logo
Lakroan'i Madagasikara
Faritra Vakinankaratra

Jery todika ny asa vita marsa 2015 - oktobra 2016

Nanangona JRR il y a 1 année

Notontosaina ny 7 novambra teo tao Antsiarbe ny famindran-draharaha sy fahefana teo amin'i Andrianjanaka Mandrindra Albert (AMA), filohan'ny faritra teo aloha sy Jeneraly Rakotonarivo William izay voatendry hisolo toerana azy. Andrianjanaka Mandrindra Albert dia niasa nanomboka ny 11 marsa 2015 ka hatramin'ny 26 oktobra 2016.

Jery todika ny asa vita marsa 2015 - oktobra 2016

lakroa.mg : Miarahaba anao Andriamatoa Lehiben’ny Faritra. Tampoka ny fanesorana anao. Inona no azonao hambara mikasika izao fanendrena Lehiben’ny faritra vaovao eto Vakinankaratra izao na raha vantanina dia ny momba ny fanesorana anao ?

AMA : Miarahaba ihany koa. Tsy manana fanamarihana entina aho mikasika ny fanendrena Lehiben’ny Faritra eto Vakinakaratra. Fisaorana ny fitondrana no ataoko tamin’ny nanendreny ahy 19 volana lasa izay.

 

lakroa.mg : Raha hanaovana jery todika izay fotoana niasanao teto izay, inona no azo hamintinana izany ?

AMA : Ny lahateny nataokoa tamin’ny fotoan’ny famin-draharaha sy famindram-pahefana no omeko anao mikasika izay jery todika izay.

 

Toa izao izany lahateny izany

 

I- LAFINY ARA-TOEKARENA :

1°) Nametraka isika ny paik’ady hampandrosoana ny Faritra na ny Plan Regional de Developpement PRD, ka ny filamatra hoe « Vakinankaratra misokatra ho amin’ny Fampandrosoana ary mandray fivoarana » no vina nentintsika nanatanterahana izany.

 

2°) Amin’izay fisokafana izay indrindra dia anisan’ny zavatra goavana notanterahina ny Foara ara-toe-karena Z’Ovy andiany faha2 sy faha3 izay nahitan’ny maro fahombiazana tokoa dia ny mpandraharaha isan-tsokajiny sy ny rehetra, izay nampitaina tamin'ny hafa ny antsimpirian' ny traikefa araka ny fangatahan' izy ireny.

 

3°) Ankoatra izay, dia anisan’ny zava-dehibe indrindra ny politikan’ny ZIA na ny Zone d'Investissement Agricole izay natao ho an’ny vondron’ny Tantsaha sy ny mpampiasa vola ary anisan' ny tanjona tamin’izany ny hampifandray an'izy ireny amin' ireo tantsaha antonintoniny manodidina azy rehefa nomanin'ny Faritra Vakinankaratra ho an'ireto tantsaha ireto ny tany 2Ha na 5Ha amin’ny alalan'ny brigade mécanisée hametrahana ny "politique d'agriculture familiale integree" ka ny mpampiasa vola no hitondra ny karazam - bokatra sy ny lalam - barotra ary hampita ny fahaiza - manao. Ary ireo tantsaha antonintoniny ireo kosa hamerina ny vola lanin'ny Faritra nanomanana ny taniny ao anatin' ny 3 taona miaka-bokatra.

Ao anatin'izany politikan' ny fananan-tany izany koa ny hanomezana 2Ha voaomana  isaky ny EPP mba hitsinjovana ny cantine scolaire sy ny vesatry ny adidin' ny Ray aman-drenin'ny mpianatra ary hamerenana ny mpianatra nitsoaka an-daharana tsy nianatra intsony noho ny fahantrana izay efa tena manenika an'i Madagasikara.

Ary tsara marihina fa be ireo naka ohatra tamin’ny politique foncière an’ny Faritra (Senégal nitondra delegation - mpanjakana mafonja, projet CASEF an'ny Banque Mondiale) ary ireo faritra hafa ihany koa.

Tao anatin’izay moa dia misy ny viabilisation tamin’ny alalan’ny fanamboaran-dàlana (Antanifotsy – Soanindrariny – Ambohimiarivo ...) mandeha makany amin'ireny ZIA ireny.

 

4°) Mikasika ny làlana indrindra, dia tsara ho marihina fa namboarina tanteraka aloha ireo engins an'ny Travaux Publics izay niadidian' ny Faritra, niparitaka nanerana ny Districts maro ary efa tsy nisy nandeha intsony, ka vola amin-jaton-tapitrisa fmg no lany tamin’izany,         ary ireo no nahafahana nanamboatra ireo làlana isan-karazany izay nanala fahasahiranana ny mponina tokoa, ary ankoatra ny làlana moa dia tao ny fanamboarana ireo tetezana maro toy ny tany Ampanaovantoko / Ambohimandroso sy ny sisa.

 

5°) Teo ihany koa ny Tohana ho an’ireo Communes mba hampiakatra ny tahan'ny fampidiran-ketra dia ny tohana na amin'ny lafiny fahaiza - manao na koa ara-materiels (ordinateurs, ….) ary hita tokoa izany fiakarana izany raha jerena ny vokatry ireo RRI izay notohizana ka maherin'ny 100% ny taha raha oharina ny taona 2014 amin'ny 2015 nitondrana ny Faritra  ary 30% kosa ny taha 2015 amin'ny 2016.

 

6°) Ho an’ny Fiaraha-miasa amin’ny any ivelany indray dia azo lazaina fa tanteraka tokoa ilay vinam-pisokafana satria teo ny fiaraha-miasa tamin’ny :

- Programme Suisse Matoy izay nanampy tanteraka tamin’ny fanatanterahana ireo vinan’ny Faritra (gouvernance)

- France : Coopération Vakinankaratra Auvergne-Rhône-Alpes izay nahafahana nanangana ny CAREN izay efa phase de pérennisation et d'autonomisation izao

- Sud Coréen tamin'ireo foto-drafitr'asa - mpampianarana

- Principauté de Monaco : nanome ireo fitaovana marobe ho an’ny toeram-pampianarana sy ny toeram-pitsaboana

- Anglisy MDF : Fanamboarana hopitaly sy EPP

- Afrique du Sud izay eo amin'ny phase d'essai hisehatra amin’ny resaka Maïs Blanc

- Indonésie eo amin'ny phase d'essai amin'ny famokarana SOJA

- Electriciens Sans Frontières : Nanome ireo Plaques Solaires ho an'ny Hopitaly, Sekoly, Poste Gendarmerie, Commune, ho an'Ambatomena – Soanindrariny - Sahanivotry Tsarahonenana

 

7°) Ary haminitinantsika ny resaka ara-toe-karena dia ny :

- Capitalisation an’ireo zava-bita rehetra ireo izay eo am-pamaranana azy amin’izao ary midika fa ho modely tokoa Vakinankaratra ary ho aparitaka sy hampiarina any amin’ny faritra hafa ny zava-bita teto amin’ity Faritra ity amin'ny alalan' izany Capitalisation izany.

- Rapport Socio-Economique (RSE) niarahana tamin’ny Ministère Economie et de la Planification, ary tsy vitan’izay fa efa tonga hatrany amin’ny taona 2035 ny vina  amin’ny alalan’ny Prospective 2035 niarahana tamin’ny sampam- pikarohana CIRAD Frantsay sy ny equipe'ny Faritra ary ireo STD sampan - draharaham - panjakana teto an-toerana, ary novatsian'ny AFD vola ka Vakinankaratra irery no Faritra nanaovana izany teto Madagasikara izay faharoa novatsiany vola kosa teto Afrika nanatanterahana izany.

 

 

II- LAFINY ARA-TSOSIALY :

8) Vatsin’ankohonana izay Betafo no pilote ary mihitatra amin’ireo distrika hafa izany

 

9) Ny fahasalamam-bahoaka : vokatry ny fiaraha-miasa tamin’ny fanjakana sy ireo mpiara-miombon’antoka dia nahavita nanangana /nanatsara/nanamboatra / nanitatra hôpitaly 1 isaky ny 3 volana.

 

10) Ny fiaraha-miasa tamin’ny MERCY SHIPS niaharana tamin’ny Groupe Socota, izay nahafahana nanao fitiliana olona 978 ary nitsabo sy nanara-maso ny 146 tamin’izy ireo izay natao fandidiana tamin’ny fitaterana azy ireo in-5 misesy nankany Tamatave.

 

11) Lafiny fampianarana : Teo ihany koa ny fanamboarana Sekoly isan’ambaratongany maromaro vokatr’izay fiaraha-miasa tamin’ny fanjakana sy ny partenaires izany.

 

12) Assainissement en eau : Manandona – Alakamisy Anativato..

 

III- LAFINY ARA-PITANTANANA :

13°) - Fananganana ireo structures isan-karazany izay nahafahana nanantontosa ireo vinam-pampandrosoana dia ny :

- Structure Locale de Concertation dia ny GTR (Groupe de Travail Régional ) ho an’ny Faritra Vakinankaratra izay rafitra hamolavola tolo-kevitra (force de suggestion economique et sociale) ho fampandrosoana ny Faritra ary ho mpanara - maso ny fanatanterahana ihany koa (force de suivi et de balise).

- Ny fananganana ireo OPCI-C sy fanohanana ireo efa mitsangana

- Ny Comité Régional de l’Aménagement du Territoire (CRAT) izay nanomboka ny fanatontosana ny Schéma Régional de l’Aménagement du Territoire (SRAT) antoky ny fampandrosoana maharitra

- Ny fitsanganan'ny Plateforme Ronono

- Ny Salle d' OPération et de Suivi na Salle OPS hametrahana ireo antontan' isa sy informations rehetra hanamoràna ny fanarahana sy ny fibaikona ny zavatra rehetra eto anivon'ny Faritra.

14) - Fanofanana fa tsy fitsangatsanganana velively akory, ho an'ireo mpiasan' ny Faritra sy ny hafa teo amin'ny lafiny Leadership, Technique de negociation, recherche de partenariat ...sy ny sisa ...

 

III- NY HAFATRA TIANA HAMPITAINA :

1°) - Ny tiana hampitaina dia ny FISAORANA ny rehetra niaraka nanatontosa izany rehetra izany satria tsy vita izany zavatra marobe izany raha tsy teo avokoa ny maro niaraka nifandrimbona tamin’izany dia ny :

- Programme Suisse Matoy izay hiala an'i Madagasikara amin' ity faran'ny volana ity

- Mpiara-miasa rehetra teto amin’ny Faritra izay ni-s’approprier ho azy ireo ny visions sy nanatontosa izany

- Ny Solon-tenam-panjakana dia hatrany amin’ny Prefecture, ny sampan- draharaham - panjakana STD isan- tsokajiny ka hatrany amin’ny Chefs fokontany

- Ny OMC sy ny Forces de l’Ordre rehetra

- Ireo mpiara - miombon'antoka (partenaires) rehetra na ny miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana, na avy eto an-toerana na ny avy any ivelany

- Ny mpitondra fivavahana Kristiana sy ireo Ray aman-dReny am-panahy rehetra izay tena niara - nifanampy ka nanohana sy nitondra am-bavaka

- Ny mpanao gazety na ny avy eto an-toerana rehetra, na ny avy any Antananarivo sy ny faritra hafa rehetra, ary ny hatrany ivelany mihitsy aza (Eco Austral…) izay niara-niasa lalandava tamin’ny Unité de Communication an’ny Faritra.

- Ny vahoakan’i Vakinankaratra iray manontolo

 

2°) Hita taratra ary fanoitra nahafahana namita izany indrindra ny firaisan-kina miavaka nasehon’ny rehetra ary indrindra ny fanehoam-pitiavana nasehon’ny rehetra tao anatin’izany

 

3°) Ary ny hafatra tiana hampitaina amin’ny rehetra ary indrindra amin’ny mpitondra tsy ankanavaka dia ny tenin’Andriamanitra izay efa noentina nanombohana ny asa teto amin’ny Faritra ary tiana hampita amin’ny Mpitondra rehetra isan’ambaratongany dia izay voasoratra ao amin’ny Jeremia 29 :7 manao hoe « Ary katsaho izay hiadanan’ny tanàna nametrahana anareo ho babo, ary mivavaha amin’i Jehovah / Yaweh Andriamanitrao ho azy, fa raha miadana izy, dia mba hiadana ihany koa ianareo »

Izany dia midika ihany koa fa mila tia ny vahoaka izay entiny ka tiany hampandrosoana ny mpitondra isan' ambaratongany, indrindra raha tena tianao tokoa ho tafavoaka amin'izao fahantrana mampahonena izao i Madagasikara, ary :

“mba tsy ho toy ny teo aloha intsony ny fiainantsika Malagasy”.

Mamerina ny fisaorana ary mitso-drano anareo mpiara-miasa tamiko rehetra teo aloha aho, ary mitso - drano anao izay handimby ahy ahavita sy ahatanteraka izay vina tianao ho entina eto anivon'ity Faritra Vakinankaratra ity.

 

lakroa.mg : Mbola vonona ve ianao raha toa ka tendren’ny fitondrana amin’ny toerana hafa ?

AMA : Hiasa ho an’ny mpiara-monina sy mpiray tanindrazana no tanjoko. Raha afahako manao izany sy ho fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena dia vonona hatrany aho. Tsy mitady toerana akory aho.

 

lakroa.mg : Misaotra tompoko.

AMA : Mankasitraka anao nifampitafa.

 


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 16 Dec. 2017 - 07:46-

  Amdp à Taolagnaro. L’Agence Malagasy de Développement économique et de Promotion des entreprises (AMDP) rattachée à la Présidence République effectue une enquête nationale sur l’économie de l’environnement des affaires à Madagasikara. Dans cette enquête les responsables de l’Amdp sillonnent le pays. Ils étaient à Taolagnaro ce 14 décembre 2017 pour effectuer l’enquête au niveau de la région Anosy. Cette enquête est constituée de consultation publique pour la contribution de toutes les forces à une étude visant l’émergence d’un développement économique durable et inclusif à Madagasikara.

 • 30 Nov. 2017 - 13:41-

  Baby shopping 2017. Pour la cinquième fois Prima Baby donne rendez-vous aux enfants et parents. Les dates à retenir sont les 1 et 2 décembre. Le lieu du rendez-vous se trouve sur le parvis de l’Hôtel de ville d’Antananarivo. Le vendredi 1 décembre : Shopping à petit prix ; Mora Mahazo (vente aux enchères) ; Coaching Parental. Le samedi 2 décembre Animations et Aire de Jeux en collaboration avec Le Marathon International de Tana. Concours de Déguisement. Coaching Parental avec les spécialistes de l'enfance. Le prix d’entrée est de 1000 ariary.

 • 28 Nov. 2017 - 14:39-

  Salon de la Microfinance. Annulé pour cause d’épidémie de peste, le rendez-vous pour mieux connaître les acteurs de la Microfinance se tient finalement ce jour 28 et le 29 novembre. Le Salon de la Microfinance des Banques et des Assurances, destiné au grand public, se tient sur le parvis de l’Hôtel de Ville d’Antananarivo. Cette première édition du salon est orientée vers les offres de crédit répondant aux attentes de tous : particuliers, fonctionnaires, salariés des privés, agriculteurs, commerçants, artisans, transporteurs, et autres. Des conférences sont proposées aux visiteurs.

 • 24 Nov. 2017 - 07:10-

  Accaparement des terres en Afrique francophone : identifier et promouvoir les solutions endogènes pour s’en sortir”, c’est le thème de la Conférence Régionale Afrique Francophone qui a eu lieu du 21 au 23 novembre 2017 à Abidjan. Cette conférence a vu la participation archevêques, des Evêques, prêtres, religieux et religieuses, Imams, chefs coutumiers, chef de village, agents pastoraux et acteurs de la société civile, les organisations partenaires. Les participants affirment que “L'accaparement des terres aggrave le fossé entre les pauvres et les riches en Afrique”. Cet accaparement est dissimulé sous le couvert des expressions de «croissance économique», «développement», «sécurité alimentaire» pour l'Afrique. Il est à noter que les participants se sont appuyés sur la parole de Dieu et l’enseignement du Pape François sur l’Environnement dans la Lettre Encyclique Laudato si (LS), et faisant suite à la conférence continentale sur l'accaparement des terres qui s'est tenue à Limuru, au Kenya, en novembre 2015.

 • 24 Nov. 2017 - 07:08-

  Convention pour le personnel du Ministère du Commerce et de la Consommation. Chabani Nourdine, Ministre du Commerce et de la Consommation, et Alexandre Mey, Directeur Général de Bni madagascar, ont signé un document de partenariat le mercredi 22 novembre. Il s’agit du Pack Mpiasam-Panjakana de Bni madagascar, une offre commerciale personnalisée avec des conditions préférentielles pour le personnel du Ministère de Commerce et de la Consommation. Cette convention leur facilite également l’obtention de crédits pour réaliser leurs projets.

 • 23 Nov. 2017 - 08:52-

  Pourquoi le foncier est-il source de conflit ? Le nombre de conflit avec en toile de fond le foncier augmente chaque jour. Des résultats ont été obtenus en 15 ans. On peut citer les différents textes de base, (lettre de politique foncière, des nouveaux textes législatifs…). Mais tout cela n’est pas suffisant pour éradiquer les conflits. Pourquoi cela ? L’Ong SIF, Sehatra Iombonan’ny Fananantany avec Transparency International organisent un atelier pour mieux appréhender les causes de ce conflit. Les raisons sont-elles conjoncturelles, structurelles ou… culturelles ? L’atelier se fera sur deux jours les 23 et 24 novembre à Antananarivo avec la participation des acteurs venant des régions.

 • 21 Nov. 2017 - 07:43-

  Parutions récentes. La Une = http://www.lakroa.mg/item-1227_articles_une_18-aoeny-marina-no-haha-olona-afaka-anareoa-jn-8-32.html ; Finoana = http://www.lakroa.mg/item-1228_articles_religion_18-aoela-varita-vous-libareraa-jn-8-32.html ; dossier = http://www.lakroa.mg/item-1229_articles_dossier_18-naaimons-pas-en-paroles-mais-par-des-actes.html ;

 • 20 Nov. 2017 - 07:54-

  Formation des formateurs de l’industrie culturelle. Le Ministère de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine, en étroite collaboration avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), initie un projet portant sur la formation des formateurs de l’industrie culturelle du théâtre et renforcement de capacité des écoles de théâtre à Madagasikara. Le projet se fera en cinq jours, à partir du 20 au 24 novembre 2017 au SAF FJKM à Soavina Ambanitsena et comptera 43 participants issus des 22 régions.

 • 17 Nov. 2017 - 08:33-

  Préparation conférence interministérielle de l’Omc. Le Ministère du Commerce avec l’appui de l’Union Européenne, organise les 16 et 17 novembre 2017, un atelier qui s’inscrit dans la continuité de la 6ème réunion du Comité APEI-UE/AFOA du début d’octobre. Il se définit aussi comme une réunion préparatoire à la 11ème Conférence interministérielle de l’OMC du 11 au 14 décembre 2017 à Buenos Aires. Le Ministère du commerce a toujours prôné l’approche inclusive dans le cadre des négociations et de la mise en œuvre des accords commerciaux internationaux auxquels Madagasikara a adhéré.

 • 17 Nov. 2017 - 06:57-

  Avant-projet sur les élections. Trois Avant-projets de Loi ont fait l’objet de débats, en profondeur lors du Conseil du Gouvernement du mercredi 15 Novembre 2017. A savoir : Avant-projet de Loi organique relative au régime général des élections et des referendums ; Avant-projet de Loi organique relative à l’élection du Président de la République ; et Avant-projet de Loi organique relative à l’élection des Députés de l’Assemblée Nationale. Ces trois Avant-projets de Loi organique seront soumis au prochain Conseil des Ministres pour débats et adoption.

 • 13 Nov. 2017 - 08:46-

  Publications du 7 nov. Culture :http://www.lakroa.mg/item-1218_articles_culture_18-message-et-marche-vers-une-journae-mondiale.html

 • 13 Nov. 2017 - 08:45-

  La triplette femme en argent. La triplette malagasy engagée dans le championnat du monde féminin de pétanque, en Chine, est arrivée en finale. Elle a été battue par la triplette de la France sur le score de 13 à 6. Elle a écarté l’équipe italienne  en demi-finale (13-4) et éliminé celle de Thaïlande en 1/4 sur le score étriqué de de 13-12 et la Chine en 1/8 (13-7). La triplette est passée par le repêchage et a battu l’équipe du Canada (13-6).

 • 07 Nov. 2017 - 12:38-

  Publications du 7 nov. Culture : http://www.lakroa.mg/item-1215_articles_culture_18-7-novambra-andron-ny-mpanoratra-afrikanina.html Social: http://www.lakroa.mg/item-1213_articles_societe_18-formation-des-agents-ecd-a-toliara.html

 • 02 Nov. 2017 - 08:28-

  Chamboulement à la tête du Sénat. En fin de matinée du mardi 31 octobre, Honoré Rakotomanana se démet de ses fonctions de président du Sénat. Immédiatement après l’annonce, une élection a été organisée pour élire son successeur. Rivo Rakotovao, nouveau sénateur, président du parti Hvm est le candidat unique. Il a été élu avec 52 voix sur les 55 électeurs (63 inscrits) et 2 votes blanc et 1 nul. Le sénateur Velontsara Paul Bert a été le seul sénateur a dénoncé cette élection fait à la va-vite. Une élection qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour.

 • 02 Nov. 2017 - 08:28-

  2 novembre : Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes. http://www.journee-mondiale.com/412/journee-internationale-de-la-fin-de-l-impunite-pour-les-crimes-commis-contre-des-journalistes.htm

 • 02 Nov. 2017 - 08:19-

  Publication récente. Politique : Adoubement de la manipulation des urnes http://www.lakroa.mg/item-1208_articles_politique_18-adoubement-de-la-manipulation-des-urnes.html

 • 31 Oct. 2017 - 09:58-

  Nécrologie. Deux personnalités publiques et connues ont disparu dans la journée du 30 octobre 2017. Dans la matinée de ce 30 octobre, Paul Rabary a fait savaoir sur son compte facebook la mort de sa mère dame Mathilde Rabary, femme politique, médecin, parlementaire, militante des droits de l’homme en créant l’association Sos victimes au non-droit. Et dans l’après-midi, on apprend le décès de Ralitera Etienne, âgé de 79 ans, grand chancelier de la République. Etienne Ralitera a occupé le poste de Grand Chancelier du temps du président Marc Ravalomanana. Paîx à leur âme.

 • 30 Oct. 2017 - 08:43-

  Carte professionnelle des  journalistes. Le ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions vient de nommer les nouveaux membres de la Commission de délivrance de la carte d'identité professionnelle de journaliste. Lova Rabary Rakotondravony, Hery Rakotomalala, et Laza Marovola Rabenjamina sont nommés au titre des représentants des journalistes. Rocco Rasoanaivo, Nicolas Rabemananjara, et Salomon Ravelontsalama sont par ailleurs nommés au titre des représentants des patrons de presse, tandis que Volamiranty Donna Mara est désignée pour représenter le ministère au sein de la Commission.

 • 27 Oct. 2017 - 07:31-

  Bilan de la peste ce 26 octobre avec deux décès.  Avec deux nouveaux décès enregistrés ce 26 octobre le total des personnes décédées depuis le 1er août s’élève à 126. Les deux nouveaux cas de décès ont été enregistrés dans la Région Analamanga et dans la région Atsimo Andrefana. On constate selon la remontée des informations provenant du Ministère de la Santé publique que le nombre de nouveaux cas diminue cas (12 nouveaux cas pour la journée du 26 contre 28 pour celle du 25 octobre).

 • 18 Oct. 2017 - 12:09-

  Blueline business. Blueline lance ce 18 octobre son offre dénommée Blueline business. Cette offre est destinée spécialement aux entreprises avec 3 pôles de compétence : offre de connectivité, intégration et infogérance et services hébergés.

Du même auteur

societe
newtech

Dans la même rubrique

politique
politique
Publicité