logo
Lakroan'i Madagasikara
Eveka :

"Onena izy nahita... Il fut pris de pitié"

admin il y a 1 année

 

Onena izy nahita ity vahoaka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry” (Mk 6,34)

 

“Ny very hotadiaviko; ny nania haveriko; ny naratra hotsaboiko, ary ny marary hohatanjahiko, fa ny matavy sy ny matanjaka hokolokoloiko.  Samy handrasako ara-drariny avy izy ireo  (Ezekiela  34,15-16)

 

Ho antsika kristiana sy ny vahoaka Malagasy tsy vakivolo.

---------------

« Il fut pris de pitié pour eux parce qu’ils étaient comme des brebis qui n’ont pas de berger » (Mc 6,34).

 

« …la brebis perdue, je la chercherai, celle qui se sera écartée, je la ferai revenir ; celle qui aura une patte cassée, je lui ferai bandage ; la malade, je la fortifierai…Je ferai paître mon troupeau selon le droit ».

 

 

 

Ho aminareo anie ny Fiadanana

 

Ireo teny ireo no manainga anay Eveka, Raiamandreninareo, izay nivory tsy ara-potoana, handinika ity fiainam-pirenentsika ity. Tahaka an’i Ezekiela Mpaminany Masina nahay nijery ny fiainan’ny vahoaka, mampahonena toy ny ondry tsy misy mpiahy, vokatry ny fifandimbiasan’ny fitondrana izay samy tsy nahay naka lesona tamin’ireo zavatra tsy nety nataon’ireo mpitondra nifanesy ka nahatonga izao fahavoazana izao.

Koa misarika ny saintsika izahay tsy hanadino ny tantara fa : ato anatin’ny fankalazana ny faha-56 taona nahazoana ny fahaleovan-tena isika, ary mbola namerimberina indray fa: “Fitiavan-Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana” no tarigetram-piainana noraisina hatramin’ny voalohany.

---------------(-

Que la paix soit avec vous !

 

Ces paroles de l’Ecriture nous ont incité nous les Evêques, vos Ray aman-dreny, réunis en session extraordinaire, à examiner la situation de notre pays. Comme le prophète Ezéchiel, nous sommes « pris de pitié pour le peuple », lequel ressemble à  « des brebis sans berger », à cause de la succession jusqu’à aujourd’hui des régimes qui n’ont pas su tirer les leçons des dérives commises dans le passé et qui a été à l’origine de nos malheurs.

Nous attirons donc l’attention pour que nous n’oubliions pas l’histoire : nous sommes encore en pleine célébration du 56è anniversaire de l’obtention de notre indépendance et nous redisons encore une fois que «le  patriotisme, la liberté et le progrès » sont les devises de la vie que nous avons adoptées depuis l’origine.

TSIRIM-PAHAZAVANA

Tsy mbola very tanteraka ny fanantenana, fa tao anatin’ny telo taona  nizakana ny vokatry ny krizy teo aloha isika no nahay niaina indray ny fahendrena  maha-malagasy : fahaiza-mandefitra, firaisan-kina, fihavanana. Eny fa na dia teo aza ny fanerena an-kolaka avy any ivelany. Niverina tsikelikely ny fahatokisan’ny firenena avy any ivelany… Porofon’izany ny fahazoana ny ampaham-bola nangatahina hampihodinana ny fiainam-bahoaka. Toy izany koa ny fahafahana naminavina ny handraisana ny fihaonan’ireo firenena miteny frantsay na dia eo aza ny ahiahy ny mety tsy hahavitan’ny foto-drafitr’ asa. Eo ihany koa ny vinavina amin’ny handraisana ireo vondron’ny tany afrika ny hanao fifanaraham-barotra (CO-ME-SA).

Ankehitriny, miomana amin’ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny fifandraisana ara-diplomatikan’i Madagasikara sy ny Fiketrahana masina ao Vatikana isika. Io fifanarahana io dia nanampy ny Eglizy, hiasa am-pilaminana hanandratana ny  hasina maha-olona.

 

Lueur d’espoir

L’espoir n’est pas totalement perdu, car durant ces trois années où nous avons enduré les séquelles de la crise précédente, nous avons su revivre la sagesse malgache : la tolérance, la solidarité et le fihavanana. Oui, l’ espoir n’est pas perdu même s’il y a eu des pressions venant de l’extérieur. Le pays a retrouvé progressivement la confiance de la communauté internationale…La preuve c’est qu’on a pu obtenir une partie des crédits sollicités pour faire fonctionner la vie sociale. Il en est de même de la possibilité d’envisager l’accueil du Sommet des pays francophones, quoique le doute persiste concernant l’achèvement des travaux dans les délais requis. Il y aussi le projet d’accueillir le groupe des pays africains membres du Comesa.

Actuellement, nous nous préparons à célébrer le 50è anniversaire des relations diplomatiques entre la République malgache et le Saint Siège. Cet accord a permis à l’Eglise de travailler en toute sérénité pour la promotion de la dignité humaine.

 

NEFA INDRISY : MISY HAIZINA MANDRAKOTRA

Marary i Madagasikara; misy aza miteny hoe: “efa miala aina”. Milentika tsikelikely anaty fotaka ny fiainam-pirenena; miraviravy tànana ny mpitondra manoloana an’izany. Fitondrana tsy mahomby; fampanantenana poakaty; sady miharo lainga ary mampahazo vahana ny hery setra.

 

Mais hélas, des ténèbres envahissent notre ciel

Madagascar est malade ; certains osent même  dire qu’il est en train d’agoniser. La vie de la Nation s’enfonce peu à peu dans la boue ; les dirigeants restent les bras croisés devant cela . Un régime inefficace , des promesses fallacieuses, mêlées de mensonges et laissant la porte ouverte à la violence !

 

1- Potika ny Soatoavina maha-malagasy:

• Tsy voahaja intsony ny aina sy ny hasina maha-olona.

• Tsy voatsimbina ny madinika; avela ho baranahiny ny tanora satria goragora ny fifampifehezana anatin’ny fiaraha-monina, tsy misy rafitra mazava amin’ny fanomanana ny ho aviny. Aiza ny sori-dàlana mazava hanatsarana ny fanabeazana.

 

 

 

1. Les valeurs malgaches sont détruites :

• La vie et la dignité humaine ne sont plus respectées ;

• Les pauvres ne sont pas protégés ; on laisse les jeunes mener une vie anarchique car la discipline n’est pas suivie dans la vie sociale, sachant qu’il n’existe pas de structures appropriées pour la préparation de leur avenir. Pis encore : il n’y a pas d’orientations claires pour l’amélioration de l’éducation.

 

 

• Very ny fihavanana tena maha-malagasy, mifampiahiahy ny mpiara-monina ary mifamongotra hatramin’ny mpianakavy.

 

• Le vrai fihavanana malgache est perdu, les habitants d’un même quartier se méfient entre eux et même les membres d’une famille se déchirent.

 

2- Mifanjevo ny ara-pinoana :

• Tsy hajaina ny soa toavina ara-pivavahana, fa potehina sy ranitina hifandrafy ny samy mpino ary hararaotina hanaovana kabary politika ny fotoam-pivavahana ka very ny hasiny.

 

2. Confusion sur le plan spirituel :

• On ne respecte pas les valeurs spirituelles, mais au contraire on les détruit et on incite les croyants à s’entredéchirer, et en même temps on profite des cérémonies religieuses pour faire du discours politique, ce qui fait perdre la valeur de la prière.

• Jerem-potsiny ny halatra lakolosy mihanaka etsy sy eroa, arahina fampihorohoroana mihatra aman’aina ho an’izay miaro ny fananany. Iza no ao ambadika?

 

• On regarde avec indifférence le vol des cloches qui se répand ça et là, suivi d’intimidations pouvant aller jusqu’à l’assassinat de ceux qui protègent les biens de l’Eglise. Qui se trouve derrière tout cela ?

• Tsy hay tohaina ny fanapotehana sary vongana masina eny amoron-dàlana izay fanenjehana mivantana ny Eglizy Katolika. Hita ihany koa izao ny fangoronana baiboly eny an-tànan’ny mpino ary vidina lafo mba hamongorana ny finoana kristiana.

 

 

• Il est difficile de résister au vandalisme des statues saintes se trouvant au bord des chemins et qui manifeste une persécution indirecte de l’Eglise catholique. On  sait également qu’il y a des opérations de ramassage des Bibles entre les mains des croyants et on les achète cher afin d’éradiquer la foi chrétienne.

• Hasarotina sady lafo ny saran’ny fahazoan-dàlana mipetraka eto Madagasikara ho an’ireo misionera. Eo koa ny fitakiana taratasim-panorenana tranom-pivavahana efa niorina ela hanelingelenana ny finoana. 

 

 

• On complique l’obtention et on alourdit le coût des permis de séjour des missionnaires résidants à Madagascar. A cela s’ajoute la requête du permis de construire des lieux de culte qui se sont implantés depuis longtemps dans le but de perturber la foi chrétienne.

 

• Miha mahazo vahana ny tetik’adin’ireo mahery setra miafina ao am-badiky ny fivavahana lazaina fa mpanavotra

 

• La stratégie des extrémistes qui se cachent derrière une religion censée apporter le salut commence à gagner du terrain.

3- Mikorontana ny fitantanan aara-politika sy ara-toekarena :

• Tsy manao ny asany na ampihorohoroina ny rafitra mpanara-maso izay natao hiaro amin’ny fanodinkodinana sy fihoaram-pefy, hany ka manjaka tanteraka ny baranahiny.

 

3. Désordre dans la vie politique et économique :

• Les instances de contrôle qui devraient prévenir le détournement et les dérives n’exécutent pas leurs tâches ou subissent des intimidations, au point que l’anarchie règne totalement.

• Mihalalim-paka isan’andro ny fahantrana, nefa tsy misy sori-dalana sy paikady mazava hampandrosoana ny firenena. Tsy voafehy intsony fa gaboraraka tanteraka ny fitrandrahana harem-pirenena izay tokony hahasoa ny vahoaka sy hitsinjovana ny soa iombonana.

 

• La pauvreté s’enracine davantage tous les jours, alors qu’il n’existe pas d’orientations et de stratégies claires pour développer le pays. L’exploitation des richesses nationales qui sont censées apporter le bien-être au peuple et sauvegarder le bien commun n’est plus maîtrisée car l’anarchie règne totalement.

• Mitazam-potsiny ny doro tanety sy ny fahasimban’ny tontolo iainana ny olon-drehetra, na ny tompon’andraikitra, na ny vahoaka.

 

• Tout le monde, y compris les dirigeants et le peuple, regarde avec indifférence les feux de brousse et la destruction de l’environnement.

4- Mikorosy fahana ny sosialim-bahoaka sy kolotsaina.

• Tsy mandry fahalemana ny tany:  miseho amin’ny endriny maro izany toy ny vono olona, vaky trano, fanafihan-tanàna, fakana an-keriny...

 

 

4. La vie sociale et culturelle suit une pente vertigineuse

• Le pays vit dans l’insécurité : celle-ci revêt plusieurs formes, tels les assassinats, les cambriolages, les attaques de villages, les kidnapping…

• Mamatotra tanteraka ny Kolikoly sy ny fahalovana amin’ny seha-piainana rehetra kanefa misy ny tsy maty manota ao amin’ireo mpitondra ambony sy ny manodidina azy.

 

• Le bakchich et la corruption touchent totalement tous les secteurs de la vie sociale alors que certains des hauts responsables et leur entourage bénéficient d’une impunité.

• Voavidy vola amin’ny fanaovana tsindry hazo lena sy fibodoana tanin’olona ny fitondrana mahefa sy ireo mpampihatra Lalàna.

 

• Le pouvoir et les autorités chargées d’appliquer la loi sont achetés pour faire subir des injustices aux gens et s’approprier illégalement des terrains d’autrui.

• Tsy voatsinjo mihitsy ny zo aman-kasin’ny vahoaka madinika. Iaraha-mahita ny haratsian-dàlana saika manerana ny Nosy.

 

• Les droits et la dignité des pauvres ne sont pas protégés. Nous voyons tous que l’état des routes est déplorable dans tout le pays.

• Fara-fahoriana no iainana satria taloha raha ny marary andriana, ankehitriny ny marary ariana.

 

• Les gens vivent les pires souffrances car autrefois les malades étaient considérés comme des princes, aujourd’hui ils sont abandonnés.

Raha izany rehetra izany no dinihina dia ireo tombotsoam-pirenena mihitsy no voahosihosy amin’izao fotoana izao. Ny fitiavam-bola tafahoatra no fototr’izany, ka toa efa lasa fanjakan’i Baroa ny eto amintsika. Leo ny vahoaka.

 

Si on réfléchit sur toutes ces réalités, on s’aperçoit que c’est le bien commun de la nation qui est bafoué à l’heure actuelle. L’amour effréné de l’argent en est la cause, si bien que la vie sociale est devenue une véritable anarchie. Le peuple est excédé.

SAMY HANDRASAKO ARA-DRARINY AVY IZY IREO

Ambaranay eto fa ny Eglizy dia tsy mitsabaka na manondro modely (lamina) amin’ny fandaminana ny raharaha politika sy fitantanana firenena. Ny andraikiny dia ny mampianatra, manentana ary manao izay hahatonga saina ny olona mba hitsinjo mandrakariva ny soa iombonana. Hihevitra ny andraikitra sahanina ho fanompoana ny firenena fa tsy sanatria fitaovana hanangonan-karena.

 

 

« JE FERAI PAITRE MON TROUPEAU SELON LE DROIT »

Nous affirmons ici que l’Eglise ne s’immisce ni ne propose un modèle pour l’organisation de la vie politique et la gestion du pays. Sa mission est d’enseigner, de sensibiliser et de conscientiser les personnes pour qu’elles se soucient toujours du bien commun et considèrent les responsabilités exercées comme un service à la nation et jamais comme un instrument d’enrichissement personnel.

 

Samy mitady vahaolana isika. Maro ny olona amin’izao fotoana izao no mahatsapa fa mila fanovàna ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena. Miforona etsy sy eroa ireo vondron’ny antoko politika, ny vondron’ny sendikà, ny firaisa-monim-pirenena mitambatra ao anatin’ireo fikambanana mitonona ho mpanohitra. Ny vahaolana atolotr’izy ireo dia ny fametrahana Tetezamita vaovao hanoloana ny rafitra vao najoro. Izany marina ve no tena vahaolana? Misy amin’izy ireo no mampiasa ny hafatry ny Eglizy sy ny Justice et Paix hanamafisana ny heviny sy hanamarinana ny tenany. Aoka re tsy hanararaotra.

 

 

Nous cherchons tous des solutions. Nombreux sont ceux qui ont pris conscience qu’il faut changer la manière de gérer les affaires nationales. Des groupements de partis, de syndicats et des composantes de la société civile réunis autour de plateformes s’autoproclamant « opposition » voient le jour ici et là. Les solutions qu’ils proposent consistent à instaurer une nouvelle Transition pour remplacer les structures qu’on vient de mettre en place. Est-ce vraiment la bonne solution ? Il y en a parmi eux qui instrumentalisent le message de l’Eglise et de Justice et Paix pour renforcer leurs idées et s’auto-justifier. De grâce, nous vous supplions de ne pas faire de la récupération.

Ekena fa misy amin’izy ireo no manana fiahiana ny tombon-tsoam-pirenena, kanefa rehefa jerena akaiky ny zava-misy sy ny tantara dia toa fitadiavana fahefana no tanjona kendreny mba hifampizaràna seza hitadiavam-bola. Matetika ireo olona miantsoantso fiovàna tany aloha ihany no miverina eo amin’ny fitondrana nefa rehefa nahazo fahefana dia mangina sady tsy mahavita n’inona n’inona. Ho anay tsy mety izany.

 

 

Il est vrai que certains parmi eux sont animés du souci de l’intérêt général, mais quand on examine de près les réalités et l’histoire, il semble que leur but soit de conquérir le pouvoir en vue de partager des postes pour en tirer profit. Souvent ce sont ceux-là mêmes qui réclamaient autrefois le changement à cor et à cri qui reviennent au pouvoir et une fois qu’ils ont le pouvoir, ils deviennent silencieux et ne font rien du tout pour le pays. Pour nous, cela ne convient pas.

 

Tsy vitan’ny kobaka  am-bava sy kabary tsara lahatra ny fanarenam-pirenena. Mila fiovàn’ny toe-tsaina izany, mila kolotsaina vaovao entanin’ny fitiavan-tanindrazana ny fananana toe-tsaina tompon’andraikitra. Ka ny vaha-olana maharitra no tsy maintsy heverina, ka ireto no hitanay fahanampy amin’ny fanarenam-pirenena :

 

La démagogie et le discours bien argumenté ne suffisent pas pour redresser la nation. Cela requiert un changement de mentalités, et une nouvelle culture animée d’un patriotisme et d’un sens aigu des responsabilités. Nous devons par conséquent envisager des solutions durables, parmi lesquelles nous retenons quelques-unes susceptibles de contribuer au redressement national :

 

• Aoka ho tsaroana fa FANOMPOANA ny Firenena sy ny  vahoaka ny fahefana hoan’ireo maniry sy nomena azy. Izany dia ilàna ny fiaraha-miasa matotra ny eo amin’ny Fanjakana sy ny Fiangonana amin’ny fampanjakana ny fahamarinana.

 

• Il faut se rappeler que le pouvoir est un service à la nation et au peuple pour ceux qui y aspirent et ceux qui l’ont reçu. Une collaboration sérieuse entre l’Etat et les Eglises pour faire régner la justice est recommandée.

• Ampiana sy beazina ireo olom-pirenena mba hiaina ireo soa toavina fototra, toy ny fahamarinana, ny fahafoizan-tena, ny fitiava-namana, ny hasina maha-olona, ny fiheverana ny soa hoan’ny daholobe. Afaka hanampy amin’ny fanofanana amin’izany ny Vaomieran’ny Fahamarinana sy ny Fiadanana (Justice et Paix).

 

• On aura soin d’aider et d’éduquer les citoyens pour qu’ils vivent les valeurs fondamentales, tels l’honnêteté, le dévouement, la charité, la dignité humaine et le souci de l’intérêt général. La commission épiscopale Justice et Paix peut apporter sa contribution à cette formation.

 

• Tsinjovina manokana ireo tanora amin’ny fanomanana ny ho aviny ka ampandraisina andraikitra tsikelikely eo amin’ny Firenena sy ny Fiangonana.

 

 

• On privilégiera les jeunes dans la préparation de leur avenir et on leur confiera progressivement des responsabilités dans la nation et dans l’Eglise.

 

• Izao vanin’andro iainantsika izao dia mitaky ny hijoroan’ny olona tsara sitrapo sy olom-baovao, hiasa ho an’ ny Firenena sy hanentanany rafi-pitondrana hamelombelona azy mba hampisy risipo ny besinimaro fa indrindra ireo tantsaha.

 

 

• L’époque que nous vivons exige la prise de responsabilités par des personnes de bonne volonté et par des hommes nouveaux, prêts à travailler pour la nation ainsi qu’à animer les institutions et les vivifier, afin de motiver tout le monde, particulièrement les paysans.

• Hajaina ny lalàna velona ary apetraka tsara ny fanaraha-maso ka ny olon-drehetra no asaina handray anjara amin’ny andraikitra tandrify azy, hampandeha ny fiainam-pirenena, tsy hirona amin’ny faharavàna fa hizotra tsikelikely amin’ny fifandimbiasana demokratika tsy misy raorao.

 

 

• On veillera à respecter la loi et à mettre solidement en place les organes de contrôle tout en exhortant tout le monde à prendre part aux affaires nationales à travers l’exercice des responsabilités qui incombent à chacun, pour faire fonctionner la vie de la nation et éviter l’autodestruction et s’acheminer ainsi progressivement vers une alternance démocratique sans heurts.

• Zo fototra amin’ny zon’olombelona ny finoana an’Andriamanitra sy ny mivavaka amin-kalalahana. Koa angatahana ny Fanjakana mba hiaro ny zon’ny mpino sy ny fitaovana rehetra ampiasainy amin’ny izany, ohatra amin’ny fanaraha-maso izay mangalatra lakolosy.

 

 

• La foi en Dieu et le fait de prier en toute liberté sont des droits fondamentaux parmi les droits humains. Nous demandons dès lors à l’Etat de défendre les droits des croyants et les biens qu’ils utilisent pour le culte, par exemple en réprimant ceux qui volent les cloches.

 

• Ampirisihina ny vahoaka rehetra mba tsy hiraviravy tànana, ka hiray hina tsy hanaiky hatao fitaovana hampisavoroana sy hahazoana fahefana. 

 

• Nous encourageons tout le peuple pour qu’il ne baisse pas les bras, mais  qu’au contraire il reste solidaire et qu’il n’accepte pas d’être manipulé pour provoquer des troubles et conquérir le pouvoir.

 

“TOY NY ONDRY TSY MISY MPIANDRY”

 

“Tahionao ry Zanahary ô, ity nosindrazanay ity”. Malemy sy osa izahay ka mila ny FAMINDRAM-PONAO. Omeo mpiandry mahatoky izahay hitantana anay ho amin’ny “Fitiavan-Tanindrazana sy Fahafahana ary Fandrosoana”  marina tokoa hahazoana tombon-tsoa hoan’ny besinimaro. Vonoy ao am-ponay ny fitiavan-tena tafahoatra. Velomy ny fanantenanan’ny tsirairay avy, omban’ny vavak’i Masina Maria dia ho “Tany sambatra ilay Madagasikaranay”.

 

 

« Comme des brebis sans berger »

 

« Aide Seigneur cette patrie ». Nous somme faibles et fragiles et nous avons besoin de ta miséricorde. Donne-nous des bergers dignes de confiance pour nous conduire  sur le chemin du « patriotisme, de la liberté et du progrès ». Eteins dans nos cœurs l’égoïsme effréné. Vivifie l’espérance de chacun, avec la prière de Marie, pour que « notre Madagascar devienne un pays heureux ».

 

 

Mitso-drano anareo izahay Eveka, Raiamandreninareo.

 

 

Nous vous bénissons, nous Evêques, vos Raiamandreny.

 

Antananarivo anio, 11 aogositra 2016

Fetin’ny Masimbavy Claire, Relijiozy Mpitoka-monina.

 

 

 

 

Mgr TSARAHAZANA Désiré, Arsevekan’i Toamasina, Filohan’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara

Mgr RAHARILAMBONIAINA Marie Fabien, Evekan’i  Morondava, Filoha lefitra

Mgr RANDRIANARISOA Jean Claude, Evekan’i Miarinarivo, Sekretera Jeneraly

Mgr RAMAROSON Marc Benjamin, Arsevekan’Antsiranana

Mgr RAZANAKOLONA Odon Marie Arsène, Arsevekan’Antananarivo

Mgr RABEONY Fulgence, Arsevekan’i Toliary

Mgr RABEMAHAFALY Fulgence, Arsevekan’i Fianarantsoa,

Mgr Georges VARKEY,  Evekan’i Port-Bergé

Mgr ROSARIO Saro Vella, Evekan’Ambanja

Mgr RAKOTONDRAJAO Roger Victor, Evekan’i Mahajanga

Mgr RAOELISON Jean de Dieu, Evekan’Ambatondrazaka

Mgr DI PIERRO Gaetano, Evekan’i Moramanga

Mgr RANDRIAMAMONJY Marcellin, Evekan’i Fenoarivo Atsinanana

Mgr RANAIVOMANANA Philippe, Evekan’Antsirabe

Mgr BOMBIN ESPINO Gustave, Evekan’i Tsiroanomandidy

Mgr RAKOTONARIVO Fidelis, Evekan’Ambositra

Mgr CAIRES DE NOBREGA José Alfredo, Evekan’i  Mananjary, Administrateur Apostoliquen’i Farafangana

Mgr RAZAKARIVONY  Fulgence, Evekan’Ihosy

Mgr RAKOTOZAFY Vincent, Evekan’i Tolagnaro

Mgr ROBASZKIEWICZ Zygmunt, Evekan’i Morombe

Mgr MALO Michel,  Evêque Emérite d’Antsiranana

Mgr RANDRIAMBOLOLONA Philibert, Archevêque Emérite de Fianarantsoa

Mgr RAZAKARIVONY Raymond, Evêque Emérite de Miarinarivo

Mgr SCOPELLITI Antoine, Evêque Emérite d’Ambatondrazaka

Mgr ZEVACO Pierre, Evêque Emérite de Tolagnaro

Mgr PELLETIER Donald, Evêque Emérite de Morondava

Mgr TOASY Armand, Evêque Emérite de Port-Berger

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Jean Claude RANDRIANARISOA                                            + Désiré TSARAHAZANA

Secrétaire Générale de la CEM                                                    Président de la CEM

 


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 16 Dec. 2017 - 07:46-

  Amdp à Taolagnaro. L’Agence Malagasy de Développement économique et de Promotion des entreprises (AMDP) rattachée à la Présidence République effectue une enquête nationale sur l’économie de l’environnement des affaires à Madagasikara. Dans cette enquête les responsables de l’Amdp sillonnent le pays. Ils étaient à Taolagnaro ce 14 décembre 2017 pour effectuer l’enquête au niveau de la région Anosy. Cette enquête est constituée de consultation publique pour la contribution de toutes les forces à une étude visant l’émergence d’un développement économique durable et inclusif à Madagasikara.

 • 30 Nov. 2017 - 13:41-

  Baby shopping 2017. Pour la cinquième fois Prima Baby donne rendez-vous aux enfants et parents. Les dates à retenir sont les 1 et 2 décembre. Le lieu du rendez-vous se trouve sur le parvis de l’Hôtel de ville d’Antananarivo. Le vendredi 1 décembre : Shopping à petit prix ; Mora Mahazo (vente aux enchères) ; Coaching Parental. Le samedi 2 décembre Animations et Aire de Jeux en collaboration avec Le Marathon International de Tana. Concours de Déguisement. Coaching Parental avec les spécialistes de l'enfance. Le prix d’entrée est de 1000 ariary.

 • 28 Nov. 2017 - 14:39-

  Salon de la Microfinance. Annulé pour cause d’épidémie de peste, le rendez-vous pour mieux connaître les acteurs de la Microfinance se tient finalement ce jour 28 et le 29 novembre. Le Salon de la Microfinance des Banques et des Assurances, destiné au grand public, se tient sur le parvis de l’Hôtel de Ville d’Antananarivo. Cette première édition du salon est orientée vers les offres de crédit répondant aux attentes de tous : particuliers, fonctionnaires, salariés des privés, agriculteurs, commerçants, artisans, transporteurs, et autres. Des conférences sont proposées aux visiteurs.

 • 24 Nov. 2017 - 07:10-

  Accaparement des terres en Afrique francophone : identifier et promouvoir les solutions endogènes pour s’en sortir”, c’est le thème de la Conférence Régionale Afrique Francophone qui a eu lieu du 21 au 23 novembre 2017 à Abidjan. Cette conférence a vu la participation archevêques, des Evêques, prêtres, religieux et religieuses, Imams, chefs coutumiers, chef de village, agents pastoraux et acteurs de la société civile, les organisations partenaires. Les participants affirment que “L'accaparement des terres aggrave le fossé entre les pauvres et les riches en Afrique”. Cet accaparement est dissimulé sous le couvert des expressions de «croissance économique», «développement», «sécurité alimentaire» pour l'Afrique. Il est à noter que les participants se sont appuyés sur la parole de Dieu et l’enseignement du Pape François sur l’Environnement dans la Lettre Encyclique Laudato si (LS), et faisant suite à la conférence continentale sur l'accaparement des terres qui s'est tenue à Limuru, au Kenya, en novembre 2015.

 • 24 Nov. 2017 - 07:08-

  Convention pour le personnel du Ministère du Commerce et de la Consommation. Chabani Nourdine, Ministre du Commerce et de la Consommation, et Alexandre Mey, Directeur Général de Bni madagascar, ont signé un document de partenariat le mercredi 22 novembre. Il s’agit du Pack Mpiasam-Panjakana de Bni madagascar, une offre commerciale personnalisée avec des conditions préférentielles pour le personnel du Ministère de Commerce et de la Consommation. Cette convention leur facilite également l’obtention de crédits pour réaliser leurs projets.

 • 23 Nov. 2017 - 08:52-

  Pourquoi le foncier est-il source de conflit ? Le nombre de conflit avec en toile de fond le foncier augmente chaque jour. Des résultats ont été obtenus en 15 ans. On peut citer les différents textes de base, (lettre de politique foncière, des nouveaux textes législatifs…). Mais tout cela n’est pas suffisant pour éradiquer les conflits. Pourquoi cela ? L’Ong SIF, Sehatra Iombonan’ny Fananantany avec Transparency International organisent un atelier pour mieux appréhender les causes de ce conflit. Les raisons sont-elles conjoncturelles, structurelles ou… culturelles ? L’atelier se fera sur deux jours les 23 et 24 novembre à Antananarivo avec la participation des acteurs venant des régions.

 • 21 Nov. 2017 - 07:43-

  Parutions récentes. La Une = http://www.lakroa.mg/item-1227_articles_une_18-aoeny-marina-no-haha-olona-afaka-anareoa-jn-8-32.html ; Finoana = http://www.lakroa.mg/item-1228_articles_religion_18-aoela-varita-vous-libareraa-jn-8-32.html ; dossier = http://www.lakroa.mg/item-1229_articles_dossier_18-naaimons-pas-en-paroles-mais-par-des-actes.html ;

 • 20 Nov. 2017 - 07:54-

  Formation des formateurs de l’industrie culturelle. Le Ministère de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine, en étroite collaboration avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), initie un projet portant sur la formation des formateurs de l’industrie culturelle du théâtre et renforcement de capacité des écoles de théâtre à Madagasikara. Le projet se fera en cinq jours, à partir du 20 au 24 novembre 2017 au SAF FJKM à Soavina Ambanitsena et comptera 43 participants issus des 22 régions.

 • 17 Nov. 2017 - 08:33-

  Préparation conférence interministérielle de l’Omc. Le Ministère du Commerce avec l’appui de l’Union Européenne, organise les 16 et 17 novembre 2017, un atelier qui s’inscrit dans la continuité de la 6ème réunion du Comité APEI-UE/AFOA du début d’octobre. Il se définit aussi comme une réunion préparatoire à la 11ème Conférence interministérielle de l’OMC du 11 au 14 décembre 2017 à Buenos Aires. Le Ministère du commerce a toujours prôné l’approche inclusive dans le cadre des négociations et de la mise en œuvre des accords commerciaux internationaux auxquels Madagasikara a adhéré.

 • 17 Nov. 2017 - 06:57-

  Avant-projet sur les élections. Trois Avant-projets de Loi ont fait l’objet de débats, en profondeur lors du Conseil du Gouvernement du mercredi 15 Novembre 2017. A savoir : Avant-projet de Loi organique relative au régime général des élections et des referendums ; Avant-projet de Loi organique relative à l’élection du Président de la République ; et Avant-projet de Loi organique relative à l’élection des Députés de l’Assemblée Nationale. Ces trois Avant-projets de Loi organique seront soumis au prochain Conseil des Ministres pour débats et adoption.

 • 13 Nov. 2017 - 08:46-

  Publications du 7 nov. Culture :http://www.lakroa.mg/item-1218_articles_culture_18-message-et-marche-vers-une-journae-mondiale.html

 • 13 Nov. 2017 - 08:45-

  La triplette femme en argent. La triplette malagasy engagée dans le championnat du monde féminin de pétanque, en Chine, est arrivée en finale. Elle a été battue par la triplette de la France sur le score de 13 à 6. Elle a écarté l’équipe italienne  en demi-finale (13-4) et éliminé celle de Thaïlande en 1/4 sur le score étriqué de de 13-12 et la Chine en 1/8 (13-7). La triplette est passée par le repêchage et a battu l’équipe du Canada (13-6).

 • 07 Nov. 2017 - 12:38-

  Publications du 7 nov. Culture : http://www.lakroa.mg/item-1215_articles_culture_18-7-novambra-andron-ny-mpanoratra-afrikanina.html Social: http://www.lakroa.mg/item-1213_articles_societe_18-formation-des-agents-ecd-a-toliara.html

 • 02 Nov. 2017 - 08:28-

  Chamboulement à la tête du Sénat. En fin de matinée du mardi 31 octobre, Honoré Rakotomanana se démet de ses fonctions de président du Sénat. Immédiatement après l’annonce, une élection a été organisée pour élire son successeur. Rivo Rakotovao, nouveau sénateur, président du parti Hvm est le candidat unique. Il a été élu avec 52 voix sur les 55 électeurs (63 inscrits) et 2 votes blanc et 1 nul. Le sénateur Velontsara Paul Bert a été le seul sénateur a dénoncé cette élection fait à la va-vite. Une élection qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour.

 • 02 Nov. 2017 - 08:28-

  2 novembre : Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes. http://www.journee-mondiale.com/412/journee-internationale-de-la-fin-de-l-impunite-pour-les-crimes-commis-contre-des-journalistes.htm

 • 02 Nov. 2017 - 08:19-

  Publication récente. Politique : Adoubement de la manipulation des urnes http://www.lakroa.mg/item-1208_articles_politique_18-adoubement-de-la-manipulation-des-urnes.html

 • 31 Oct. 2017 - 09:58-

  Nécrologie. Deux personnalités publiques et connues ont disparu dans la journée du 30 octobre 2017. Dans la matinée de ce 30 octobre, Paul Rabary a fait savaoir sur son compte facebook la mort de sa mère dame Mathilde Rabary, femme politique, médecin, parlementaire, militante des droits de l’homme en créant l’association Sos victimes au non-droit. Et dans l’après-midi, on apprend le décès de Ralitera Etienne, âgé de 79 ans, grand chancelier de la République. Etienne Ralitera a occupé le poste de Grand Chancelier du temps du président Marc Ravalomanana. Paîx à leur âme.

 • 30 Oct. 2017 - 08:43-

  Carte professionnelle des  journalistes. Le ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions vient de nommer les nouveaux membres de la Commission de délivrance de la carte d'identité professionnelle de journaliste. Lova Rabary Rakotondravony, Hery Rakotomalala, et Laza Marovola Rabenjamina sont nommés au titre des représentants des journalistes. Rocco Rasoanaivo, Nicolas Rabemananjara, et Salomon Ravelontsalama sont par ailleurs nommés au titre des représentants des patrons de presse, tandis que Volamiranty Donna Mara est désignée pour représenter le ministère au sein de la Commission.

 • 27 Oct. 2017 - 07:31-

  Bilan de la peste ce 26 octobre avec deux décès.  Avec deux nouveaux décès enregistrés ce 26 octobre le total des personnes décédées depuis le 1er août s’élève à 126. Les deux nouveaux cas de décès ont été enregistrés dans la Région Analamanga et dans la région Atsimo Andrefana. On constate selon la remontée des informations provenant du Ministère de la Santé publique que le nombre de nouveaux cas diminue cas (12 nouveaux cas pour la journée du 26 contre 28 pour celle du 25 octobre).

 • 18 Oct. 2017 - 12:09-

  Blueline business. Blueline lance ce 18 octobre son offre dénommée Blueline business. Cette offre est destinée spécialement aux entreprises avec 3 pôles de compétence : offre de connectivité, intégration et infogérance et services hébergés.

Du même auteur

societe
newtech

Dans la même rubrique

dossier
dossier
Publicité