logo
Lakroan'i Madagasikara
Fanabeazana Katolika

Fiaingana vaovao ho an'ny Fanabeazana katolika

admin il y a 1 moi

Fanambarana avy amin'ny Vaomieran’ny Eveka misahana ny Fanabeazana sy Fampianarana Katolika. Mazotoa ary.

Fiaingana vaovao ho an'ny Fanabeazana katolika

“ FIAINGANA VAOVAO HO AN’NY FANABEAZANA KATOLIKA MANORINA TONTOLO IAINANA

MAMPIVELATRA NY MAHA OLONA MANONTOLO SY NY OLON-DREHETRA.

(Nouveau départ pour l’Education Catholique vers une écologie intégrale)

 

“Raha tsy ny Tompo no manorina ny trano, miasa foana izay manorina azy”.(Salamo 127)


Homba antsika mianakavy anie ny Fiadanan’ny Tompo.


Ho antsika ankohonam-panabeazana : Ray aman-dreny, Mpanabe, Mpampianatra, Mpianatra...

 

Reny sy mpampianatra ny Eglizy

 

Vaindohan-draharahan’ny Fanabeazana Katolika eto Madagasikara ny manomana olom-banona ho an’ny Firenena sy ny Eglizy amin’ny lafiny rehetra. Noho izany, ireo tanora beazina dia tsy ho vesatra ho an’ny firenena intsony fa ho olona afaka hiantsehatra hitondra fampivoarana eo anivon’ny fiarahamonina manoloana ny fivoaran’ny fanatontoloana. Mikaroka hatrany izay hanatsara ny kalitaom-panabeazana omeny noho izany ny Sekoly katolika, tsy amin’ny fahaiza-manao sy ny fahalalana fotsiny ihany, fa eo indrindra ny fanomezan-danja ireo toetra amam-pihetsika ary soatoavina takian’ny fahaiza-miaina sy ny finoana latsa-paka.

 

Fahadisoam-panantenana ?

 

Ankasitrahana an’Andriamatoa Filoha ny fanentanana ny fanabeazana maimaimpoana izay efa voasoratra ao amin’ny Lalam-panorenana and. 24 manao hoe : “ Mandamina ny fanabeazam-bahoaka maimaimpoana sy takatry ny rehetra hidirana ny Fanjakana. Ny fampianarana ambaratonga voalohany dia tsy maintsy ataon’ny rehetra ”.

 

Raha ny olana misy ankehitriny no iaingana dia maro tokoa ny azo tantaraina sy resahana etoana. Santionany amin’izany ny fahasahiranan’ireo mpanabe amin’ny fikarakarana ireo zaza malagasy te hianatra raha nandre ny fanentanan’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika fa maimaim-poana ny fanabeazana, tsapa araka izany fa mahantra tokoa ny olona ka mitady ny fomba rehetra hampihenana ny fandaniana ao antokantrano. Toa fahadisoam-panantenana anefa no hita satria mitombo ny isan’ny mpianatra ary maro ireo avy amin’ny sekoly tsy miankina any ambanivohitra any no namonjy ny sekolim-panjakana nefa ny foto-drafitr’asa tsy ampy. Mijaly ny mpampianatra noho izay hamaroan’ny mpianatra izay. Tsy vitsy koa anefa ireo mandondom-baravarana ny hiverina aty amin’ny sekoly katolika raha nandre fa amin’ny telo volana voalohany ihany no tsy mitaky vola amin’ny Ray aman-drenin’ny mpianatra. Hita araka izany fa avezivezin’ny fahantrana ny olona.

 

Fandaharam-pianarana mitondra mankaiza ?

 

Ny fandaharam-pianarana vaovao ihany koa dia mametraka olana goavana na teo amin’ny fomba nandrafetana azy, na teo amin’ny fikaonan-dohan’ireo teknisianina izay mahatsapa fa zary amboletra hatrany hatrany ny firosoana amin’ny teti-pivoaran’ny Fanabeazana. Raha ny tokony ho izy dia atomboka hatrany ifotony ny famolavolana ny fandaharam-pianarana, nefa tsy izany no nitranga. Tsy ny tafo no atao raha manorina trano fa ny fototra aloha. Voalaza ihany koa ankehitriny fa hidina any antsekoly mba hanadihady ireo mpampianatra mikasika ny fandaharam-pianarana vaovao ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Ministera, nefa izany dia tsy mbola nisy fifampidinihana niarahana tamin’ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny Fanabeazana. Naniry ahita izany izahay aty amin’ny foiben’ny fampianarana tsy miankina kanefa dia nodinganina avy hatrany ka ny mpampianatra any antsekoly no niantefany. Ny fandaharam-pianarana amin’ny lisea moa dia mbola miteraka adihevitra be nefa dia hirosoana hatrany hatrany. Misy ireo sekoly hanaovana fanandramana nefa ny mpampianatra tsy nahazo fiofanana? Tsy misy mpampianatra vonona amin’ny fampianarana ireo taranja vaovao.

Mahalasa eritreritra ihany koa ny mahita ireo mpianatra afaka Baccalauéat nefa tsy mahita haleha, nanampy trotraka izany ny vokatry ny valanaretina Covid 19 izay nampikorontana ny fandaminana rehetra. Samy mandondom-baravarana ao amin’ny Université avokoa na ireo mpianatra afaka bacc tamin’ny herintaona, na ireo mpianatra afaka bacc tamin’ity taona ity, na ireo mpianatra efa tafiditra amin’ny Université nefa tsy afa-nianatra. Vao mainka ihany koa lasa olana saro-bahana ny tsy fahitan’izy ireo asa na zavatra hatao hiatrehana ny fiainana. Araka izany tsy misy PSE (Plan Sectoriel de l’Education) mitondra amin’ny fivoarana ny mahaolona manontolo raha tsy voapetraka ny profils de sortie isaky ny fin de cycle.

 

Ireo ahiahy manoloana ny PSE ? Aoka haka lesona avy amin’ny lasa

 

Ny fijoroana amin’ny maha-izy azy amin’ny Fanabeazana katolika dia manentana antsika ho vonona amin’ny fanavaozana sy fanatsarana ny rafi-pampianarana mitondra amin’ny « Kalitaon’ny fanabeazana mahomby ho an’ny daholobe ». Takian’ny fiovam-penitra mahery vaika ny fananana safidy matotra ary koa ny fahasahiana handray « Fiaingana Vaovao » anatin’ny fahamalinana tanteraka mba hisorohana ny mety hiverenan’izay hadisoana nahasolafaka teo aloha. Ilaina hazava sy hipetraka tsara izay vokatra andrasana amin’ireo beazina isaka ny mahavita dingana iray izy ireo. Rafi-panabeazana nohavaozina sahaza sy mendrika ny tanora malagasy no andrandraina mba hanomana olom-pirenena vanona ary tsy ho mena-mitaha amin’ny any ivelany.

 

Fanabeazana manaram-penitra (ODD 4)

 

Voalaza ombieny ombieny fa ireo mpiombona antoka rehetra miantsehatra eo amin’ny fampianarana sy fanabeazana ary fanofanana dia mpandray anjara amin’ilay iraka masina ankinina amin’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena. Izany indrindra no manentana ny Fanabeazana katolika hitaky hatrany ny fifampidinihana sy ny fifampiresahana mialoha ny fampiharana tanteraka ny PSE (Plan Sectoriel de l’Education). Sanatria tsy manohitra ny fanovana sy ny fanavaozana isika fa mametraka ahiahy kosa amin’ny fomba hahatrarana ilay tanjon’ny dingam-pivoaran’ny Fanabeazana dia ny ODD n°4 (Objectif pour le Développement Durable ) : “Education de qualité, accessible à tous”.

Tsy azo lavina fa ny fihazakazaky ny teknolojia sy ny fiofoana ara-tsosialy maneran-tany dia mitaky rafi-panabeazana mihavao takian’ny fivelaran’ireo beazina amin’ny maha-olona feno azy. Mitaky fanatsarana ny fandaharam-pianarana izany ; aoka kosa hialàna ny fandikàna be fahatany izay ataon’ny any ivelany ka hanaovana tian-kano tsy tian-kano ny fanavaozana.

Maro ireo tolokevitra efa naroson’ny Fanabeazana katolika hiaraha-mikaroka izay mety ho fanatsarana azo atao. Singa maromaro no voakasik’izany : eo ny fomba fiasa hanajana ny fiaraha-miombon’antoky ny miankina sy ny tsy miankina amin’ny fiatrehana ny fanavaozana, ny rafi-pandaminana ny dingam-pibeazana isan’ambaratonga, ny famolavolana ny teny enti-mampianatra sy ny fandaharam-pianarana, ny fiofanana ho an’ny mpampianatra, ny tetika amam-paika hoenti-mampianatra, ny fotoam-pialan-tsasatra. Koa mba ahatratrarana ny tanjona dia tena ilaina ny fifampihainoana mikasika ireo singa ireo. Antenaina mba tsy ho zary antso an’efitra ihany izany rehetra izany.

Irina tokoa ireo ambara ho fikaonan-doham-pirenena mba hahitana taratra izay tena filàna eo amin’ny sehatry ny fanabeazana, ka tsy ny tontolo an-tanan-dehibe ihany no ho voasahana, fa ao ihany koa ireo sekoly any ambanivolo lavitra any. Ankoatra izany dia antenaina fa ho hitan’ny Fanjakana ilay olana goavana mikasika ny foto-drafitr’asa hiatrehana ny fanovàna mety hatao. Etsy ankilan’izany, azo lazaina fa famonoana an-kitsirano ny Sekoly tsy miankina izay hevitra rehetra atao hanafoanana ireo fanampiana ara-bola ho azy ireo izay efa notanterahan’ny Fanjakana hatramin’izay. Ireny fanampiana ireny no anehoan’ny Fanjakana fa zaza malagasy ihany koa no beazina any amin’ny sekoly tsy miankina, ary iaraha-mahalala amin’izao fotoana izao fa tsy vitan’ny Fanjakana samirery ny Fanabeazana eto amin’ny firenentsika. Eo anatrehan’izany dia tsara raha mieritreritra dieny izao ny fizakan-tenantsika amin’ny fampandehanan-draharaha isika.

 

Inona ary no ho entin’ny Fiaingana Vaovao ?

 

Tsy ho lany andro amin’ny fandinihana nefa isika fa tsy maintsy misafidy, amin’ny lafiny maro, indrindra fa amin’izao fotoana aorian’ny fiatrehana ny valanaretina Covid 19 izao. Nitondra fikorontanana eo amin’izao tontolo izao tokoa io valan’aretina io. Mila “ Fiaingana Vaovao ”  (nouveau départ) isika eo amin’ny lafiny maha olona manontolo, izay tsy ahafahantsika miolonolona samirery satria ezaka iombonantsika amin’izao tontolo izao. Amin’izany indrindra no amaliantsika ilay hafatry ny Papa Ray Masina tao amin’ny encyclique “fratelli tutti” sy izay lazainy tamin’ny fampianarana nataony isaky ny alarobia tamin’ny aogositra sy septambra : « Sao sanatria efa tara...na miaraka avotra isika ka tafavoaka miatrika izao coronavirus izao satria miara-mifampitsimbina...na miara-rendrika satria samy mandeha samy mitady… »

 

Anisan’ny fifampitsimbinan’ny zanak’olombelona ny fikajiana ny tontolo iainana. Araka ny tsapa dia « mihetraketraka amin’ny zavaboaary » isika olombelona. Eo ireo fitrandrahana tsy voalanjalanja ireo singa tolo-janahary ; eo ny tsy fiarovana ny tontolo iainana, toy ny doro tanety izay ambarantsika ka nahatonga anay ato amin’ny sekoly katolika manambara hoe : “izay mandoro tanety mamono taraka ary izay mamboly hazo manome aina”. Fanamby lehibe najorontsika anivon’ny sekoly rehetra manerana ny nosy ny ezaka fambolen-kazo izay azo itarafana ny fahaizana amam-pahalalan’ireo beazina ; satria « ny olon-kendry sy mahay dia tsy maintsy tia ny zavaboaary ».

 

Ny firaisankinan’ny Sekoly Katolika

 

Manana adidy hisokatra amin’ny hafa hatrany ny fijerin’izay rehetra voafehin’ny tontolom-panabeazana katolika ; iarahantsika mahafantatra ny fahoriana mianjady amin’ireo rahalahy sy anabavintsika any atsimon’ny Nosy. Ontsa ny fo mieritreritra ny fahoriana mianjady amin’izy ireo : ny rano tsy misy, zara raha mahita izay harapaka, ny hery ho enti-miasa sy ho enti-mianatra dia tena am-bivitra… hany ka zary miraviravy tanana ny rehetra. Tsy kabary politika no andrasan’izy ireo, tsy ronono an-tavy lava izao, fa tolo-tanana avy amintsika tsirairay. Eto indrindra àry no anentanana ny Sekoly katolika rehetra manerana ny Nosy : hitondra vonjy ho azy ireo isika !

Eto ampamaranana dia I Kristy no fenitra ho an’ny rehetra. Meteza àry isika hanana fijery miombona amin’ny an’ilay Tompon’ny aina ka hampihatra izany am-pitiavana eo amin’izay sehatra rehetra misy antsika. « Tsy misy aina afa-mivelatra tsy anivon’ny fitiavana ! ». Koa miantefa amintsika rehetra tompon’andrikitra amin’ny Fanabeazana katolika àry ny fampirisihana ho amin’ny fahombiazan’ity taom-pianarana vaovao ity, ary ny irariana dia ny mba ho lavitry ny aretina sy ny korontana isika mianakavy eo ampandraisana ny andraikitra ankinin’ny Eglizy amintsika.

“Raha tsy ny Tompo tokoa no manorina ny trano, miasa foana izay manorina azy”.(Salamo 127)

Ankinintsika amin’Andriamanitra miaraka amin’i Masina Maria ilay Reny mpanabe voalohany sady mpiaro voalohany an’i Madagasikara ary ireo Olomasina sy Olontsambatra malagasy izao ezaka ataontsika izao.

 

Antananarivo, faha 27 novambra 2020

Fahatsiarovana an’i Masina Maria hajaina amin’ny meday mahagaga.

 

Ny Filohan’ny Vaomieran’ny Eveka misahana ny Fanabeazana sy Fampianarana Katolika

Monseigneur RAMAROSON Benjamin Marc, Arsevekan’Antsiranana

 

Révérend Père RAKOTOARISOA Jean Claude, Sekretera Jeneraly

 

Père RANAIVOSON Jules

Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 27 Jan. 2021 - 12:11-

  Fanambaran’ny FFKM. Namoaka fanambarana ny Filoham-piangonana efatra ato anatin'ny FFKM, Fiombonan'ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara, ny alahady 24 janoary ao anatin’ny Herinandro fiaraha-mivavaka ho an’ny Firaisan’ny Kristianina manerana  ny tany sy eto Madagasikara (18-25 janoary). Vakio ato izany https://www.lakroa.mg/item-2548_articles_politique_18-aoka-ny-rariny-hikoriana.html

 • 25 Jan. 2021 - 08:42-

  Televiziona katolika voalohany eto Madagasikara. Notokanana ny 23 janoary 201 teo tao Toamasina ny televiziona katolika voalohany eto Madagasikara. Ny RTCM na Radio Télévision Catholique Masova no televiziona katolika voalohany eto Madagasikara ary ny diosezin’i Toamasina no nanangana azy io. Miarahaba azy ny www.lakroa.mg ary mirary soa hahavita ny anjara andraikiny amin’ny fampitana ny feon’ny marina sy ny rariny. Ny RTCM dia raisina eo amin’ny ontsam-peo sy sary UHF 42 ao Toamasina. Sary vitsivitsy: https://www.lakroa.mg/item-2545_articles_newtech_18-notokanana-ny-televiziona-katolika-voalohany-eto...

 • 23 Jan. 2021 - 04:30-

  Tatitra Bngrc 22 Janoary 2021. Toy izao raha fintinana ireo antontan’isa voaray haatramin'ny 22 janoary mahasika ny vokatry ny fandalovan’ny rivodoza ELOISE teto anivon’ny BNGRC (mahakasika ny olona)
  Maty
   : Olona 1 no lavo tamin’ny fandalovan’i ELOISE.
  Traboina
  3 601 ireo traboina.
  Nafindra toerana
  : Nitombo 470 ireo nafindra toerana vonjy maika izay mitotaly 835 izy raha atambatra amin’ny efa voaagona hatramin’izay.

 • 23 Jan. 2021 - 04:28-

  Tatitra Bngrc 22 Janoary 2021.Raha ny mahakasika ireo foto-drafitr’asa sy trano fonenana dia:
  Miisa 156 ireo trano fonenana dibo-drano raha 645 ireo voakasika sy nahitam-pahasimbana.
  Miisa 193 kosa ireo trano fonenana rava tanteraka.
  142 trano fianarana voakasika sy nahitam-pahasimbana raha roa
  12 kosa ny trano fianarana rava tanteraka.

 • 23 Jan. 2021 - 04:26-

  Birao maharitra Antenimierandoholona. Tontosa ny zoma 22 janoary 2021 ny fifidianana ireo mpikambana mandrafitra ny Birao Maharitra eto anivon’ny Antenimierandoholona. Ka, voafidy ho :
  Filoha Lefitra ho an’ny faritany Avaratra : Loholon’i Madagasikara Imbiki Herilaza ;  
  Filoha lefitra ho an’ny faritany Atsimo : Loholon’i Madagasikara Rabemananjara Jean Paul Nicolas,
  Kestiora : Loholon’i Madagasikara Fernand Eddie Serge,
  Mpampakateny Jeneraly : Loholon’i Madagasikara Rasolondratsimba Raymond.
  Ny Filoha Razafimahefa Herimanana dia efa voafidy ny 19 janoary.

 • 07 Jan. 2021 - 07:36-

  Bonne année 2021. Toute l'équipe, rédaction et technique, de www.lakroa.mg se joint ici pour vous souhaiter, à vous lecteurs et sources, une bonne et heureuse année 2021. Que cette nouvelle année 2021 vous apporte, le bonheur, la joie et la prospérité et l’amour du prochain et du Pays. Notre unique résolution pour l’année 2021 est de réussir à vous apporter la nouvelle vraie avec des analyses lucides hors des sentiers battus. Et soyons solidaires pour notre Patrie et nos concitoyens. https://www.facebook.com/100002397970826/videos/3535584526531445/

 • 26 Dec. 2020 - 10:22-

  Que la magie de Noêl impacte sur votre vie 

  et voici des Suggestions de cadeaux de Noël:

  Pour l’ennemi, le pardon.
  Pour l’adversaire, la tolérance.
  Pour l’ami, votre cœur.
  Pour un client, du service.
  Pour tous, la charité.
  Pour chaque enfant, le bon exemple.
  Pour vous, le respect et

  Pour le Monde entier : l’Amour du Christ par la croix

  Et notre cadeau notre fidélité envers vous sur www.lakroa.mg

 • 07 Dec. 2020 - 07:23-

  Lahatsoratra mety hahaliana anao... Resaka tany

  https://www.lakroa.mg/item-2486_articles_economie_18-a-a-madagascar-comme-partout-sur-le-continent-les-alites-africaines-accaparent-les-terres-fertiles-a.html 

 • 25 Nov. 2020 - 12:28-

  l'économie bleue de l'AMDP a été engloutie par la vague orange. Et voilà que le dossier resurgit sous une autre forme avec d'autres acteurs mais toujours économie bleue (orangée).
  https://www.lakroa.mg/item-2465_articles_economie_18-petite-pache-en-paril-madagascar-signe-des-accords-de-pache-destructeurs-avec-des-investisseurs-chinois.html

 • 18 Oct. 2020 - 04:51-

  Arrêt n°10-HCC/AR du 16 octobre 2020 relative à une demande de non-conformité à la Constitution du décret n° 2020-1110 du 9 septembre 2020 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du vendredi 11 décembre 2020 et l’annulation dudit décret, formulée par le KMF/CNOE Fanabeazana Olompirenena. La demande de non-conformité à la Constitution du décret n° 2020-1110 du 9 septembre 2020 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du vendredi 11 décembre 2020 et l’annulation dudit décret, formulée par le KMF/CNOE Fanabeazana Olompirenena, est déclarée recevable. Article 3.-La demande du KMF-CNOE Fanabeazana Olompirenana est rejetée comme mal fondée en vertu des considérants 16 à 27. 

 • 18 Oct. 2020 - 04:50-

  Décision n°17-HCC/D3 du 16 octobre 2020 portant sur des requêtes aux fins d’inconstitutionnalité du décret n°2020-1110 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du 11 décembre 2020. Selon l’article 1, les requêtes sont déclarées recevables mais rejetées comme non fondées sur la base des considérants 17 à 25, 27 et 28 (article 3).

 • 17 Oct. 2020 - 05:06-

  Lu pour vous: Une usine clés en main normande expédiée à Madagascar contre la faim.  https://www.lakroa.mg/item-2413_articles_monde_18-une-usine-clas-en-main-normande-expadiae-a-madagascar-contre-la-faim.html

 • 13 Oct. 2020 - 04:49-

  62 taona ny Repoblika Malagasy. Hetsika maro no fantatra fa ho karakaraina hanamarihana ny faha 62 taona ny nanambarana ny fitsanganan’ny Repoblika Malagasy voalohany. Iray amin’ireny ny karakarain’ny Hetsika Fampiraisana ny Kristianina. Ny 14 oktobra dia hisy ny fotoam-pivavahana hatao ao amin’ny FJKM Atsimon’i  Mahamasina ny maraina amin’ny 9 ora sy sasany ary fikaonan-doha atao ao amin’ny Le pave Antaninarenina kosa ny tapany hariva. Asaina ny rehetra ka ny lohahevitra amin’izany ny hoe « maro tohanan’ny maro »

 • 12 Oct. 2020 - 05:08-

  Lu pour vous. Le Conseil des Ministres du 7 octobre a pris la décision que l’Etat va effectuer des travaux de relevés sismiques marins pour déterminer la ZEE. Et on apprend sur Africa Intelligence que. Il faut rappeller aussi que durant la présidence de Rajaonarimampianina un programme a été lancé en 2017. Quel sous-marin derrière tout cela ? Lu pour vous ne fait que transmettre l’article de Africa Intelligence. https://www.lakroa.mg/item-2404_articles_monde_18-culmen-international-intronisa-conseiller-stratagique-de-la-marine-malgache.html

 • 09 Oct. 2020 - 17:44-

  Marine malgache a un conseiller stratégique. Culmen International pressenti est intronisé conseiller stratégique de la marine malgache Comme l'avait anticipé Africa Intelligence (09/09/20), Culmen International a remporté le 28 septembre le marché de mise à disposition d'un conseiller stratégique pour la marine malgache. Ce contrat est financé par le Département d'Etat américain à hauteur d'un million de dollars. Culmen s'est imposé face à un autre contractor de défense américain, Sincerus Global Solutions, qui a absorbé en juillet la branche internationale du géant Science Applications International Corp (SAIC).

 • 01 Oct. 2020 - 09:23-

  Le mois d’octobre est consacré au  Saint Rosaire. La prière du rosaire se décline en 4 «groupes» de mystères : joyeux, lumineux, douloureux, glorieux. Chacun de ces «groupes» (ou méditations) se décline en 5 mystères. La prière du rosaire, au complet, comprend donc 20 mystères au total. Prier le chapelet, c’est par conséquent, quotidiennement, prier 5 mystères par jour.

 • 30 Sep. 2020 - 07:34-

  #COVID19
  Atontanisa momba ny Covid-19 ny 29 septambra 2020. Sitrana 192 vaovao.  
  Lavo 229 (+ 0).  
  Marary mafy 16 (– 1).
  FITILIANA : Tests PCR (297), Tests GeneXpert (53)
  Marary 29 vaovao : 1 Cas importé, 2 Analamanga,  Sainte Marie, 4 Ambatondrazaka, 2 Amparafaravola, 3 Matsiatra Ambony, 1 Atsimo Andrefana, 1 Menabe, 4 Antsohihy, 1 Bealanana, 5 Sava, 4 Diana

 • 21 Sep. 2020 - 07:15-

  Mikasika ny toeram-pivavahana: Toy izao indray ireo fepetra arahina mandritra ny 15 andro nanomboka ny 19 septambra teo:
  - Misokatra ireo fiangonana sy mosquée rehetra manerana ny Nosy saingy tsy maintsy manaja ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana
  - Hajaina hatrany ny elanelana 1 metatra
  - Manao aro vava orona ny rehetra
  - Raisina ny mari- pana eo am-pidirana
  - Mampiasa gel désinfection
  - Fandrarahana fanafody mamono otrik'aretina
  - Tsy azo atao ny fifandraisan-tanana mandritra ny fotoam-pivavahana.

  Jereo ny fepetra manontolo :

  https://www.lakroa.mg/item-2386_articles_societe_18-ireo-fepetra-arahina-mandritra-ny-15-andro-nanomboka-ny-19-septambra-teo.html

 • 11 Sep. 2020 - 07:15-

  #COVID19 : Antontan'isa ny 10 Septambra 2020
  #Sitrana: 52
  #Tranga_vaovao:104
  • 53 Analamanga, • 17 Antsirabe I, • 2 Antsirabe II, • 1 Mandoto, • 4 Ambositra, • 1 Antsohihy, • 6 Sambava, • 16 Antsiranana I, • 2 Antsiranana II, • 2 Ambilobe
  FITILIANA : Tests PCR (676), Tests GeneXpert (66)
  #Tranga_misy_fahasarotana: nijanona ho 48 (-3)
   #Aina_nafoy: 02

 • 10 Sep. 2020 - 06:51-

  #COVID19 : Antontan'isa ny 9 Septambra 2020
  #Sitrana: 24
  #Tranga_vaovao: 85
  Analamanga :22, Alaotra Mangoro :16 (10 :Ambatondrazaka,04 :Amparafaravola), Matsiatra ambony :01, V7V :05 (Manakara), Boeny : 01, Sofia : 05(Mandritsara), Melaky : 01(Maintirano), Anosy :01 (Amboasary atsimo), Menabe : 14(Morondava), SAVA : 04(Sambava), Diana : 15(14 :Antsiranana I, 01 Antsiranana II)
  #Tranga_misy_fahasarotana: nijanona ho 53
   #Aina_nafoy: 00

Du même auteur

politique
culture

Dans la même rubrique

education
education