logo
Lakroan'i Madagasikara
Faritra Vakinankaratra

Jery todika ny asa vita marsa 2015 - oktobra 2016

Nanangona JRR il y a 1 année

Notontosaina ny 7 novambra teo tao Antsiarbe ny famindran-draharaha sy fahefana teo amin'i Andrianjanaka Mandrindra Albert (AMA), filohan'ny faritra teo aloha sy Jeneraly Rakotonarivo William izay voatendry hisolo toerana azy. Andrianjanaka Mandrindra Albert dia niasa nanomboka ny 11 marsa 2015 ka hatramin'ny 26 oktobra 2016.

Jery todika ny asa vita marsa 2015 - oktobra 2016

lakroa.mg : Miarahaba anao Andriamatoa Lehiben’ny Faritra. Tampoka ny fanesorana anao. Inona no azonao hambara mikasika izao fanendrena Lehiben’ny faritra vaovao eto Vakinankaratra izao na raha vantanina dia ny momba ny fanesorana anao ?

AMA : Miarahaba ihany koa. Tsy manana fanamarihana entina aho mikasika ny fanendrena Lehiben’ny Faritra eto Vakinakaratra. Fisaorana ny fitondrana no ataoko tamin’ny nanendreny ahy 19 volana lasa izay.

 

lakroa.mg : Raha hanaovana jery todika izay fotoana niasanao teto izay, inona no azo hamintinana izany ?

AMA : Ny lahateny nataokoa tamin’ny fotoan’ny famin-draharaha sy famindram-pahefana no omeko anao mikasika izay jery todika izay.

 

Toa izao izany lahateny izany

 

I- LAFINY ARA-TOEKARENA :

1°) Nametraka isika ny paik’ady hampandrosoana ny Faritra na ny Plan Regional de Developpement PRD, ka ny filamatra hoe « Vakinankaratra misokatra ho amin’ny Fampandrosoana ary mandray fivoarana » no vina nentintsika nanatanterahana izany.

 

2°) Amin’izay fisokafana izay indrindra dia anisan’ny zavatra goavana notanterahina ny Foara ara-toe-karena Z’Ovy andiany faha2 sy faha3 izay nahitan’ny maro fahombiazana tokoa dia ny mpandraharaha isan-tsokajiny sy ny rehetra, izay nampitaina tamin'ny hafa ny antsimpirian' ny traikefa araka ny fangatahan' izy ireny.

 

3°) Ankoatra izay, dia anisan’ny zava-dehibe indrindra ny politikan’ny ZIA na ny Zone d'Investissement Agricole izay natao ho an’ny vondron’ny Tantsaha sy ny mpampiasa vola ary anisan' ny tanjona tamin’izany ny hampifandray an'izy ireny amin' ireo tantsaha antonintoniny manodidina azy rehefa nomanin'ny Faritra Vakinankaratra ho an'ireto tantsaha ireto ny tany 2Ha na 5Ha amin’ny alalan'ny brigade mécanisée hametrahana ny "politique d'agriculture familiale integree" ka ny mpampiasa vola no hitondra ny karazam - bokatra sy ny lalam - barotra ary hampita ny fahaiza - manao. Ary ireo tantsaha antonintoniny ireo kosa hamerina ny vola lanin'ny Faritra nanomanana ny taniny ao anatin' ny 3 taona miaka-bokatra.

Ao anatin'izany politikan' ny fananan-tany izany koa ny hanomezana 2Ha voaomana  isaky ny EPP mba hitsinjovana ny cantine scolaire sy ny vesatry ny adidin' ny Ray aman-drenin'ny mpianatra ary hamerenana ny mpianatra nitsoaka an-daharana tsy nianatra intsony noho ny fahantrana izay efa tena manenika an'i Madagasikara.

Ary tsara marihina fa be ireo naka ohatra tamin’ny politique foncière an’ny Faritra (Senégal nitondra delegation - mpanjakana mafonja, projet CASEF an'ny Banque Mondiale) ary ireo faritra hafa ihany koa.

Tao anatin’izay moa dia misy ny viabilisation tamin’ny alalan’ny fanamboaran-dàlana (Antanifotsy – Soanindrariny – Ambohimiarivo ...) mandeha makany amin'ireny ZIA ireny.

 

4°) Mikasika ny làlana indrindra, dia tsara ho marihina fa namboarina tanteraka aloha ireo engins an'ny Travaux Publics izay niadidian' ny Faritra, niparitaka nanerana ny Districts maro ary efa tsy nisy nandeha intsony, ka vola amin-jaton-tapitrisa fmg no lany tamin’izany,         ary ireo no nahafahana nanamboatra ireo làlana isan-karazany izay nanala fahasahiranana ny mponina tokoa, ary ankoatra ny làlana moa dia tao ny fanamboarana ireo tetezana maro toy ny tany Ampanaovantoko / Ambohimandroso sy ny sisa.

 

5°) Teo ihany koa ny Tohana ho an’ireo Communes mba hampiakatra ny tahan'ny fampidiran-ketra dia ny tohana na amin'ny lafiny fahaiza - manao na koa ara-materiels (ordinateurs, ….) ary hita tokoa izany fiakarana izany raha jerena ny vokatry ireo RRI izay notohizana ka maherin'ny 100% ny taha raha oharina ny taona 2014 amin'ny 2015 nitondrana ny Faritra  ary 30% kosa ny taha 2015 amin'ny 2016.

 

6°) Ho an’ny Fiaraha-miasa amin’ny any ivelany indray dia azo lazaina fa tanteraka tokoa ilay vinam-pisokafana satria teo ny fiaraha-miasa tamin’ny :

- Programme Suisse Matoy izay nanampy tanteraka tamin’ny fanatanterahana ireo vinan’ny Faritra (gouvernance)

- France : Coopération Vakinankaratra Auvergne-Rhône-Alpes izay nahafahana nanangana ny CAREN izay efa phase de pérennisation et d'autonomisation izao

- Sud Coréen tamin'ireo foto-drafitr'asa - mpampianarana

- Principauté de Monaco : nanome ireo fitaovana marobe ho an’ny toeram-pampianarana sy ny toeram-pitsaboana

- Anglisy MDF : Fanamboarana hopitaly sy EPP

- Afrique du Sud izay eo amin'ny phase d'essai hisehatra amin’ny resaka Maïs Blanc

- Indonésie eo amin'ny phase d'essai amin'ny famokarana SOJA

- Electriciens Sans Frontières : Nanome ireo Plaques Solaires ho an'ny Hopitaly, Sekoly, Poste Gendarmerie, Commune, ho an'Ambatomena – Soanindrariny - Sahanivotry Tsarahonenana

 

7°) Ary haminitinantsika ny resaka ara-toe-karena dia ny :

- Capitalisation an’ireo zava-bita rehetra ireo izay eo am-pamaranana azy amin’izao ary midika fa ho modely tokoa Vakinankaratra ary ho aparitaka sy hampiarina any amin’ny faritra hafa ny zava-bita teto amin’ity Faritra ity amin'ny alalan' izany Capitalisation izany.

- Rapport Socio-Economique (RSE) niarahana tamin’ny Ministère Economie et de la Planification, ary tsy vitan’izay fa efa tonga hatrany amin’ny taona 2035 ny vina  amin’ny alalan’ny Prospective 2035 niarahana tamin’ny sampam- pikarohana CIRAD Frantsay sy ny equipe'ny Faritra ary ireo STD sampan - draharaham - panjakana teto an-toerana, ary novatsian'ny AFD vola ka Vakinankaratra irery no Faritra nanaovana izany teto Madagasikara izay faharoa novatsiany vola kosa teto Afrika nanatanterahana izany.

 

 

II- LAFINY ARA-TSOSIALY :

8) Vatsin’ankohonana izay Betafo no pilote ary mihitatra amin’ireo distrika hafa izany

 

9) Ny fahasalamam-bahoaka : vokatry ny fiaraha-miasa tamin’ny fanjakana sy ireo mpiara-miombon’antoka dia nahavita nanangana /nanatsara/nanamboatra / nanitatra hôpitaly 1 isaky ny 3 volana.

 

10) Ny fiaraha-miasa tamin’ny MERCY SHIPS niaharana tamin’ny Groupe Socota, izay nahafahana nanao fitiliana olona 978 ary nitsabo sy nanara-maso ny 146 tamin’izy ireo izay natao fandidiana tamin’ny fitaterana azy ireo in-5 misesy nankany Tamatave.

 

11) Lafiny fampianarana : Teo ihany koa ny fanamboarana Sekoly isan’ambaratongany maromaro vokatr’izay fiaraha-miasa tamin’ny fanjakana sy ny partenaires izany.

 

12) Assainissement en eau : Manandona – Alakamisy Anativato..

 

III- LAFINY ARA-PITANTANANA :

13°) - Fananganana ireo structures isan-karazany izay nahafahana nanantontosa ireo vinam-pampandrosoana dia ny :

- Structure Locale de Concertation dia ny GTR (Groupe de Travail Régional ) ho an’ny Faritra Vakinankaratra izay rafitra hamolavola tolo-kevitra (force de suggestion economique et sociale) ho fampandrosoana ny Faritra ary ho mpanara - maso ny fanatanterahana ihany koa (force de suivi et de balise).

- Ny fananganana ireo OPCI-C sy fanohanana ireo efa mitsangana

- Ny Comité Régional de l’Aménagement du Territoire (CRAT) izay nanomboka ny fanatontosana ny Schéma Régional de l’Aménagement du Territoire (SRAT) antoky ny fampandrosoana maharitra

- Ny fitsanganan'ny Plateforme Ronono

- Ny Salle d' OPération et de Suivi na Salle OPS hametrahana ireo antontan' isa sy informations rehetra hanamoràna ny fanarahana sy ny fibaikona ny zavatra rehetra eto anivon'ny Faritra.

14) - Fanofanana fa tsy fitsangatsanganana velively akory, ho an'ireo mpiasan' ny Faritra sy ny hafa teo amin'ny lafiny Leadership, Technique de negociation, recherche de partenariat ...sy ny sisa ...

 

III- NY HAFATRA TIANA HAMPITAINA :

1°) - Ny tiana hampitaina dia ny FISAORANA ny rehetra niaraka nanatontosa izany rehetra izany satria tsy vita izany zavatra marobe izany raha tsy teo avokoa ny maro niaraka nifandrimbona tamin’izany dia ny :

- Programme Suisse Matoy izay hiala an'i Madagasikara amin' ity faran'ny volana ity

- Mpiara-miasa rehetra teto amin’ny Faritra izay ni-s’approprier ho azy ireo ny visions sy nanatontosa izany

- Ny Solon-tenam-panjakana dia hatrany amin’ny Prefecture, ny sampan- draharaham - panjakana STD isan- tsokajiny ka hatrany amin’ny Chefs fokontany

- Ny OMC sy ny Forces de l’Ordre rehetra

- Ireo mpiara - miombon'antoka (partenaires) rehetra na ny miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana, na avy eto an-toerana na ny avy any ivelany

- Ny mpitondra fivavahana Kristiana sy ireo Ray aman-dReny am-panahy rehetra izay tena niara - nifanampy ka nanohana sy nitondra am-bavaka

- Ny mpanao gazety na ny avy eto an-toerana rehetra, na ny avy any Antananarivo sy ny faritra hafa rehetra, ary ny hatrany ivelany mihitsy aza (Eco Austral…) izay niara-niasa lalandava tamin’ny Unité de Communication an’ny Faritra.

- Ny vahoakan’i Vakinankaratra iray manontolo

 

2°) Hita taratra ary fanoitra nahafahana namita izany indrindra ny firaisan-kina miavaka nasehon’ny rehetra ary indrindra ny fanehoam-pitiavana nasehon’ny rehetra tao anatin’izany

 

3°) Ary ny hafatra tiana hampitaina amin’ny rehetra ary indrindra amin’ny mpitondra tsy ankanavaka dia ny tenin’Andriamanitra izay efa noentina nanombohana ny asa teto amin’ny Faritra ary tiana hampita amin’ny Mpitondra rehetra isan’ambaratongany dia izay voasoratra ao amin’ny Jeremia 29 :7 manao hoe « Ary katsaho izay hiadanan’ny tanàna nametrahana anareo ho babo, ary mivavaha amin’i Jehovah / Yaweh Andriamanitrao ho azy, fa raha miadana izy, dia mba hiadana ihany koa ianareo »

Izany dia midika ihany koa fa mila tia ny vahoaka izay entiny ka tiany hampandrosoana ny mpitondra isan' ambaratongany, indrindra raha tena tianao tokoa ho tafavoaka amin'izao fahantrana mampahonena izao i Madagasikara, ary :

“mba tsy ho toy ny teo aloha intsony ny fiainantsika Malagasy”.

Mamerina ny fisaorana ary mitso-drano anareo mpiara-miasa tamiko rehetra teo aloha aho, ary mitso - drano anao izay handimby ahy ahavita sy ahatanteraka izay vina tianao ho entina eto anivon'ity Faritra Vakinankaratra ity.

 

lakroa.mg : Mbola vonona ve ianao raha toa ka tendren’ny fitondrana amin’ny toerana hafa ?

AMA : Hiasa ho an’ny mpiara-monina sy mpiray tanindrazana no tanjoko. Raha afahako manao izany sy ho fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena dia vonona hatrany aho. Tsy mitady toerana akory aho.

 

lakroa.mg : Misaotra tompoko.

AMA : Mankasitraka anao nifampitafa.

 


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 20 Mar. 2018 - 07:58-

  José Vianey candidat aux présidentielles. Chaque week end apporte son lot de candidat à la candidature au poste de président de la République de Madagasikara. José Vianey vient d’annoncer sa candidature ce samedi 17 mars 2018 au Paon d’Or. Si l’on se réfère aux informations dans les informations, José Vianey ou Vijo a annoncé sa candidature en son  nom propre et non comme candidat du parti RAM. Ce parti certainement va entériner prochainement cette volonté du candidat Vijo. C’est devenu le modus vivendi.

 • 19 Mar. 2018 - 08:45-

  Passage de Eliakim. Le bilan provisoire global en date du 18 mars 2018 à 18h transmis par le Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation du Bngrc nous donne les chiffres suivants : A l’échelle nationale, le bilan provisoire global fait état de : 17 décédés ; 15 772 sinistrés ; 6 282 déplacés cumulés ; 251 cases d’habitations endommagées ; 1 271 cases d’habitations inondées ;  648 cases détruites.

 • 19 Mar. 2018 - 08:29-

  200 étudiants s’imprègnent du Fisandratana2030. Hugues Ratsiferana, Conseiller spécial du Président de la République, a eu comme invité près de 200 étudiants issus de plusieurs universités de la Capitale (des universités publiques et des instituts supérieurs privés). Ces étudiants ont pu s’imprégner du Fisandratana 2030, dans l’amphithéâtre du Centre d’Application de Développement Intégré (Cadi), durant la matinée du 17 mars 2018. Après la présentation succincte du Fisandratana 2030 les étudiants ont pu poser des questions sur ce programme présidentiel. Le président Rajaonarimampianina est passé pour partager avec ces étudiants son expérience de vie.

 • 15 Mar. 2018 - 07:38-

  Jour J pour Aok’izay. C’est aujourd’hui 15 mars de 12h à 12h05 que le rendez-vous a été fixé par les organisateurs pour sensibiliser les tenants du pouvoir sur l’insécurité. Les organisateurs demandent une table ronde aux dirigeants mais surtout l’effectivité des décisions prises. Pour ce jour les organisateurs demandent à tous et à chacun de faire le maximum de bruit (klaxon, son de cloche, sifflet…) pour que ce cri soit entendu en haut lieu. Les organisateurs se donnent rendez-vous sur le parking de Jumbo Score Ankorondrano pour faire le maximum de bruit.

 • 15 Mar. 2018 - 07:36-

  Salon du chocolat et de la gourmandise. Pour la deuxième année consécutive, Wednesday Morning Group a choisi le chocolat et la gourmandise pour son activité de levée de fonds. Cet événement se déroulera durant la journée du 17 mars et se tiendra au Carlton Anosy. “Ce sera une journée d’animation, de démonstration, de préparation, mais surtout de dégustation” annonce les organisatrices car WMG est une association composée uniquement de femmes. Le but de WMG est de recueillir des fonds pour permettre la réalisation des actions sociales de cette Ong.

 • 12 Mar. 2018 - 07:14-

  LCD met sur rails 3 infrastructures. Lors de sa réunion annuelle du mois de mars l’association LCD a fait savoir qu’elle se lance comme défi à partir de cette année 2018 la mise en place ou la construction de 3 infrastructures. Elle envisage la construction d’un auditorium de 2500 places et plusieurs niveaux places, puis d’une université de leadership chrétien et enfin la mise en place d’un hôpital ambulant. Le président Rajoelison Herilala a dévoilé ces projets lors de la journée de rencontre et de formation qui s’est déroulée ce 11 mars 2018.

 • 01 Mar. 2018 - 08:31-

  Salon des études internationales. Le salon des études internationales représente une opportunité unique de rencontrer les meilleures universités au monde et d'obtenir toutes les informations sur les possibilités d'études à l'étranger, le contenu des formations, les conditions d'admission, les moyens de financement, les débouchés et plus encore. Le salon est organisé par MadaJeunes. qui propose des séries de conférences. Le vendredi 2 Mars, des conférences traiteront des choix de formations à l’étranger, de destinations, de diplômes… Celles-ci vous permettront de comprendre les spécificités de nombreux pays, de connaître les modalités des bourses, des programmes d’échanges, les possibilités d’études...

 • 28 Feb. 2018 - 18:32-

  FIGS en un an 30 étudiants. Depuis un an FIGS est présent à Madagasikara. FIGS ? ou France International Graduate Schools est présent à Madagasikara depuis un an. En un une trentaine d’étudiants a demandé l’appui et l’expertise de cet organisme pour étudier en France. Et depuis FIGS a décidé d’ouvrir un bureau permanent pour répondre plus rapidement aux demandes et mieux accompagner les étudiants dans les démarches académiques et auprès du consulat. “FIGS c’est un organisme qui regroupe une vingtaines d’écoles supérieures réparties sur 10 villes en France offrant des enseignements professionnalisants” fait savoir Bénédicte Favre, la directrice qui a fait le déplacement à Madagasikara pour ouvrir le bureau. FIGS sera présent lors du salon organisé par MadaJeunes 1 et 2 février.

 • 26 Feb. 2018 - 08:22-

  Député Djaosera. Le député Djaosera Iréné déclare que pour lui la lutte continue. Il réclame une plus large indépendance du CENI notamment en matière de la fixation des dates des élections. Pour lui les nouvelles lois sur les élections (code électoral, lois sur les présidentielles, les législatives) doivent assurer l’égalité de traitement des candidats. Comment y arriver ? Les débats qui s’ouvriront doivent apporter les réponses aux nombreuses questions. Le but fondamental est d’éviter les crises postélectorales. Il rappelle qu’il a déjà déposé une proposition de loi amendant la loi sur la CENI et qui a été déclarée recevable par le bureau à Tsimbazaza.

 • 26 Feb. 2018 - 08:10-

  ASNA 2018. L’association des Natifs d’Antalaha a convié ses membres et sympathisants ce dimanche 25 février au Cemes Soanierana pour la présentation des vœux de bonne année 2018. Pour Beantidahy Johan, président en exercice de l’association, la réponse effective des membres témoigne du succès de l’organisation. Les organisateurs avaient prévus la présence de 800 personnes, l’association compte 850 membres inscrits. Au compteur des responsables à 14 heures plus de 1000 personnes étaient passées devant l’accueil. Comme toutes les associations des antifs d’une localité l’objet de l’association est surtout à vocation social (entraide, solidarité, lien avec la localité d’origine).

 • 22 Feb. 2018 - 08:05-

  Salon de l’Etudiant – Spécial rentrée 2018. Mada Jeune organise le salon de l’Etudiant spécial rentrée 2018. Cet événement se déroulera les 22 et 23 février 2018 et se tiendra au Palais des Sports de Mahamasina. Selon les explications des organisateurs ce salon est spécialement dédié aux étudiants qui ont raté la rentrée en fin d’année 2017 (étudiants recalés aux concours dans les universités publiques…). Le salon permettra de découvrir les Instituts, les écoles spécialisées et les centres de formation. L’entrée au salon est gratuite.

 • 13 Feb. 2018 - 08:55-

  Succès pour Fan Education Agency. L’opération portes ouvertes organisée par Fan Education Agency les 9 et 10 février derniers au Louvre Antaninarenina a été un succès. Les étudiants ont répondu massivement à l’invitation. Ils ont pu avoir un contact direct avec les représentants des écoles supérieures et universités étrangères qui travaillent en partenariat l’agence. Les étudiants intéressés pourront avoir un suivi auprès des responsables de l’agence à leur siège.

 • 30 Jan. 2018 - 15:25-

  Démolition d’échoppes et gargotes. Le M2PATE, Ministère chargé des projets présidentiels a procédé à la démolition des échoppes situées à Anosy. Ces échoppes se trouvent sur la partie délimitée par le M2PATE pour réaliser le projet d’amélioration des environs du Lac Anosy. “Nous regrettons cette destruction qui est pour nous illégale car nous avons introduit un recours devant le Conseil d’Etat pour sursis à exécution de l’ordre de libération des emprises délivrées par le M2PATE le 24 janvier” souligne l’avocat des commerçants. Ces derniers ont eu l’autorisation d’occuper ces lieux par la Commune. L’avocat regrette que la procédure légale ne soit pas respectée en la matière.

 • 30 Jan. 2018 - 06:53-

  Visite de l’Oif à la CENI.Dans le cadre de l’appui de l’Organisation Internationale de la Francophonie au processus électoral malgache, une délégation dépêchée par le Secrétaire Général de la Francophonie a effectué une visite auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI) ce 29 janvier 2018 à Alarobia. Menée par SEM Salou DJIBO, Ancien Président de la transition au Niger, la délégation a tenu une réunion avec le Président de la CENI Me Hery RAKOTOMANANA en présence des Commissaires électoraux ainsi que quelque staff technique de la CENI. Suite aux discussions et échanges, trois points majeurs ont été soulevés : les accompagnements que l’OIF peut apporter à la CENI, les points à éclaircir concernant la candidature aux élections et enfin l’adoption du cadre légal.

 • 24 Jan. 2018 - 13:10-

  Judoka enina hiofana any Japana. “Tatiana (-48), Mirana (-52), Haingo (-78), Kevin (-66) ary Tessia (-52) sy Damiella (-63)” ireo ny judoka enina hiofana any Japon. Ny efatra voalohany dia hanainga ny 28 janoary izao ka haharitra 38 andro ny fe-potoana hiofanan’izy ireo, ny judoka roa farany kosa dia haharitra 4 taona ny fe-potoana hipetrahany any ary hianatra ao amin’ny Université internationale des arts martiaux izy mirahavavy. Me Ratovoson Manoelina Hery no coach voatendry hanaraka an’ireo judoka efatra ary mitovy ny fe-potoana hipetrahany any.

 • 24 Jan. 2018 - 07:15-

  FFKM présente ses vœux. “Au nom de tous les chrétiens de Madagasikara, nous vous encourageons dans vos responsabilités, pour diriger le pays dans la Foi en Dieu. Les églises ont leur place dans notre société, que le Saint Esprit veille sur vous pour le développement du pays” a déclaré Mgr Samoela Jaona Ranarivelo, président de l’Eglsie anglicane et président en exercice du Conseil œcuménique des Eglises de Madagasikara depuis quelques jours pour l’année 2018. La délégation du FFKM a présenté ses vœux au couple présidentiel ce 23 janvier 2018 à Iavoloha.Les quatre chefs d’église étaient présents au palais d’Iavoloha.

 • 18 Jan. 2018 - 07:09-

  Nouveau DG à l’INFA. Le Conseil des Ministres du mercredi 17 janvier 2017 au Palais d’Etat d’Iavoloha pour le compte du Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l’administration, du Travail et des Lois Sociales par décret vient de nommer Botonoasy Jean Davistor au poste de directeur Général de l’Institut National de Formation Administrative (INFA). Un décret qui abroge le récent décret pris en avril 2017 ayant nommé Nomenjanahary Dupont Herilala à ce poste. Pourquoi ce rapide remplacement ?

 • 17 Jan. 2018 - 08:24-

  Nouvelles dates des examens officiels. Le Ministère de l’Education Nationale vient de rendre public les nouvelles dates des examens officiels : le CEPE se déroulera le 14 août. Le BEPC se tiendra du 3 au 6 septembre. Le CAE se fera les 23 et 24 octobre et le CAP/EP auront lieu les 20 et 21 novembre 2018. La fin de l'année scolaire est toutefois maintenue pour le 4 août.

 • 15 Jan. 2018 - 07:19-

  Le fokonolona perd 569 ha. A Ampahala, lieu sis dans la commune urbaine de Soavinandriana, de la région Itasy le fokonola est désemparé. A la fin de l’année 2017 ce fokonolona apprend que Georges Ruffin, leur adversaire dans le dossier foncier, a eu gain de cause devant le tribunal. Cela siginifie que cet ancien ministre vient de se voir attribuer définitivement le titre d’un terrain de 569 ha. Selon Ramilijaona Pierre Marcel, président de l’association de la défense des intérêts du fokonolona, le fokonolona ne veut pas quitter les lieux. Ils défendront leur terrain par tous les moyens.

 • 15 Jan. 2018 - 07:16-

  Bilan provisoire 14 janvier. Le bulletin flash du Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation publié le 14 Janvier 2018 - 20heures nous donne, le bilan provisoire, à l’échelle nationale qui fait état de : 51 personnes décédées, (les corps retrouvés de quelques personnes disparues expliquent l’augmentation) [(Amoron’i Mania : 1, Analamanga : 5, Atsimo Atsinanana : 10 ; Atsinanana : 4, Boeny : 1, Haute Matsiatra : 17, Menabe : 5, Sofia : 3 ; Vakinankaratra : 2, Vatovavy Fitovinany : 3)] ; 22 portées disparues ; 160 800 sinistrées ; 54 767 déplacées.

Du même auteur

politique
politique

Dans la même rubrique

politique
politique
Publicité