logo
Lakroan'i Madagasikara
Hafatry ny FEM

« Matokia, efa nandresy an’izao tontolo izao Aho. » (Jn 16, 33)

admin il y a 24 jours

Toy ny fanaony isaky ny mahavita fivoriana dia mampita Hafatra ho an'ny olon-drehetra ny Eveka, ao anatin'ny Fivondronamben'ny Eveka eto Madagasikara, fa indrindra ho an'ireo Kristianina katolika sy ny Olona tsara sitrapo.

« Matokia, efa nandresy an’izao tontolo izao Aho. » (Jn 16, 33)

Hafatry ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara

« Matokia, efa nandresy an’izao tontolo izao Aho. »

(Jn 16, 33)

 

Ho an’ny Kristianina tsy ankanavaka sy ireo rehetra tsara sitra-po

 

Homba anareo anie ny Fiadanana !

Ry havana malala,

 

 

1-   Harem-panahy nentin’ny JMJ MADA 9

Tontosa soa amantsara iny JMJ nasionaly tany Mahajanga iny. Izay nanamarihana ihany koa ny faha roapolo taonany teto amintsika (1998-2018). Isaorantsika Andriamanitra. Nitondra vokantsoa ho antsika rehetra, indrindra ho an’ny tanora ny fandinihana ny lohahevitra hoe : « Aza matahotra ry Maria fa sitrak’Andriamanitra ianao. » (Lk 1, 30). Namokatra tokoa satria niainga tamin’ny traikefa sy fomba fiasa efa matipaika : Eokaristia, sakramentan’ny fampihavavana, alimbavaka, Katesizy, Làlan’ny Hazofijalina, fifanankalozana sy fifampizarana … iny JMJ iny.

Mankasitraka manokana ny diosezin’i Mahajanga nandray sy ny VPKT niara-nanomana. Niampy indrindra koa ny firaisankina sy ny fifanomezan-tànanan’ny fianakaviamben’ny tanora niara-nanao iny fivahinianana masina iny.

Samy nidera ny fahafoizan-tenan’i   Mgr Roger Victor RAKOTONDRAJAO, Evekan’i Mahajanga isika. Na dia tao anatin’ny tsy fahasalamana aza izy tamin’ireny fotoana ireny dia tsy nisaraka tamin’ny tanora ary nanome fampianarana mafonja tamin’ny Eokaristia fanirahana. Niara-dia tamin’izy ireo isanandro koa izahay ary nametraka hafatra hoe : “Ry tanora ô, tianay ho tsapanareo fa ny Eglizy dia Reny tia anareo, matoky anareo ary vonona hihaino sy hiahy anareo. Ao ampon’ny Eglizy tokoa ianareo ka izany no nanaovany Sinaody manokana nandritra iny volana oktôbra iny tany Roma, niompana amin’ny lohahevitra hoe “ny tanora, ny finoana, ary ny famantarana ny antson’Andriamanitra”.

Harem-panahy lehibe azo tsapain-tànana no azonareo tanora nandritra ny JMJ MADA 9. Nisongadina indrindra tamin’izany ny hafaliana, ny fiombonam-piainana, ny fitiavam-bavaka, ny fahaizana mihafy, niatrika ireo zava-tsarotra tamin’ny fandaminana ny olona marobe mihoatra ny efatra alina. Tsapa ny fahamatorana sy ny fahaizanareo mifampitsimbina. Ary ny fifampizaranareo am-pahatsorana ny tao am-po tamin’ny fametraham-panontaniana samihafa. Voandalana nentinareo nody ny hafatry ny Papa Fransoa manao hoe : “Mandehana mitory amin’ny olona rehetra fa tia antsika i Jesoa ary raha miaraka aminy dia ho foana ny tahotra rehetra. Tanteraho ny nofinofinareo ary miaraha miasa hanorina ny hoavinareo sy ny hoavin’ny firenenareo amin’ny fikatsahana mandrakariva ny soa ho an’ny tsirairay sy ho an’ny hafa”.

2-   Tahotra sy Fahadisoam-panantenana

Nifarana ny JMJ. Niverina amin’ny toerana niaviany avy ny rehetra. Efa tafiditra tao anatin’ny vanim-potoan’ny fampielezan-kevitry ny fifidianana ny malagasy rehetra.  Nisokatra ny mason’ny tanora, notsilovin’ny fahazavana voaray tao amin’y JMJ, ka nametra-panontaniana maro : Hahita rariny ombam-piadanana tokoa ve ity firenentsika ity ? Hiverina amin’ny tena hasiny ve ny soatoavina malagasy ? Mbola mendrika hitokisana ve ireo Ray aman-dreny any anatin’ny fiaraha-monina any ? Toa ny fitiavan-tena mantsy no tena manjaka amin’ity firenena ity fa tsy ny fijerena ny soa iombonana. Ny vola no andriamanitra tompoina

Tsapan’ireo tanora ireo araka ny fifampizarana nataony fa mitombo tsy tambo isaina ny fahasahiranana eto amintsika. Toa lian-drà ny vahoaka ka mihamitombo ny ady,  sy ny tsy fandriam-pahalemana, tonga hatrany amin’ny fifamonoana, na antanàndehibe na ambanivohitra.

Raisinay Eveka ny tebiteby sy ahiahin’ireo tanora zanantsika ireo ka mitodika amintsika Ray aman-dreny sy olon-dehibe natao ho modelim-piainana sy hananatra izahay : Toa Ray aman-dreny miady sy mifanilika eo imason’ny zanany hita. Mifanao valala an-karona : tsy mifankazo, mifanenjika, mifampitory, tsy mifanaja amin’ny teny tsy voahevitra. Toa tanteraka ilay fitenenana hoe : « ny ray aman-dreny no miady, ny ankizy no voatorotoro ».

Potika ny soatoavina maha malagasy, maty ny marina, very ny zo aman-kasina maha olona ny maro. Simbain’ny mpanao politika ny toe-tsain’ireo olon-tsotra. Maha lasa saina ny nahita  volabe tsy fantam-pihaviana nampanontany ny ory tamin’ireny fotoanan’ny fampielezan-kevitra ireny. Fa nahoana loatra re?  

Ny fiombonan’ny fianakaviana no andrandraina nefa politikan’ny fifanaratsiana sy fampisarahana no misongadina. Very ny fahaizana mifanakalo hevitra mitondra amin’ny teny ierana eo amin’ny fikatsahana ny tombontsoa ambonin’ny firenena. Tsaroanay eto ny tenin’i Lucien Botovasoa olontsambatra, tamin’ireo mpanao politika tamin’ny tamin’ny fotoan’androny :  “miaina amin’ny lainga ny politikanareo ka ho rà no hiafarany”.

Hoy koa ny Papa Fransoa vao tsy ela akory izay : « Zary natao kolo-piainana ny ady sy ny fifamonoana, ka nampidina ambany dia ambany ny maha-olona, sy ny fahasahiranana tsy tambo isaina, ary dia ho lian-drà tsy hahay mifandamina intsony ve isika ?.... Atsaharo amin’izay, fa rahefa mivavaka isika, dia aoka ho fanorenam-piadanana fa tsy ho fandranintana ady no atao » (Angelus, 11 novembre 2018)

3-   Aza matahotra, efa nandresy an’izao tontolo izao aho. (Jn 16, 33)  

Io voalazan’ny Papa io àry no entinay manainga antsika kristianina tsy ankanavaka sy ianareo rehetra tsara sitra-po eto Madagasikara : Vonjeo re ity tanindrazana malalantsika ity.

Mankasitraka antsika vahoaka malagasy, nandray anjara mavitrika tamin’iny fifidianana fihodinanana voalohany iny, na dia maro aza ny zavatra tsy tomombana. Hita taratra hatrany ny fahendrena sy fahamatoran’ny vahoaka mandala ny fihavanana sy naneho ankalalahana ny safidiny.

Miantso ny rehetra ho tony sy hilamina eo am-piatrehana ny ho tohiny. Manainga ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny mba hampanjaka ny fahamarinana sy ny mangarahara ary hanaja ny tena safidin’ny vahoaka.

Ka ho anareo izay ho voafidy amin’izany, dia hajao ny teny nomena ary tanteraho ireo toetra natolotray anareo tamin’ny hafatra 29 mai 2018.  

Raha mifanome tànana ampitokiana isika, ho velona ary ho ela velona i Madagasikara, koa :

·       Hamafiso ny finoana an’i Jesoa nitsangan-kovelona, Mpanjakan’izao rehetra izao, nandresy ny herin’ny maizina sy ny fahafatesana. « Ho aminareo anie ny fiadanana », hoy izy. Zary voaary vaovao ao amin’i Jesoa ny olombelona ka miverina amin’ny maha- izy azy.

·       Manapotika ny fiainana, tsy afahantsika mivoatra sy mametraka fiaraha-monina mitondra amin’ny fampandrosoana ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra, ny tsy fijoroana amin’ny marina eo amin’ny seha-piainana rehetra. Koa sahia mampanjaka ny marina.

·        Adidy masina ho an’ny Ray aman-dreny rehetra ny manampy ny zanany ary ho an’ny olon-dehibe ny manao tantsoroka amin’ny tanora hiatrika ny hoaviny  amin’ny alalan’ny fametrahana indray ny soatoavina maha malagasy.

·       Hamafisina ny fanomezana toerana ny fifanakalozan-kevitra amim-panajana izay mitondra amin’ny tena marina hikatsahana ny soa iombonana ho an’ny Firenena manontolo. Làlana hahatongavana amin’izany ny Fanabeazana olom-pirenena vanona (education civique). Ilaina ny fifampifehezana hentitra enti-manova ny toe-tsaina efa lasa lomorina.

·       Mila ho dinihina tsara ny Lalàm-panorenantsika mba hiorina tsara sy ho matotra ka hanampy ny tsirairay hanana ny tena fitiavan-tanindrazana izay mitaky fahafoizan’aina manontolo.

·       Aza ekena mihitsy ny fanapotehana sy fanoloana ny kolontsaina iorenan’ny soatoavana maha malagasy. Halaviro ny fivarotana ny harem-pirenentsika fa masina ny Tanindrazana.

Famaranana

Hoy ny Papa ho an’ny tanora sy ho antsika mianakavy ihany koa :  “Maniraka anareo aho ho mpitondra hafatry ny fiadanana sy ny fanantenana eo amin’ny fiainanareo, eo amin’ny tanànanareo sy amin’ny toerana rehetra iainanareo sy iasànareo… Aoka tsy hanirery ianareo, ny Eglizy dia Fianakaviam-be hahitànareo fanohanana sy fankaherezana, any amin’ny paroasinareo sy ny fikambanana misy anareo, amin’ny alalan’ny vavaka, ny sakramenta, ny fifankatiavana, ny fitantanan’ny pretra sy ireo mpino hafa vita batemy”.

Hankalaza an’i Kristy Mpanjaka isika katolika, hiditra amin’ny vanim-potoanan’ny fihavian’ny Tompo, ary hankalaza  ny Noely sy ny Taom-baovao 2019, koa enga anie hitondra ainga vaovao hoantsika mianakavy izany, ary ho mafy orina ao am-pontsika fa « i Kristy dia efa nadresy an’izao tontolo izao ».

Ankinina amin’i Masina Maria, mpiaro an’i Madagasikara sy ireo Olomasina sy Olontsambatra zokintsika ny fiainantsika manontolo.

Mitso-dranao anareo izahay Evekanareo.

 

Natao teto Antananarivo

Anio 22 novambra 2018

Fetin’i Mb Cécile, Virjiny martiry

 

Son Éminence le Cardinal Désiré TSARAHAZANA, Arsevekan’i Toamasina,

Filohan’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara,

Mgr Marie Fabien RAHARILAMBONIAINA, Evekan’i Morondava, Filoha lefitra,

Mgr Jean Claude RANDRIANARISOA, Evekan’i Miarinarivo, Sekretera Jeneraly,

Mgr Benjamin Marc RAMAROSON, Arsevekan’Antsiranana,

Mgr Odon Marie Arsène RAZANAKOLONA, Arsevekan’Antananarivo,

Mgr Filgence RABEMAHAFALY, Arsevekan’i Fianarantsoa,

Mgr Fulgence RABEONY Arsevekan’i Toliary,

Mgr Georges Varkey PUTHIYAKULANGARA, Evekan’i Port-Bergé

Mgr Rosario VELLA, Evekan’Ambanja,

Mgr Jean de Dieu RAOELISON, Evekan’Ambatondrazaka,

Mgr Marcellin RANDRIAMAMONJY, Evekan’i Fenoarivo Atsinanana,

Mgr Philippe RANAIVOMANANA, Evekan’Antsirabe,

Mgr Gustavo Bombin ESPINO, Evekan’i Maintirano, Administrateur Apostolique-n’i Mahajanga.

 

Mgr Fidelis RAKOTONARIVO, Evekan’Ambositra

Mgr José Alfredo Caires DE NOBREGA, Evekan’i Mananjary,

Mgr Gaetano DI PIERRO, Evekan’i Farafangana, Administrateur Apostolique-n’i Moramanga.

Mgr Fulgence RAZAKARIVONY, Evekan’Ihosy

Mgr Vincent RAKOTOZAFY, Evekan’i Tolagnaro

Mgr Zygmunt ROBASZKIEWICZ, Evekan’i Morombe

Mgr Michel MALO, Archevêque Emérite d’Antsiranana

Mgr Raymond RAZAKARIVONY, Evêque Emérite de Miarinarivo

Mgr Antonio SCOPELLITI, Evêque Emérite d’Ambatondrazaka

Mgr Joseph Donald Léo PELLETIER, Évêque Émérite de Morondava

Mgr Armand TOASY, Evêque Emérite de Port-Bergé

RP Jean Claude RAKOTOARISOA, Administrateur diocésain-n’i Tsiroanomandidy

 

 

Conférence des Évêques de Madagascar

SECRETARIAT DE COORDINATION

102 bis, rue Cardinal Jérôme Rakotomalala

BP. 667

Antanimena Antananarivo – 101


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 20 Nov. 2018 - 07:46-

  Communiqué HCC. Suite à la publication officielle des résultats provisoires du premier tour de l’élection présidentielle par la CENI le samedi 17 novembre 2018, s’appliquent de facto les dispositions suivantes de la Loi organique N°2018-009 relative à l’élection du Président de la République :
  Article 61 :
  La Haute Cour Constitutionnelle procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de neuf (9) jours à partir de la date de publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
  Article 66 alinéa 2 :
  Le délai de recours est fixé à deux (2) jours après la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
  En application du système de délai franc, la réception des requêtes sera clôturée le mardi 20 novembre 2018 à 24h.

 • 16 Nov. 2018 - 07:45-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 16 novembre 2018 à 6 heures et 58 minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 22 576 sur 24 852 soit : 90,84%. Inscrits : 8 906 101 sur 9 913 599 votants : 4 807 829 suffrages exprimés 4 453 212 soit 92,48%. Taux de participation : 53,98%.

  - RAJOELINA Andry Nirina : 1 763 347 soit 39,60%

  - RAVALOMANANA Marc : 1 535 795 soit 34,49%

  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery : 390 356 soit 8,77%

  - MAILHOL André Christian Dieu Donné : 56 928 soit 1,28%

  - RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin : 53 629 soit 1,20%

  - RAFALIMANANA Ny Rado : 52 897 soit 1,19%

 • 16 Nov. 2018 - 07:45-

  Administrateur apostolique du diocèse de Mahajanga. Mgr Gustavo Bombin Espino, OSST, actuellement évêque du diocèse de Maintirano (dont il est le premier évêque) a été désigné comme Administrateur apostolique du diocèse de Mahajanga. L’annonce a été faite durant les obsèques de Mgr Roger Victor Solo Rakotondrajao le vendredi 9 novembre à Mahajanga. Pour mémoire, Mgr Gustavo Bombin Espino était évêque de Tsironomandidy entre février 2004 et février 2017 ‘érection du noouveau diocèse de Maintirano). Mgr Gustavo Bombin Espino est né le 24 septembre 1960 à San Llorente (Valadolid en Espagne).

 • 14 Nov. 2018 - 13:41-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 14 novembre 2018 à 13 heures et 6 minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 17504 sur 24 852 soit : 70,43%. Inscrits : 7 062 725 sur 9 913 599 votants : 3 827 816 suffrages exprimés 3 539 985 soit 92,48%. Taux de participation : 54.20%.

  - RAJOELINA Andry Nirina: 1396356 (39.45%)
  - RAVALOMANANA Marc: 1297579 (36.65%)
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 266857 (7.54%)
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 46243 (1.31%)
  - RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin: 41091 (1.16%)
  - RAFALIMANANA Ny Rado: 39742 (1.12%)

 • 13 Nov. 2018 - 14:56-

  FMF out, comité de normalisation in. Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé, ce 12 novembre 2018, de désigner des comités de normalisation pour les Fédérations de Football de République dominicaine (FEDOFUTBOL) et Madagascar (FMF) conformément à l’art. 14, al. 1a et l’art. 8, al. 2 des Statuts de la FIFA. À Madagascar, la décision de nommer un comité de normalisation est liée à la procédure électorale de la FMF, qui n’a pas été effectuée conformément aux exigences réglementaires applicables aux membres de la FIFA. Le mandat du comité expirera au plus tard le 12 mai 2019. La participation des Barea à la CAN n'est pas concernée par la mise en place du comité de normalisation.

 • 13 Nov. 2018 - 07:46- Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 13 novembre 2018 à 6 heures et 57minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 13 283 sur 24 852 soit : 53,45%. Inscrits : 5 370 311 sur 9 913 599 votants : 2 876 312 suffrages exprimés 2 659 943 soit 92,48%. Taux de participation: 53,56%.
  - RAJOELINA Andry Nirina : 1 051 134 (39,52%)
  - RAVALOMANANA Marc: 950 724 (35,74%)
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 212 682 (8%)
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 35 382 (1,33%)
 • 12 Nov. 2018 - 08:08-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 12 novembre 2018 à 6 heures et 8 minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 10437 sur 24852 soit : 42%. Inscrits 4 285 527 sur 9 913 599 votants : 2 301 808 suffrages exprimés 2 129 443 soit 92,51%. Taux de participation: 53.71%.

  - RAJOELINA Andry Nirina : 835301 soit 39.23%
  - RAVALOMANANA Marc: 785748 soit 36.90%
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 160879 soit 7.55%
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 28308 soit 1.33%

 • 10 Nov. 2018 - 12:47-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 10 novembre 2018 à 10h 25minutes. C’est une tendance nationale, nombre de bureau de vote (BV) traité : 3 663  sur les 24 852. Inscrits : 1 646 896 sur 9 913 599 votants : 860 662. Suffrages exprimés : 798 788. Taux de participation : 52.26%.  

  RAJOELINA Andry Nirina : 40.90%.

  RAVALOMANANA Marc: 39.09%.

  RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 5.75%

  MAILHOL André Christian Dieu Donné: 1.46%

  RABARY Andrianiaina Paul: 0,95%

 • 06 Nov. 2018 - 07:44-

  Camions pour le SAMVA. Le communiqué du Conseil des Ministres du lundi 5 novembre 2018 effectué 16 Heures au Palais d’Ambohitsorohitra nous apprend l’arrivée d’un premier lot de 11 camions remis au SAMVA (Service Autonome de Maintenance de la Ville d'Antananarivo) pour l’enlèvement des ordures de la capitale a été portée à la connaissance du Conseil, et le Chef de l’Etat a insisté sur l’importance d’une bonne gestion de ce nouveau parc de véhicules et la mise en place de procédures de contrôles strictes. On attend les impacts réels de cette remise de camions.

 • 04 Nov. 2018 - 08:46-

  Nodimandry i Mgr Rakotondrajao Roger Victor Solo. Nodimandry ny sabotsy 3 novambra teo i Mgr Rakotondrajao Roger Victor Solo, evekan’i Mahajanga, mpiahy ny vaomieran’ny « Justice et paix » nasionaly sy ny fonja. Tsiahivina etoana ny resaka nataony mikasika ny tany ao Soamahamanina. Lahatsoratra nivoaka tao amin'ny Lakroan'i Madagasikara laharana 3979, pejy faha-12 ary ity ny rohy ahitana izany eto amin’ny www.lakroa.mg  https://www.lakroa.mg/item-818_articles_dossier_18-resaka-nifanaovana-tamin-i-mgr-rakotondrajao-roger-victor-solo.html

 • 24 Oct. 2018 - 11:42-

  Endrika fanakorontanana. Nanambara ny Za’Gasy ny zoma 19 okitobra lasa teo teny Ambohimitsimbina fa tena fanakorontanana no nataon’ilay mpomba ny kandida iray heverina fa goavana, izay nitaona ny ireo izay tsy voasoratra amin’ny lisi-pifidianana ho tonga hifidy amin’ny biraom-pandatsaham-bato 7 novambra. Marihina fa nitety haino aman-jery io pomba ny kandida iray io ny 18 okitobra lasa teo. Miantso ny Ceni sy ny Cfm ary ny mpitandron’ny filaminana ary ny Hcc mba hanao fanazavana mikasika ny fakana ordonnance sy ny resaka lisi-pifidianana ity fa mety hampikorontana ny fifidianana.

 • 17 Oct. 2018 - 07:46-

  Sipem Bank. Tamin’ny desambra 2014 no nahazo ny agrément bancaire ny Sipem bank. Miasa toy ny banky izy ankehitriny. Betsaka ireo tolotra misy amin’izany, toy ny fampindramam-bola. Marihina fa ity orinasa ity dia tena orinasa malagasy araka ny nambaran’ireo mpikarakara. Malagasy avokoa ireo mpiasa ao. Ny Malagasy ihany koa no manana petra-bola betsaka ao na hoe majorité. « Orinasa madinika sy ireo orinasa vaventy no mihindram-bola ato aminay amin’izao fotoana izao » hoy ihany izy ireo. Izy rahateo dia niatomboka tamin’ny micro-finance.

 • 28 Sep. 2018 - 06:51-

  Salon des écoles supérieures catholique. Le salon des Ecoles supérieures Catholique se déroule ce vendredi 28 septembre 2018 au sein du Collège Saint Michel Amparibe. 22 universités, écoles et instituts supérieurs participent à ce salon. L’enseignement supérieur catholique se veut être le moteur de la chrétienneté et de la citoyenneté responsable. L’événement est placé sous le patronage de SEM Mgr Benjamin Marc Ramaroson, Archevêque d’Antsiranana et Président de la commission épiscopale pour l’éducation et l’enseignement catholique.

 • 14 Sep. 2018 - 08:38-

  Poulet de chair à Madagasikara. Pour Olivier Fanchette, de Innodis Poultry, il y a encore de la marge pour produire du poulet de chair à Madagasikara. “C’est pour cette raison que nous participons à la Foire Internationale d’Agriculture”. Innodis Poultry est l’un des plus grands producteurs de poulet de l’île Maurice. Selon Fanchette, cette société exporte vers Madagasikara du poulet de chair avec garantie sanitaire sans antibiotiques. De son côté Iqbal Mohungoo, de la société Meaders Feeds, assure l’alimentation des poulets de chair, une alimentation répondant aux besoins d’une clientèle autant présente sur le marché local que régional dont Madagasikara.

 • 13 Sep. 2018 - 07:45-

  Colloque sur l’énergie. Lors d’une rencontre avec la présse Andry Ramaroson a fait savoir que le Groupement Des Professionnels de l’Energie à Madagascar GDPEM organise un colloque en entrée libre qui se tiendra au 3A Andrefanambohijanahary durant 2 jours ou 4 demi-journées avec comme thème “Energie, 1er levier de la croissance économique de Madagascar”. La première demi-journée (matin du 14 septembre) une conférence-débat sur l’économie d’énergie et l’après-midi sur le génie électrique. La troisième demi-journée (matin du 15 septembre) une conférence-débat sur le thème 1er levier économique de Madagascar. Et l’après-midi sera consacré à la restitution des travaux.

 • 10 Sep. 2018 - 07:28-

  Affaires courantes du Président. Pour la HCC, rentrent dans la catégorie juridique des attributions présidentielles courantes, les affaires constituant la poursuite normale d’une procédure régulièrement engagée avant la démission du Président de la République, toute affaire dont l’importance dépasse celle des affaires de gestion journalière si la procédure qui a donné lieu à l’acte règlementaire concerné a été engagée bien avant la période critique et a ensuite été réglée sans précipitation et si les questions politiques, qui ont pu se poser sur le plan administratif, ont été résolues avant cette période critique.

 • 10 Sep. 2018 - 07:28-

  Non affaires courantes du Président. Pour la HCC, ne rentrent pas dans les compétences attribuées au Chef de l’Etat ad intérim celles qui procèdent des articles 45 alinéa 3, 54 ; 55 -2°, 4° sauf en cas de faute grave ou de crime ou délit commis par le haut fonctionnaire, 5°, 6°, 7°, 8° ; 56 ; 57 alinéa premier ; 58 ; 59 alinéa 2 ; 60 ; 61 ; 103 ; 104 ; 107 ; 137 ; 162 ; 163. Il est habilité à exercer toutes les autres attributions confiées au Président de la République par la Constitution.

 • 01 Sep. 2018 - 09:48-

  Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création 2018. Instituée en 2015 par le Pape François, quelques mois après la publication de son encyclique « Laudato si’, sur la sauvegarde de la maison commune », cette journée a lieu chaque 1er septembre, en communion de prière avec les Eglises orthodoxes, « pour offrir « à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins. » (Pape François, Lettre du Pape François pour l’institution de la « Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création », 6 août 2015).

 • 01 Sep. 2018 - 07:56-

  Liste des personnes exerçant des hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidates aux élections, assujetties à l’obligation de démission prévue à l’article 6 alinéa 5 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums. I – Les personnes nommées aux hautes fonctions et hauts emplois civils de l’Etat :   – Grand Chancelier de l’Ordre National malagasy ; – Ambassadeurs ou chefs titulaires de missions diplomatiques avant rang d’Ambassadeurs ; – Gouverneur de la Banque Centrale ; – Secrétaires généraux, Directeurs généraux et Directeurs de ministères ; – Présidents d’Universités ; – Représentants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales décentralisées ; – Directeurs généraux, membres des organes d’administration ou de gestion des organismes rattachés aux Institutions et aux départements ministériels.

 • 01 Sep. 2018 - 07:55-

  Liste des personnes exerçant des hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidates aux élections, assujetties à l’obligation de démission prévue à l’article 6 alinéa 5 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums. II – Les personnes dont la nomination aux hautes fonctions et hauts emplois militaires est faite par décret en Conseil des Ministres : – Officiers Généraux ; – Inspecteur général de l’Armée Malagasy; – Inspecteur général de la Gendarmerie Nationale ; – Chef de l’Etat-Major général de l’Armée Malagasy ; – Commandant de la Gendarmerie Nationale ; – Adjoints au chef de l’Etat-Major général de l’Armée Malagasy; – Adjoints au Commandant de la Gendarmerie Nationale ; – Commandant des Forces Aériennes ; – Commandant des Forces Navales ; – Commandant des Forces d’Intervention – Commandant des Forces de développement ; – Chef d’Etat-major du commandement de la Gendarmerie Nationale ; – Commandants des régions militaires; – Commandants des Circonscriptions inter-régionales de la Gendarmerie Nationale ; – Tous autres fonctions et hauts emplois militaires dont la nomination est faite par décret en Conseil des Ministres.

Du même auteur

economie
monde

Dans la même rubrique

une
une
Publicité