logo
Lakroan'i Madagasikara
6 sept 2019-6 sept 2020

Hafatry ny Eveka amin’izao tsiahy ny fitisidihana pastoraly nataon’ny Papa Fransoa

admin il y a 3 mois

Herintaona sahady ilay famangian’ny Papa Fransoa antsika teto Madagasikara. Fitsidihana Apostolika, famangiana pastoraly. Namafy fiafanana sy fanantenana izy ka inona no noraisintsika, noraisinao... Indro ary misy hafatrany ny Biraon’ny Fivondranamben’ny Eveka ampitainy amintsika kristianina sy ny Malagasy mpiray tanindrazana ary ny olon-drehetra tsy hanavahana.

Hafatry ny Eveka amin’izao tsiahy ny fitisidihana pastoraly nataon’ny Papa Fransoa

Conférence des Évêques de Madagascar

SECRETARIAT DE COORDINATION

102 bis, rue Cardinal Jérôme Rakotomalala

BP. 667

Antanimena Antananarivo – 101

 

  


 

 

           

HAFATRY NY BIRAON’NY FIVONDRONAMBEN’NY EVEKA ETO MADAGASIKARA NOHO NY TSINGERINTAONA VOALOHAN’NY FITSIDIHANA APOSTOLIKA NATAON’NY PAPA FRANSOA TETO MADAGASIKARA


Ry malagasy mpiray tanindrazana

Ry kristianina havana


« Ho  aminareo anie ny fiadanana ! »

Migadona tokoa ankehitriny ny tsingerin-taona voalohany nanatanterahan’ny Papa Fransoa ny Fitsidihana Apostôlika teto amin’ny tanindrazantsika, ny 6-10 septambra 2019. Fotoan-dehibe nanehoantsika firaisan-kina sy fiaraha-mientana ary fiombonana ka nanandratra avo ny soatoavina maha-malagasy sy ny voninahitry ny firenentsika teo imason’izao tontolo izao. Fotoana sarobidy nandraisantsika ny fahasoavana sy ny tso-dranon’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny dimbin’i Md Piera.

Mbola manakoako ao am-pontsika ny fahatsiarovana ny zavatra niainantsika nandritra ny fandalovan’ilay « Mpamafy fiadanana sy fanantenana », indrindra ireo teny mamy sy hafatra napetrany hotsakotsakoina sy hiainana mandritra ny taona mifandimby. Samy nahazo ny anjarany avy tamin’izay hafatry ny Papa izay avokoa ny sokajin’olona rehetra teto amin’ny firenena.

Nanoloana ny vahoaka kristianina marobe niara-nankalaza ny Sorona Masina teny Soamandrakizay dia nampahatsiahivin’ny Papa ireo fepetra takian’ny fanarahan-dia an’i Jesoa Kristy, izay fototra iorenan’ny fiainana maha-kristianina. Zava-dehibe indrindra amin’izany ny fanorenana sehatra hahatonga an’Andriamanitra ho ivo sy andry ifaharan’ny fiainantsika. Ny fihaonana amin’ny Jesoa dia miteraka hafalian-dehibe manova ny fiainana, mahatonga ho olom-baovao tsy mikombona amin’ny tena fa hisokatra amin’ny hafa, tsy voafatotry ny rohim-pianakaviana sy firazànana  fa manorina ny firahalahian’ny zanak’olombelona rehetra. Hanitsy ny laharam-pahamehana eo amin’ny fiainana hifanaraka amin’ny soatoavin’ny Evanjely. Mifanohitra amin’ny fampianaran’ny Evanjely ny fampiasana ny anarana maha-kristiana hanararaotana hiarovana ny tombotsoan’ny tena manokana sy ny fampiasana ny anaran’Andriamanitra na ny fivavahana mba hanamarinana ny herisetra sy ny fanavakavahana hatramin’ny famonoana olona aza, ny sesitany, ny fampihorohoroana ary ny fanilihana. 

Ny mpanara-dia an’i Kristy, hoy ny Papa, dia voaantso ho iraka ka tsy hipetrapetraka, na hiraviravirary tanana fa hirotsaka hiasa, hanova ny fiainan’izao tontolo izao, indrindra ireo toe-java-misy mahonena iainan’ny zanak’olombelona izay tsy mifanaraka velively amin’ny fandaharan’Andriamanitra.

Nitodika manokana tamin’ireo tanora ny Papa teny Soamandrakizay ka nanentana azy ireo mba tsy hipetrapetraka fa hihetsika sy hiasa ary hirotsaka eo am-pikarohana ilay hasambarana “antony nahariana antsika” ary tsy azon’izao tontolo izao esorina amintsika. Aoka tsy ho voasariky ny fanangolen’izao tontolo izao izay manindraindra hasambarana tsy tena izy, mandalo sy mora azo nefa manary eny an-tenantenan-dàlana sy miteraka fahoriam-po. Matoky anareo tanora i Jesoa ilay namana tsy mandao sy azo itokiana ka maniraka anareo ho mpianatra misiônera hizara hafaliana sy fanantenana amin’ny mpiara-belona. Tsy ho kivy na hiraviravy tànana manoloana ny fahasarotam-piainana ankehitriny fa ho vonona handresy ny herin’ny ratsy ka hiara-manorina ho avy vaovao mifototra amin’ny Evanjely. Mpianatra misiônera tsy ho tia mandeha irery fa hiaraka amin’i Jesoa sy hiaraka amin’ny namana ary tsy misaraka amin’ny Eglizy.

 

Nahavelom-bolo tokoa ny namerimberenan’ny Papa Fransoa tamin’ny lahateny nataony nanoloana ireo Mpitondra fanjakana sy ny masoivoho vahiny ary ny fiaraha-monim-pirenena teny Iavoloha, fa tany kanto sy tsara tarehy i Madagasikara. Tany voatsodranon’Andriamanitra noho ny harena voajanahary maro loha hita ao aminy, noho ny toetra maha-te hidera ananan’ny mponina ao aminy sy ny fahendrena ary ny soatoavina nentim-paharazana mifototra amin’ny “fihavanana” sy ny fanajana ny “aina” ary ny fanandratana ny “fanahy” maha-olona.

Manoloana ireo zava-tsoa ananan’ny tanindrazantsika ireo anefa dia toa mahonena ihany ny mahita fa tafahitsoka anaty fahantrana lalina ny vahoaka malagasy noho ny fitiavan-tena sy ny tsy fahaiza-mitantana ary ny fanjakan’ny kolikoly mahenika ny seha-piainana manontolo. Nampahatsiavin’ny Papa fa ny asa sy ny andraikitra pôlitika dia mirafitra ho fanamby maharitra ho an’ireo izay nomena iraka mba hanompo sy hiaro ireo mpiray tanindrazana aminy, indrindra ireo izay tena marefo, ka hanamora ny hisian’ny fepetra ho amin’ny fivoarana mendrika sy ara-drariny, hampandraisana anjara an’ireo mpisehatra rehetra ao amin’ny fiarahamonim-pirenena. Etsy ankilany nomarihin’ny Papa fa tandindomin-doza ny tontolo iainana sy ireo harena voajanahary ireo noho ny fitrandrahana tsy voahevitra ataon’ny olombelona ho fikatsahana tombotsoa manokana sy ny fitadiavan’ny maro izay enti-mivelona eo noho eo vokatry ny fahantrana.

Nanao antso avo noho izany ny Papa mba hiarahan’ny rehetra misalahy amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ka hijery izay fomba hitrandrahana ara-drariny ireo harena voajanahary ho tombotsoan’ny besinimaro ary hikatsahana vahaolana mirindra amin’ny krizy ara-tsôsialy manosika ny vahoaka madinika hanimba tsy am-piheverana ny tontolo iainana. Mifamatotra mandrakariva hoy ny Papa ny krizy ara-tsôsialy sy ara-tontolo iainana. “Tsy afaka ny hiresaka fivoarana feno isika raha tsy manao andrimaso ny Tranobe iombonantsika sy mikojakoja azy”.

Io ezaka amin’ny fikojakojana ny Tranobe iombonana io indrindra no nanombohanay Eveka ny fanentanana amin’ny fiainana ny fampianarana navelan’ny Papa tamin’ny hafatra nalefanay tamin’ny volana novambra 2019. Efa nisy tokoa ny fiaraha-mientana nahavelom-bolo tamin’ny ezaka fambolen-kazo notarihin’ny fitondram-panjakana ka nandraisan’ny maro anjara mavitrika tamin’ny fanombohan’ity taona ity. Indrisy anefa fa tapaka izany ezaka izany noho ny fahatongavan’ny valan’aretina Covid-19 teto amin’ny firenentsika. Marihina anefa fa na eo aza ny ezaka hamboly hazo be dia be dia ho zava-poana izany raha tsy hita ny vahaolana hamongorana hatrany ifotony ny doro tanety.

Anisan’ny fositra lehibe manimba ny fiainam-piaraha-monina ary vato misakana amin’ny fampivoarana tena izy ny fisian’ny kolikoly izay tena mahazo vahana eto amintsika sy efa saika mahenika ny seham-piainana rehetra. Nasian’ny Papa tsindrim-peo manokana ny tokony hiezahana mafy hiady hamongotra hatramin’ny fakany io kolikoly io tamin’ny lahateny nataony teny Iavoloha. Mankahery anareo aho, hoy ny Papa, “mba hiady amin-kery sy amim-pahatapahankevitra amin’ireo endrika manokana isehoan’ny kolikoly eto aminareo sy ny kajikajy ahazoana tombontsoa izay mampitombo ny fahasamihafana ara-tsôsialy”.

Rehefa miresaka fiainam-piaraha-monina ihany isika dia araraotinay ny manamarika fa toa mirongatra indray tato ho ato ny tsy fandriam-pahalemana miseho amin’ny fomba feno habibiana, na andrenivohitra na ambanivohitra. Koa miantso ny tompon’andraikitra mba hijery paikady mahomby hiadiana amin’izany fa mandry tsy lavo loha ny vahoaka. Miantso ny feon’ny fieritreretan’ny tsirairay mba hanaja ny aina sy ny fananan’ny hafa.

Mifamatotra amin’ny fitiavan-tena sy ny kolikoly ary ny fahantràna mangitsokitsoka iainan’ny vahoaka io firongatry ny tsy fandriam-pahalemana io koa mitaky fibebahana lalina sy fiovàna toe-tsaina lalina amin’ny olona tsirairay sy amin’ny olon-drehetra.

 

Ry havana,

Raha tiantsika handroso marina ny firenentsika dia aoka hanohina antsika sy horaisintsika ho zava-dehibe ireo antso nataon’ny Papa Ray Masina ireo.

Nambaran’ny Papa fa azo trandrahina ho fanoitra hanarenana ny fiainana ara-piaraha-monina sy ara-politika ny fananantsika ireo soatoavina maha-malagasy koa tsy sasatra izahay ny manentana antsika mba hampandefitra ny adilahy pôlitika sy ny fifanenjehana ary izay rehetra mampisara-bazana. Ndeha re hanandratra ny firaisan-kina sy ny fihavanana ka hifanolo-tanana hampandroso marina ny tanindrazantsika. Ndao re homena lanja ilay “fanahy” maha-olona sy ny fanajana ny “aina” ka tsy hifandroba sy hifamono isika fa mba hifanaja sy hifankatia amin’ny maha samy malagasy sy samy zanak’Andrimanitra antsika. Aoka horaisintsika ho voninahitra iombonana ny fandrosoan’ny firenentsika.

Tamin’ny dinika nifanaovany tamin’ny Fivondronamben’ny Eveka teny Andohalo, tamin’ireo pretra sy ireo mpanokan-tena teny Amparibe dia nanentana sy nankahery antsika ny Papa mba haneho ny endriky ny Eglizy velona sy mavitrika ary mikatsaka isan’andro ny maha-eo anivony ny Tompo sy maneho izany eo amin’ny fiainany. Ho Eglizy misiônera misokatra, manakaiky ny vahoaka, eo anivon’ny vahoaka sy tsy misaraka amin’ny vahoaka. Entanin’ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana ka hijoro ho vavolombelon’ny hafalian’ny Evanjely amin’ny alalan’ny vavaka fiderana sy amin’ny ady amin’ny ratsy ka tsy hanaiky ho resin’ny fanangolen’ny fiahiana ny fiainan’izao tontolo izao. Eglizy mahantra, haneho fitiavana sy hitondra fanantenana ho an’ireo mahatra sy ireo voailika eo amin’ny fiaraha-monina.

Noraisin’ny Papa ho ohatra velon’izay Eglizy mahantra velomin’ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana izay ny ankohonam-pianan’ny Akamasoa. Akamasoa dia endrika maneho ny maha-eo an’Andriamanitra, eo anivon’ny vahoakany mahantra. Vavolombelona mampiharihary fa tsy lahatra akory ny fahantrana fa azo resena raha manam-piniavana hioitra entanin’ny finoana.

 

Havaozinay eto ny fahavononan’ny Eglizy katôlika eto Madagasikara hitondra ny anjara birikiny amin’ny fanorenana ny firahalahiana marina izay manome lanja mandrakariva ny fihavanana, hanomezana sehatra ny fivoaran’ny olona manontolo, ao anatin’ny fifanakalozankevitra amin’ny sokajin’olona rehetra.

Misaotra an’Andriamanitra Trinite Masina isika amin’izao fitsingerenan’ny taona namangian’ny Papa Fransoa antsika izao ary mbola mitalaho ny tso-dranony sy ny  fitsimbinany mba hitantana sy hiaro antsika eo am-pamakivakiana izao fotoan-tsarotra iadiantsika amin’ny fihanaky ny valan’aretina Covid-19 izao.

Misaotra ny Papa Fransoa isika tamin’ny nanehoany fitiavana ny tanindrazantsika ka nanatanterahany iny fitsidihana apôstolika tsy hay kosehina eo amin’ny tantaran’ny firenentsika iny. Nasehony tokoa fa tanterahiny eo amin’ ny fiainany ny fampianarany ataony ka hita fa Papa manakaiky ny vahoaka, indrindra ireo madinika sy mahantra izy. Mbola hita miharihary izany maha-akaikin’ny zanak’olombelona rehetra azy izany, nandritra izao fotoam-pisedrana lalovan’izao tontolo izao ankehitriny. Hivavaka ho azy isika mba ho salama mandrakariva ahafahany manatontosa ny adidiny amin’ny fitantanana ny Eglizin’i Kristy maneran-tany.

Hanamarihana izao tsingerintaona voalohany izao àry dia manentana antsika mba hanokana fotoana hivavahana ho an’ny Papa Fransoa sy ho an’ny firenentsika ny alahady faha-6 septambra na ny talata faha-8 septambra araka izay fomba mahamety azy any amin’ny isam-piangonana any.

Hitahy sy hiaro ary hitso-drano antsika sy ny tanindrazantsika hatrany anie Andriamanitra! Ary Masina Maria Renintsika anie hivavaka sy hiaro antsika mianakavy.

Natao anio faha 5 septambra 2020.

 

Amin’ny anaran’ny Biraon’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara

 

 

Son Éminence le Cardinal Désiré TSARAHAZANA,

Arsevekan’i Toamasina,

Filohan’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara.

Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 25 Nov. 2020 - 12:28-

  l'économie bleue de l'AMDP a été engloutie par la vague orange. Et voilà que le dossier resurgit sous une autre forme avec d'autres acteurs mais toujours économie bleue (orangée).
  https://www.lakroa.mg/item-2465_articles_economie_18-petite-pache-en-paril-madagascar-signe-des-accords-de-pache-destructeurs-avec-des-investisseurs-chinois.html

 • 18 Oct. 2020 - 04:51-

  Arrêt n°10-HCC/AR du 16 octobre 2020 relative à une demande de non-conformité à la Constitution du décret n° 2020-1110 du 9 septembre 2020 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du vendredi 11 décembre 2020 et l’annulation dudit décret, formulée par le KMF/CNOE Fanabeazana Olompirenena. La demande de non-conformité à la Constitution du décret n° 2020-1110 du 9 septembre 2020 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du vendredi 11 décembre 2020 et l’annulation dudit décret, formulée par le KMF/CNOE Fanabeazana Olompirenena, est déclarée recevable. Article 3.-La demande du KMF-CNOE Fanabeazana Olompirenana est rejetée comme mal fondée en vertu des considérants 16 à 27. 

 • 18 Oct. 2020 - 04:50-

  Décision n°17-HCC/D3 du 16 octobre 2020 portant sur des requêtes aux fins d’inconstitutionnalité du décret n°2020-1110 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du 11 décembre 2020. Selon l’article 1, les requêtes sont déclarées recevables mais rejetées comme non fondées sur la base des considérants 17 à 25, 27 et 28 (article 3).

 • 17 Oct. 2020 - 05:06-

  Lu pour vous: Une usine clés en main normande expédiée à Madagascar contre la faim.  https://www.lakroa.mg/item-2413_articles_monde_18-une-usine-clas-en-main-normande-expadiae-a-madagascar-contre-la-faim.html

 • 13 Oct. 2020 - 04:49-

  62 taona ny Repoblika Malagasy. Hetsika maro no fantatra fa ho karakaraina hanamarihana ny faha 62 taona ny nanambarana ny fitsanganan’ny Repoblika Malagasy voalohany. Iray amin’ireny ny karakarain’ny Hetsika Fampiraisana ny Kristianina. Ny 14 oktobra dia hisy ny fotoam-pivavahana hatao ao amin’ny FJKM Atsimon’i  Mahamasina ny maraina amin’ny 9 ora sy sasany ary fikaonan-doha atao ao amin’ny Le pave Antaninarenina kosa ny tapany hariva. Asaina ny rehetra ka ny lohahevitra amin’izany ny hoe « maro tohanan’ny maro »

 • 12 Oct. 2020 - 05:08-

  Lu pour vous. Le Conseil des Ministres du 7 octobre a pris la décision que l’Etat va effectuer des travaux de relevés sismiques marins pour déterminer la ZEE. Et on apprend sur Africa Intelligence que. Il faut rappeller aussi que durant la présidence de Rajaonarimampianina un programme a été lancé en 2017. Quel sous-marin derrière tout cela ? Lu pour vous ne fait que transmettre l’article de Africa Intelligence. https://www.lakroa.mg/item-2404_articles_monde_18-culmen-international-intronisa-conseiller-stratagique-de-la-marine-malgache.html

 • 09 Oct. 2020 - 17:44-

  Marine malgache a un conseiller stratégique. Culmen International pressenti est intronisé conseiller stratégique de la marine malgache Comme l'avait anticipé Africa Intelligence (09/09/20), Culmen International a remporté le 28 septembre le marché de mise à disposition d'un conseiller stratégique pour la marine malgache. Ce contrat est financé par le Département d'Etat américain à hauteur d'un million de dollars. Culmen s'est imposé face à un autre contractor de défense américain, Sincerus Global Solutions, qui a absorbé en juillet la branche internationale du géant Science Applications International Corp (SAIC).

 • 01 Oct. 2020 - 09:23-

  Le mois d’octobre est consacré au  Saint Rosaire. La prière du rosaire se décline en 4 «groupes» de mystères : joyeux, lumineux, douloureux, glorieux. Chacun de ces «groupes» (ou méditations) se décline en 5 mystères. La prière du rosaire, au complet, comprend donc 20 mystères au total. Prier le chapelet, c’est par conséquent, quotidiennement, prier 5 mystères par jour.

 • 30 Sep. 2020 - 07:34-

  #COVID19
  Atontanisa momba ny Covid-19 ny 29 septambra 2020. Sitrana 192 vaovao.  
  Lavo 229 (+ 0).  
  Marary mafy 16 (– 1).
  FITILIANA : Tests PCR (297), Tests GeneXpert (53)
  Marary 29 vaovao : 1 Cas importé, 2 Analamanga,  Sainte Marie, 4 Ambatondrazaka, 2 Amparafaravola, 3 Matsiatra Ambony, 1 Atsimo Andrefana, 1 Menabe, 4 Antsohihy, 1 Bealanana, 5 Sava, 4 Diana

 • 21 Sep. 2020 - 07:15-

  Mikasika ny toeram-pivavahana: Toy izao indray ireo fepetra arahina mandritra ny 15 andro nanomboka ny 19 septambra teo:
  - Misokatra ireo fiangonana sy mosquée rehetra manerana ny Nosy saingy tsy maintsy manaja ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana
  - Hajaina hatrany ny elanelana 1 metatra
  - Manao aro vava orona ny rehetra
  - Raisina ny mari- pana eo am-pidirana
  - Mampiasa gel désinfection
  - Fandrarahana fanafody mamono otrik'aretina
  - Tsy azo atao ny fifandraisan-tanana mandritra ny fotoam-pivavahana.

  Jereo ny fepetra manontolo :

  https://www.lakroa.mg/item-2386_articles_societe_18-ireo-fepetra-arahina-mandritra-ny-15-andro-nanomboka-ny-19-septambra-teo.html

 • 11 Sep. 2020 - 07:15-

  #COVID19 : Antontan'isa ny 10 Septambra 2020
  #Sitrana: 52
  #Tranga_vaovao:104
  • 53 Analamanga, • 17 Antsirabe I, • 2 Antsirabe II, • 1 Mandoto, • 4 Ambositra, • 1 Antsohihy, • 6 Sambava, • 16 Antsiranana I, • 2 Antsiranana II, • 2 Ambilobe
  FITILIANA : Tests PCR (676), Tests GeneXpert (66)
  #Tranga_misy_fahasarotana: nijanona ho 48 (-3)
   #Aina_nafoy: 02

 • 10 Sep. 2020 - 06:51-

  #COVID19 : Antontan'isa ny 9 Septambra 2020
  #Sitrana: 24
  #Tranga_vaovao: 85
  Analamanga :22, Alaotra Mangoro :16 (10 :Ambatondrazaka,04 :Amparafaravola), Matsiatra ambony :01, V7V :05 (Manakara), Boeny : 01, Sofia : 05(Mandritsara), Melaky : 01(Maintirano), Anosy :01 (Amboasary atsimo), Menabe : 14(Morondava), SAVA : 04(Sambava), Diana : 15(14 :Antsiranana I, 01 Antsiranana II)
  #Tranga_misy_fahasarotana: nijanona ho 53
   #Aina_nafoy: 00

 • 09 Sep. 2020 - 08:05-

  #COVID19 08 SEPTAMBRA 2020 
  #Sitrana : 35 vaovao :
  #Lavo 206 (+ 4)
  #Marary_mafy 53 (+ 2)
  #Fitilana
  Tests PCR (210) Tests GeneXpert (87)
  #Marary vaovao  83
  • 44 Analamanga, • 10 Ambatondrazaka, • 4 Amparafaravola, • 3 Matsiatra Ambony, • 3 Boeny, • 7 Sofia, • 9 Antsiranana I, • 1 Antsiranana II, • 2 Sambava

 • 09 Sep. 2020 - 08:04-

  Fiaraha-monina mifamelona sy mifanohana. Izay no foto-kevitra notohanan’ny AFK izay Ivotoerana fikarohana sy fanofanana ho vahaolam-pampandrosoana hanavotana ny firenena. Nandritra ny famelabelaran-kevitra natao teny Alarobia ny sabotsy 5 septambra lasa teo no nanehoany izany. Mila hapetraka eto amin’ny Firenena ny fihavanana matotra sy marina. Ity rafi-pampandrosoana ity dia tsy mila famatsiam-bola avy any ivelany araka ny nambaran’Atoa Andriamparany Ricky filohan’ny Ivontoerana. Ny AFK na ny Antso Fiarahamonina Kristianina (AFK) dia ivotoerana fikarohana sy fanofanana.

 • 08 Sep. 2020 - 07:14-

  #COVID19  Antontan’isa ny 7 septambra 2020

  #COVID19  Antontan’isa ny 7 septambra 2020
  #Sitrana: 45
  #Tranga_vaovao: 33
  • 17 Analamanga, • 6 Tsiroanomandidy, • 1 Matsiatra Ambony, • 3 Antsiranana I, • 2 Sambava, • 2 Atsimo Andrefana, • 2 Mahajanga I
  #Namoy_ny_ainy: 02
  #Fitiliana
  Tests PCR (439) Tests GeneXpert (33)

 • 07 Sep. 2020 - 09:23-

  Hafatry ny Biraon’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara noho ny tsingerintaona voalohan’ny fitsidihana apostolika nataon’ny Papa Fransoa teto Madagasikara, vakianao ao amin’ny rohy https://www.lakroa.mg/item-2367_articles_dossier_18-hafatry-ny-eveka-aminaizao-tsiahy-ny-fitisidihana-pastoraly-nataonany-papa-fransoa.html

 • 07 Sep. 2020 - 03:40-

  Fepetra vaovao manomboka ny 6 septambra. 5) Mahakasika ny fiangonana
  Afaka misokatra avokoa ny fiangonana sy ny mosquée manerana ny Nosy saingy tsy maintsy hajaina ny elanelana 1m ary manao aro vava-orona daholo ny rehetra fa indrindra mila hajaina ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana
  Ny faritra Analamanga, Vakinankaratra, Alaotra Mangoro, Boeny, Sava ary Diana dia tsy azo mihoatra ny 100 ny mpiangona

 • 07 Sep. 2020 - 03:39-

  #COVID19 : Antontan'isa ny 6 septambra 2020
  #Sitrana: 26
  #Tranga_vaovao: 50
  • 30 Analamanga, • 2 Vakinankaratra, • 5 Matsiatra Ambony, • 3 Amoron’i Mania, • 2 Sofia, • 4 Diana, • 2 ..., • 2 Atsimo Andrefana
  #Fitiliana : 469
  Tests PCR (413) Tests GeneXpert (56)
  #Namoy_ny_ainy: 01

 • 06 Sep. 2020 - 04:47-

  Didim-panjakana manalava ny fahamehana ara-pahasalamana. Noraisin’ny filoham-pirenena, nandritra ny Filankevitry ny minisitra natao ny asabotsy 5 septambra 2020 ny didim-panjakana laharana faha-2020-1087 izay manalava ny fotoana hampiarana ny fahamehana ara-pahasalamana araka ny andininy voalohany manao hoe : mitohy mandritra ny 15 andro eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara, manomboka amin’ny fotoana hivoahan’ity didim-panjakana ity ny « Fahamehana ara-pahasalamana » noho ny antony ara-pahasalamana, noho ny fisian’ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam-bahoaka, mba hampizotra ara-dàlana ny asan’ireo fahefam-panjakana araka ny didim-panjakana laharana faha 2020-359 tamin’ny 21 martsa 2020… (sy ny manraka rehetra)

 • 06 Sep. 2020 - 03:14-

  #Covid-19: Antontan'isa ny 05 septambra 2020
  #Sitrana: 38
  #Namoy_ny_ainy: 01
  #Tranga_vaovao: 82 tamin'ireo 641 nanaovana fitiliana.
  Analamanga: 46, Alaotra Mangoro: 3, Haute Matsiatra: 2, Manakara: 4 , Ihorombe: 1, Sava: 11, Diana: 15
  #Fitiliana 641
  #Tranga_misy_fahasarotana: 46

Du même auteur

religion
societe

Dans la même rubrique

dossier
dossier
Publicité