logo
Lakroan'i Madagasikara
Faritra Vakinankaratra

Jery todika ny asa vita marsa 2015 - oktobra 2016

Nanangona JRR il y a 2 années

Notontosaina ny 7 novambra teo tao Antsiarbe ny famindran-draharaha sy fahefana teo amin'i Andrianjanaka Mandrindra Albert (AMA), filohan'ny faritra teo aloha sy Jeneraly Rakotonarivo William izay voatendry hisolo toerana azy. Andrianjanaka Mandrindra Albert dia niasa nanomboka ny 11 marsa 2015 ka hatramin'ny 26 oktobra 2016.

Jery todika ny asa vita marsa 2015 - oktobra 2016

lakroa.mg : Miarahaba anao Andriamatoa Lehiben’ny Faritra. Tampoka ny fanesorana anao. Inona no azonao hambara mikasika izao fanendrena Lehiben’ny faritra vaovao eto Vakinankaratra izao na raha vantanina dia ny momba ny fanesorana anao ?

AMA : Miarahaba ihany koa. Tsy manana fanamarihana entina aho mikasika ny fanendrena Lehiben’ny Faritra eto Vakinakaratra. Fisaorana ny fitondrana no ataoko tamin’ny nanendreny ahy 19 volana lasa izay.

 

lakroa.mg : Raha hanaovana jery todika izay fotoana niasanao teto izay, inona no azo hamintinana izany ?

AMA : Ny lahateny nataokoa tamin’ny fotoan’ny famin-draharaha sy famindram-pahefana no omeko anao mikasika izay jery todika izay.

 

Toa izao izany lahateny izany

 

I- LAFINY ARA-TOEKARENA :

1°) Nametraka isika ny paik’ady hampandrosoana ny Faritra na ny Plan Regional de Developpement PRD, ka ny filamatra hoe « Vakinankaratra misokatra ho amin’ny Fampandrosoana ary mandray fivoarana » no vina nentintsika nanatanterahana izany.

 

2°) Amin’izay fisokafana izay indrindra dia anisan’ny zavatra goavana notanterahina ny Foara ara-toe-karena Z’Ovy andiany faha2 sy faha3 izay nahitan’ny maro fahombiazana tokoa dia ny mpandraharaha isan-tsokajiny sy ny rehetra, izay nampitaina tamin'ny hafa ny antsimpirian' ny traikefa araka ny fangatahan' izy ireny.

 

3°) Ankoatra izay, dia anisan’ny zava-dehibe indrindra ny politikan’ny ZIA na ny Zone d'Investissement Agricole izay natao ho an’ny vondron’ny Tantsaha sy ny mpampiasa vola ary anisan' ny tanjona tamin’izany ny hampifandray an'izy ireny amin' ireo tantsaha antonintoniny manodidina azy rehefa nomanin'ny Faritra Vakinankaratra ho an'ireto tantsaha ireto ny tany 2Ha na 5Ha amin’ny alalan'ny brigade mécanisée hametrahana ny "politique d'agriculture familiale integree" ka ny mpampiasa vola no hitondra ny karazam - bokatra sy ny lalam - barotra ary hampita ny fahaiza - manao. Ary ireo tantsaha antonintoniny ireo kosa hamerina ny vola lanin'ny Faritra nanomanana ny taniny ao anatin' ny 3 taona miaka-bokatra.

Ao anatin'izany politikan' ny fananan-tany izany koa ny hanomezana 2Ha voaomana  isaky ny EPP mba hitsinjovana ny cantine scolaire sy ny vesatry ny adidin' ny Ray aman-drenin'ny mpianatra ary hamerenana ny mpianatra nitsoaka an-daharana tsy nianatra intsony noho ny fahantrana izay efa tena manenika an'i Madagasikara.

Ary tsara marihina fa be ireo naka ohatra tamin’ny politique foncière an’ny Faritra (Senégal nitondra delegation - mpanjakana mafonja, projet CASEF an'ny Banque Mondiale) ary ireo faritra hafa ihany koa.

Tao anatin’izay moa dia misy ny viabilisation tamin’ny alalan’ny fanamboaran-dàlana (Antanifotsy – Soanindrariny – Ambohimiarivo ...) mandeha makany amin'ireny ZIA ireny.

 

4°) Mikasika ny làlana indrindra, dia tsara ho marihina fa namboarina tanteraka aloha ireo engins an'ny Travaux Publics izay niadidian' ny Faritra, niparitaka nanerana ny Districts maro ary efa tsy nisy nandeha intsony, ka vola amin-jaton-tapitrisa fmg no lany tamin’izany,         ary ireo no nahafahana nanamboatra ireo làlana isan-karazany izay nanala fahasahiranana ny mponina tokoa, ary ankoatra ny làlana moa dia tao ny fanamboarana ireo tetezana maro toy ny tany Ampanaovantoko / Ambohimandroso sy ny sisa.

 

5°) Teo ihany koa ny Tohana ho an’ireo Communes mba hampiakatra ny tahan'ny fampidiran-ketra dia ny tohana na amin'ny lafiny fahaiza - manao na koa ara-materiels (ordinateurs, ….) ary hita tokoa izany fiakarana izany raha jerena ny vokatry ireo RRI izay notohizana ka maherin'ny 100% ny taha raha oharina ny taona 2014 amin'ny 2015 nitondrana ny Faritra  ary 30% kosa ny taha 2015 amin'ny 2016.

 

6°) Ho an’ny Fiaraha-miasa amin’ny any ivelany indray dia azo lazaina fa tanteraka tokoa ilay vinam-pisokafana satria teo ny fiaraha-miasa tamin’ny :

- Programme Suisse Matoy izay nanampy tanteraka tamin’ny fanatanterahana ireo vinan’ny Faritra (gouvernance)

- France : Coopération Vakinankaratra Auvergne-Rhône-Alpes izay nahafahana nanangana ny CAREN izay efa phase de pérennisation et d'autonomisation izao

- Sud Coréen tamin'ireo foto-drafitr'asa - mpampianarana

- Principauté de Monaco : nanome ireo fitaovana marobe ho an’ny toeram-pampianarana sy ny toeram-pitsaboana

- Anglisy MDF : Fanamboarana hopitaly sy EPP

- Afrique du Sud izay eo amin'ny phase d'essai hisehatra amin’ny resaka Maïs Blanc

- Indonésie eo amin'ny phase d'essai amin'ny famokarana SOJA

- Electriciens Sans Frontières : Nanome ireo Plaques Solaires ho an'ny Hopitaly, Sekoly, Poste Gendarmerie, Commune, ho an'Ambatomena – Soanindrariny - Sahanivotry Tsarahonenana

 

7°) Ary haminitinantsika ny resaka ara-toe-karena dia ny :

- Capitalisation an’ireo zava-bita rehetra ireo izay eo am-pamaranana azy amin’izao ary midika fa ho modely tokoa Vakinankaratra ary ho aparitaka sy hampiarina any amin’ny faritra hafa ny zava-bita teto amin’ity Faritra ity amin'ny alalan' izany Capitalisation izany.

- Rapport Socio-Economique (RSE) niarahana tamin’ny Ministère Economie et de la Planification, ary tsy vitan’izay fa efa tonga hatrany amin’ny taona 2035 ny vina  amin’ny alalan’ny Prospective 2035 niarahana tamin’ny sampam- pikarohana CIRAD Frantsay sy ny equipe'ny Faritra ary ireo STD sampan - draharaham - panjakana teto an-toerana, ary novatsian'ny AFD vola ka Vakinankaratra irery no Faritra nanaovana izany teto Madagasikara izay faharoa novatsiany vola kosa teto Afrika nanatanterahana izany.

 

 

II- LAFINY ARA-TSOSIALY :

8) Vatsin’ankohonana izay Betafo no pilote ary mihitatra amin’ireo distrika hafa izany

 

9) Ny fahasalamam-bahoaka : vokatry ny fiaraha-miasa tamin’ny fanjakana sy ireo mpiara-miombon’antoka dia nahavita nanangana /nanatsara/nanamboatra / nanitatra hôpitaly 1 isaky ny 3 volana.

 

10) Ny fiaraha-miasa tamin’ny MERCY SHIPS niaharana tamin’ny Groupe Socota, izay nahafahana nanao fitiliana olona 978 ary nitsabo sy nanara-maso ny 146 tamin’izy ireo izay natao fandidiana tamin’ny fitaterana azy ireo in-5 misesy nankany Tamatave.

 

11) Lafiny fampianarana : Teo ihany koa ny fanamboarana Sekoly isan’ambaratongany maromaro vokatr’izay fiaraha-miasa tamin’ny fanjakana sy ny partenaires izany.

 

12) Assainissement en eau : Manandona – Alakamisy Anativato..

 

III- LAFINY ARA-PITANTANANA :

13°) - Fananganana ireo structures isan-karazany izay nahafahana nanantontosa ireo vinam-pampandrosoana dia ny :

- Structure Locale de Concertation dia ny GTR (Groupe de Travail Régional ) ho an’ny Faritra Vakinankaratra izay rafitra hamolavola tolo-kevitra (force de suggestion economique et sociale) ho fampandrosoana ny Faritra ary ho mpanara - maso ny fanatanterahana ihany koa (force de suivi et de balise).

- Ny fananganana ireo OPCI-C sy fanohanana ireo efa mitsangana

- Ny Comité Régional de l’Aménagement du Territoire (CRAT) izay nanomboka ny fanatontosana ny Schéma Régional de l’Aménagement du Territoire (SRAT) antoky ny fampandrosoana maharitra

- Ny fitsanganan'ny Plateforme Ronono

- Ny Salle d' OPération et de Suivi na Salle OPS hametrahana ireo antontan' isa sy informations rehetra hanamoràna ny fanarahana sy ny fibaikona ny zavatra rehetra eto anivon'ny Faritra.

14) - Fanofanana fa tsy fitsangatsanganana velively akory, ho an'ireo mpiasan' ny Faritra sy ny hafa teo amin'ny lafiny Leadership, Technique de negociation, recherche de partenariat ...sy ny sisa ...

 

III- NY HAFATRA TIANA HAMPITAINA :

1°) - Ny tiana hampitaina dia ny FISAORANA ny rehetra niaraka nanatontosa izany rehetra izany satria tsy vita izany zavatra marobe izany raha tsy teo avokoa ny maro niaraka nifandrimbona tamin’izany dia ny :

- Programme Suisse Matoy izay hiala an'i Madagasikara amin' ity faran'ny volana ity

- Mpiara-miasa rehetra teto amin’ny Faritra izay ni-s’approprier ho azy ireo ny visions sy nanatontosa izany

- Ny Solon-tenam-panjakana dia hatrany amin’ny Prefecture, ny sampan- draharaham - panjakana STD isan- tsokajiny ka hatrany amin’ny Chefs fokontany

- Ny OMC sy ny Forces de l’Ordre rehetra

- Ireo mpiara - miombon'antoka (partenaires) rehetra na ny miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana, na avy eto an-toerana na ny avy any ivelany

- Ny mpitondra fivavahana Kristiana sy ireo Ray aman-dReny am-panahy rehetra izay tena niara - nifanampy ka nanohana sy nitondra am-bavaka

- Ny mpanao gazety na ny avy eto an-toerana rehetra, na ny avy any Antananarivo sy ny faritra hafa rehetra, ary ny hatrany ivelany mihitsy aza (Eco Austral…) izay niara-niasa lalandava tamin’ny Unité de Communication an’ny Faritra.

- Ny vahoakan’i Vakinankaratra iray manontolo

 

2°) Hita taratra ary fanoitra nahafahana namita izany indrindra ny firaisan-kina miavaka nasehon’ny rehetra ary indrindra ny fanehoam-pitiavana nasehon’ny rehetra tao anatin’izany

 

3°) Ary ny hafatra tiana hampitaina amin’ny rehetra ary indrindra amin’ny mpitondra tsy ankanavaka dia ny tenin’Andriamanitra izay efa noentina nanombohana ny asa teto amin’ny Faritra ary tiana hampita amin’ny Mpitondra rehetra isan’ambaratongany dia izay voasoratra ao amin’ny Jeremia 29 :7 manao hoe « Ary katsaho izay hiadanan’ny tanàna nametrahana anareo ho babo, ary mivavaha amin’i Jehovah / Yaweh Andriamanitrao ho azy, fa raha miadana izy, dia mba hiadana ihany koa ianareo »

Izany dia midika ihany koa fa mila tia ny vahoaka izay entiny ka tiany hampandrosoana ny mpitondra isan' ambaratongany, indrindra raha tena tianao tokoa ho tafavoaka amin'izao fahantrana mampahonena izao i Madagasikara, ary :

“mba tsy ho toy ny teo aloha intsony ny fiainantsika Malagasy”.

Mamerina ny fisaorana ary mitso-drano anareo mpiara-miasa tamiko rehetra teo aloha aho, ary mitso - drano anao izay handimby ahy ahavita sy ahatanteraka izay vina tianao ho entina eto anivon'ity Faritra Vakinankaratra ity.

 

lakroa.mg : Mbola vonona ve ianao raha toa ka tendren’ny fitondrana amin’ny toerana hafa ?

AMA : Hiasa ho an’ny mpiara-monina sy mpiray tanindrazana no tanjoko. Raha afahako manao izany sy ho fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena dia vonona hatrany aho. Tsy mitady toerana akory aho.

 

lakroa.mg : Misaotra tompoko.

AMA : Mankasitraka anao nifampitafa.

 


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 30 Jun. 2018 - 08:40-

  Remplacement à l’Assemblée Nationale. « Le Député dont siège devient vacant est remplacé par le suppléant élu en même temps que lui, sauf en cas d’annulation de l’élection, jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale ». .Que suivant le certificat de décès n°65969 versé au dossier, sieur ABDILLAH est décédé le 21 février 2018 à l’hôpital Apollo de New Delhi. La vacance d’un siège de Député à l’Assemblée nationale est constatée, à la suite du décès de sieur ABDILLAH. Est proclamé Député à l’Assemblée nationale, le candidat EDIZARD, premier suppléant de la liste VPM-MMM de Vohémar. (Arrêt de la HCC du 28 juin 2018).

 • 30 Jun. 2018 - 08:34-

  Remplacement au sénat.« Le député nommé membre du Gouvernement est suspendu d’office de son mandat. Il est remplacé par son suppléant » et que « Les dispositions des articles 71 à 79 sont applicables, par analogie, au Sénat ». Que par décret n°2018-540 du 11 juin 2018, le Sénateur ANDRIAMANDAVY VII Riana a été nommé membre du Gouvernement. Qu’il y a donc lieu de suspendre d’office de son mandat le sénateur Riana  Andriamandavy VII. Est proclamé Sénateur de Madagascar le candidat Rajaonarivelo Henri Velomaro, premier suppléant de la liste « HVM » de Fianarantsoa. (Arrêt de la Hcc du 28 juin 2018.

 • 29 Jun. 2018 - 13:34-

  Dates des élections présidentielles.-  Le Premier ministre, Ntsay Christian, a annoncé lors d'un point de presse qu'il a donné à Mahazoarivo ce 29 juin la date des élections présidentielles. Le premier tour se tiendra le 7 novembre 2018 et le second tour se tiendra le 19 décembre 2018. La convocation des électeurs se fera dans le courant du mois d’août. Suivant la Constitution, le président de la République Hery Rajaonarimampianina, s'il se porte candidat, devrait démissionner le 7 septembre de cette année.

 • 16 Jun. 2018 - 10:10-

  Minisitera MPAE : mitohy ny asa. Isan’ny Miinisitera tsy nisolo ny minisitra mitantana azy ny Minisiteran’ny Fambolena sy Fiompiana. Nahatsapa ankehitriny ny mpitantana ity minisitera ity fa misy mpanakorontana tafiditra ao anatiny ka nahatonga azy i reo hanao fanambarana. Nanambara ireo tompon’andraikitra ao amin’ny minisiteran’ny fambolena sy fiompiana ny alakamisy 14 jona lasa teo teny Ampadrianomby fa mandeha tsara ny asa rehetra ao amin’ny minisitera. Tsy mba nahitana olana hatramin’izay na dia minisitra Hvm aza no nitondra tao hatramin’izay ka hatramin’izao. Nilaza ireo tompon'andraikitra fa tsisy tombontsoa ho azon'ny Firenena indrindra ny tantsaha sy ny mpiompy amin'ny fanakorontanana.

 • 05 Jun. 2018 - 06:58-

  Concours pour pourvoir les 40 postes d’inspecteurs du Trésor. Le ministère des Finances et du Budget informe que le dépôt de dossier pour le concours de recrutement d'élèves inspecteurs du trésor est ouvert depuis ce 4 juin. A noter que 40 postes sont à pourvoir, dont 35 sur concours direct et 5 pour les fonctionnaires du ministère. Le concours se tiendra du 22 au 23 novembre 2018 à Antananarivo Renivohitra, Antsiranana I, Fianarantsoa I, Mahajanga I, Toamasina I et Toliara I. http://www.tresorpublic.mg/tresorpublic/download.php?path=wp-content/uploads/2018/06/&file=concours_ins_2018.pdf

 • 26 May. 2018 - 11:34- GBM Fête des Mères. La GBM ou Grande Braderie de Madagascar a ouvert ses portes ce 23 mai comme annoncé dans les médias. On observe une grande affluence dans les allées. Selon MadaVision la règle de la réduction minimale de 15% est respectée par les participants.
 • 26 May. 2018 - 08:27-

  Décision HCC. Décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 Relative à une requête en déchéance du Président de la République Hery Rajaonarimampianina : La Haute Cour Constitutionnelle, Vu la Constitution ; Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu la loi n°2014-043 relative à la Haute Cour de Justice ; Les rapporteurs ayant été entendus… (lire la suite sur  http://www.lakroa.mg/item-1389_articles_politique_18-dacision-relative-a-une-requate-en-dachaance-du-prasident.html

 • 22 May. 2018 - 07:11-

  Nouveau cardinal. Le Pape François a annoncé ce 20 mai dimanche de Pentecôte, qu’il créera le 29 juin prochain 14 nouveaux cardinaux dont 11 parmi eux sont des électeurs. Parmi ces 14 nouveaux cardinaux se trouvent l’Archevêque Désiré Tsarahazana. L’équipe de http://www.lakroa.mg/ salue ce nouveau cardinal en particulier et toute l’Eglise catholique notamment à Madagascar pour cette nomination. Que le souffle de l’Esprit Saint souffle sur ce nouveau cardinal pour donne un nouvel élan toujours plus positif sur l’EKAR que cela influe positivement sur la vie du pays.

 • 19 May. 2018 - 09:50-

  GBM Fête des mères. La Grande Braderie de Madagascar dédiée à la fête des Mères se déroulera du 23 au 27 mai 2018. Comme d’habitude les visiteurs bénéficieront d’une garantie d’obtenir une remise de 15% minimum. Les visiteurs auront une large gamme de choix pour honorer les mamans. Mais les stands traditionnels seront aussi là pour satisfaire toutes les demandes.

 • 09 May. 2018 - 11:42-

  Daty 3. Nanao fanambarana ny CENI ka nanolotra daty telo. Momba ny datim-pifidianana dia tranga telo no azo eritreretina ka nanaovan'ny CENI tolokevitra :
  - Tranga voalohany: Fifidianana Filoham-pirenena mialoha ny fotoana (alarobia 29 aogositra ny fihodinana voalohany)
  - Tranga faharoa: Fifidianana Filoham-pirenena tanterahina araka ny voalazan'ny andininy faha 47 amin'ny lalàm-panorenana (alarobia 28 novambra ny fihodinana voalohany)
  - Tranga fahatelo: Fanemorana ny fifidianana noho ny antony voalazan'ny Lalàm-panorenana hatrany (29 mai 2019 ny fihodinana voalohany)
  Hahafahana mandrindra araka ny tokony ho izy ny fifidianana sy manatanteraka izany ao anatin'ireo tranga roa voalohany (izany hoe amin'ity taona 2018 ity) dia takiana hazava amin'ity volana mey 2018 ity ny lalàm-pifidianana sy ny fandaminana ara-politika.

 • 05 May. 2018 - 15:04-

  Médiation du FFKM. Le FFKM continue à son rythme sa médiation. Une médiation qui a été ouverte par un culte œcuménique le dimanche 29 avril 2018. Un culte où déjà on a remarqué l’absence d’une certaine partie des acteurs politiques. Puis le lundi 30 avril, le FFKM a invité les députés de chaque camp. Seul le camp des députés “pro-régime” s’est fait représenter. Le camp des députés 73 n’a pas répondu à l’invitation du FFKM. Les quatre chefs d’Eglise du FFKM se sont déplacés, ce 4 mai, à Tsimbazaza pour rencontrer le président de l’Assemblée nationale et à Anosikely pour rencontrer le président du Sénat.

 • 05 May. 2018 - 12:59-

  Dates du recensement. Le Premier Ministre, Mahafaly Solonandrasana Olivier, a présidé ce 3 mai 2018 la cinquième réunion du Conseil National du Recensement (CNR). Cette réunion du CNR s’inscrit toujours dans le cadre de la préparation du troisième recensement général de la population et de l’habitation (RGPH-3). L’objet principal de cette réunion du CNR est de soumettre aux membres du CNR une proposition de date pour la réalisation du lancement du dénombrement. Ainsi, il a été validé que le recensement aura lieu du 18 mai au 10 juin 2018 à commencer par la numérotation de bâtiments (18 au 24 mai 2018), et par la suite, le  dénombrement de la population et des ménages (25 mai au 10 juin 2018).

 • 05 May. 2018 - 09:21-

  MTS. Le parti MTS (Malagasy Tonga Saina) a tenu son congrès le 4 mai 2018 à Antanimena. A l’issue de ce congrès, Mirasoa Razanamasy a été élu au poste de Secrétaire général du parti. Il remplace à ce poste Benjamina Ramanantsoa. Le Congrès a également désigné les coachs par Faritany. Concernant les afairres nationales, Roland Ratsiraka, président national du MTS, prône le « Soa toavina », faisant valoir le dialogue. Pour lui, il vaut mieux qu’un candidat soit présenter par un parti cela suppose l’existence d’une organisation. Le MTS affirme aligner des candidats à toutes les échéances électorales.

 • 03 Apr. 2018 - 08:58-

  Joyeuses Pâques à tous et à chacun. www.lakroa.mg souhaite à tous et à chacun de Joyeuses fêtes de Pâques. Que chaque jour qui se lève soit un jour de Pâques, un jour de victoire pour le monde. Dans son homélie de la nuit de Pâques 2018, le Pape François nous a invités à « transformer l’espérance en gestes concrets de charité ». La suite nous appartient.

 • 23 Mar. 2018 - 07:59-

  Passage de Eliakim (bilan du 22 mars à 20h). Le bilan provisoire global en date du 22 mars 2018 transmis par le Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation du Bngrc nous donne les chiffres suivants : A l’échelle nationale, le bilan provisoire global fait état de : 21 décédés ; 50 872 sinistrés ; 19 439 déplacés cumulés ; 1 491 cases d’habitations endommagées ; 13 345 d’habitations inondées ; 2 392 cases détruites.

 • 20 Mar. 2018 - 07:58-

  José Vianey candidat aux présidentielles. Chaque week end apporte son lot de candidat à la candidature au poste de président de la République de Madagasikara. José Vianey vient d’annoncer sa candidature ce samedi 17 mars 2018 au Paon d’Or. Si l’on se réfère aux informations dans les informations, José Vianey ou Vijo a annoncé sa candidature en son  nom propre et non comme candidat du parti RAM. Ce parti certainement va entériner prochainement cette volonté du candidat Vijo. C’est devenu le modus vivendi.

 • 19 Mar. 2018 - 08:45-

  Passage de Eliakim. Le bilan provisoire global en date du 18 mars 2018 à 18h transmis par le Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation du Bngrc nous donne les chiffres suivants : A l’échelle nationale, le bilan provisoire global fait état de : 17 décédés ; 15 772 sinistrés ; 6 282 déplacés cumulés ; 251 cases d’habitations endommagées ; 1 271 cases d’habitations inondées ;  648 cases détruites.

 • 19 Mar. 2018 - 08:29-

  200 étudiants s’imprègnent du Fisandratana2030. Hugues Ratsiferana, Conseiller spécial du Président de la République, a eu comme invité près de 200 étudiants issus de plusieurs universités de la Capitale (des universités publiques et des instituts supérieurs privés). Ces étudiants ont pu s’imprégner du Fisandratana 2030, dans l’amphithéâtre du Centre d’Application de Développement Intégré (Cadi), durant la matinée du 17 mars 2018. Après la présentation succincte du Fisandratana 2030 les étudiants ont pu poser des questions sur ce programme présidentiel. Le président Rajaonarimampianina est passé pour partager avec ces étudiants son expérience de vie.

 • 15 Mar. 2018 - 07:38-

  Jour J pour Aok’izay. C’est aujourd’hui 15 mars de 12h à 12h05 que le rendez-vous a été fixé par les organisateurs pour sensibiliser les tenants du pouvoir sur l’insécurité. Les organisateurs demandent une table ronde aux dirigeants mais surtout l’effectivité des décisions prises. Pour ce jour les organisateurs demandent à tous et à chacun de faire le maximum de bruit (klaxon, son de cloche, sifflet…) pour que ce cri soit entendu en haut lieu. Les organisateurs se donnent rendez-vous sur le parking de Jumbo Score Ankorondrano pour faire le maximum de bruit.

 • 15 Mar. 2018 - 07:36-

  Salon du chocolat et de la gourmandise. Pour la deuxième année consécutive, Wednesday Morning Group a choisi le chocolat et la gourmandise pour son activité de levée de fonds. Cet événement se déroulera durant la journée du 17 mars et se tiendra au Carlton Anosy. “Ce sera une journée d’animation, de démonstration, de préparation, mais surtout de dégustation” annonce les organisatrices car WMG est une association composée uniquement de femmes. Le but de WMG est de recueillir des fonds pour permettre la réalisation des actions sociales de cette Ong.

Du même auteur

economie
societe

Dans la même rubrique

politique
politique
Publicité