logo
Lakroan'i Madagasikara
Hafatry ny FEM

« Matokia, efa nandresy an’izao tontolo izao Aho. » (Jn 16, 33)

admin il y a 9 mois

Toy ny fanaony isaky ny mahavita fivoriana dia mampita Hafatra ho an'ny olon-drehetra ny Eveka, ao anatin'ny Fivondronamben'ny Eveka eto Madagasikara, fa indrindra ho an'ireo Kristianina katolika sy ny Olona tsara sitrapo.

« Matokia, efa nandresy an’izao tontolo izao Aho. » (Jn 16, 33)

Hafatry ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara

« Matokia, efa nandresy an’izao tontolo izao Aho. »

(Jn 16, 33)

 

Ho an’ny Kristianina tsy ankanavaka sy ireo rehetra tsara sitra-po

 

Homba anareo anie ny Fiadanana !

Ry havana malala,

 

 

1-   Harem-panahy nentin’ny JMJ MADA 9

Tontosa soa amantsara iny JMJ nasionaly tany Mahajanga iny. Izay nanamarihana ihany koa ny faha roapolo taonany teto amintsika (1998-2018). Isaorantsika Andriamanitra. Nitondra vokantsoa ho antsika rehetra, indrindra ho an’ny tanora ny fandinihana ny lohahevitra hoe : « Aza matahotra ry Maria fa sitrak’Andriamanitra ianao. » (Lk 1, 30). Namokatra tokoa satria niainga tamin’ny traikefa sy fomba fiasa efa matipaika : Eokaristia, sakramentan’ny fampihavavana, alimbavaka, Katesizy, Làlan’ny Hazofijalina, fifanankalozana sy fifampizarana … iny JMJ iny.

Mankasitraka manokana ny diosezin’i Mahajanga nandray sy ny VPKT niara-nanomana. Niampy indrindra koa ny firaisankina sy ny fifanomezan-tànanan’ny fianakaviamben’ny tanora niara-nanao iny fivahinianana masina iny.

Samy nidera ny fahafoizan-tenan’i   Mgr Roger Victor RAKOTONDRAJAO, Evekan’i Mahajanga isika. Na dia tao anatin’ny tsy fahasalamana aza izy tamin’ireny fotoana ireny dia tsy nisaraka tamin’ny tanora ary nanome fampianarana mafonja tamin’ny Eokaristia fanirahana. Niara-dia tamin’izy ireo isanandro koa izahay ary nametraka hafatra hoe : “Ry tanora ô, tianay ho tsapanareo fa ny Eglizy dia Reny tia anareo, matoky anareo ary vonona hihaino sy hiahy anareo. Ao ampon’ny Eglizy tokoa ianareo ka izany no nanaovany Sinaody manokana nandritra iny volana oktôbra iny tany Roma, niompana amin’ny lohahevitra hoe “ny tanora, ny finoana, ary ny famantarana ny antson’Andriamanitra”.

Harem-panahy lehibe azo tsapain-tànana no azonareo tanora nandritra ny JMJ MADA 9. Nisongadina indrindra tamin’izany ny hafaliana, ny fiombonam-piainana, ny fitiavam-bavaka, ny fahaizana mihafy, niatrika ireo zava-tsarotra tamin’ny fandaminana ny olona marobe mihoatra ny efatra alina. Tsapa ny fahamatorana sy ny fahaizanareo mifampitsimbina. Ary ny fifampizaranareo am-pahatsorana ny tao am-po tamin’ny fametraham-panontaniana samihafa. Voandalana nentinareo nody ny hafatry ny Papa Fransoa manao hoe : “Mandehana mitory amin’ny olona rehetra fa tia antsika i Jesoa ary raha miaraka aminy dia ho foana ny tahotra rehetra. Tanteraho ny nofinofinareo ary miaraha miasa hanorina ny hoavinareo sy ny hoavin’ny firenenareo amin’ny fikatsahana mandrakariva ny soa ho an’ny tsirairay sy ho an’ny hafa”.

2-   Tahotra sy Fahadisoam-panantenana

Nifarana ny JMJ. Niverina amin’ny toerana niaviany avy ny rehetra. Efa tafiditra tao anatin’ny vanim-potoan’ny fampielezan-kevitry ny fifidianana ny malagasy rehetra.  Nisokatra ny mason’ny tanora, notsilovin’ny fahazavana voaray tao amin’y JMJ, ka nametra-panontaniana maro : Hahita rariny ombam-piadanana tokoa ve ity firenentsika ity ? Hiverina amin’ny tena hasiny ve ny soatoavina malagasy ? Mbola mendrika hitokisana ve ireo Ray aman-dreny any anatin’ny fiaraha-monina any ? Toa ny fitiavan-tena mantsy no tena manjaka amin’ity firenena ity fa tsy ny fijerena ny soa iombonana. Ny vola no andriamanitra tompoina

Tsapan’ireo tanora ireo araka ny fifampizarana nataony fa mitombo tsy tambo isaina ny fahasahiranana eto amintsika. Toa lian-drà ny vahoaka ka mihamitombo ny ady,  sy ny tsy fandriam-pahalemana, tonga hatrany amin’ny fifamonoana, na antanàndehibe na ambanivohitra.

Raisinay Eveka ny tebiteby sy ahiahin’ireo tanora zanantsika ireo ka mitodika amintsika Ray aman-dreny sy olon-dehibe natao ho modelim-piainana sy hananatra izahay : Toa Ray aman-dreny miady sy mifanilika eo imason’ny zanany hita. Mifanao valala an-karona : tsy mifankazo, mifanenjika, mifampitory, tsy mifanaja amin’ny teny tsy voahevitra. Toa tanteraka ilay fitenenana hoe : « ny ray aman-dreny no miady, ny ankizy no voatorotoro ».

Potika ny soatoavina maha malagasy, maty ny marina, very ny zo aman-kasina maha olona ny maro. Simbain’ny mpanao politika ny toe-tsain’ireo olon-tsotra. Maha lasa saina ny nahita  volabe tsy fantam-pihaviana nampanontany ny ory tamin’ireny fotoanan’ny fampielezan-kevitra ireny. Fa nahoana loatra re?  

Ny fiombonan’ny fianakaviana no andrandraina nefa politikan’ny fifanaratsiana sy fampisarahana no misongadina. Very ny fahaizana mifanakalo hevitra mitondra amin’ny teny ierana eo amin’ny fikatsahana ny tombontsoa ambonin’ny firenena. Tsaroanay eto ny tenin’i Lucien Botovasoa olontsambatra, tamin’ireo mpanao politika tamin’ny tamin’ny fotoan’androny :  “miaina amin’ny lainga ny politikanareo ka ho rà no hiafarany”.

Hoy koa ny Papa Fransoa vao tsy ela akory izay : « Zary natao kolo-piainana ny ady sy ny fifamonoana, ka nampidina ambany dia ambany ny maha-olona, sy ny fahasahiranana tsy tambo isaina, ary dia ho lian-drà tsy hahay mifandamina intsony ve isika ?.... Atsaharo amin’izay, fa rahefa mivavaka isika, dia aoka ho fanorenam-piadanana fa tsy ho fandranintana ady no atao » (Angelus, 11 novembre 2018)

3-   Aza matahotra, efa nandresy an’izao tontolo izao aho. (Jn 16, 33)  

Io voalazan’ny Papa io àry no entinay manainga antsika kristianina tsy ankanavaka sy ianareo rehetra tsara sitra-po eto Madagasikara : Vonjeo re ity tanindrazana malalantsika ity.

Mankasitraka antsika vahoaka malagasy, nandray anjara mavitrika tamin’iny fifidianana fihodinanana voalohany iny, na dia maro aza ny zavatra tsy tomombana. Hita taratra hatrany ny fahendrena sy fahamatoran’ny vahoaka mandala ny fihavanana sy naneho ankalalahana ny safidiny.

Miantso ny rehetra ho tony sy hilamina eo am-piatrehana ny ho tohiny. Manainga ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny mba hampanjaka ny fahamarinana sy ny mangarahara ary hanaja ny tena safidin’ny vahoaka.

Ka ho anareo izay ho voafidy amin’izany, dia hajao ny teny nomena ary tanteraho ireo toetra natolotray anareo tamin’ny hafatra 29 mai 2018.  

Raha mifanome tànana ampitokiana isika, ho velona ary ho ela velona i Madagasikara, koa :

·       Hamafiso ny finoana an’i Jesoa nitsangan-kovelona, Mpanjakan’izao rehetra izao, nandresy ny herin’ny maizina sy ny fahafatesana. « Ho aminareo anie ny fiadanana », hoy izy. Zary voaary vaovao ao amin’i Jesoa ny olombelona ka miverina amin’ny maha- izy azy.

·       Manapotika ny fiainana, tsy afahantsika mivoatra sy mametraka fiaraha-monina mitondra amin’ny fampandrosoana ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra, ny tsy fijoroana amin’ny marina eo amin’ny seha-piainana rehetra. Koa sahia mampanjaka ny marina.

·        Adidy masina ho an’ny Ray aman-dreny rehetra ny manampy ny zanany ary ho an’ny olon-dehibe ny manao tantsoroka amin’ny tanora hiatrika ny hoaviny  amin’ny alalan’ny fametrahana indray ny soatoavina maha malagasy.

·       Hamafisina ny fanomezana toerana ny fifanakalozan-kevitra amim-panajana izay mitondra amin’ny tena marina hikatsahana ny soa iombonana ho an’ny Firenena manontolo. Làlana hahatongavana amin’izany ny Fanabeazana olom-pirenena vanona (education civique). Ilaina ny fifampifehezana hentitra enti-manova ny toe-tsaina efa lasa lomorina.

·       Mila ho dinihina tsara ny Lalàm-panorenantsika mba hiorina tsara sy ho matotra ka hanampy ny tsirairay hanana ny tena fitiavan-tanindrazana izay mitaky fahafoizan’aina manontolo.

·       Aza ekena mihitsy ny fanapotehana sy fanoloana ny kolontsaina iorenan’ny soatoavana maha malagasy. Halaviro ny fivarotana ny harem-pirenentsika fa masina ny Tanindrazana.

Famaranana

Hoy ny Papa ho an’ny tanora sy ho antsika mianakavy ihany koa :  “Maniraka anareo aho ho mpitondra hafatry ny fiadanana sy ny fanantenana eo amin’ny fiainanareo, eo amin’ny tanànanareo sy amin’ny toerana rehetra iainanareo sy iasànareo… Aoka tsy hanirery ianareo, ny Eglizy dia Fianakaviam-be hahitànareo fanohanana sy fankaherezana, any amin’ny paroasinareo sy ny fikambanana misy anareo, amin’ny alalan’ny vavaka, ny sakramenta, ny fifankatiavana, ny fitantanan’ny pretra sy ireo mpino hafa vita batemy”.

Hankalaza an’i Kristy Mpanjaka isika katolika, hiditra amin’ny vanim-potoanan’ny fihavian’ny Tompo, ary hankalaza  ny Noely sy ny Taom-baovao 2019, koa enga anie hitondra ainga vaovao hoantsika mianakavy izany, ary ho mafy orina ao am-pontsika fa « i Kristy dia efa nadresy an’izao tontolo izao ».

Ankinina amin’i Masina Maria, mpiaro an’i Madagasikara sy ireo Olomasina sy Olontsambatra zokintsika ny fiainantsika manontolo.

Mitso-dranao anareo izahay Evekanareo.

 

Natao teto Antananarivo

Anio 22 novambra 2018

Fetin’i Mb Cécile, Virjiny martiry

 

Son Éminence le Cardinal Désiré TSARAHAZANA, Arsevekan’i Toamasina,

Filohan’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara,

Mgr Marie Fabien RAHARILAMBONIAINA, Evekan’i Morondava, Filoha lefitra,

Mgr Jean Claude RANDRIANARISOA, Evekan’i Miarinarivo, Sekretera Jeneraly,

Mgr Benjamin Marc RAMAROSON, Arsevekan’Antsiranana,

Mgr Odon Marie Arsène RAZANAKOLONA, Arsevekan’Antananarivo,

Mgr Filgence RABEMAHAFALY, Arsevekan’i Fianarantsoa,

Mgr Fulgence RABEONY Arsevekan’i Toliary,

Mgr Georges Varkey PUTHIYAKULANGARA, Evekan’i Port-Bergé

Mgr Rosario VELLA, Evekan’Ambanja,

Mgr Jean de Dieu RAOELISON, Evekan’Ambatondrazaka,

Mgr Marcellin RANDRIAMAMONJY, Evekan’i Fenoarivo Atsinanana,

Mgr Philippe RANAIVOMANANA, Evekan’Antsirabe,

Mgr Gustavo Bombin ESPINO, Evekan’i Maintirano, Administrateur Apostolique-n’i Mahajanga.

 

Mgr Fidelis RAKOTONARIVO, Evekan’Ambositra

Mgr José Alfredo Caires DE NOBREGA, Evekan’i Mananjary,

Mgr Gaetano DI PIERRO, Evekan’i Farafangana, Administrateur Apostolique-n’i Moramanga.

Mgr Fulgence RAZAKARIVONY, Evekan’Ihosy

Mgr Vincent RAKOTOZAFY, Evekan’i Tolagnaro

Mgr Zygmunt ROBASZKIEWICZ, Evekan’i Morombe

Mgr Michel MALO, Archevêque Emérite d’Antsiranana

Mgr Raymond RAZAKARIVONY, Evêque Emérite de Miarinarivo

Mgr Antonio SCOPELLITI, Evêque Emérite d’Ambatondrazaka

Mgr Joseph Donald Léo PELLETIER, Évêque Émérite de Morondava

Mgr Armand TOASY, Evêque Emérite de Port-Bergé

RP Jean Claude RAKOTOARISOA, Administrateur diocésain-n’i Tsiroanomandidy

 

 

Conférence des Évêques de Madagascar

SECRETARIAT DE COORDINATION

102 bis, rue Cardinal Jérôme Rakotomalala

BP. 667

Antanimena Antananarivo – 101


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 26 Aug. 2019 - 12:16-

  JUDO - Championnat du monde 2019 (dames). Engagé chez les -52kg, Tsiorinirina Tessia perd au premier tour face à la française Buchard Amandine. Voici le lien pour voir le deuxième combat https://youtu.be/k6iP-9ZrKxI

 • 26 Aug. 2019 - 12:15-

  Judo - Championnat du monde 2019 (-66kg). Un des deux combattants engagés chez les -66kg, Chan Ling Janeiro perd au premier tour face au chinois Ma Duanbin. Voici le lien pour voir le combat https://youtu.be/KJSh-cuwokM.

 • 26 Aug. 2019 - 12:00-

  JUDO - Championnat du monde 2019 (dames). Engagé chez les -52kg, Tsiorinirina Tessia gagne son premier combat face à la Biélorusse Danilovich Kseniya sur deux waza ari.

  Voici le lien pour voir le premier combat https://youtu.be/wS-tWLt0tHY

 • 26 Aug. 2019 - 10:25-

  Judo - Championnat du monde 2019. Engagé chez les -66kg, Tolinantenaina Marco perd au premier tour face à l'ouzbek AKHADOV Shakhram. Voici le lien pour voir le combat https://youtu.be/nDT2ud6Az3A

 • 26 Aug. 2019 - 07:19-

  Comment sont organisés le voyage du Pape? Nous publions ici un texte paru sur ZENIT.org en 2004 portant à notre connaissance les coulisses du voyage du Pape du temps du Pape Jean-Paul II. On imagine que peu de choses ont changé. Bonne lecture.

  https://www.lakroa.mg/item-1836_articles_dossier_18-comment-sont-organisas-les-voyages-du-pape-ij.html

 • 24 Aug. 2019 - 11:31-

  Visite apostolique du Pape au Mozambique. Comment l'Église et le pays se préparent-ils au voyage apostolique du Pape François au Mozambique? Lire la réponse ce 25 août 2019 mise en ligne vers 6h30.

 • 24 Aug. 2019 - 11:11-

  Visite apostolique du Pape. Le Saint-Père se déplacera dans les trois pays riverains de l’Océan Indien (Mozambique, Madagascar et Maurice) du 4 au 10 septembre. Chaque Eglise locale a sam manière d epréparer la venue du Pape. Exemple de l’Ile Maurice en cliquant sur le lien : https://www.lakroa.mg/item-1834_articles_religion_18-le-temps-daune-praparation-spirituelle-pour-la-visite-du-pape-franaois.html

 • 21 Aug. 2019 - 09:30-

  Fanolorona avy amin’ny Sinoa. Nanolotra moto miisa 9 ho an'ny zandarimariam-pirenena ny ambasadaoro sinoa miasa sy monina eto Madagaikara. Notanterahina tetsy @ toby Jeneraly Ratsimandrava, ny 20 aogositra 2019 izany. Nitarika ny lanonana ny sekreteram-panjakana eo anivon'ny fiarovam-pirenena miadidy ny zandarimaria, jeneraly Richard Ravalomanana. Fantatra fa ireo tobi-paritra lavitra sy saro-dalana no hisitraka an'ireto moto ireto toy ny any Marolambo, Besalampy sy Fenoarivobe ary Kandreho.

 • 20 Aug. 2019 - 10:00-

  Journée humanitaire mondiale. Dans un tweet, le Pape François soutient les femmes investies dans l’humanitaire à l'occasion de la journée humanitaire mondiale. «Souvenons-nous aujourd’hui de toutes les femmes courageuses qui vont à la rencontre de leurs frères et sœurs en difficulté. Chacune d’elle est un signe de la proximité et de la compassion de Dieu», déclare-t-il.

 • 19 Aug. 2019 - 07:15-

  #Worldphotographyday. Le 19 août est un jour exceptionnel pour les amoureux de la photographie puisqu’il s’agit de la journée mondiale de la photographie. L’invention officielle de la photographie remonte au 19 août 1839. Ainsi, cette date est choisie pour la célébrer. Pour fêter l’événement, les photographes sont invités à réaliser un cliché ce jour-là à 18h39 et à le partager sur les réseaux sociaux avec l’hashtag #jmp18h39.

 • 16 Aug. 2019 - 08:30-

  Fanentanana. Nidina nanentana ireo mpampiasa ny lalana mba hitandrina mandritry ny dian’izy ireo amin’ny lalam-pirenena voalohany ny vondron-tobim-pileovana Itasy sy ny vondron-tobim-paritra Arivonimamo ary ny tobi-paritra misahana ny fifamoivoizana ny 14 Aogositra 2019. Natao izany noho ny firongatry ny lozam-pifamoivoizana manerana ny Nosy tato ho ato. Narahana fizaràna takelaka mirakitra ireo tsara ho fantatra mandritry ny fampiasana ny lalana moa ity hetsika ity mba ahafahan’ny tsirairay mandray fepetra arak’izay tandrify azy avy.

 • 14 Aug. 2019 - 10:30-

  Décès d'un cardinal mexicain. Le cardinal Sergio Obeso Rivera, archevêque émérite de Xalapa s’est éteint à l’âge de 87 ans. Ce cardinal mexicain, dont l'enterrement est prévu mardi 13 août, avait été promu lors du dernier consistoire, le 28 juin 2018, mais il n’avait jamais été électeur, puisqu’il avait déjà largement dépassé les 80 ans lors de sa création.

 • 13 Aug. 2019 - 10:15-

  Fanafihan-dahalo tao Ianabinda Betroka. Dahalo 6 nanafika sy nangalatra omby roa vala tao amin'ny Fokontany Fenoarivo Cr Ianabinda ny 11 aogositra tamin’ny 12 ora alina. Samy nivoaka ny tranony ka nanao izay ho afany hamaliana ireo tifitra variraraka nataon'ny dahalo ny fokonolona rehefa naheno ny koika na hazolava. Resy tosika ireo dahalo ka vaky nandositra niaraka tamin'ireo omby miisa 25. Raikitra ny aradia sy ny fifandonana ka dahalo iray no lavo ary omby 14 no azo fa ny 11 kosa mbola any apelatanan'ny dahalo.

 • 13 Aug. 2019 - 07:30-

  Coupure d’électricité. Pour améliorer la qualité de la fourniture d'énergie, la JIRAMA informe ses clients que la distribution d'énergie électrique est interrompue ce mardi 13 août 2019 de 09h00 à 16h00 dans le quartier d’Antanimora.  Des travaux d'entretien périodique sont en cours pour apporter des améliorations au niveau de l’électricité.

 • 12 Aug. 2019 - 08:50-

  L’Afrique doit se réveiller. En marge de la 18ème assemblée plénière du SECAM (symposium des conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar), le président de Caritas Afrique a appelé à un réveil du continent. « Nous avons choisi des leaders qui n’ont pas aidé l’Afrique depuis l’indépendance. Nous avons eu de bons dirigeants qui ont été chassés du pouvoir par des coups d’État, ourdis par des personnes ou des puissances obéissant à des intérêts propres », déclare Mgr Gilbert Justice Yaw Anokye, archevêque de Kumasi au Ghana.

 • 08 Aug. 2019 - 07:19-

  JIRAMA ho diovina. Araka ny tapaka tao amin’ny Filankevitry ny Ministra dia  tsy maintsy diovina ny fitantanana ny JIRAMA ary vitaina anatin’ny 2 taona raha ela indrindra ny fanarenana ny trosa sy ny orinasa. Tsy maintsy atao toy ny fitantanana orinasa tsy miankina ny fitantanana ny orinasa JIRAMA manomboka izao. Tsy maintsy hapetraka mazava ny tetiandro hanatanterahana ny fanarenana ny orinasa. Tsy maintsy mandoa ny trosany avokoa ireo sampan-draharaham-panjakana hananan’ny JIRAMA trosa izay mitentina 30 miliara ariary nanomboka ny voalohan’ny volana Janoary 2019 ka hatramin’ny volana Jona 2019. Tokony hisy amin’izay ny fametrahana business plan vaovao sy ny fijerena ireo contrats fanofana groupes mamokatra herinaratra manomboka izao. Hisy ny contrat programme hiarahan’ny fitondram-panjakana sy ny JIRAMA mametraka ny amin’ny fanatanterahana ny asa fanarenana eo amin’ny fitantanana ny orinasa.

 • 07 Aug. 2019 - 07:25-

  Nomination. Le Saint-Père a nommé neuf nouveaux membres au sein de la Congrégation pour les Églises orientales. Les nommés sont : le cardinal Gualtiero Bassetti, archevêque de Pérouse et président de la Conférence épiscopale italienne, le cardinal Carlos Osoro Sierra, archevêque de Madrid, le cardinal Anders Arborelius, évêque de Stockholm, le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, Mgr Anthony Colin Fisher, archevêque de Sydney, Mgr Georges Bacouni, archevêque greco-catholique melkite de Beyrouth et Jbeil, Mgr Borys Gudziak, archevêque de Philadelphie des Ukrainiens, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, et Mgr Miguel Ángel Ayuso Guixot, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux.

 • 05 Aug. 2019 - 08:35-

  Qualification CHAN 2020. Malgré la défaite face aux Mambas 3-2 à Maputo, les Barea se qualifient pour le prochain tour dans le cadre de la qualification pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2020. Madagascar affrontera le Namibie pour ce troisième tour où le match aller est prévu le 20 au 22 septembre et le retour du 18 au 20 octobre. 

 • 02 Aug. 2019 - 08:00-

  Mercato des Barea. L’après CAN des Barea est mouvementé au niveau du mercato. Andriamirado Arohasina évoluera au Black Leopards FC pour cette saison dans le cadre d’un prêt. Le vice-capitaine des Barea, Ibrahim Amada, signe au Qatar avec Al Khor Sports Club. Pour sa part, Dimitry Caloin annonce sa signature au FC Villefranche pour la saison 2019-2020.

 • 31 Jul. 2019 - 07:00-

  Naufrage au large de la Libye. Le Pape François évoque le naufrage d’un bateau, jeudi dernier, transportant à bord 250 migrants. « J'ai appris avec douleur la nouvelle du naufrage dramatique survenu ces derniers jours dans les eaux de la Méditerranée, où des dizaines de migrants, y compris des femmes et des enfants, ont perdu la vie ».  Pour éviter que de tels drames ne se reproduisent, il a appelé les États du monde à « agir avec rapidité et détermination ».

Du même auteur

sport
dossier

Dans la même rubrique

une
une
Publicité