logo
Lakroan'i Madagasikara
Fanambaran’ny KMF/CNOE

Mila fanarenana… ny Firenena

Nanangona JRR il y a 2 années

Namoaka fanambarana ny KMF/CNOE milaza fa « mila fanarenana ao anaty fandraisana andraikitra iombonana sy ny fangaraharaham-pitantanana ny firenena ». Fanambarana manontolo.

Mila fanarenana… ny Firenena

Ny Birao Nasionaly vaovaon’ny fikambanana KMF/CNOE- Fanabeazana olompirenena dia nanao ny fivoriany voalohany teto Antananarivo. Araka ny antom-pisiany (fanamafisana sy fampiroboroboana ny demokrasia, ny tany tan-dalàna sy ny fanjakana tsara tantana, ny maha-olompirenena tompon’andraikitra, ny rariny ara-tsosialy) sy ny iraka fototra telo (ny fanabeazana olompirenena vanona, ny fanarahamaso ny fiainam-pirenena ary ny fanarahamaso ny fifidianana), dia nanao famakafakana ny fiainam-pirenena ka mitondra tsikera sy tolo-kevitra toy izao:

1/ Ny amin’ny fangaraharan’ny fitantanana sy ny fanjakana tsara tan-tantana ary ny tany tan-dalàna

Misy ny finiavana hita eo amin’ny fitondram-panjakana amin’ny fametrahana ny tany tandalana. Hita izany tamin’ny nandraisana fanapahan-kevitra tamin’ny fanekena ny fametraham-pialan’ny ministry ny fitsarana izay misy raharaha mahakasika azy niparitaka tamin’ny tambanjotra sosialy ary fantatra fa efa eo ampelatanan’ny fitsarana izany.

Manaitra ihany anefa ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena ny amin’ny:

a- Ireo raharaha mandeha amin’ny fitsarana

Tsy mbola ahitam-baliny ankehitriny ary toa zary nangina aza ny mikasika ireo raharaha tranga fanodikodinam-bolam-bahoaka toa ny resaka « écrant plat », « bonbon sucette » na ihany koa ny resaka fanondranana antsokosoko ireo harem-pirenena toy ireo volamena tratra tatsy Afrika atsimo sy tatsy amin’ny nosy kaomoro. Nisy ny fanadihadiana ary nisy ihany koa ny raharaham-pitsarana izay nisokatra momba azy ireny fa toa very anjavony. Mila mahafantatra ny marina ny olompirenena tsirairay. Anisan’ny fototra hijoroan’ny demokrasia ny fangaraharaham-pitantanana sy ny tany tan-dalana ka zo fototra ho an’ny olompirenena ny fahalalana ny zavatra misy eo amin’ny taniny avy amin’ireo nampindraminy fahefana.

b-Ireo raharaha eo amin’ny HCJ

Manoloana ireo raharaha izay mahavoarohirohy tompon’andraiki-panjakana ambony maro izay anjaran’ny Haute Cour de Justice (HCJ) ny fitsarana azy dia miantso ireo solombavambahoaka tsy hiray tsikombakomba fa tena hijery marina izay tombotsoan’ny firenena satria any amin’izy ireo ny fanalahidin’ny fanokafana ny fanadihadiana eo anivon’ity HCJ ity. Hita taratra fa mikatso tanteraka ny fandinihana ny antontan-taratasy tonga eo anivon’ny antenimieram-pirenena mahakasika ireo mpitondra teo aloha sy ireo mpitondra ankehitriny. Manome vahana ny tsy fitovian’ny rehetra eo anatrehan’ny lalàna sy ny fisian’ny « tsy maty manota » izany.

d-Ny raharaha eo anivon’ny CNAPS

Raha mbola tsy hita taratra akory ny mikasika ireny raharaha rehetra ireny dia misosoka ihany koa ity ny raharaha eo anivon’ny CNAPS. Volan’ireo mpiasa sy mpampiasa izay mandoa latsak’emboka isam-bolana no ao anatin’izy io. Efa misy ireo olona izay nohadihadiana sy nalefa vonjimaika any amponja. Matetika anefa dia lasa fombafomba fotsiny izany fa very anjavony ny tohiny. Noho izany ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena dia mitaky ny fangaraharahan’ny fivoaran’ity raharaha ity.

e- Fitantanana ny vola tamin’ny covid-19

Namoaka ny tatitra mahakasika ny fitantanana ny vola tamin’ny Covid-19 ny “cour de comptes” . Maro ireo fanamarihana nomeny momba ny fampiasam-bola tsy mazava. Koa mitaky ny handraisana fepetra ny amin’izany ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena. f- Fikarakarana fifaninanana hidirana ho mpiasam-bahoaka

Mampitaraina ny maro ny fisian’ny kolikoly amin’ny fifaninanana hidirana ho mpiasampanjakana. Nihatery ve ny fomba anaovana tsindry bokitra ka manomboka asiana fanavahana ny fifidirana ho mpiasam-bahoaka? Manaitra ny mahita ny fepetra sy fanavahana sokajin’olona amin’ny fifaninana hidirana ho polisim-pirenena ankehitriny. Nomena vahana manokana ny zanaky ny polisim-pirenena, na zanak’ireo efa nodimandry na ny zanak’ireo efa amperin’asa. Hifandovana ve ny maha mpiasam-bahoaka? Mazava anefa ny voalazan’ny andininy faha 27 ao amin’ny lalampanorenana : « …..Ny fidirana amin’ny asam- panjakana dia misokatra ho an’ny olom-pirenena rehetra tsy misy fepetra ankoatry ny fahafaha-manao sy ny fahaizana….. ». Sao dia hihitatra any amin’ny sehatra hafa io fepetra io ka ho aiza ny zanaka tantsaha?

2/ Ny amin’ny fiatrehana ny loza voajanahary

Nandalovan’ny rivo-doza in’efatra misesy ny tanin’ny Repoblika Malagasy tao anatin’ny 3 volana. Hita sy tsapa ny ezaka nataon’ny fitondrana foibe sy ny eny ifotony nentina niatrehana izany. Azo lazaina fa nisy ihany ny lamina napetraka na dia somary tara aza nentina niantrehana ny fiavian’ny loza, nandritra ny fandalovany ary ny tao aorianany. Mahatsapa anefa ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena fa misy ny zavatra tokony ahitsy sy hatsaraina. Raha ny fahitana azy dia toa tsy manana vola mipetraka entina hiatrehana ny loza ny BNGRC, tsy hita taratra ny tena politika entina miomana sy mamonjy ireo olona traboina satria dia mbola niantehitra tamin’ny fanampiana hatrany vao tena afaka mihetsika. Tokony ho hita mazava hoe manana vola ampelatanana natokana hiatrehana ny loza (recettes affectées) sy fitaovana eo ampelatanana ity rafitra ity mba hiatrehany ny asany, izany anefa tsy mahasakana velively ny fandraisana ireo fanampiana avy amin’ny malala-tanana satria voi-kavana tokoa mahatratra hoy ny fahendrentsika Malagasy. Tokony hamoraina ny fomba ahazahoan’ny BNGRC sy ireo ratsa-mangaikany mamoaka vola maika hiatrehena ny loza, tsy midika fitantanana gaboraraka anefa izany.

3/Ny amin’ny fiatrehana ny fifidianana ho avy

a-Fanatsarana ny lalàna mifehy ny fifidianana

EFa antomotra ny taona 2023 hiatrehena ny fifidianana isan-tokony eto Madagasikara. Mila fiomanana dieny izao izany. Midera ny fanapahan-kevitra noraisain’ny filohampirenena ny amin’ny hampidirana ireo Malagasy mila ravinahitra amin’ny lisi-pifidianana ka hahazo hifidy ny fikambanana KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena satria dia manan-jo tokoa izy ireny haneho ny safidiny ny amin’ny fitantanana ny fireneny. Tsy maintsy hisy anefa ny fikitihana ny lalam-pifidianana vao ho tanteraka izany. Koa miantso ny tompon’andraikitra mba hametraka sehatra hahafahan’ny tsirairay maneho hevitra (olon-tsotra, fikambanana, antoko politka) entina hanatsarana ny lalàm-pifidianana dieny izao fa tsy ho Volana vitsy alohan’ny zotram-pifidianana vao hirosoana izany ka mety hampiteraka olana ara-politika eto amin’ny firenena.

b-Ny fanovana manontolo ny lisi-pifidianana

Takian’ny lalana mifehy ny fifidianana ny fanatanterahana ny fanovana manontolo ny lisipifidianana (réfonte totale de la liste électorale) amin’ity taona ity. Mbola manamafy hatrany ny antso nataony nanomboka ny 06 Novambra 2021 ny fikambanana ny amin’ny tokony hilazana mazava ny hisian’ity refonte totale de la liste électorale ity, hahafahany mitondra ny anjara birikiny.

c-Ny fifidianana ho avy

Miaraka hifarana ny taom-piasan’ny filoham-pirenena sy ireo ben’ny tanana rehetra voafidy amin’ny fiandohan’ny taona 2024. Tsy maintsy hirosoana arak’izany ny fifidianana filohampirenena sy ny fifidianana kaominaly amin’ny fiafaran’ny taona 2023. Izany hoe fifidianana telo dia ny fifidianana kaominaly sy fifidianana filoham-pirenena indroa miantoana raha hisy ny fihodinana faharoa, no mety ho tanterahina ao anatin’ny roa volana monja amin’ny fiafaran’ny taona 2023. Manoloana ireo dia kisary roa no azo hirosoana :

- kisary 1 : alefa aloha ny fifidianana kaominaly

- Kisary 2 : atao miaraka ny fifidianana kaominaly sy ny fifidianana filoham-pirenena (élections jumelées).

Ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena kosa dia manamafy izay efa notohanany hatramin’izay ny amin’ny hanombohana ny fifidianana avy any ifotony, ny kisary voalohany noho izany no safidiny.

4/ Ny tetik’asa izay ataon’ny fitondrana

a-Ireo asa atao amin’ny distrika

Hita manerana ny Nosy ny fanorenana fotodrafitrasa (làlana, fotodrafitrasa ara-tsosialy, biraompanjakana etc.). Mamporisika ny fitondrampanjakana anefa ny fikambanana mba ho hatao laharam-pahamehana ny fanorenana na fampanaraha-penitra ireo fotodrafitrasa mampamokatra ny olona mba hahafahany miady amin’ny fahantrana toa ny tohadrano hamokarana vary, ny lalana entina hamoahana ny vokatra, ny fanajariana na « aménagement » ny tanàna mba hahatohitra ny vokatry ny rivodoza sy ny fiovaovan’ny toetrandro.

b-Momba ny fitantanana ny CIAD sy ny tetik’asan’ny governora

Tsy mazava ny fomba fitantanana ny vola voatokana ho an’ny distrika ao anatin’ny CIAD na ireo ampiasan’ny governora. Tsy misy ny mangarahara ataon’ny depiote izay mpitantana voalohany ny CIAD na ny governora. Mba hipaka amin’ny tsirairay ny tetik’asa atao dia tokony hajaina ny fomba entina hanapahana ireo tetik’asa izay tokony atao. Atao hatrany ny fakan-kevitra any ifotony amin’ny alalan’ny SLC na ny RIF ka hamantarana ny zavatra ilaina.

5/Eo amin’ny maha-olona

Mitotongana ny fari-piainan’ny Malagasy ankehitriny. Eo ihany anefa ny ezaka rehetra ataon’ny fanjakana manoloana izany amin’ny alalan’ireo tetik’asa maro toy ny vatsy tsinjo, ny tsena mora sy ny Fanomezana vola ireo tokatrano sahirana isam-bolana. Tsy vahaolana maharitra anefa izany. Ampahazazaina ve ny vahoaka sy ny olompirenena Malagasy? Avela hiankin-doha lava ka zarina tolorana amin’ireo vatsy maro samihafa ve?

Mitaky fandraisana vahaolana maharitra amin’ny fitondrana, indrindra amin’ity fiakaran’ny vidin-javatra ilaina andavan’andro ity.

Mitaky fandraisana anjaran’ny rehetra ny vahaolana ilain’ny firenena. Ho an’ny fanjakana dia ny mametraka ny fepetra ahafahan’ny olona mihary ampitoniana. Ho an’ny olompirenena kosa dia ny miala amin’ny toe-tsaina miandry tolorana lava, ny fametrahana toe-tsaina mamorona asa sy fampiroboroboana ny asa ataony.

6/ Ny fahalalahana haneho hevitra

Amin’ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena ny fanehoan-kevitra dia tsy midika ho fanararaotana hanelezana vaovao tsy marina na fanakorontanana izay mitarika sakana ho an’ny tombontsoam-pirenena.

a-ny haino aman-jerim-bahoaka

Ho an’ny fitondram-panjakana dia tokony hosokafana ho an’ny ankolafy rehetra ny haino aman-jerim-bahoaka. Mananjo aheno sy ahafantatra vaovao maro lafy sy marina ary voaporofo ny Malagasy rehetra ka ny haino aman-jerim-bahoaka no afaka manao izany satria misandrahaka manerana ny nosy.

b-ireo mpanao fanairana

Misy ireo mpanao fanairana (donneur d’alerte), aoka hohenoina izy ireny fa tsy ny fandrahonana sy ny fisamborana no alefa aloha. Ny fanadihadiana izay voalazany no hifotorana ahitana ny marina.

Amporisihina ny fananganana ny rafitra fikaonan-doha isan’ambaratongany. Sehatra iray ahafahan’ny rehetra maneho sy mifanakalo ary miady hevitra ireny.

7/Ny amin’ny fanajana ny fananana iombonana

Nohon’ny fahatrana ve sa nohon’ny fahasimban’ny toe-tsaina? Tsy voahaja intsony izany antsoina hoe fananana iombonana izany ankehitriny. Hita taratra izany amin’ireo fahaverezana takelaka andrin-jiro azo avy amin’ny herin’ny masoandro, ireo vy amin’ny tetezana sy amin’ny sisin’arabe misy mangalatra sy ny fanimbana ny tontolo iainana. Ao ihany koa ireo fanaovana maloto eny amin’ny sisin’arabe sy eny amin’ny zaridaina isankarazany eny. Miantso ny rehetra ny fikambanana mba handray ny andraikitra mifanandrify aminy mba azahoana fiaraha-monina mirindra. Ampirisihina ny fahasahiana mitoroka rehefa mahita tranga. Ampiharina ny sazy ho an’ireo rehetra tratra manao izany.

Fehiny:

Mitaky ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena:

- Fitandremana ny harem-bahoaka

-Ny tsy fanaovana “fafikatrana” ny volam-bahoaka

-Tsy fanaovana asa “asa antemaka” na “vonjy tavanandro”

-Tsy fanaovana “fandanindaniam-poana”

-Fialana amin’ny “ tsy fifandraisan’ny zavatra atao” (Incohérance des actions) Mitady olompirenena mandray andraikitra, tsy miraviravy Tanana ka miandry tolorampotsiny sy manome tsiny lava I Madagasiakara.

Firenena iaraha-manana I Madagasikara koa aoka samy ho saro-piaro amin’ny zavatra rehetra entina hanatsarana ny fiainam-pirenena sy ny fiainanim-ponina ao aminy. Tsy misy zavatra vitan’ny savorovoro sy ny fifanenjehana sy ny fifankahalan. Aoka samy handray ny anjara sy andraikitra manandrify azy ny tsirairay na ny mpitondra, na ny antoko mpanohitra, na ireo fikambanana maro samihafa ary indrindra ny vahoaka Malagasy manontolo fa tena mitaky fanarenana ny firenentsika.

“Ny tady hono atsipy eny an-tandroky ny omby, fa ny teny atsipy ao ampon’ny mahalala”.

“Ambava omana, am-po mieritreritra” Tompoko.

Misaotra sy Mankasitraka

Antananarivo 4 aprily 2022

Ny birao Nasionaly

Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 02 Mar. 2022 - 06:38-

  Point de situation cyclone tropical Emnati. Bilan humain du 01 mars 2022 à 18h00. 15 décès enregistrés (05 à Farafangana, 02 à Ihosy, 03 à Vangaindrano, 04 à Manakara et 01 à Mananjary). • 169 583 personnes sinistrées (44 046 ménages) ; • 17 265 personnes déplacées (4 166 ménages) dans 71 sites d'hébergement de 11 Régions (Amoron'i Mania, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Fitovinany, Ihorombe, Matsiatra Ambony, Sofia, Vakinankaratra et Vatovavy).

 • 28 Feb. 2022 - 10:31-

  Bilan provisoire des dégâts après passage du Cyclone Tropical Emnati : Bilan humain du 26 Février 2022 à 16h00
  · 09 décès enregistrés dont 04 à Farafangana, 02 à Ihosy et 03 à Vangaindrano ;
  · 121 770 sinistrés (soit 33 280 ménages) dont 76 674 sinistrés (soit 16 952 ménages) pour la Région Atsimo Atsinanana ;
  · 86 995 personnes déplacées (soit 18 974 ménages) dont 66 118 personnes (soit 14 342 ménages) pour la Région Atsimo Atsinanana ;
  · L’ensemble des personnes déplacées est hébergé dans 123 sites d'hébergement de 12 Régions : Amoron'i Mania, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Atsinanana, Fitovinany, Ihorombe, Matsiatra Ambony, Sofia, Vakinankaratra et Vatovavy.

 • 27 Feb. 2022 - 10:29-

  Bilan provisoire des dégâts après passage du Cyclone Tropical Emnati : Bilan humain du 26 Février 2022 à 16h00
  · 09 décès enregistrés dont 04 à Farafangana, 02 à Ihosy et 03 à Vangaindrano ;
  · 121 770 sinistrés (soit 33 280 ménages) dont 76 674 sinistrés (soit 16 952 ménages) pour la Région Atsimo Atsinanana ;
  · 86 995 personnes déplacées (soit 18 974 ménages) dont 66 118 personnes (soit 14 342 ménages) pour la Région Atsimo Atsinanana ;
  · L’ensemble des personnes déplacées est hébergé dans 123 sites d'hébergement de 12 Régions : Amoron'i Mania, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Atsinanana, Fitovinany, Ihorombe, Matsiatra Ambony, Sofia, Vakinankaratra et Vatovavy.

 • 08 Feb. 2022 - 11:09-

  Olana nateraky ny compte fake. Niala tsiny tamin’i Madagascar Espace i Raveloson Lee Priscilla, administrateur ny page « Mariazy ho anao », ny zoma 4 fevier lasa teo teny andrefan’Ambohijanahary. Niala tsiny satria nahatsiaro ho nanana fahadisoana noho ny famelana ilay vaovao nataon’i Raholiarimanga Lovasoa tompon’ny « compte fake Wella Romène » ka niteraka fahavoazana lehibe ho an’i Madagascar Espace. « Tsy nohamariniko akory manko ny fahamarinan’io publication io, ary Raholiarimanga Lovasoa tompon’ny « compte fake Wella Romène » dia tsy nanao mariazy tao amin’ity toerana ity araka ny fanamarihana nataon’ny tompon’andraikitra ao amin’ny cybercriminalité.

 • 01 Feb. 2022 - 06:52-

  Bilan provisoire des dégâts (31 Janvier 2022 – 18h00). • 55 personnes décédées (Analamanga 39, Alaotra Mangoro 7, Fitovinany 2, Vatovavy 3, Sofia 2, Analanjirofo 1, Matsiatra Ambony 1); • 131 549 sinistrés répartis dans 12 régions (Alaotra Mangoro, Analamanga, Analanjirofo, Atsinanana, Boeny, Diana, Fitovinany, Itasy, Matsiatra Ambony, Sofia, Vakinankaratra, Vatovavy) ; • 27 581 personnes déplacées dont 27 200 réparties sur 72 sites d’hébergement pour le Grand Tanà qui reste l’épicentre des dégâts ; • 11774 cases d’habitation inondées ; • 58 cases d’habitation détruites.

 • 28 Jan. 2022 - 10:09-

  Bilan provisoire des dégâts (27 Janvier 2022 – 18h30). · 48 personnes décédées (Analamanga 33, Alaotra Mangoro 7, Analanjirofo 1, Fitovinany 2, Soafia 2, Matsiatra Ambony 1, Vatovavy 2) ; · 129 718 sinistrés répartis dans 12 Régions (Analamanga 33, Alaotra Mangoro 7, Analanjirofo 1, Fitovinany 2, Soafia 2, Matsiatra Ambony 1, Vatovavy 2, Atsinanana, Boeny, Diana, Itasy, Vakinankaratra) ; · 55 362 personnes déplacées dont 47 619 réparties sur 98 sites d’hébergement pour la Région Analamanga qui reste l’épicentre des dégâts ; · 11 791 cases d’habitation inondées ; · 58 cases d’habitation détruites.

 • 27 Jan. 2022 - 10:08-

  Bilan provisoire des dégâts (26 Janvier 2022 – 19h00). · 41 personnes décédées (Analamanga 32, Alaotra Mangoro 7, Analanjirofo 1, Matsiatra Ambony 1) ; · 110 394 sinistrés répartis dans 10 Régions (Analamanga 32, Alaotra Mangoro 7, Analanjirofo 1, Matsiatra Ambony 1, Atsinanana, Boeny, Diana, Itasy, Soafia, Vakinankaratra) ; · 71 781 personnes déplacées dont 55 859 réparties sur 90 sites d’hébergement pour la Région Analamanga qui reste l’épicentre des dégâts ; · 8 927 cases d’habitation inondées ; · 58 cases d’habitation détruites.

 • 26 Jan. 2022 - 03:30-

  Bilan provisoire des dégâts (25 Janvier 2022 – 17h) : · 39 personnes décédées Alaotra Mangoro (7), Analamanga (31), MatsiatraAbony 1; · 67 042 sinistrés répartis dans 7 régions Alaotra Mangoro, Analamanga, Atsinanana, Boeny, Diana, MatsiatraAbony, Sofia; · 38 929 personnes déplacées réparties sur 72 sites d’hébergement pour le Grand TANA qui reste l’épicentre des dégâts ; · 7 524 cases d’habitation inondées dont 57 détruites; · 5640 enfants privés de cours;  Â· 156 établissements scolaires touchés ; · 96% des personnes déplacées au niveau du Grand Tana (Source BNGRC).

 • 21 Jan. 2022 - 07:31-

  Bilan provisoire des dégâts pour Grand Tanà (20 Janvier 2022 – 18h) : 11 personnes décédées. 23 428 sinistrés. 9 091 personnes déplacées réparties sur 26 sites d’hébergement. 3 497 cases / maisons d’habitation inondées. 11 cases / maisons d’habitation détruites.


 • 20 Jan. 2022 - 07:30-

  Liste des sites d’hébergement actuels – Antananarivo (19 janvier). Pavillon Tsena Mora :187, Tentes dotées pour le fkt Amboditsiry : 650, Terrain foot près de Transport Leong ?, site Amboditanimena : 1 376, site Imamba : 410, Gymnase Mahamasina : 2 717, Bureau Fokontany Manjakamiadana : 183, EPP Manjakamiadana ?, bureau fkt Ambohipotsy : 200, ANS ampefiloha 32, Site Ambodimita : 16, EPP Andohatapenaka : 520, bureau fkt Antohomadinika IIIG Hangar (200) :  98, Epp Antohomadinika IIIG Hangar (110) 106, Gymnase Couvert Ankorondrano : 1 100, Bureau Fkt Andranoro : 8, bureau fkt Ambodihady : 10, bureau fkt Ankazomanga Atsimo : 265, Site Trano Karana près rond-point : 415, Bureau Fkt Ambodivonkely : 83, Biraom-pokontany Antanjombe Ambony : 81.

 • 18 Jan. 2022 - 20:35-

  Fifidianana ENAM. Migadona indray ity ny fotoam-pifidianana eny amin'ny ENAM Androhibe, anjaran' ny Cycle Expertise amin'ity indray mitoraka ity. 112 mianadahy izy ireo no indray handatsa-bato ho an'izay kandida laniny sy teliny hitantana ny andiany fahadimin'ny Cycle Expertise momba ny ady amin'ny tsy fahaiza-mitantanana eto amin'ny Firenena amin'ny alarobia 19 janoary 2022. Mizarazara amina - sampana efatra ny toeram-piofanana. Sampana samy miady amin'ny kolikoly sy ny tsy fanajana ny fahaiza-manao avokoa eo amin’ny ny asam-panjakana.

 • 31 Aug. 2021 - 09:26-

  Fahatezeran’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teo Ivato. Tafaverina ny alatsinainy 30 aogositra teo ny filoha Rajoelina rehefa namita iraka ekonomika sy diplomatika tany Frantsa. Niara-dia tamin’ny mpilalao Barea sasay ny tenany. Nanao vaan-dresaka fohy tamin’ny mpanao gazety ny tenany teo ampahatongavana teo Ivato. Naneho ny hatezerany tamin’ny mpikambana ny FMF ny tenany (Federasiona Malagasy Football) izay nambarany fa nisakana ny fahafahan’ny mpijery manatrika ny alalan’ny Barea ny 2 spetambra. Hahita izay nanao sonia iny taratasy iy hoy izy.

 • 31 Aug. 2021 - 09:26-

  Fitokanana ny Kianja Barea Mahamasina. Nambaran’ny filoha nandritra ny tafa fohy ntaony  ho an’ny mpanao gazety teny Ivato fa ho tanterahina ny 4 septambra izao ny fitokanana ny Kianja Barea izay nokasaina natao ny 2 septambra. Ity kianja monisipaly ity dia nohavaozina nanomboka tamin’ny fiandohan’ny taona 2020, mitentina 77 tapitrisa dolara avy amin’ny volam-panjakana madiodio, araka ny nambara tamin’izany fotoana.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Famindram-pitantanana teo amin’ny Praiminisitra sy ny minisitry ny harena ankibonan’ny tany teo aloha. Notontosaina tamin’ny 23 aogositra 2021 ny famindram-pitantanana teo amin’ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ny minisitry ny harena an-kibon’ny tany teo aloha Ravokatra Fidiniavo. Ny Praiminisitra izany no mitantana ity minisitera ity taorian’ny fametram-pialan’ny minisitra Brice Randrianasolo telo andro taorian’ny nanendrena azy tamin’ny 15 aogositra 2021.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Fahazoan’ny mpitsara bakalorea any Antsiranana vola tamin’ny faritra sy kaominina. Nanolotra vola ho an’ireo mpitsara fanadinana bakalorea izay nanao fitokonana ny governoran’ny Faritra Diana sy ny ben’ny tanànan’ny kaominina ambonivohitra Antsiranana tamin’ny 23 aogositra 2021. Mitentina 34 tapitrisa Ariary ny avy avy amin’ny governora ary 16 tapitrisa Ariary ny avy amin'ny ben’ny tanàna. Nilaza ny tsy hitsara manko ireo mpitsara raha tsy voaloa ny tambim-pitsaran’izy ireo teo aloha. Ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika anefa dia efa nilaza, araka ny fampahafantarana nataony tamin’ny 17 aogositra fa efa nalefa any amin’ny oniversite isanisany ny vola tambin-karaman’ireo mpitsara ny fanadinana bakalorea 2020.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Fivoaran’ny ‘covid-19’ sy ny hamehana ara-pahasalamana. Tsikaritra ho vitsy ny tranga vaovao amin’ny ‘covid-19’ raha mitaha amin’ny fitiliana atao tamin’iny herinandro iny, fa misy ihany ny tranga ahitam-pahasarotana. 3/351, 5/578, 3/845 ohatra ny tranga vaovao tamin’ny fitiliana natao tamin’ny 26, 27, ary 28 aogositra. Ny 23 marsa 2020 ka hatramin’ny 27 aogositra 2021, miisa 241 052 no fitambaran’ny fitiliana natao, miisa 955 ireo lavo, miisa 42 862 ireo tranga ka ny 42 566 no sitrana araka ny antotanisa ofisialy avy amin’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka. Mbola ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana i Madagasikara raha ny didim-panjakana navoaka tamin’ny 22 aogositra 2021, ary mipetraka ireo fepetra sakana samihafa.

 • 31 Aug. 2021 - 09:24-

  Filaharana haka tapakila hidirana ao Mahamasina. Ho tokanana amin’ny 2 septambra, andro hanatanterahana ny lalao hifanandrinan’i Barea Madagasikara sy ny ekipan’i Bénin amin’ny fifanintsanana hiadiana ny amboara eran-tany 2022 ny kianja Barea ao Mahamasina, araka ny fandaminana avy amin’ny prezidansa nampitaina tamin’ny fiandohan’ny herinandro lasa teo. Filaharana lava hatramin’ny vao maraina no hita ny alakamisy 26 sy zoma 27 aogositra mba haka ny tapakila hidirana ao Mahamasina, hijery baolina sady hanatrika ny fitokanana ny kianja.

 • 31 Aug. 2021 - 09:24-

  Fandavan’ny CAF ny hanatrehan’ny mpijery ny lalao ao Mahamasina. Nolavin’ny CAF (Confédération africaine de football) ny fangatahan’ny sekretera jeneralin’ny FMF (Fédération malagasy de football) ny hahafahan’ny mpijery miisa 1500 hanatrika ny lalao baolina kitra hatao ao Mahamasina amin’ny alakamisy 2 septambra 2021, ao anatin’ny fifanintsanana hiadiana ny amboara eran-tany 2022 hatao any Qatar. Araka ny fampatsiahivan’ny CAF ao amin’ny valim-pangatahan’ny FMF tamin’ny 27 aogositra, dia araka ny lamina napetraky ny CAF sy ny FIFA ny tsy hanatrehan’ny mpijery ny lalao noho ny valanaretina ‘covid-19’.

 • 31 Aug. 2021 - 09:23-

  Hetsiky ny RMDM Frantsa sy fisamborana/ famotsorana an’i Fanirisoa Ernaivo. Nandritra ny dian’ny filoham-pirenena malagasy tany Paris no nisian’ny hetsiky ny rodoben’ny mpanohitra RMDM Frantsa tarihin’i Fanirisoa Ernaivo izay mitsikera hatrany ny fitantanan’ny filoha Rajoelina sy mitaky ny fialany. Nandritra ny fihaonana tamin’ny Medef ny 25 aogositra, dia nisy ny fisamboran’ny polisy frantsay ity mpitarika ny RMDM Frantsa ity noho ny vaovao nampitaina tamin’izy ireo fa hoe mitondra fitaovam-piadiana izy saingy navotsotra ihany satria tsy nahitana izany tany aminy. Nambara ihany koa ny fisian’ny ‘mandat d’arrêt international’ hisambotra azy saingy tsy azo notanterahina izany raha ny nambaran’ny nokasaina hosamborina satria mpialokaloka politika no maha any azy. Voalaza fa ‘mandat d’arrêt’ nosoniavin’ny minisitry ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina tamin’ny 16 aogositra izany. Ny minisitry ny fitsarana ankehitriny Imbiky Herilaza dia nanamafy fa didim-pitsarana efa nivoaka ny fisamborana azy, nilaza izy fa hifampiraharaha amin’ny fanjakana frantsay ny fanjakana malagasy ny hisamborana sy hampodiana an’i Fanirisoa Ernaivo aty Madagasikara.

 • 31 Aug. 2021 - 09:23-

  Vidin-javatra midangana sy ny minisitera. Nametraka ny tokony ho saran’ny entana sasantsasany ilaina andavanandro ato anatin’ny enim-bolana ny minisitry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgard Razafindravahy. Tamin’ny 26 aogositra teo no nitondrany ny fanazavana momba izany. Anisan’izany ny menaka fihinana « huile de palme » izay tsy tokony hihoatra ny 6000 Ariary ny litatra, ny menaka soja ‘en vrac’ tsy tokony hihoatra ny 7000 Ariary ary ny anaty tavoahangy mihidy tsy hihoatra ny 7500 Ariary, ny vary tsy tokony hihoatra ny 2300 Ariary ny kilao, ny siramamy tsy tokony hihoatra ny 2600 Ariary ny kilao, torak’izany koa ny lafarinina tsy tokony hihoatra ny 2600 Ariary ny kilao, ny arina fandrehitra tsy tokony hihoatra ny 23 000 Ariary ny gony. Mbola lavitry ny vidiny teo aloha izay efa tsy zakan’ny ankamaroan’ny olona ireo raha ny fanehoan-kevitry ny olona satria tany amin’ny 5000 Ariary ny litatry ny menaka taon-dasa. Ny filoha malagasy moa dia nanome andro telo hamahana ny olan’ity fidangan’ny vidin’entana ilaina andavanandro ity tamin’ny kabariny saingy tsy tafa izany raha ny zava-misy.

Du même auteur

newtech
societe

Dans la même rubrique

politique
politique