logo
Lakroan'i Madagasikara
Mpanohana an'i Rabeza

Resy lahatra satria nahoana...

admin il y a 1 moi

Manakaiky ny fotoan'ny fampielezan-kevitra. Maro ireo te haneho ny heviny mikasika ny fifidianana amin'ny ankapobeny, ao ireo maneho ny heviny mahakasika kandida tokana. Posa-kevitra momba ana kandida tokana araka izany ity atolotra antsika eto ity.

Resy lahatra satria nahoana...

Raharisoa Nomenjanahary Marie Laurence, 62 taona, renim-pianakaviana, miasa tena, monina ao Andohabevava – Tsaramandroso Fianarantsoa

 

Ahoana no nahafantaranao an’izany Rabeza izany ?

Voalohany indindra dia Mpamakafaka politika tao amin’ny fandaharana Tafa sy Dinika ny RFone Radio sy ny Dinika tao amin’ny MBS fianarantsoa no tena nahafantarako an’izany lehilahy izany. Nahaliana ahy tokoa ny fahasahiany miresaka ny momba ny gaboraraka teo amin’ny fitantanana ny tanàna, isaky ny amin’ny 1ora antoandro.  Nandritra ny fihainoako azy tao amin’ireo radio ireo no nahafantarako fa kay Mpanolotsaina tao amin’ny Kaominina Ambonivohitry Fianarantsoa izy. Mpanabe ny olom-pirenena ihany koa no azoko ilazana an’i Rabeza. Tsy mitsahatra manentana ny tsirairay manko izy mba handray ny andraikitra feno eo amin’ny raharaham-pirenena. Ny tena nahaliana ahy mafy taminy dia izy mivelona tanteraka ny finoana katolika izay nanabeazana azy. Matoky mandrakariva izay fitondran’Andriamanitra izay tokoa i Rabeza.

Inona no tena naharesy lahatra anao ka nahatonga anao angataka ny firotsahany ho Ben’ny Tanàna ?

 

Babony tanteraka aho ary tena resy lahatra tamin’ny resaka izay nataony. Mora takarina ny fandinihany, ary toa mifaningotra amin’ny fiainana andavanandron’ny mponina ny firesany. Rehefa mitafa sy midinika manko izy dia averimberiny matetika fa raharaha ikambanana amin’ny vahoaka tokoa ny fitantanana ny Kaominina, tsy tokony hisy ny ankinafinafina (secrets). Noporofoiny tao amin’ny fandaharany mba ho ren’ny vahoaka manontolo ny tatitry ny zava-misy marina tao amin’ny fiadidiana ny tanàna.

Olombelona ihany anefa izy fa tsy anjely akory. Noho ny fahitako ny hatsaram-panahy ananany dia tsapako fa tena olon-kendry, tompon’andraikitra te hanarina an’i Fianarantsoa tokoa Ingahy Rabeza. Toa tsinjoko sahady manko fa izy irery no olona manana fahasahiana ka afaka handamina ny tanàna ary hamerina amin’ny laoniny ny fahadiovan’ny fitantanan-draharaha sy ny fitantanam-bola. Araka ireny resany ireny àry dia mino ny tenako fa hananany ny paikady tsara, ny fomba hahafahana mandoa ireo karaman’ny mpiasan’ny Kaominina tsy voaloa nandritra ny volana maromaro.

Koa rehefa hitako fa mamaly manontolo ny faniriko ny fihevitra sy ny fikasan-dRabeza ho an’ity tanàna ity dia nangataka azy aho mba hirotsaka ho Ben’ny tanànan’i Fianarantsoa. Eny somary sahirana ihany izy namaly tamin’ny voalohany saingy noho ny habetsahan’ireo mpanaraka ny fandaharana nangataka azy dia nanaiky ihany izy.


 

RAZAKA Soarivony, 59 taona, renim-pianakaviana, Mpampianatra, monina ao Ankofafa Fianarantsoa

 

Ahoana no nahafantaranao an’izany Rabeza izany ?

Tamin’ny alalan’ny fandaharana “Tafa sy Dinika” (Radio RFone) sy ny “Dinika” (Radio MBS) no nahafantarako an-dRabeza. Nanabe sy nitaiza anay mpihaino manko izy mba ho tena tompon’andraikitra amin’ny maha olom-pirenena. Nahaliana ahy tokoa ny fandaharany satria nofoanany ny elanelana teo aminy sy ny mpihaino fa dia nentiny amin’ny endriky ny tafa sy diniky ny mpianakavy. Nampitsiry fahalalana ho ahy amin’ny tontolo manodidina, indrindra eo amin’ny mahaolom-pirenena. Raha nalaindaina aho teo amin’ny fandraisana anjara amin’ny lafiny politika, teo aloha, dia afapo ankehitriny fa tena mpanao politika mitsinjo ny soa iombonan’ny vahoaka tokoa i Rabeza. Izy no isany nandray anjara ka nanetsika indray ny hambopon’ny tsirairay mba hahafantatra ny marina, tsy ho mora fitahina ary handray anjara mavitrika amin’ny fanarenana ny simba sy lo eo amin’ny fiaraha-monina sy ny tanàna ary ny firenentsika. Olona sahy ary vonona hanarina izao fahapotehina miseho amin’ny tanàna izao i Rabeza. Tsy mora izany fa mila finiavana sy faharetana ary fandeferana ho an’ny tombon-tsoan’ny be sy ny maro. Mila fotoana koa anefa ny fanovana toe-tsaina satria fiaraha-monina zatra kolikoly, olona tia tena sy tsy miraharaha ny hafa no ezahina harenina. Teo no nampiavaka azy dia ny fahaizany miresaka ny zava-misy eto amintsika mba ho azon’ny olona tsotra takarina: nandray ohatra velona tamin’ny maha mpanolo-tsain’ny tanàna azy. Tsy nialokaloka tamin’ny hafa fa nijoro tamin’ny heviny ary nampahafantatra ny olona ny andraikiny no nataony. Vonona mandrakariva hihaino toro-hevitra, eny fa na kianina aza izy. Hainy koa ny nampifandray ny tranga iainan’ny olona amin’ny fanazavana arosony ka nahatonga ny olona hahatsapa bebe kokoa ny anjara toerany eo amin’ny fiaraha-monina. Teo koa ny fampianarana ny olona hahay hanadihady zava-misy sy handanjalanja ny mety ho azo andikana izany. Maro no manohitra azy saingy nijoro hatrany tamin’ny fahamarinana izy sady nihaino ny fanakianana ary nahay niaiky fahadisoana. Sahy nilaza ny marina na dia mety hanohintohana mpitondra am-perin’asa aza. Izay toetrany izay no tena tsy ampy amin’ny olom-pirenena ankehitriny. Mampahatsiaro tena ny tsirairay koa izy mba handinika amin’izay mety ho andraikiny amin’ny zava-misy (tsena maloto, hala botry, tanàna ratsy tantana…)


Inona no tena naharesy lahatra anao ka nahatonga anao angataka ny firotsahany ho Ben’ny Tanàna ?

Koa ankehitriny rehefa resy lahatra amin’io finiavana lehibe irin-dRabeza hapetraka eto amin’ny tanànan’i Fianarantsoa io aho dia tapa-kevitra ary nangataka sy nampirisika azy hanao kandida Ben’ny tanàna ka manao ny fomba rehetra hanampiana azy. Tsapa amin’ny firesany fa te hametraka ny tanànan’I Fianarantsoa amin’ny toerana tokony hisy azy tokoa i Rabeza. Tsy maintsy tohanana izy satria ny olona manana fijery mahitsy toa azy irery no mendrika hitondra eto. Tsy hadino ny tanora ka nitaiza azy reo Rabeza mba hitondra ny faneva any aoriana mba tsy hiandry ny hafa hampandroso ny tanànany sy ny fireneny: “Tahio ny an-tegna fa ny an’olo tsy omeny”. Fanampin’izany rehetra izany dia tsapako fa mila ampiana sy omen-tanana ny olona efa manolo-tena sy sahy marina, ary vonona ny hiatrika izay rehetra mety ho fahasarotana eo amin’ny fanatanterahana ny famerenana ny hasin’ny tanàn’i Fianarantsoa

 

RAZANASENDRAMANANA Philibert Ignace, 41 taona, Raim-pianakaviana, mpanao asa tanana, monina ao Talatamaty Fianarantsoa

 

Ahoana no nahafantaranao an’izany Rabeza izany ?

Ny fahenoko ny feony tao amin’ny radio MBS sy RFone no nahafantarako azy voalohany indrindra. Mpanaraka tsy tapaka io fandaharana Tafa sy Dinika io manko aho ary matetika dia mandray anjara amin’ny alalan’ny antso mivantana mihitsy. Indray andro àry dia nantsoiny hivory miaraka aminy avokoa ireo mpandray anjara tamin’ny antso, isan’ny voantso koa aho dia faly be fa nahita azy mivantana mihitsy. Teo aho vao tena nahatsapa fa olona mpandala ny fahamarinana i Rabeza. Tsy mivadibadi-dela izy fa mijoro amin’ny marina mandrakariva. Fady azy izany firaisana tsikombakomba amin’ny mpanao ratsy izany. Olona mpivavaka, matahotra an’Andriamanitra izy ary mitsinjo ny soa iombonana eo amin’ny fiainam-piaraha-monina. Sahy mijoro amin’ny marina tokoa i Rabeza.

Inona no tena naharesy lahatra anao ka nahatonga izao firotsahany ho Ben’ny Tanàna izao ?

Izaho dia isan’ireo nangataka ny hirotsahan’i Rabeza ho ben’ny tanàna eto Fianarantsoa, satria raha naheno ny fandaharana Dinika nataony tao amin’ny MBS, mitohy ao amin’ny RFone, aho dia resy lahatra fa olona tahaka azy no ilaina ho mpitantana ny tanànan’ny Fianarantsoa. Izany no nanosika ahy hangataka azy handray ny fahefana hanarina ity tanàna malala izay hita fa tena latsaka ankaterena ity. Tsapako manko rehefa manaraka ny fandaharany fa olo-mazava saina, mahitsy fo ary miaina ao anatin’ny fahamarinana izy. Fady azy ny manaratsiratsy olona fahatany. Misy porofo avokoa ny zavatra lazainy ho ren’ny vahoaka. Tiako Fianarantsoa ka tiako raha olona toa an-dRabeza no hitantana azy satria ny tombontsoa iombonana no manahirana azy ka ambarany amin’ny vahoaka ny tsy mety rehetra eto Fianarantsoa. Koa ndao homen-tsika azy ny fahefana hanarenany ity tanàna malalan-tsika ity. Mirary soa anao aho Rabeza ho tahin’Andriamanitra hahaleo hahalasana ny fitantanana ny tanànan’ny Fianarantsoa.


 

HARIVOLA Onisoa, renim-pianakaviana, mpampianatra, monina ao Antarandolo Fianarantsoa

 

Ahoana no fahafantaranao an’izany Rabeza izany ?

Ny fandaharana “Dinika” (Radio MBS) sy ny “Tafa sy Dinika” (RFone Radio), isaky ny amin’ny 1ora antoandro (alatsinainy ka hatramin’ny zoma) no nahafantarako an’Andriamatoa Rabeza. Io fandaharana nataony io dia fampianarana hanatanteraka asa am-pahamarinana. Nasongadiny foana tao amin’ny fandaharana ny hoe : “mba ho fahamarinana izay rehetra atao eo amin’ny fiainana andavanandro”, izany manko no antoky ny fampandrosoana. Manaraka izany dia fantatro fa Mpanolo-tsaina tsy nataho-maso-mena teto amin’ny tanànan’i Fianarantsoa Andriamatoa Rabeza. Kristianina katolika manko izy ka naneho ankarihary ny finoany. Olona matahotra an’Andriamanitra izy ka tsy niray tendro tamin’ireo mpambotry ny tanàna. Izy no ilay niady irery, ka nahasahy namaky bantsilana ireo fomba mamoetra nataon’ny Ben’ny tanàna teo aloha. Soa ihany fa teo izy, sahy nijoro ho vavolombelon’ny Fahamarinana.

Inona no tena naharesy lahatra anao ka nahatonga anao angataka ny firotsahany ho Ben’ny Tanàna ?

Noho izaho mpanaraka tsy tapaka ny fandaharany tao amin’ny radio dia tsapako fa nitombo andro aman’alina ny fankafizako ny hevitra narosony. Voavaliny, araka ny tokony ho izy avokoa manko ireo fanontaniana izay napetraky ny olona mivantana tamin’ny antso an-tariby. Nanomboka teo dia resy lahatra tanteraka tamin’ny herim-po nananany ho fampanjakana ny fahamarinana ka dia tapa-kevitra ny nangataka azy hirotsaka Kandida ho fidina ho Ben’ny Tanàna eto Fianarantsoa aho. Vonona ny hanohana azy ny tenako, na dia hitako aza ny fahatsoram-piainany. Manohana an’Andriamatoa Rabeza ho Ben’ny Tanàna aho satria henoko aby ireo fanabeazana efa vitany tao amin’ny radio ka inoako fa ho mora aminy ny manatanteraka izany rehefa mahazo ny fahefana izy. Ny fahitako io toetra tsotra ananany io sy noho izy mahatsapa ny tena fahorian’ny vahoaka dia manosika azy amin’ny foko tokoa aho ho eo amin’ny toeran’ny Ben’ny Tanàna. Antenaiko manko fa hiarina amin’izay ny tanànan’i Fianarantsoa, ho foana ny kolikoly, rehefa Andriamatoa Rabeza no ho mpitantana. Handroso i Fianarantsoa raha io traikefa ananany io no ho tanteraka.

Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 30 Nov. 2019 - 11:30-

  OK de la HCC pour le terme Gouverneur. Par lettre n°075-19/Sénat/PS du 05 novembre 2019, le Président du Sénat a saisi la Haute Cour Constitutionnelle pour soumettre au contrôle de constitutionnalité le décret n°2019-1866 du 25 septembre 2019 relatif au Gouverneur. La HCC a donné sa décision que Le décret n°2019-1866 du 25 septembre 2019 relatif au Gouverneur est conforme à la Constitution. Ainsi, la désignation de l’organe exécutif de la Région par le pouvoir central a un caractère temporaire en vue du passage effectif au statut de collectivité territoriale décentralisée des Régions.

 • 29 Nov. 2019 - 07:09-

  Billets de banque. Le Conseil de gouvernement a adopté un décret mettant fin à la date du 31 décembre 2019 au cours légal des billets de banque de 10 000 ariary, 5 000 ariary et 2 000 ariary émis par la Banque centrale en 2003 ainsi que les billets de 1 000 ariary, 500 ariary, 200 ariary et 100 ariary émis en 2004. Par conséquent ces billets de banque ne sont plus utilisables sur tout le territoire de la République de Madagascar au-delà du 31  décembre 2019.

 • 20 Nov. 2019 - 11:21-

  En route pour la CAN 2021. Madagascar a battu l'Éthiopie (1-0) et le Niger (2-6), faisant ainsi un bon départ pour sa participation aux éliminatoires de la CAN 2021. Le premier match du groupe K s'est soldé par un but de Rayan Raveloson au stade de Mahamasina (19’). Pour le match face au Niger, les hommes de Nicolas se sont amusés offensivement avec six buts marqués dont un doublé pour Bolida. Avec la défaite de la Cote d’Ivoire face à l’Ethiopie, Madagascar est leader du groupe avec 6 points au compteur.

 • 19 Nov. 2019 - 13:05-

  Qualification CAN 2021. Après la victoire contre l'Éthiopie à Mahamasina, Madagascar affronte le Niger ce mardi 19 novembre à 18h50. Si les Barea gagnent, ils resteront peut-être à la tête du groupe K. Cela dépendra aussi du match opposant la Cote d'Ivoire à l’Éthiopie.

 • 18 Nov. 2019 - 12:25-

  MMA. Le Global Association of Mixed Martial Arts, GAMMA, organise les championnats du Monde de MMA. Initialement prévu à Milan en décembre, le championnat se déroulera à Singapour à partir de ce 18 au 23 Novembre. Quatre combattants étaient pressentis pour représenter Madagascar mais au final un seul combattant a pu partir faute de sponsoring. Sur place, Parfait Rakotonirina, chef de délégation, lance toujours un appel pour soutenir cette petite délégation.

 • 18 Nov. 2019 - 07:58-

  Barea 3 points. Les Barea ont engrangé les trois points convoités lors  de la rencontre entre l’équipe nationale de Madagasikara et celle de l’Ethiopie. La rencontre s’est déroulée ce samedi 16 novembre 2019 au stade de Mahamasina. La rencontre a débuté à 16 heures, une heure inhabituelle pour les spectateurs d’Antananarivo. La rencontre s’est déroulée à guichets fermés pour tous les billets. Rayan des Barea a marqué l’unique but de la rencontre après 18 minutes de jeu. Les Barea ont montré un jeu moyen. Les Walya ont même montré une sérénité. L’essentiel était de remporter la victoire synonyme de 3 points.

 • 18 Nov. 2019 - 06:58-

  Nom des membres de la délégation française pour la commission mixte Franco-Malgache. Marcel Escure, Ambassadeur chargé de la coopération régionale dans l'océan Indien, Chef de la délégation ; Rémi Marchaux, Ministre plénipotentiaire, Directeur pour l'Afrique et l'océan Indien au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ; Arnaud Suquet, Conseiller des Affaires étrangères, sous-directeur d'Afrique australe et de l'océan Indien à la direction d'Afrique et de l'océan Indien au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ; Didier Ortolland, conseiller des Affaires étrangères, sous-directeur de la sous-direction du droit de la mer, droit fluvial et des pôles au Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ; Jean Pierre Balcou, administrateur civil hors classe, sous-directeur des affaires juridiques et institutionnelles à la Direction générale des outre-mer au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Christophe Bouchard, Ambassadeur de France à Madagascar

 • 14 Nov. 2019 - 08:24-

  Nosy Malagasy. Ireto avy ireo voatendry handray anjara hiaro ny tombontsoan’i Madagasikara mahakasika ireo Nosy Malagasy : Ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta Christian Ntsay no mitarika ny delegasiona, ny Profesora Raymond Ranjeva, mpahay lalàna isan’ny nandray anjara atmin’ny dinika tany amin’ny firenena Mikambana, ny Vice-Amiral Louis Antoine de Pädoue Ranaivoseheno, Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena, ny Capitaine de Vaisseau Jean Edmond Randrianantenaina, tale Jeneralin’ny APMF, ny Dokotera Tehindrazanarivelo Djacoba Liva, mpampianatra lalàna iraisam-pirenena, ny lalàna afrikana any amin’ny Oniversite ny Suisse, izay efa nandray anjara tamin’ny famahana ireo olana maro taty Afrika.

 • 14 Nov. 2019 - 08:00-

  Hanafatra solika ny JIRAMA. Araky ny fangatahan’ny ministeran’ny angovo, ny rano ary ny akoranafo dia nomen’ny Filankevitry ny Minisitra natao ny 13 novambra alalana manokana ny Jirama ho afaka mividy solika tsy mandalo ny tsenam-barotra mandritra ny 03 volana hatramin’ny faran’ny volana Janoary 2020, mandra-pitsangan’ilay orinasa State Procurement of Madagascar, S.A hanafatra solika mivantana. Ireo solika ireo dia tsy tokony hihoatra ny 63.603m3 ho an’ny Fuel ary 21.487 m3 ho an’ny Gasoil mandritra ireo fe-potoana voalaza ireo.

 • 14 Nov. 2019 - 06:57-

  Fiofanana ho an'ny zandary. Vita ny fanofanana ireo zandary mpiana-draharaha miisa 95 mianadahy avy tao amin'ny andiany faha 74 EGNA izay hiasa any amin'ny faritra Menabe. Nisy fampisehoana ny hakingana sy sarin'ady nataon'ity andiany voalohany "AGUERRI" ity tao Miandrivazo ny andron'ny 13 novambra 2019 ho fanamarihana izany.

 • 13 Nov. 2019 - 13:10-

  Voyage pontifical. Le Saint Père confirme qu’il se rendrait prochainement au Soudan du Sud. « J’adresse une pensée spéciale au cher peuple sud-soudanais que je devrais aller visiter l’an prochain. Je souhaite renouveler mon invitation à tous les acteurs du processus politique national à chercher ce qui unit et à dépasser ce qui divise », a déclaré le Pape François.

 • 13 Nov. 2019 - 11:00-

  Protection des enfants dans le monde numérique. Un congrès au Vatican sur le thème : “Promouvoir la dignité numérique de l’enfant – Du concept à l’enfant”, les 14 et 15 novembre prochains se tiendra à la Casina Pio IV, au Vatican. L'évènement est organisé par l’Académie pontificale des Sciences sociales, la “Child Dignity Alliance” et l’“Interfaith Alliance for Safer Communities”.

 • 12 Nov. 2019 - 12:20-

  Assassinat en Syrie. Le lundi 11 novembre, le Père Joseph Hanna Ibrahim, de l'Église arménienne catholique, et son père Hovsep Bédoyan, ont été tués dans l'Est de la Syrie. Un double meurtre revendiqué par l'organisation de l'État islamique.

 • 12 Nov. 2019 - 07:10-

  Dahalo 5 voasambotra. Nitrangàna fifandonana mahery vaika teo amin'ny zandary mpampandry tany ao anatin'ny hetsika fiarovana sy fandaminana ny fifidianana kaominaly sy ireo dahalo mitam-piadiana tao an-tanànan'i Soatàna fkt Sahamandresy Cr Talata Vohimena Dist Manandriana ny 11 novambra 2019. Azo sambo-belona ny dahalo dimy tamin'izany ary azo ny basy mahery vaika roa (FAC sy AKM) samy misy bala iray avy sisa. Misy omby miisa 4 sarona teo ivelany ihany koa avy nangalariny.

 • 08 Nov. 2019 - 10:45-

  Qualification CAN 2021. Romain Métanire est arrivé à Madagascar pour la préparation des matchs entrant dans le cadre de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Pour rappel, Madagascar affrontera pour la première journée l'Ethiopie. Un match qui se déroulera au stade de Mahamasina le samedi 16 novembre prochain à 16h00.

 • 07 Nov. 2019 - 12:25-

  Tompon-dakan'ny Afrika 3x3. Andalana hiazo ny renivohitry Ouganda ny delegasionina Malagasy amintsika manoratra izao hiatrika ny fiadina ny Tompon-dakan'ny Afrika 3x3.

  Mpitarika ny delegasionina: Rina Randrianarisoa

  Mpanazatra: Deda Randrianarivelo

  Mpilalao: Arnold Solondrainy - Elly Randriamampionona - Fabrice Mandimbison - John Ravelomanantsoa

  Hisy ihany koa ny "clinique" ho an'ny mpitsara 3x3. Manana solontena 2 Madagasikara hanatrika an'izany fampiofanana izany:

  Tojo Andriamanantsoa

  Yann Davidson

 • 07 Nov. 2019 - 11:00-

  Audience générale. Lors de l'audience générale de ce mercredi 6 novembre 2019, le Pape François a poursuivi sa série d'enseignements sur les Actes des Apôtres. «Cette ville, qui vivait à l’ombre des gloires antiques malgré la décadence politique, cultivait encore le primat de la culture», a expliqué le Pape en revenant sur le processus de christianisation de la culture grecque antique, un thème cher à son prédécesseur Benoît XVI. Dans le récit des Actes des Apôtres, Paul, confronté au paganisme grec, ne prend pas la fuite mais, au contraire, il cherche à «créer un pont pour dialoguer avec cette culture».

 • 05 Nov. 2019 - 07:08-

  Fampielezan-kevitra. Misokatra nanomboka ny 5 novambra 2019 izao ny fotoan’ny fampielezan-kevitra ho an’ny fifidianana ho ben’ny tanana andaniny ary ankilany ho an’ireo mpanolotsaina. Haharitra 21 andro izany. Tapitra ny 25 novambra amin’ny misasakalina ny fotoan’ny fampielezan-kevitra. Efa maro ireo kandida nametaka ny afisiny eny amin’ny vatan-drindrina rehetra eny. Mbola vitsy ireo nametraka izany eny amin’ny toerana natokan’ny Ceni hametrahana izany. Efa maro ireo olona misalotra ny akanjo (tee-shirt) miravaka ny sarin’ny kandida ho ben’ny tanana. Misy ireo kandida no manokatra ny fotoan’ny fampielezan-kevitra amin’ny alalan’ny fotoam-pivavahana. 

 • 04 Nov. 2019 - 14:17-

  Le ministre de l’intérieur évacué d’urgence à la Réunion. Tianarivelo Razafimahefa, ministre de l’intérieur et de la décentralisation, a fait une chute accidentelle ce dimanche 3 novembre 2019, dans l’après-mid, à Ambatolampy (Vakinankaratra). Dans un communiqué remis à la presse, on apprend que Tianarivelo Razafimahefa est « blessé et un examen plus profond permettra un meilleur diagnostic sur la gravité de son état ». « Toutefois, les premières consultations permettent de conclure que le pronostic vital n’est pas engagé ». Le régime a dépêché un hélicoptère pour le récupérer à Ambatolampy ; aussitôt arrivé à Antananarivo, il est évacué d’urgence à La Réunion.

 • 04 Nov. 2019 - 13:58-

  5 buts à 2… C’est sur ce score que le club Fosa Junior quitte la compétition Coupe de la Confédération de la CAF 2019. Après avoir gagné le match aller à Antananarivo sur le score de 2-0 et créé un grand espoir pour le match retour, le club fosa Junior s’est incliné sur le score sans appel de 5-0 avec un doublé de Alain Traoré (7 et 27e minute) et un doublé de Aziz à la 36 et 43e minute de la première mi-temps. Le match était plié au coup de sifflet annonçant la mi-temps. La deuxième période n’était qu’une simple formalité avec un but marqué par Laachir à la 69e minute.

Du même auteur

newtech
politique

Dans la même rubrique

monde
monde
Publicité