logo
Lakroan'i Madagasikara
Hafatry ny FEM

« Matokia, efa nandresy an’izao tontolo izao Aho. » (Jn 16, 33)

admin il y a 5 mois

Toy ny fanaony isaky ny mahavita fivoriana dia mampita Hafatra ho an'ny olon-drehetra ny Eveka, ao anatin'ny Fivondronamben'ny Eveka eto Madagasikara, fa indrindra ho an'ireo Kristianina katolika sy ny Olona tsara sitrapo.

« Matokia, efa nandresy an’izao tontolo izao Aho. » (Jn 16, 33)

Hafatry ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara

« Matokia, efa nandresy an’izao tontolo izao Aho. »

(Jn 16, 33)

 

Ho an’ny Kristianina tsy ankanavaka sy ireo rehetra tsara sitra-po

 

Homba anareo anie ny Fiadanana !

Ry havana malala,

 

 

1-   Harem-panahy nentin’ny JMJ MADA 9

Tontosa soa amantsara iny JMJ nasionaly tany Mahajanga iny. Izay nanamarihana ihany koa ny faha roapolo taonany teto amintsika (1998-2018). Isaorantsika Andriamanitra. Nitondra vokantsoa ho antsika rehetra, indrindra ho an’ny tanora ny fandinihana ny lohahevitra hoe : « Aza matahotra ry Maria fa sitrak’Andriamanitra ianao. » (Lk 1, 30). Namokatra tokoa satria niainga tamin’ny traikefa sy fomba fiasa efa matipaika : Eokaristia, sakramentan’ny fampihavavana, alimbavaka, Katesizy, Làlan’ny Hazofijalina, fifanankalozana sy fifampizarana … iny JMJ iny.

Mankasitraka manokana ny diosezin’i Mahajanga nandray sy ny VPKT niara-nanomana. Niampy indrindra koa ny firaisankina sy ny fifanomezan-tànanan’ny fianakaviamben’ny tanora niara-nanao iny fivahinianana masina iny.

Samy nidera ny fahafoizan-tenan’i   Mgr Roger Victor RAKOTONDRAJAO, Evekan’i Mahajanga isika. Na dia tao anatin’ny tsy fahasalamana aza izy tamin’ireny fotoana ireny dia tsy nisaraka tamin’ny tanora ary nanome fampianarana mafonja tamin’ny Eokaristia fanirahana. Niara-dia tamin’izy ireo isanandro koa izahay ary nametraka hafatra hoe : “Ry tanora ô, tianay ho tsapanareo fa ny Eglizy dia Reny tia anareo, matoky anareo ary vonona hihaino sy hiahy anareo. Ao ampon’ny Eglizy tokoa ianareo ka izany no nanaovany Sinaody manokana nandritra iny volana oktôbra iny tany Roma, niompana amin’ny lohahevitra hoe “ny tanora, ny finoana, ary ny famantarana ny antson’Andriamanitra”.

Harem-panahy lehibe azo tsapain-tànana no azonareo tanora nandritra ny JMJ MADA 9. Nisongadina indrindra tamin’izany ny hafaliana, ny fiombonam-piainana, ny fitiavam-bavaka, ny fahaizana mihafy, niatrika ireo zava-tsarotra tamin’ny fandaminana ny olona marobe mihoatra ny efatra alina. Tsapa ny fahamatorana sy ny fahaizanareo mifampitsimbina. Ary ny fifampizaranareo am-pahatsorana ny tao am-po tamin’ny fametraham-panontaniana samihafa. Voandalana nentinareo nody ny hafatry ny Papa Fransoa manao hoe : “Mandehana mitory amin’ny olona rehetra fa tia antsika i Jesoa ary raha miaraka aminy dia ho foana ny tahotra rehetra. Tanteraho ny nofinofinareo ary miaraha miasa hanorina ny hoavinareo sy ny hoavin’ny firenenareo amin’ny fikatsahana mandrakariva ny soa ho an’ny tsirairay sy ho an’ny hafa”.

2-   Tahotra sy Fahadisoam-panantenana

Nifarana ny JMJ. Niverina amin’ny toerana niaviany avy ny rehetra. Efa tafiditra tao anatin’ny vanim-potoan’ny fampielezan-kevitry ny fifidianana ny malagasy rehetra.  Nisokatra ny mason’ny tanora, notsilovin’ny fahazavana voaray tao amin’y JMJ, ka nametra-panontaniana maro : Hahita rariny ombam-piadanana tokoa ve ity firenentsika ity ? Hiverina amin’ny tena hasiny ve ny soatoavina malagasy ? Mbola mendrika hitokisana ve ireo Ray aman-dreny any anatin’ny fiaraha-monina any ? Toa ny fitiavan-tena mantsy no tena manjaka amin’ity firenena ity fa tsy ny fijerena ny soa iombonana. Ny vola no andriamanitra tompoina

Tsapan’ireo tanora ireo araka ny fifampizarana nataony fa mitombo tsy tambo isaina ny fahasahiranana eto amintsika. Toa lian-drà ny vahoaka ka mihamitombo ny ady,  sy ny tsy fandriam-pahalemana, tonga hatrany amin’ny fifamonoana, na antanàndehibe na ambanivohitra.

Raisinay Eveka ny tebiteby sy ahiahin’ireo tanora zanantsika ireo ka mitodika amintsika Ray aman-dreny sy olon-dehibe natao ho modelim-piainana sy hananatra izahay : Toa Ray aman-dreny miady sy mifanilika eo imason’ny zanany hita. Mifanao valala an-karona : tsy mifankazo, mifanenjika, mifampitory, tsy mifanaja amin’ny teny tsy voahevitra. Toa tanteraka ilay fitenenana hoe : « ny ray aman-dreny no miady, ny ankizy no voatorotoro ».

Potika ny soatoavina maha malagasy, maty ny marina, very ny zo aman-kasina maha olona ny maro. Simbain’ny mpanao politika ny toe-tsain’ireo olon-tsotra. Maha lasa saina ny nahita  volabe tsy fantam-pihaviana nampanontany ny ory tamin’ireny fotoanan’ny fampielezan-kevitra ireny. Fa nahoana loatra re?  

Ny fiombonan’ny fianakaviana no andrandraina nefa politikan’ny fifanaratsiana sy fampisarahana no misongadina. Very ny fahaizana mifanakalo hevitra mitondra amin’ny teny ierana eo amin’ny fikatsahana ny tombontsoa ambonin’ny firenena. Tsaroanay eto ny tenin’i Lucien Botovasoa olontsambatra, tamin’ireo mpanao politika tamin’ny tamin’ny fotoan’androny :  “miaina amin’ny lainga ny politikanareo ka ho rà no hiafarany”.

Hoy koa ny Papa Fransoa vao tsy ela akory izay : « Zary natao kolo-piainana ny ady sy ny fifamonoana, ka nampidina ambany dia ambany ny maha-olona, sy ny fahasahiranana tsy tambo isaina, ary dia ho lian-drà tsy hahay mifandamina intsony ve isika ?.... Atsaharo amin’izay, fa rahefa mivavaka isika, dia aoka ho fanorenam-piadanana fa tsy ho fandranintana ady no atao » (Angelus, 11 novembre 2018)

3-   Aza matahotra, efa nandresy an’izao tontolo izao aho. (Jn 16, 33)  

Io voalazan’ny Papa io àry no entinay manainga antsika kristianina tsy ankanavaka sy ianareo rehetra tsara sitra-po eto Madagasikara : Vonjeo re ity tanindrazana malalantsika ity.

Mankasitraka antsika vahoaka malagasy, nandray anjara mavitrika tamin’iny fifidianana fihodinanana voalohany iny, na dia maro aza ny zavatra tsy tomombana. Hita taratra hatrany ny fahendrena sy fahamatoran’ny vahoaka mandala ny fihavanana sy naneho ankalalahana ny safidiny.

Miantso ny rehetra ho tony sy hilamina eo am-piatrehana ny ho tohiny. Manainga ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny mba hampanjaka ny fahamarinana sy ny mangarahara ary hanaja ny tena safidin’ny vahoaka.

Ka ho anareo izay ho voafidy amin’izany, dia hajao ny teny nomena ary tanteraho ireo toetra natolotray anareo tamin’ny hafatra 29 mai 2018.  

Raha mifanome tànana ampitokiana isika, ho velona ary ho ela velona i Madagasikara, koa :

·       Hamafiso ny finoana an’i Jesoa nitsangan-kovelona, Mpanjakan’izao rehetra izao, nandresy ny herin’ny maizina sy ny fahafatesana. « Ho aminareo anie ny fiadanana », hoy izy. Zary voaary vaovao ao amin’i Jesoa ny olombelona ka miverina amin’ny maha- izy azy.

·       Manapotika ny fiainana, tsy afahantsika mivoatra sy mametraka fiaraha-monina mitondra amin’ny fampandrosoana ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra, ny tsy fijoroana amin’ny marina eo amin’ny seha-piainana rehetra. Koa sahia mampanjaka ny marina.

·        Adidy masina ho an’ny Ray aman-dreny rehetra ny manampy ny zanany ary ho an’ny olon-dehibe ny manao tantsoroka amin’ny tanora hiatrika ny hoaviny  amin’ny alalan’ny fametrahana indray ny soatoavina maha malagasy.

·       Hamafisina ny fanomezana toerana ny fifanakalozan-kevitra amim-panajana izay mitondra amin’ny tena marina hikatsahana ny soa iombonana ho an’ny Firenena manontolo. Làlana hahatongavana amin’izany ny Fanabeazana olom-pirenena vanona (education civique). Ilaina ny fifampifehezana hentitra enti-manova ny toe-tsaina efa lasa lomorina.

·       Mila ho dinihina tsara ny Lalàm-panorenantsika mba hiorina tsara sy ho matotra ka hanampy ny tsirairay hanana ny tena fitiavan-tanindrazana izay mitaky fahafoizan’aina manontolo.

·       Aza ekena mihitsy ny fanapotehana sy fanoloana ny kolontsaina iorenan’ny soatoavana maha malagasy. Halaviro ny fivarotana ny harem-pirenentsika fa masina ny Tanindrazana.

Famaranana

Hoy ny Papa ho an’ny tanora sy ho antsika mianakavy ihany koa :  “Maniraka anareo aho ho mpitondra hafatry ny fiadanana sy ny fanantenana eo amin’ny fiainanareo, eo amin’ny tanànanareo sy amin’ny toerana rehetra iainanareo sy iasànareo… Aoka tsy hanirery ianareo, ny Eglizy dia Fianakaviam-be hahitànareo fanohanana sy fankaherezana, any amin’ny paroasinareo sy ny fikambanana misy anareo, amin’ny alalan’ny vavaka, ny sakramenta, ny fifankatiavana, ny fitantanan’ny pretra sy ireo mpino hafa vita batemy”.

Hankalaza an’i Kristy Mpanjaka isika katolika, hiditra amin’ny vanim-potoanan’ny fihavian’ny Tompo, ary hankalaza  ny Noely sy ny Taom-baovao 2019, koa enga anie hitondra ainga vaovao hoantsika mianakavy izany, ary ho mafy orina ao am-pontsika fa « i Kristy dia efa nadresy an’izao tontolo izao ».

Ankinina amin’i Masina Maria, mpiaro an’i Madagasikara sy ireo Olomasina sy Olontsambatra zokintsika ny fiainantsika manontolo.

Mitso-dranao anareo izahay Evekanareo.

 

Natao teto Antananarivo

Anio 22 novambra 2018

Fetin’i Mb Cécile, Virjiny martiry

 

Son Éminence le Cardinal Désiré TSARAHAZANA, Arsevekan’i Toamasina,

Filohan’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara,

Mgr Marie Fabien RAHARILAMBONIAINA, Evekan’i Morondava, Filoha lefitra,

Mgr Jean Claude RANDRIANARISOA, Evekan’i Miarinarivo, Sekretera Jeneraly,

Mgr Benjamin Marc RAMAROSON, Arsevekan’Antsiranana,

Mgr Odon Marie Arsène RAZANAKOLONA, Arsevekan’Antananarivo,

Mgr Filgence RABEMAHAFALY, Arsevekan’i Fianarantsoa,

Mgr Fulgence RABEONY Arsevekan’i Toliary,

Mgr Georges Varkey PUTHIYAKULANGARA, Evekan’i Port-Bergé

Mgr Rosario VELLA, Evekan’Ambanja,

Mgr Jean de Dieu RAOELISON, Evekan’Ambatondrazaka,

Mgr Marcellin RANDRIAMAMONJY, Evekan’i Fenoarivo Atsinanana,

Mgr Philippe RANAIVOMANANA, Evekan’Antsirabe,

Mgr Gustavo Bombin ESPINO, Evekan’i Maintirano, Administrateur Apostolique-n’i Mahajanga.

 

Mgr Fidelis RAKOTONARIVO, Evekan’Ambositra

Mgr José Alfredo Caires DE NOBREGA, Evekan’i Mananjary,

Mgr Gaetano DI PIERRO, Evekan’i Farafangana, Administrateur Apostolique-n’i Moramanga.

Mgr Fulgence RAZAKARIVONY, Evekan’Ihosy

Mgr Vincent RAKOTOZAFY, Evekan’i Tolagnaro

Mgr Zygmunt ROBASZKIEWICZ, Evekan’i Morombe

Mgr Michel MALO, Archevêque Emérite d’Antsiranana

Mgr Raymond RAZAKARIVONY, Evêque Emérite de Miarinarivo

Mgr Antonio SCOPELLITI, Evêque Emérite d’Ambatondrazaka

Mgr Joseph Donald Léo PELLETIER, Évêque Émérite de Morondava

Mgr Armand TOASY, Evêque Emérite de Port-Bergé

RP Jean Claude RAKOTOARISOA, Administrateur diocésain-n’i Tsiroanomandidy

 

 

Conférence des Évêques de Madagascar

SECRETARIAT DE COORDINATION

102 bis, rue Cardinal Jérôme Rakotomalala

BP. 667

Antanimena Antananarivo – 101


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 27 Mar. 2019 - 14:16-

  . Ho avy ny Papa. ny fanambarana ofisialy nataon'ny Nonce ny tolakandron'ny 27 Marsa teo fa ho avy hanatanteraka famangiana apostolika eto Madagasikara ny Papa Fransoa. Ny 6 sepitambra izy no eto hatramin'ny alahady 8 sepitambra. Feno 30 taona izao no nandalovan'ny Papa iray voalohany teto Madagasikara dia ny Papa Joany Paoly faha2 izany.


 • 27 Mar. 2019 - 14:16-

  . Ho avy ny Papa. ny fanambarana ofisialy nataon'ny Nonce ny tolakandron'ny 27 Marsa teo fa ho avy hanatanteraka famangiana apostolika eto Madagasikara ny Papa Fransoa. Ny 6 sepitambra izy no eto hatramin'ny alahady 8 sepitambra. Feno 30 taona izao no nandalovan'ny Papa iray voalohany teto Madagasikara dia ny Papa Joany Paoly faha2 izany.


 • 06 Mar. 2019 - 07:23-

  Carême 2019. Le temps de Carême 2019 commence ce jour, Mercredi des cendres. Pour nous accompagner dans ce temps fort de notre foi voici deux liens :

  Message intégrale du Pape pour ce Carême 2019

  https://www.lakroa.mg/item-1640_articles_une_18-ala-craation-attend-avec-impatience-la-ravalation-des-fils-de-dieua-rm-819.html  

  Et une analyse succincte de ce message

  https://www.lakroa.mg/item-1641_articles_religion_18-se-convertir-pour-auvrer-a-la-rademption-de-la-craation.html


 • 31 Jan. 2019 - 06:49-

  Bilan provisoire global en date du 30 janvier 2019 à 18h. Le bilan provisoire global après les « Fortes pluies » et « Tempête Tropicale Modérée EKETSANG» fait état de : • 27 Décédés (18 à cause du glissement de terrain, 4 morts par noyade, 1 mort d’un écroulement d’une maison suite à l’inondation, 4 morts d’un écroulement d’une maison) ; • 1 Disparu (emportée par l’eau) ; • 3 Rescapés (suite au glissement de terrain) ; • 9 586 Sinistrés (254 dues au glissement de terrain et 9 332 à cause de l’inondation) ; • 833 Déplacés actuels (451 dues au glissement de terrain et 382 à cause de l’inondation) ; • 2 462 Déplacés cumulés (518 dues au glissement de terrain et 1 944 à cause de l’inondation) ; • 1 778 Cases d’habitation inondées ; • 187 Cases détruites (7 dues au glissement et 83 dues à l’inondation).
  CECI EST LE DERNIER BULLETIN EN CE QUI CONCERNE L’INONDATION ET LE GLISSEMENT DE TERRAIN DE CES DEUX DERNIERES SEMAINES A MADAGASCAR. (Source : BNGRC, Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation).

 • 29 Jan. 2019 - 07:10-

  Bilan provisoire global en date du 28 Janvier 2019 à 20h. Le bilan provisoire global après les « Fortes pluies » et « Tempête Tropicale Modérée EKETSANG» fait état de : • 21 Décédés (18 à cause du glissement de terrain, 2 morts par noyade, 1 mort d’un écroulement, d’une maison suite à l’inondation) ; • 1 Disparu (emportée par l’eau) ; • 3 Rescapés (suite au glissement de terrain) ; • 8 466 Sinistrés (254 dues au glissement de terrain et 8 212 à cause de l’inondation) ; • 1 934 Déplacés actuels (450 dues au glissement de terrain et 1 484 à cause de l’inondation) ; • 2 304 Déplacés cumulés (518 dues au glissement de terrain et 1 786 à cause de l’inondation) ; • 1 603 Cases d’habitation inondées ; • 62 Cases détruites (7 dues au glissement et 55 dues à l’inondation). Source : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation.

 • 28 Jan. 2019 - 07:43-

  Bilan provisoire global en date du 27 janvier 2019 à 19h. Voici le bilan après les « Fortes pluies » et « Tempête Tropicale Modérée EKETSANG» qui fait état de :
  • 21 Décédés (18 à cause du glissement de terrain, 2 morts par noyade, 1 mort d’un écroulement d’une maison suite à l’inondation) ;
  • 1 Disparu (emportée par l’eau) ;
  • 3 Rescapés (suite au glissement de terrain) ;
  • 8 031 Sinistrés (201 dues au glissement de terrain et 7 830 à cause de l’inondation) ;
  • 1 236 Déplacés actuels (134 dues au glissement de terrain et 1 102 à cause de l’inondation) ;
  • 1 605 Déplacés cumulés (201 dues au glissement de terrain et 1 404 à cause de l’inondation) ;
  • 1 603 Cases d’habitation inondées ;
  • 62 Cases détruites (7 dues au glissement et 55 dues à l’inondation). (Source : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation).

 • 25 Jan. 2019 - 11:26-

  Nominations lors du Premier Conseil des ministres. Ce jeudi 24 janvier, après la nomination du nouveau gouvernement, le Président Rajoelina, a présidé le premier conseil des ministres au Palais d’Etat d’Iavoloha.
  Décret abrogeant le décret n°2016-140 du 02 mars 2016 et portant nomination de Madame ANDRIAMBALO Lala Ratompoalizo, Directeur du Protocole d’Etat auprès de la Présidence;
  Décret portant nomination de Ramaholimasy Holder, Directeur Général de la Présidence en charge des Affaires Politiques;
  Décret portant nomination de Andriamanananoro Augustin, Directeur Général de la Présidence en charge des Projets;
  Décret portant nomination de Sahondrarimalalala Marie Michelle, Directeur des Etudes Juridiques de la Présidence;
  Décret portant nomination de Raharinosy Jimmy, Directeur des Systèmes d'Information.
  Lalatiana Raktotondrazafy est le porte-parole du gouvernement

 • 24 Jan. 2019 - 07:49-

  Bulletin flash du 23 janvier. Bilan provisoire global en date du 23 Janvier 2019 à 18h transmis par le Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation. Le bilan provisoire global fait état de : 16 décédés (15 à cause du glissement de terrain et 1 mort par noyade) ; 4 disparus (3 à cause du glissement de terrain et 1 emportée par l’eau) ; 3 rescapés (suite au glissement de terrain) ; 5 763 sinistrés (201 dues au glissement de terrain et 5 562 à cause de l’inondation) ; 503 déplacés cumulés (201 dues au glissement de terrain et 302 à cause de l’inondation) ; 1 588 cases d’habitation inondées ; 31 cases détruites (7 dues au glissement et 24 dues à l’inondation).

 • 24 Jan. 2019 - 06:30-

  IML - Le lancement officiel de l’Institut Malagasy de Leadership (IML) s’est tenu le 17 janvier 2019 au Carlton Antananarivo. IML a été créé avec la collaboration entre le Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) et l’Institut d’Etudes Politiques (IEP, pour que les dirigeants puissent mener sans failles avec courage l’envie de réussir ensemble en servant le bien commun. La formation est destinée à toutes les personnes qui cherchent à mieux se préparer pour diriger les secteurs économiques et administratifs tant au niveau national qu’international. IML offre deux sessions pour l’année 2019, une en mars et l’autre en octobre.

 • 22 Jan. 2019 - 14:46-

  Le staff du PRM Rajoelina. Rajoelina Andry Nirina, a tenu son premier conseil des ministres restreint, ce lundi 21 janvier 2019 au Palais d’État d’Iavoloha. Il a nommé ses proches collaborateurs. Ramonjavelo Manambahoaka Valéry Fitzgerald a été nommé Secrétaire général de la Présidence. Andriamaholy Onjaniaina Dina est nommé au poste Secrétaire Général Adjoint de la Présidence. Et, Delmotte Stéphanie a été nommée Directeur de Cabinet civil de la Présidence. On attend donc les autres membres entre autres le directeur de cabinet militaire,  le directeur administratif et financier…

 • 22 Jan. 2019 - 14:45-

  Reconduction du PM Christian Ntsay. Conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution de la Quatrième République, les députés issus du groupe de partis majoritaires à l’Assemblée Nationale, en l’occurrence le MAPAR, ont proposé le nom de NTSAY Christian Louis au poste de Premier Ministre. Aussi, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Rajoelina Andry Nirina, a pris le décret n°2019-016 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur NTSAY Louis Christian.

 • 21 Jan. 2019 - 15:57-

  Gouverneur de région ? Dans son premier discours après la prestation de serment ce 19 janvier, le président Andry Rajoelina a utilisé le mot “gouverneur” de région. On lit dans la Constitution que “La fonction exécutive est exercée par un organe dirigé par le Chef de Région élu au suffrage universel. Le Chef de Région est le premier responsable de la stratégie et de la mise en œuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa région. Il est le Chef de l’Administration de sa région.” Première entorse devant le gardien de la Constitution ?

 • 21 Jan. 2019 - 15:34-

  10 décès au moins. Les pluies torrentielles tombées sur Antananarivo dans la soirée du samedi 19 janvier ont perturbé la fin des festivités de la prestation de serment du Président Rajoelina (fête à Mahamasina, feux d’artifices annulées). Mais plus grave, elles ont provoqué un éboulement en plusieurs endroits et plusieurs maisons ont été démolies. Plusieurs personnes ont été ensevelies sous les décombres. Plusieurs personnes ont été sauvées mais on déplore une dizaine de victimes. On compte au moins 10 personnes décédées et on craint que le nombre ira en croissant.

 • 19 Jan. 2019 - 11:48-

  Hevi-dehibe notsoahina tamin'ny lahatenin'ny filoha Rajoelina. Ezaka lehibe no atao momba ny famokarana ny herinaratra. Politikan’ny kibo velaran-tany hovolena, tsy hanafatra vary intsony. Hitsinjo sy hanampy ireo tena marefo efa eny ambony sambo ny vary tena mora ho zaraina sy hamidy mora. Asa fa tsy kabary. Hanangana sy hanorina tanana vaovao isika ho modely aty amin’ny ranomasina Indiana izay atomboka amin’ity taona ity ihany. Ho mpandresy amin’ny lafiny rehetra ny Malagasy. Ampiray sy ampitambatra ny Malagasy aho. Tsy ny eto antananarivo ihany no hisitraka fa hapetraka ny fanamby fa hisitraka izany ny any amin’ny faritra. Apetraka ny governora hisolo ny lehiben’ny faritra. Izy ireo no hitarika ny asa goavana. Omentsika fitaovana manokana fanamboaran-dalana ny faritra rehetra. Ho lasa 23 ny faritra. Tsy ekeko ny gaboraraka. Tsy azo ekena ny fanaovana tolotrasa kanefa tsy  nisy asa notanterahina akory. Ady amin’ny kolikoly sy fitsarana marina tsy mitanila. Tsy ekeko ny fitsabahana amin’ny raharaha fitsarana.

  Tsy fandriampahalemana. Vahaolana koa ampitomboina ny isan’ny mpitandro filaminana. Ho vatsiana fitaovana mendrika manaraka ny toetrandro ny foloalindahy sy mpitandro filaminana. Handalo eto ny santionany amin’ny fitaovana tsy mataho-bala. Fankahalana fanaratsiana fisaraham-bazana hahilika izany.

 • 18 Jan. 2019 - 08:14-

  Passation à Iavoloha. Selon l’article 48 de la constitution “La passation officielle du pouvoir se fait entre le Président sortant et le Président nouvellement élu.” Il n’est nullement indiqué que c’est le président démissionnaire ou le président intérimaire. La passation se fera officiellemen ce vendredi 18 janvier. Selon la rumeur la passation se fera entre le président Rajaonarimampianina qui a démis de ses fonctions présidentielles en septembre 2018 et le président Rajoelina. Si cela se fera cela veut dire une passation des dossiers de janvier 2014 à septembre 2018. Qu’en sera-t-il des dossiers durant l’intérim ? Y aura-t-il une autre cérémonie de passation ce vendredi aussi ?


 • 09 Jan. 2019 - 08:42-

  Le FFKM présente ses vœux au Président de la République p.i. Les représentants du Conseil Chrétien des Eglises (FFKM), sont venus présenter les vœux de nouvel an au Président de la République p.i, Rivo Rakotovao, au palais d’Ambohitsorohitra, le 8 janvier 2019. Le Président en exercice de la FFKM a évoqué lors de la rencontre l’importance de la période que traverse le pays à l’heure actuelle, et n’a pas manqué de souligner l’union dans la prière pour la marche du pays ; il a aussi mis en relief la noble mission et les responsabilités qui incombent au Chef de l’Etat, Rivo Rakotovao, et invoqué la bénédiction divine à son endroit ainsi qu’à sa famille.

 • 07 Jan. 2019 - 14:16-

  Jours fériés de 2019. Mardi 1er Janvier, Vendredi 8 Mars : Journée de la Femme. Vendredi 29 Mars : Jour des martyrs 1947. 21 Avril : Pâques ; 22 Avril : Lundi de Pâques. Mercredi 1er Mai : Fête du travail. 30 Mai : Ascension. 4 Juin : L'Aïd el Fitr. 9 Juin : Pentecôte ; 10 Juin : Lundi de Pentecôte. 26 Juin : Fête de l'Indépendance. 11 Aout : L'Aïd el kebir ou Aïd-al-adha. 15 Août : Assomption. Vendredi 1er Novembre : Toussaint. 25 Décembre : Noël.

 • 05 Jan. 2019 - 09:59-

  Différents cas d’annulation d’une élection. Suivre les liens

  http://www.lakroa.mg/item-1607_articles_monde_18-la-cour-suprame-annule-laalection-prasidentielle.html


  http://www.lakroa.mg/item-1608_articles_monde_18-annulae-a-cause-daune-utilisation-abusive-de-facebook.html

 • 04 Jan. 2019 - 07:17-

  Résultats officiels le 8 janvier. La HCC, Haute Cour Constitutionnelle, dans un communiqué publié sur son site fait savoir la date de la proclamation officielle des résultats. La HCC procèdera à la proclamation officielle du second tour de l’élection présidentielle le mardi 8 janvier 2019 à 15 heures. La cérémonie aura lieu à la salle de proclamation du Palais d’Etat d’Ambohidahy. Pour la la HCC, s’applique de facto l’Article 61 de la Loi organique N°2018-009 relative à l’élection du Président de la République qui dit que la HCC procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de neuf (9) jours à partir de la date de publication des résultats provisoires par la CENI.

 • 02 Jan. 2019 - 12:49-

  Sainte et heureuse année 2019. Nous vous envoyons des étoiles de Paix, de solidarité, de Vérité et d’Amour pour qu’elles illuminent votre vie toute l’année 2019. toute l'équipe de www.lakroa.mg nous vous offrons comme menu au quotidien pour les 365 jours : "De belles coupes de sourire, Quelques éclats de rires, Une grande cuillerée de gentillesse, Quelques grains de tendresse, Une bonne pincée d’affection, Des poignées d’or et d’argent, Un maximum de réussite, Saupoudrer de gaïté, Faire mijoter avec douceur, Servir joyeusement."

Du même auteur

politique
newtech

Dans la même rubrique

une
une
Publicité