logo
Lakroan'i Madagasikara
Vary mangatsiaka

Ry governemanta vaovao o ireto misy Asa 7 miandry

admin il y a 2 mois

Ho avy ny governemanta vaovao. Misy asa miandry azy ireo ho tena fanatanterahana ny Pem ho fantany izany rehefa mivory izy ny harivan’ny alahady 15 aogositra 2021. Fa ireto kosa misy Asa 7 amin’ny 12 miandry ny Malagasy hanova an’i Madagasikara ao anatin’ny enina na 12 volana. Sa ve… hanao isika hoe ‘inona akia no idirako ?’

Ry governemanta vaovao o ireto misy Asa 7 miandry


Lesona sarotra ho ahy tamin’izahay nianatra Tantara tao Ankatso ny momba ny tendrombohitra 12 niakaran’Andrianampoinimerina (1745-1810), sy ny nametrahany ny sasany tamin’ireo vadim-panjakana tao. Taty aoriana vao fantatro tamin’ny vaky boky, sy ny entimody, ary fanadihadiana sy fikarohana maro, fa fomba nentina nilaza ireo dingana maro (na 12) narahany hanorenana sy hanitàrana ny Fanjakana izany. Tsy raisina an-tendrony tsy akory.

 

Rentsika fa hoe nalefa nangoron’entana ny mpitondra ao Antananarivo ao. Tsy hay izay fahamarinany fa ny hitam-poko, hitam-pirenena dia mihatra aman’aina ny tsy fahombiazan’izy ireo. Mety hahafeno boky iray manontolo raha soratana. Kamo vavy sy kamo lahy anefa ny maro amintsika raha hamaky boky koa aleo ny mpandalina tantara no hanoratra izany ho an’ny taranaka any aoriana any.

 

Kirizy 12

Ireto manaraka ireto no heveriko fa olana na kirizy 12 izay mitaky vahaolana “maika” mandrapiandry izay boky izay. Tsy rahampitso, tsy afak’ampitso, na amin’ny herinandro na afaka iray volana, fa izao anio izao. Tsy vahaolana avy amin’ny fitondràna no andrasana fa avy amin’ny Malagasy izay niangaran’ny vintana ka afaka mamaky ity fanehoana ity.

 

Ny mosary no fahavalon’Andrianampoinimerina voalohany tamin’ny fanjakany. Dia mbola ny mosary na kere ao Ambovombe sy ny faritra manodidina azy no kirizy voalohany iainan’ny Malagasy amin’izao aogositra 2021 izao. Malagasy 1,1 tapitrisa no miaritra izany. Toy ny hoe ny mponina rehetra ao Antananarivo no mosarena avokoa. Mila omena sakafo maraina, omena sakafo atoandro, omena sakafo hariva. Ny marefo toy ny ankizy dia fahanana fa tsy mahavita tena intsony.

Ny mpamatsy vola vahiny izao no mivaky loha manao izany. Miampy ireo tsara sitrapo vahiny sy Malagasy ka isan’ireny ny Fiangonana katôlika, izay manao ny ainy tsy ho zavatra hanavotana izay mbola azo avotana.

Fantatra tsara ny vahaolana momba io mosary io. Mahafantatra izany ny teknisianina ao amin’ny ministeran’ny fambolena sy fiompiana, ary ny mponina. Sy ireo mpikaroka Malagasy hafa koa, ary ny ONG Malagasy maro toy ny SAF FJKM. Olana azo vahana ao anatin’ny roa na telo taona ny mosary, hoy izy ireo.

Ny tsy fisian’ny hanin-ko hanina koa toy izany. Tratry ny fijanonan’ny fitomboana ny 75% ny ankizy malagasy latsaky ny dimy taona, tamin’ny taona 2019. Izany hoe zaza iray amin’ny roa. Azo vahana izao ankehitriny izao anefa io olana io. Fa raha misafidy ny tsy hanao na inona na inona ny Malagasy dia hitombo efatra hetsy (400 000) ny mosarena ao Ambovombe alohan’ny desambra 2021, hoy ny Firenena mikambana. Avo roa heny miohatra amin’ny isan’ny mponina ao Mahajanga.

 

Ny tazo no fahavalon’Andrianampoinimerina faharoa. Ny covid-19 kosa izy ankehitriny ho an’ny Malagasy. Mitovy amin’ny mosary ihany anefa izany. Izany hoe fantatra ny vahaolana: manao arovava sy orona faobe, sy fihibohana araka izay tratra ary indrindra indrindra ny manasa tànana amin’ny savony. Na ambanivolo na an-tanan-dehibe.

Ny “vaksiny” tsy mialon-jafy kosa no alaolana lavitr’ezaka. Tsy hanavahana karazana na saranga na fiaviana na firazànana. Fa asiana kosa laharam-pahamehana. Misy fomba tsara paika fametrahana lahara-pahamehana izay azo ifampizaràna avy amin’ny mpiombon’antoka iraisam-pirenena, sy ireo mpikatroka Malagasy efa eny an-tsehatra. “Mandrimandry manana aretina”, na ny mpitondra na ny maro an’isa manoloana ity covid-19 ity. Toa mihantsy fahafatesana aza. Sa izay ilay hoe « ny maty aza te ho maro! » Vitsy ireo miaro ny tenany. Ampirisihana ianareo ireny hanohy izany.

 

Ny tsy fisian’ny fandriampahalemana no fahavalo fahatelon’Andrinampoinimerina. Dia mbola izany koa no iainana amin’izao taona 2021. Ny omaly tsy miova. Hatrany an-tseranana aza tongan’ny « mpanendaka avo lenta », izay naka ireo fanafody iray kaontenera, « tsy nisy nahita » raha tsy efa dila tanteraka! Jamba daholo ve izany ny mpiasa ao? Sy ny olona amin’ny lalam-pirenena fahafito?

Rahefa milamina tsara ny tany, samy afaka miavotena ampilaminana ny rehetra. Sy ny tsirairay koa. Nofy izany amin’izao.

Andraikitra voalohan’ny olomboafidy rehetra ny fandriampahalemana. Avy eo ny fitsaràna, ny atitany, ny zandarimaria, ny pôlisy, ny miaramila, sy ny ministeran’ny fanajariana ny tany, miaraka. Ny mitory na milaza ireo tranga tsy mety sy mampiahiahy rehetra no anjaran’ny tsirairay.

 

Ny kirizin’angovo na hery enti-mamokatra no faha-efatra mitaky alaolana. Ny fahafahana na fahalalahana no hery voalohany amin’izany. Ny olon’afaka sy malalaka ara-tsaina sy ara-panahy ary ara-potokevitra ka tsy mahatahotry ny famoretana, no afaka hampivelatra ny talenta ananany. Isan’ny angovo koa ny fahalalahana misafidy izay sehatra tiana hamokarana, sy manatanteraka ny tetikasa tiana hatao.

 

Ny vola no angovo faharoa ilaina amin’ny famokarana harena sy fihariana. Ny findramam-bola malalaka sy tsy voageja no dingana voalohany amin’izany. Ho an’olontsotra, sy ho an’ny mpandraharaha. Io no mampiroborobo ny fihariana any amin’ny firenena efa mandroso rehetra, tsy anavahana. Manampy betsaka koa ny isam-batan’olona ny findramam-bola.

Ny jiro sy ny herinaratra no kirizin’angovo ilaim-baliny maika koa izao. Iray taona na 12 volana na roa taona vao mety ho voavàha “tsara” ny olana misy ankehitriny. Tsy miverina intsony ity nofy ratsy ity aorian’izay. Ny manitatra ny jiro sy ny hazavàna eny ambanivolo rehetra eny no hatao sy hotohizana. Latsaky ny 10% ny tokantrano malagasy no mampiasa herinaratra. Azo hakarina 50% izany ao anatin’ny dimy taona raha manomboka dieny izao.

 

Ny fifamoivozana malalaka sy mirindra manerana an’i Madagasikara no kirizy fahadimy azo hitondrana alaolana avy hatrany. Tsy vitan’ny sarety sy posy sy taksibrosy sy taksibe intsony ny fifamoivozana. Manana jeografy Malagasy maro isika afaka mamolavola paikady momba izany.

Ao anatin’izay koa no famahoahana ny Internet manerana an’i Madagasikara. Resaka teknika izany ary efa fantatra ny zavatra tokony hatao rahefa misy ny fahafahana manao azy. Marobe ny tanora Malagasy mahafehy tsara ny resaka tambajotra. Hankinina amin’izy ireo ny firoboroany raha tiana ny handroso amin’io lafiny io.

Mila hatsaraina koa ny fomba fifandraisana sy firesaky ny samy Malagasy. Ny fahaiza-mihaino no fototr’izany. Manaraka izay ny fifanajàna. Fahatelo ny fanajana ny rafitra antanan-tohatra. Tsy eo amin’ny samy Malagasy rahateo no misy fisaraham-bazana. Ny fifangarihan’ny maro an’isa sahirana amin’ireo vitsy an’isa migoka ny harena rehetra ao no olana tsy maintsy hatrehana ao aoriana ao.

 

Ny kirizin’ny fanabeazana sy ny fianarana no faha-enina tsy maintsy atrehina. Vonona ny mpamatsy vola hanampy ka hampiverina an-tsekoly ny zaza Malagasy rehetra. An’alina izy ireo no nijanona tsy nianatra noho ny covid-19. Mpampianatra marobe koa no mila tohana. Tsy ho vita rahateo ny mamaha ny olana amin’ny fanabeazana raha tsy atao eo anivon’ny lahasa ny mpampianatra Malagasy rehetra. Toy izany koa ny sekoly tsy miankina rehetra. Mila averina malaky any ampianarana ny mpianatra sy ny mpampianatra. Tsy zava-tsarotra izany fa azo tontosaina avy hatrany.

 

Ny fametrahana ny tany tan-dalàna no lahasa fahafito. Samy manaja sy manatanteraka ny adidy sy andraikitra tandrify azy ny tsirairay, araka ny voafaritry ny lalàna, dia vita izany. Ny mpampianatra, mampianatra. Ny mpitsabo, mitsabo. Ny mpamboly, mamboly, sns. Tsy mifampisalovana andraikitra. Ny fitondrana no tsy maintsy tan-dalàna voalohany. Ny sarambaben’olona koa tsy maintsy miditra anaty fiaraha-monina misy fifehezana.

Tsy hotanisaiko eto avokoa akory ny lahasa 12 miandry. « Sao misy mangalatra », hoy ilay namana noresahako azy omaly. Fanafody iray kaontenera aza vitan’ny sasany ny mampanjavona azy! Tsy ferana koa ireo mety hanao « dika-mitovy ». Tsy noresahana ohatra ny fiarovana, ny fifandraisana ivelany, ny fitsinjaram-pahefana, ny fanajariana ny tany, sns. Ireo fito ireo no noresahana fa ireo no maika indrindra. Ny fito rahateo mitory hafenoana.

 

7 izay… ary ny hafa ?

Feno koa anefa ny kapoakan’ny Malagasy manoloana ny zava-misy ankehitriny. « Indroa nahita ny maizina toy ny tain’omby natsentsin-davaka » mantsy izy ireo niala an’i Manga avy eo niditra an’i Voasary.

Tsy nahita rijankevitra ara-tsiansa enti-manazava ny nahatonga izao kirizy iainantsika izao aho na nikaroka hatraiza aza. Ny tantaran’i Madagasikara no nahitàna fa rahefa nandresy ny mosary sy ny tazo ary ny fifandrafesana teo amin’ny ambanilanitra, Andrianampoinimerina ka nandry fahalemana ny tany. Nahazo. hery lehibe noho izany izy ka afaka nanomboka ny fanambarana ho iray ny Nosy manontolo. « Ny ranomasina no valam-parihiko », no tarigetrany.

 

« Vina » no fiteny ankehitriny. Ary samy nanao ny ainy tsy ho zavatra nanatanteraka izany araka izay tandrify azy ny rehetra. Ny fitarihana na leadership nampiasainy rahateo nifanentana tamin’ny fotoana nanjakany.

Inona kosa àry ny leadership ilaintsika ankehitriny hiatrehana ireo olana voalaza etsy ambony ireo? Nikaroka ny valin’izany no niverenako nianatra indray tao amin’ny Harvard Kennedy School for Government. Raha fehezina izay norantovina tao dia izao: « ampiharina avy hatrany izay nianarana ». Toy ny lalana « Antalaha mandeha Sambava, sady mandeha no manamboatra ».

Fehiny, ampy izay ny mitsetsetra manoloana ny kirizy. Ny alaolana rahateo misy. Toy izany koa ny enti-manana. « Ny manampy ny hafa hanatanteraka ny vina na ao anatin’ny aizina aza no atao hoe fitarihana na leadership ». Tsy efan’irery izany fa tsy maintsy mivondrona. Na olona dimy aza no manomboka dia afaka manova zavatra ao anatin’ny enim-bolana na iray taona. Afaka ny mitondra fiovana ianao.

R.C.

Asa soratra nalaina tao amin'ny Fesiboky

Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 31 Aug. 2021 - 09:26-

  Fahatezeran’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teo Ivato. Tafaverina ny alatsinainy 30 aogositra teo ny filoha Rajoelina rehefa namita iraka ekonomika sy diplomatika tany Frantsa. Niara-dia tamin’ny mpilalao Barea sasay ny tenany. Nanao vaan-dresaka fohy tamin’ny mpanao gazety ny tenany teo ampahatongavana teo Ivato. Naneho ny hatezerany tamin’ny mpikambana ny FMF ny tenany (Federasiona Malagasy Football) izay nambarany fa nisakana ny fahafahan’ny mpijery manatrika ny alalan’ny Barea ny 2 spetambra. Hahita izay nanao sonia iny taratasy iy hoy izy.

 • 31 Aug. 2021 - 09:26-

  Fitokanana ny Kianja Barea Mahamasina. Nambaran’ny filoha nandritra ny tafa fohy ntaony  ho an’ny mpanao gazety teny Ivato fa ho tanterahina ny 4 septambra izao ny fitokanana ny Kianja Barea izay nokasaina natao ny 2 septambra. Ity kianja monisipaly ity dia nohavaozina nanomboka tamin’ny fiandohan’ny taona 2020, mitentina 77 tapitrisa dolara avy amin’ny volam-panjakana madiodio, araka ny nambara tamin’izany fotoana.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Famindram-pitantanana teo amin’ny Praiminisitra sy ny minisitry ny harena ankibonan’ny tany teo aloha. Notontosaina tamin’ny 23 aogositra 2021 ny famindram-pitantanana teo amin’ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ny minisitry ny harena an-kibon’ny tany teo aloha Ravokatra Fidiniavo. Ny Praiminisitra izany no mitantana ity minisitera ity taorian’ny fametram-pialan’ny minisitra Brice Randrianasolo telo andro taorian’ny nanendrena azy tamin’ny 15 aogositra 2021.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Fahazoan’ny mpitsara bakalorea any Antsiranana vola tamin’ny faritra sy kaominina. Nanolotra vola ho an’ireo mpitsara fanadinana bakalorea izay nanao fitokonana ny governoran’ny Faritra Diana sy ny ben’ny tanànan’ny kaominina ambonivohitra Antsiranana tamin’ny 23 aogositra 2021. Mitentina 34 tapitrisa Ariary ny avy avy amin’ny governora ary 16 tapitrisa Ariary ny avy amin'ny ben’ny tanàna. Nilaza ny tsy hitsara manko ireo mpitsara raha tsy voaloa ny tambim-pitsaran’izy ireo teo aloha. Ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika anefa dia efa nilaza, araka ny fampahafantarana nataony tamin’ny 17 aogositra fa efa nalefa any amin’ny oniversite isanisany ny vola tambin-karaman’ireo mpitsara ny fanadinana bakalorea 2020.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Fivoaran’ny ‘covid-19’ sy ny hamehana ara-pahasalamana. Tsikaritra ho vitsy ny tranga vaovao amin’ny ‘covid-19’ raha mitaha amin’ny fitiliana atao tamin’iny herinandro iny, fa misy ihany ny tranga ahitam-pahasarotana. 3/351, 5/578, 3/845 ohatra ny tranga vaovao tamin’ny fitiliana natao tamin’ny 26, 27, ary 28 aogositra. Ny 23 marsa 2020 ka hatramin’ny 27 aogositra 2021, miisa 241 052 no fitambaran’ny fitiliana natao, miisa 955 ireo lavo, miisa 42 862 ireo tranga ka ny 42 566 no sitrana araka ny antotanisa ofisialy avy amin’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka. Mbola ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana i Madagasikara raha ny didim-panjakana navoaka tamin’ny 22 aogositra 2021, ary mipetraka ireo fepetra sakana samihafa.

 • 31 Aug. 2021 - 09:24-

  Filaharana haka tapakila hidirana ao Mahamasina. Ho tokanana amin’ny 2 septambra, andro hanatanterahana ny lalao hifanandrinan’i Barea Madagasikara sy ny ekipan’i Bénin amin’ny fifanintsanana hiadiana ny amboara eran-tany 2022 ny kianja Barea ao Mahamasina, araka ny fandaminana avy amin’ny prezidansa nampitaina tamin’ny fiandohan’ny herinandro lasa teo. Filaharana lava hatramin’ny vao maraina no hita ny alakamisy 26 sy zoma 27 aogositra mba haka ny tapakila hidirana ao Mahamasina, hijery baolina sady hanatrika ny fitokanana ny kianja.

 • 31 Aug. 2021 - 09:24-

  Fandavan’ny CAF ny hanatrehan’ny mpijery ny lalao ao Mahamasina. Nolavin’ny CAF (Confédération africaine de football) ny fangatahan’ny sekretera jeneralin’ny FMF (Fédération malagasy de football) ny hahafahan’ny mpijery miisa 1500 hanatrika ny lalao baolina kitra hatao ao Mahamasina amin’ny alakamisy 2 septambra 2021, ao anatin’ny fifanintsanana hiadiana ny amboara eran-tany 2022 hatao any Qatar. Araka ny fampatsiahivan’ny CAF ao amin’ny valim-pangatahan’ny FMF tamin’ny 27 aogositra, dia araka ny lamina napetraky ny CAF sy ny FIFA ny tsy hanatrehan’ny mpijery ny lalao noho ny valanaretina ‘covid-19’.

 • 31 Aug. 2021 - 09:23-

  Hetsiky ny RMDM Frantsa sy fisamborana/ famotsorana an’i Fanirisoa Ernaivo. Nandritra ny dian’ny filoham-pirenena malagasy tany Paris no nisian’ny hetsiky ny rodoben’ny mpanohitra RMDM Frantsa tarihin’i Fanirisoa Ernaivo izay mitsikera hatrany ny fitantanan’ny filoha Rajoelina sy mitaky ny fialany. Nandritra ny fihaonana tamin’ny Medef ny 25 aogositra, dia nisy ny fisamboran’ny polisy frantsay ity mpitarika ny RMDM Frantsa ity noho ny vaovao nampitaina tamin’izy ireo fa hoe mitondra fitaovam-piadiana izy saingy navotsotra ihany satria tsy nahitana izany tany aminy. Nambara ihany koa ny fisian’ny ‘mandat d’arrêt international’ hisambotra azy saingy tsy azo notanterahina izany raha ny nambaran’ny nokasaina hosamborina satria mpialokaloka politika no maha any azy. Voalaza fa ‘mandat d’arrêt’ nosoniavin’ny minisitry ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina tamin’ny 16 aogositra izany. Ny minisitry ny fitsarana ankehitriny Imbiky Herilaza dia nanamafy fa didim-pitsarana efa nivoaka ny fisamborana azy, nilaza izy fa hifampiraharaha amin’ny fanjakana frantsay ny fanjakana malagasy ny hisamborana sy hampodiana an’i Fanirisoa Ernaivo aty Madagasikara.

 • 31 Aug. 2021 - 09:23-

  Vidin-javatra midangana sy ny minisitera. Nametraka ny tokony ho saran’ny entana sasantsasany ilaina andavanandro ato anatin’ny enim-bolana ny minisitry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgard Razafindravahy. Tamin’ny 26 aogositra teo no nitondrany ny fanazavana momba izany. Anisan’izany ny menaka fihinana « huile de palme » izay tsy tokony hihoatra ny 6000 Ariary ny litatra, ny menaka soja ‘en vrac’ tsy tokony hihoatra ny 7000 Ariary ary ny anaty tavoahangy mihidy tsy hihoatra ny 7500 Ariary, ny vary tsy tokony hihoatra ny 2300 Ariary ny kilao, ny siramamy tsy tokony hihoatra ny 2600 Ariary ny kilao, torak’izany koa ny lafarinina tsy tokony hihoatra ny 2600 Ariary ny kilao, ny arina fandrehitra tsy tokony hihoatra ny 23 000 Ariary ny gony. Mbola lavitry ny vidiny teo aloha izay efa tsy zakan’ny ankamaroan’ny olona ireo raha ny fanehoan-kevitry ny olona satria tany amin’ny 5000 Ariary ny litatry ny menaka taon-dasa. Ny filoha malagasy moa dia nanome andro telo hamahana ny olan’ity fidangan’ny vidin’entana ilaina andavanandro ity tamin’ny kabariny saingy tsy tafa izany raha ny zava-misy.

 • 31 Aug. 2021 - 09:23-

  Praiminisitra nanao vakisiny. Nanao vaksiny fanefitry ny ‘covid-19’ ny praiminisitra Ntsay Christian tamin’ny alakamisy 26 aogositra teo. Tao amin’ny hopitaly Befelatanana no nanaovana vaksiny azy tamin’ilay atao hoe ‘Johnson & Johnson’, tsindrona indray mandeha. Nilaza ho fitaratra ho an’ny vahoaka ny praiminisitra tamin’ny nanaovana izany vaksiny izany.

 • 31 Aug. 2021 - 09:22-

  Filoham-pirenena malagasy sy ny Medef ary ny fihaonana tamin’ny filoha frantsay. Nanomboka tamin’ny talata 24 aogositra 2021 tany Paris ny fihaonan’ny vondron’ny mpandraharaha frankofonina ao amin’ny Medef nandraisan’ny delegasiona malagasy anjara notarihan’ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina. Taorian’izany fihaonana izany ihany koa no nisian’ny fihaonan’ny delegasiona notarihin’ny filoha tamin’ireo malagasy sasany any ivelany, maherin’ny 1000 tao amin’ny ambasady malagasy. Nisoratra anarana mialoha ireo nanatrika izany. Tombanana ho eo amin’ny 140 000 eo ho eo ireo malagasy any Frantsa raha ny antotanisa fantatra. Ny 27 aogositra dia nihaona manokana tamin’ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny filoha malagasy, fa nialoha izany nisy ny kabary fohy nifandimbiasan’izy ireo, niresahana ny fiaraha-miasan’ny roa tonta. Miely amin’ny fampitam-baovao samihafa sy tambajotra sosialy ny fizotran’ireny fihaonana ireny.

 • 23 Aug. 2021 - 10:48-

  Fanamasinana diakra sy pretra redantorista. (Fiainam-pinoana katolika). Mitohy hatrany ny fanamasinana pretra sy diakra manerana ny diosezy samihafa eto amin’ny Nosy, eo anivon’ny Fiangonana katolika. Taratry ny fahaveloman’ny finoana sy firoborobon’ny fiantsoan’Andriamanitra izany. Anisan’ny tamin’ny faran’ny herinandro teo ny tao amin’ny diosezin’Antananarivo, tao Andempona Alasora ny alahady 22 aogositra, notarihan’ny arseveka Odon Razanakolona sy Mgr Rosario Saro. Nanaovana fanamasinana diakra sy pretra redantorista miisa 16 mirahalahy. Mahatratra 30 ny fanamasinana manerana ny diosezy eto amintsika raha ny nambaran’ny arseveka. Misy ny efa vita tamin’iny volana jolay iny toy ny an’ny lasalety tany Antsirabe, ny an’ny zezoita tao Antananarivo, fa mbola ho avy koa ny an’ny hafa.

 • 23 Aug. 2021 - 10:47-

  Filoha mitantana ny FJKM. Voafidy indray ho filohan'ny birao foibe FJKM ny mpitandrina Dr Irako Andriamahazosoa Ammi. Efa-taona no haharetan’ny maha filoha azy. Nandritra ny sinoda lehibe faha-19 natao tao Sambava (11-18 aogositra 2021) no nanatanterahana ny fifidianana ny filoha sy ny mpikambana mandrafitra ny birao foibe.

 • 23 Aug. 2021 - 10:46-

  Olan’ny tambin-karaman’ny mpitsara bakalorea any Antsiranana. Mikatso ny fitsarana ny taratasim-panadinana bakalorea any Antsiranana noho ny fitokonan’ireo mpampianatra mpitsara hatramin’ny nahavitan’ny fanadinana bakalorea tamin’ny 18 aogositra. Mitaky ny handoavana ny tambim-pitsarana tamin’ny 2020 izy ireo vao hiroso amin'izany. Tsy nisy akony ny fitakiana hatramin’ny 20 aogositra teo. Manoloana izany, mametra-panontaniana ny ray amamn-dreny ny alehan’ireny saram-pisoratana anarana ireny. Olana iraisan'ny mpitsara bakalorea  maneran'ny  Nosy izy io.

 • 23 Aug. 2021 - 10:45-

  Fandoavana ny volan’ny mpandraharaha mpanao lalana. Nanipy teny tamin’ny minisitry ny asa vaventy Hatrefindrazana Jerry ny minisitra Hajo Andrianainarivelo mba handreseny lahatra ny filoham-pirenena hanao sonia ny taratasy hahafahana mamoaka ny volan’ireo mpandraharaha amin’ny asa vaventy mbola tsy voaloa. Tamin’ny famindram-pahefana teo amin’izy mirahalahy no nitenenany izany. Efa ho herintaona ireo mpandraharaha ireo no tsy nahazo ny volany na dia efa vita aza ny asa, fa miandry ny tombana ataon’ny mpanara-maso ny tetikasam-panjakana. Nomem-pahefana handray anjara amin’ny fanaraha-maso ny tetikasam-panjakana ny goverinora, araka ny didim-panjakana noraisina tamin’ny filan-kevitry ny minisitra ny 18 aogositra 2021. Olom-boatendry hatramin’izao ny governora izay nasolo ny lehiben’ny faritra tokony ho olom-boafidy, araka ny lalàm-panorenana.

 • 23 Aug. 2021 - 10:44-

  Fanesorana ny tale jeneralin’ny tahirim-bolam-panjakana. Maro ny fanesorana sy fanendrena tompon’andraikitra ambony taorian’ny fiovan’ny mpikambana anivon’ny governemanta tamin’ny alahady 15 aogositra 2021. Anisan’izany ny fanafoanana ny didim-panjakana laharana 2019-2217 tamin'ny 11 desambra 2019 izay nanendry ny tale jeneralin’ny Tahirim-bolam-panjakana (trésor public), Ranjalahy Ihajambolatiana. Noraisina tamin’ny filan-kevitry ny minisitra tamin’ny alarobia 18 aogositra 2021 io didim-panjakana io. Naato ihany koa ny fandoavam-bola ankoatra ny karama mandra-panendry ny tale jeneraly vaovao.

 • 23 Aug. 2021 - 10:43-

  Fanitarana ny fe-potoanan’ny hamehana ara-pahasalamana sy fepetra. Araka ny didim-panjakana 2021-848 tamin’ny 22 aogositra 2021, dia mitohy mandritra ny 15 andro ny hamehana ara-pahasalamana noho ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka sy fisian’ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam-bahoaka. Nanao fampahafantarana momba izany ny ao amin’ny fiadidiana ny repoblika, araka ny hita tamin’ny tambajotra sosialy. Mitohy noho izany ny fanajana ny fepetra sakana mahazatra toy ny tsy famoriana olona amina efitra mihidy mihoatra ny 400 sy ny fitandremam-pahadiovana. Eo ihany koa ny fanaovana vaksiny izay efa niditra tamin’ny fanaovana ny andiany faharoa nanomboka tamin’ny 19 aogositra teo.

 • 22 Aug. 2021 - 10:42-

  Lasa any Frantsa ny filoha Andry Rajoelina. Ny sabotsy 21 aogositra 2021 no lasa any Frantsa ny delegasiona tarihin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, hihaona amin’ny mpandraharaha frantsay ao anivon’ny MEDEF (Mouvement des entreprises de France). Anisan’ny delegasiona miaraka amin’ny filoha ny minisitry ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina, ny minisitry ny angovo sy ny akoran’afo Andry Ramaroson, ny minisitry ny fizahantany Joël Randriamandrato ary ny minisitry ny asa tanana sy ny haitao Sophie Ratsiraka. Hihaona amin’ny filoha Macron izy ny 27 aogositra ary amin’ny Dispora ny 28 aogositra.

 • 21 Aug. 2021 - 10:40-

  Fidirana sy fivoahana eto Madagasikara. Tonga ny zomà 20 aogositra teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny andiany voalohany tamin’ireo malagasy tavela tany Frantsa, araka ny fandaharana nataon’ny fitondram-panjakana. Ny sidina an’ny Air Caraibes no mitatitra ireo nahazo fankatoavana hody aty Madagasikara. Miisa 1500 ireo nahazo fankatoavana hody.

 • 20 Aug. 2021 - 10:22-

  Minisitra nametra-pialana. Nametra-pialana tamin’ny alakamisy hariva 19 aogositra ny minisitry ny harena ankibon'ny tany, Brice Randrianasolo. Telo andro izany no naha minisitra azy. Ary ny minisitra teo aloha efa nofoanana tamin’ny didim-panjakana ny maha minisitra azy no nambara fa mitantana indray ny minisitera.

Du même auteur

societe
societe

Dans la même rubrique

politique
politique