jours : "De belles coupes de sourire, Quelques éclats de rires, Une grande cuillerée de gentillesse, Quelques grains de tendresse, Une bonne pincée d’affection, Des poignées d’or et d’argent, Un maximum de réussite, Saupoudrer de gaïté, Faire mijoter avec douceur, Servir joyeusement."

 • 29 Dec. 2018 - 13:12-

  Délai des requêtes. En application du système de délai franc mis en œuvre lors du premier tour de l’élection présidentielle, le dernier jour de dépôt des requêtes tombant normalement un samedi (voir communiqué du 28 décembre 2018, in infra), la date limite de dépôt est reportée au premier jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le lundi 31décembre 2018 à 16 heures. La proclamation officielle des résultats provisoires du second tour de l’élection présidentielle ayant eu lieu le jeudi 27 décembre 2018, la date limite de réception des requêtes auprès du greffe de la Haute Cour Constitutionnelle est fixée au samedi 29 décembre 2018 à minuit.

 • 29 Dec. 2018 - 13:02-

  Mamory vahoaka. Tsy manaiky ny voka-pifidianana navoakan’ny CENI ny mpomba ny kandida laharana faha 25, Marc Ravalomanana. Mamory vahoaka eo amin’ny “kianjan’ny 13 mai” izy ireo ny sabotsy 29 desambra. Milaza ny ampiseho ireo porofo mitarika azy ireo tsy hanaiky iny voka-pifidianana iny, porofo izay ho azy ireo milaza fa nisy hala-bato tany rehetra tany. Hala-bato amin’ny endrika isan-karazany ka nahatonga ny fandresen’ny kandida lahanara faha 13 Andry Nirina Rajoelina.

 • 29 Dec. 2018 - 13:01-

  Vokatra navoakan’ny CENI ny alakamisy 27 desambra. Tamin’ireo mpifidy miisa 9 913 599  voasoratra anarana ao anaty lisi-pifidianana, 4 767 697 (48, 09%) no tonga naneho ny safidiny. Ny isan’ny vato manankery tamin’izany dia nahatratra, 4 648 086, ny vato maty tamin’izany, 78 465 ary ny vato fotsy 41 146. Mitsinjara toy izao ny vato azon’ireo kandidà mpifanina tamin’izany fifidianana izany : ny an’ny kandidà laharana faha 13, RAJOELINA Andry Nirina, 2 587 035 manome isan-jato 55,66% ary ny an’ny kandidà laharana faha 25, RAVALOMANANA Marc, 2 061 051 manome ny salan’isa 44,34%.

 • 24 Dec. 2018 - 12:15-

  Joyeux Noël ...
  Lorsque décembre frappe à la porte
  Dame pluie arrose la terre qui se couvre de beauté…
  Plus Noël approche plus la douceur s’installe
  Les guirlandes illuminent nos sapins de noël,
  Et sur tous les visages, la joie et les sourires.
  Noël arrive, quel grand bonheur !
  A cette occasion, www.lakroa.mg vous dit : “Joyeux Noël”
  Merry Christmas dia samia ho lavitry ny kirizy mafy !

 • 20 Nov. 2018 - 07:46-

  Communiqué HCC. Suite à la publication officielle des résultats provisoires du premier tour de l’élection présidentielle par la CENI le samedi 17 novembre 2018, s’appliquent de facto les dispositions suivantes de la Loi organique N°2018-009 relative à l’élection du Président de la République :
  Article 61 :
  La Haute Cour Constitutionnelle procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de neuf (9) jours à partir de la date de publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
  Article 66 alinéa 2 :
  Le délai de recours est fixé à deux (2) jours après la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
  En application du système de délai franc, la réception des requêtes sera clôturée le mardi 20 novembre 2018 à 24h.

 • 16 Nov. 2018 - 07:45-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 16 novembre 2018 à 6 heures et 58 minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 22 576 sur 24 852 soit : 90,84%. Inscrits : 8 906 101 sur 9 913 599 votants : 4 807 829 suffrages exprimés 4 453 212 soit 92,48%. Taux de participation : 53,98%.

  - RAJOELINA Andry Nirina : 1 763 347 soit 39,60%

  - RAVALOMANANA Marc : 1 535 795 soit 34,49%

  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery : 390 356 soit 8,77%

  - MAILHOL André Christian Dieu Donné : 56 928 soit 1,28%

  - RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin : 53 629 soit 1,20%

  - RAFALIMANANA Ny Rado : 52 897 soit 1,19%

 • 16 Nov. 2018 - 07:45-

  Administrateur apostolique du diocèse de Mahajanga. Mgr Gustavo Bombin Espino, OSST, actuellement évêque du diocèse de Maintirano (dont il est le premier évêque) a été désigné comme Administrateur apostolique du diocèse de Mahajanga. L’annonce a été faite durant les obsèques de Mgr Roger Victor Solo Rakotondrajao le vendredi 9 novembre à Mahajanga. Pour mémoire, Mgr Gustavo Bombin Espino était évêque de Tsironomandidy entre février 2004 et février 2017 ‘érection du noouveau diocèse de Maintirano). Mgr Gustavo Bombin Espino est né le 24 septembre 1960 à San Llorente (Valadolid en Espagne).

 • 14 Nov. 2018 - 13:41-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 14 novembre 2018 à 13 heures et 6 minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 17504 sur 24 852 soit : 70,43%. Inscrits : 7 062 725 sur 9 913 599 votants : 3 827 816 suffrages exprimés 3 539 985 soit 92,48%. Taux de participation : 54.20%.

  - RAJOELINA Andry Nirina: 1396356 (39.45%)
  - RAVALOMANANA Marc: 1297579 (36.65%)
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 266857 (7.54%)
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 46243 (1.31%)
  - RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin: 41091 (1.16%)
  - RAFALIMANANA Ny Rado: 39742 (1.12%)

 • 13 Nov. 2018 - 14:56-

  FMF out, comité de normalisation in. Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé, ce 12 novembre 2018, de désigner des comités de normalisation pour les Fédérations de Football de République dominicaine (FEDOFUTBOL) et Madagascar (FMF) conformément à l’art. 14, al. 1a et l’art. 8, al. 2 des Statuts de la FIFA. À Madagascar, la décision de nommer un comité de normalisation est liée à la procédure électorale de la FMF, qui n’a pas été effectuée conformément aux exigences réglementaires applicables aux membres de la FIFA. Le mandat du comité expirera au plus tard le 12 mai 2019. La participation des Barea à la CAN n'est pas concernée par la mise en place du comité de normalisation.

 • 13 Nov. 2018 - 07:46- Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 13 novembre 2018 à 6 heures et 57minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 13 283 sur 24 852 soit : 53,45%. Inscrits : 5 370 311 sur 9 913 599 votants : 2 876 312 suffrages exprimés 2 659 943 soit 92,48%. Taux de participation: 53,56%.
  - RAJOELINA Andry Nirina : 1 051 134 (39,52%)
  - RAVALOMANANA Marc: 950 724 (35,74%)
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 212 682 (8%)
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 35 382 (1,33%)
 • 12 Nov. 2018 - 08:08-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 12 novembre 2018 à 6 heures et 8 minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 10437 sur 24852 soit : 42%. Inscrits 4 285 527 sur 9 913 599 votants : 2 301 808 suffrages exprimés 2 129 443 soit 92,51%. Taux de participation: 53.71%.

  - RAJOELINA Andry Nirina : 835301 soit 39.23%
  - RAVALOMANANA Marc: 785748 soit 36.90%
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 160879 soit 7.55%
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 28308 soit 1.33%

 • 10 Nov. 2018 - 12:47-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 10 novembre 2018 à 10h 25minutes. C’est une tendance nationale, nombre de bureau de vote (BV) traité : 3 663  sur les 24 852. Inscrits : 1 646 896 sur 9 913 599 votants : 860 662. Suffrages exprimés : 798 788. Taux de participation : 52.26%.  

  RAJOELINA Andry Nirina : 40.90%.

  RAVALOMANANA Marc: 39.09%.

  RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 5.75%

  MAILHOL André Christian Dieu Donné: 1.46%

  RABARY Andrianiaina Paul: 0,95%

 • 06 Nov. 2018 - 07:44-

  Camions pour le SAMVA. Le communiqué du Conseil des Ministres du lundi 5 novembre 2018 effectué 16 Heures au Palais d’Ambohitsorohitra nous apprend l’arrivée d’un premier lot de 11 camions remis au SAMVA (Service Autonome de Maintenance de la Ville d'Antananarivo) pour l’enlèvement des ordures de la capitale a été portée à la connaissance du Conseil, et le Chef de l’Etat a insisté sur l’importance d’une bonne gestion de ce nouveau parc de véhicules et la mise en place de procédures de contrôles strictes. On attend les impacts réels de cette remise de camions.

 • 04 Nov. 2018 - 08:46-

  Nodimandry i Mgr Rakotondrajao Roger Victor Solo. Nodimandry ny sabotsy 3 novambra teo i Mgr Rakotondrajao Roger Victor Solo, evekan’i Mahajanga, mpiahy ny vaomieran’ny « Justice et paix » nasionaly sy ny fonja. Tsiahivina etoana ny resaka nataony mikasika ny tany ao Soamahamanina. Lahatsoratra nivoaka tao amin'ny Lakroan'i Madagasikara laharana 3979, pejy faha-12 ary ity ny rohy ahitana izany eto amin’ny www.lakroa.mg  https://www.lakroa.mg/item-818_articles_dossier_18-resaka-nifanaovana-tamin-i-mgr-rakotondrajao-roger-victor-solo.html

 • 24 Oct. 2018 - 11:42-

  Endrika fanakorontanana. Nanambara ny Za’Gasy ny zoma 19 okitobra lasa teo teny Ambohimitsimbina fa tena fanakorontanana no nataon’ilay mpomba ny kandida iray heverina fa goavana, izay nitaona ny ireo izay tsy voasoratra amin’ny lisi-pifidianana ho tonga hifidy amin’ny biraom-pandatsaham-bato 7 novambra. Marihina fa nitety haino aman-jery io pomba ny kandida iray io ny 18 okitobra lasa teo. Miantso ny Ceni sy ny Cfm ary ny mpitandron’ny filaminana ary ny Hcc mba hanao fanazavana mikasika ny fakana ordonnance sy ny resaka lisi-pifidianana ity fa mety hampikorontana ny fifidianana.

Du même auteur

politique
dossier

Dans la même rubrique

une
une
Publicité