logo
Lakroan'i Madagasikara
Faritra Vakinankaratra

Jery todika ny asa vita marsa 2015 - oktobra 2016

Nanangona JRR il y a 2 années

Notontosaina ny 7 novambra teo tao Antsiarbe ny famindran-draharaha sy fahefana teo amin'i Andrianjanaka Mandrindra Albert (AMA), filohan'ny faritra teo aloha sy Jeneraly Rakotonarivo William izay voatendry hisolo toerana azy. Andrianjanaka Mandrindra Albert dia niasa nanomboka ny 11 marsa 2015 ka hatramin'ny 26 oktobra 2016.

Jery todika ny asa vita marsa 2015 - oktobra 2016

lakroa.mg : Miarahaba anao Andriamatoa Lehiben’ny Faritra. Tampoka ny fanesorana anao. Inona no azonao hambara mikasika izao fanendrena Lehiben’ny faritra vaovao eto Vakinankaratra izao na raha vantanina dia ny momba ny fanesorana anao ?

AMA : Miarahaba ihany koa. Tsy manana fanamarihana entina aho mikasika ny fanendrena Lehiben’ny Faritra eto Vakinakaratra. Fisaorana ny fitondrana no ataoko tamin’ny nanendreny ahy 19 volana lasa izay.

 

lakroa.mg : Raha hanaovana jery todika izay fotoana niasanao teto izay, inona no azo hamintinana izany ?

AMA : Ny lahateny nataokoa tamin’ny fotoan’ny famin-draharaha sy famindram-pahefana no omeko anao mikasika izay jery todika izay.

 

Toa izao izany lahateny izany

 

I- LAFINY ARA-TOEKARENA :

1°) Nametraka isika ny paik’ady hampandrosoana ny Faritra na ny Plan Regional de Developpement PRD, ka ny filamatra hoe « Vakinankaratra misokatra ho amin’ny Fampandrosoana ary mandray fivoarana » no vina nentintsika nanatanterahana izany.

 

2°) Amin’izay fisokafana izay indrindra dia anisan’ny zavatra goavana notanterahina ny Foara ara-toe-karena Z’Ovy andiany faha2 sy faha3 izay nahitan’ny maro fahombiazana tokoa dia ny mpandraharaha isan-tsokajiny sy ny rehetra, izay nampitaina tamin'ny hafa ny antsimpirian' ny traikefa araka ny fangatahan' izy ireny.

 

3°) Ankoatra izay, dia anisan’ny zava-dehibe indrindra ny politikan’ny ZIA na ny Zone d'Investissement Agricole izay natao ho an’ny vondron’ny Tantsaha sy ny mpampiasa vola ary anisan' ny tanjona tamin’izany ny hampifandray an'izy ireny amin' ireo tantsaha antonintoniny manodidina azy rehefa nomanin'ny Faritra Vakinankaratra ho an'ireto tantsaha ireto ny tany 2Ha na 5Ha amin’ny alalan'ny brigade mécanisée hametrahana ny "politique d'agriculture familiale integree" ka ny mpampiasa vola no hitondra ny karazam - bokatra sy ny lalam - barotra ary hampita ny fahaiza - manao. Ary ireo tantsaha antonintoniny ireo kosa hamerina ny vola lanin'ny Faritra nanomanana ny taniny ao anatin' ny 3 taona miaka-bokatra.

Ao anatin'izany politikan' ny fananan-tany izany koa ny hanomezana 2Ha voaomana  isaky ny EPP mba hitsinjovana ny cantine scolaire sy ny vesatry ny adidin' ny Ray aman-drenin'ny mpianatra ary hamerenana ny mpianatra nitsoaka an-daharana tsy nianatra intsony noho ny fahantrana izay efa tena manenika an'i Madagasikara.

Ary tsara marihina fa be ireo naka ohatra tamin’ny politique foncière an’ny Faritra (Senégal nitondra delegation - mpanjakana mafonja, projet CASEF an'ny Banque Mondiale) ary ireo faritra hafa ihany koa.

Tao anatin’izay moa dia misy ny viabilisation tamin’ny alalan’ny fanamboaran-dàlana (Antanifotsy – Soanindrariny – Ambohimiarivo ...) mandeha makany amin'ireny ZIA ireny.

 

4°) Mikasika ny làlana indrindra, dia tsara ho marihina fa namboarina tanteraka aloha ireo engins an'ny Travaux Publics izay niadidian' ny Faritra, niparitaka nanerana ny Districts maro ary efa tsy nisy nandeha intsony, ka vola amin-jaton-tapitrisa fmg no lany tamin’izany,         ary ireo no nahafahana nanamboatra ireo làlana isan-karazany izay nanala fahasahiranana ny mponina tokoa, ary ankoatra ny làlana moa dia tao ny fanamboarana ireo tetezana maro toy ny tany Ampanaovantoko / Ambohimandroso sy ny sisa.

 

5°) Teo ihany koa ny Tohana ho an’ireo Communes mba hampiakatra ny tahan'ny fampidiran-ketra dia ny tohana na amin'ny lafiny fahaiza - manao na koa ara-materiels (ordinateurs, ….) ary hita tokoa izany fiakarana izany raha jerena ny vokatry ireo RRI izay notohizana ka maherin'ny 100% ny taha raha oharina ny taona 2014 amin'ny 2015 nitondrana ny Faritra  ary 30% kosa ny taha 2015 amin'ny 2016.

 

6°) Ho an’ny Fiaraha-miasa amin’ny any ivelany indray dia azo lazaina fa tanteraka tokoa ilay vinam-pisokafana satria teo ny fiaraha-miasa tamin’ny :

- Programme Suisse Matoy izay nanampy tanteraka tamin’ny fanatanterahana ireo vinan’ny Faritra (gouvernance)

- France : Coopération Vakinankaratra Auvergne-Rhône-Alpes izay nahafahana nanangana ny CAREN izay efa phase de pérennisation et d'autonomisation izao

- Sud Coréen tamin'ireo foto-drafitr'asa - mpampianarana

- Principauté de Monaco : nanome ireo fitaovana marobe ho an’ny toeram-pampianarana sy ny toeram-pitsaboana

- Anglisy MDF : Fanamboarana hopitaly sy EPP

- Afrique du Sud izay eo amin'ny phase d'essai hisehatra amin’ny resaka Maïs Blanc

- Indonésie eo amin'ny phase d'essai amin'ny famokarana SOJA

- Electriciens Sans Frontières : Nanome ireo Plaques Solaires ho an'ny Hopitaly, Sekoly, Poste Gendarmerie, Commune, ho an'Ambatomena – Soanindrariny - Sahanivotry Tsarahonenana

 

7°) Ary haminitinantsika ny resaka ara-toe-karena dia ny :

- Capitalisation an’ireo zava-bita rehetra ireo izay eo am-pamaranana azy amin’izao ary midika fa ho modely tokoa Vakinankaratra ary ho aparitaka sy hampiarina any amin’ny faritra hafa ny zava-bita teto amin’ity Faritra ity amin'ny alalan' izany Capitalisation izany.

- Rapport Socio-Economique (RSE) niarahana tamin’ny Ministère Economie et de la Planification, ary tsy vitan’izay fa efa tonga hatrany amin’ny taona 2035 ny vina  amin’ny alalan’ny Prospective 2035 niarahana tamin’ny sampam- pikarohana CIRAD Frantsay sy ny equipe'ny Faritra ary ireo STD sampan - draharaham - panjakana teto an-toerana, ary novatsian'ny AFD vola ka Vakinankaratra irery no Faritra nanaovana izany teto Madagasikara izay faharoa novatsiany vola kosa teto Afrika nanatanterahana izany.

 

 

II- LAFINY ARA-TSOSIALY :

8) Vatsin’ankohonana izay Betafo no pilote ary mihitatra amin’ireo distrika hafa izany

 

9) Ny fahasalamam-bahoaka : vokatry ny fiaraha-miasa tamin’ny fanjakana sy ireo mpiara-miombon’antoka dia nahavita nanangana /nanatsara/nanamboatra / nanitatra hôpitaly 1 isaky ny 3 volana.

 

10) Ny fiaraha-miasa tamin’ny MERCY SHIPS niaharana tamin’ny Groupe Socota, izay nahafahana nanao fitiliana olona 978 ary nitsabo sy nanara-maso ny 146 tamin’izy ireo izay natao fandidiana tamin’ny fitaterana azy ireo in-5 misesy nankany Tamatave.

 

11) Lafiny fampianarana : Teo ihany koa ny fanamboarana Sekoly isan’ambaratongany maromaro vokatr’izay fiaraha-miasa tamin’ny fanjakana sy ny partenaires izany.

 

12) Assainissement en eau : Manandona – Alakamisy Anativato..

 

III- LAFINY ARA-PITANTANANA :

13°) - Fananganana ireo structures isan-karazany izay nahafahana nanantontosa ireo vinam-pampandrosoana dia ny :

- Structure Locale de Concertation dia ny GTR (Groupe de Travail Régional ) ho an’ny Faritra Vakinankaratra izay rafitra hamolavola tolo-kevitra (force de suggestion economique et sociale) ho fampandrosoana ny Faritra ary ho mpanara - maso ny fanatanterahana ihany koa (force de suivi et de balise).

- Ny fananganana ireo OPCI-C sy fanohanana ireo efa mitsangana

- Ny Comité Régional de l’Aménagement du Territoire (CRAT) izay nanomboka ny fanatontosana ny Schéma Régional de l’Aménagement du Territoire (SRAT) antoky ny fampandrosoana maharitra

- Ny fitsanganan'ny Plateforme Ronono

- Ny Salle d' OPération et de Suivi na Salle OPS hametrahana ireo antontan' isa sy informations rehetra hanamoràna ny fanarahana sy ny fibaikona ny zavatra rehetra eto anivon'ny Faritra.

14) - Fanofanana fa tsy fitsangatsanganana velively akory, ho an'ireo mpiasan' ny Faritra sy ny hafa teo amin'ny lafiny Leadership, Technique de negociation, recherche de partenariat ...sy ny sisa ...

 

III- NY HAFATRA TIANA HAMPITAINA :

1°) - Ny tiana hampitaina dia ny FISAORANA ny rehetra niaraka nanatontosa izany rehetra izany satria tsy vita izany zavatra marobe izany raha tsy teo avokoa ny maro niaraka nifandrimbona tamin’izany dia ny :

- Programme Suisse Matoy izay hiala an'i Madagasikara amin' ity faran'ny volana ity

- Mpiara-miasa rehetra teto amin’ny Faritra izay ni-s’approprier ho azy ireo ny visions sy nanatontosa izany

- Ny Solon-tenam-panjakana dia hatrany amin’ny Prefecture, ny sampan- draharaham - panjakana STD isan- tsokajiny ka hatrany amin’ny Chefs fokontany

- Ny OMC sy ny Forces de l’Ordre rehetra

- Ireo mpiara - miombon'antoka (partenaires) rehetra na ny miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana, na avy eto an-toerana na ny avy any ivelany

- Ny mpitondra fivavahana Kristiana sy ireo Ray aman-dReny am-panahy rehetra izay tena niara - nifanampy ka nanohana sy nitondra am-bavaka

- Ny mpanao gazety na ny avy eto an-toerana rehetra, na ny avy any Antananarivo sy ny faritra hafa rehetra, ary ny hatrany ivelany mihitsy aza (Eco Austral…) izay niara-niasa lalandava tamin’ny Unité de Communication an’ny Faritra.

- Ny vahoakan’i Vakinankaratra iray manontolo

 

2°) Hita taratra ary fanoitra nahafahana namita izany indrindra ny firaisan-kina miavaka nasehon’ny rehetra ary indrindra ny fanehoam-pitiavana nasehon’ny rehetra tao anatin’izany

 

3°) Ary ny hafatra tiana hampitaina amin’ny rehetra ary indrindra amin’ny mpitondra tsy ankanavaka dia ny tenin’Andriamanitra izay efa noentina nanombohana ny asa teto amin’ny Faritra ary tiana hampita amin’ny Mpitondra rehetra isan’ambaratongany dia izay voasoratra ao amin’ny Jeremia 29 :7 manao hoe « Ary katsaho izay hiadanan’ny tanàna nametrahana anareo ho babo, ary mivavaha amin’i Jehovah / Yaweh Andriamanitrao ho azy, fa raha miadana izy, dia mba hiadana ihany koa ianareo »

Izany dia midika ihany koa fa mila tia ny vahoaka izay entiny ka tiany hampandrosoana ny mpitondra isan' ambaratongany, indrindra raha tena tianao tokoa ho tafavoaka amin'izao fahantrana mampahonena izao i Madagasikara, ary :

“mba tsy ho toy ny teo aloha intsony ny fiainantsika Malagasy”.

Mamerina ny fisaorana ary mitso-drano anareo mpiara-miasa tamiko rehetra teo aloha aho, ary mitso - drano anao izay handimby ahy ahavita sy ahatanteraka izay vina tianao ho entina eto anivon'ity Faritra Vakinankaratra ity.

 

lakroa.mg : Mbola vonona ve ianao raha toa ka tendren’ny fitondrana amin’ny toerana hafa ?

AMA : Hiasa ho an’ny mpiara-monina sy mpiray tanindrazana no tanjoko. Raha afahako manao izany sy ho fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena dia vonona hatrany aho. Tsy mitady toerana akory aho.

 

lakroa.mg : Misaotra tompoko.

AMA : Mankasitraka anao nifampitafa.

 


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 14 Sep. 2018 - 08:38-

  Poulet de chair à Madagasikara. Pour Olivier Fanchette, de Innodis Poultry, il y a encore de la marge pour produire du poulet de chair à Madagasikara. “C’est pour cette raison que nous participons à la Foire Internationale d’Agriculture”. Innodis Poultry est l’un des plus grands producteurs de poulet de l’île Maurice. Selon Fanchette, cette société exporte vers Madagasikara du poulet de chair avec garantie sanitaire sans antibiotiques. De son côté Iqbal Mohungoo, de la société Meaders Feeds, assure l’alimentation des poulets de chair, une alimentation répondant aux besoins d’une clientèle autant présente sur le marché local que régional dont Madagasikara.

 • 13 Sep. 2018 - 07:45-

  Colloque sur l’énergie. Lors d’une rencontre avec la présse Andry Ramaroson a fait savoir que le Groupement Des Professionnels de l’Energie à Madagascar GDPEM organise un colloque en entrée libre qui se tiendra au 3A Andrefanambohijanahary durant 2 jours ou 4 demi-journées avec comme thème “Energie, 1er levier de la croissance économique de Madagascar”. La première demi-journée (matin du 14 septembre) une conférence-débat sur l’économie d’énergie et l’après-midi sur le génie électrique. La troisième demi-journée (matin du 15 septembre) une conférence-débat sur le thème 1er levier économique de Madagascar. Et l’après-midi sera consacré à la restitution des travaux.

 • 10 Sep. 2018 - 07:28-

  Affaires courantes du Président. Pour la HCC, rentrent dans la catégorie juridique des attributions présidentielles courantes, les affaires constituant la poursuite normale d’une procédure régulièrement engagée avant la démission du Président de la République, toute affaire dont l’importance dépasse celle des affaires de gestion journalière si la procédure qui a donné lieu à l’acte règlementaire concerné a été engagée bien avant la période critique et a ensuite été réglée sans précipitation et si les questions politiques, qui ont pu se poser sur le plan administratif, ont été résolues avant cette période critique.

 • 10 Sep. 2018 - 07:28-

  Non affaires courantes du Président. Pour la HCC, ne rentrent pas dans les compétences attribuées au Chef de l’Etat ad intérim celles qui procèdent des articles 45 alinéa 3, 54 ; 55 -2°, 4° sauf en cas de faute grave ou de crime ou délit commis par le haut fonctionnaire, 5°, 6°, 7°, 8° ; 56 ; 57 alinéa premier ; 58 ; 59 alinéa 2 ; 60 ; 61 ; 103 ; 104 ; 107 ; 137 ; 162 ; 163. Il est habilité à exercer toutes les autres attributions confiées au Président de la République par la Constitution.

 • 01 Sep. 2018 - 09:48-

  Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création 2018. Instituée en 2015 par le Pape François, quelques mois après la publication de son encyclique « Laudato si’, sur la sauvegarde de la maison commune », cette journée a lieu chaque 1er septembre, en communion de prière avec les Eglises orthodoxes, « pour offrir « à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins. » (Pape François, Lettre du Pape François pour l’institution de la « Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création », 6 août 2015).

 • 01 Sep. 2018 - 07:56-

  Liste des personnes exerçant des hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidates aux élections, assujetties à l’obligation de démission prévue à l’article 6 alinéa 5 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums. I – Les personnes nommées aux hautes fonctions et hauts emplois civils de l’Etat :   – Grand Chancelier de l’Ordre National malagasy ; – Ambassadeurs ou chefs titulaires de missions diplomatiques avant rang d’Ambassadeurs ; – Gouverneur de la Banque Centrale ; – Secrétaires généraux, Directeurs généraux et Directeurs de ministères ; – Présidents d’Universités ; – Représentants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales décentralisées ; – Directeurs généraux, membres des organes d’administration ou de gestion des organismes rattachés aux Institutions et aux départements ministériels.

 • 01 Sep. 2018 - 07:55-

  Liste des personnes exerçant des hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidates aux élections, assujetties à l’obligation de démission prévue à l’article 6 alinéa 5 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums. II – Les personnes dont la nomination aux hautes fonctions et hauts emplois militaires est faite par décret en Conseil des Ministres : – Officiers Généraux ; – Inspecteur général de l’Armée Malagasy; – Inspecteur général de la Gendarmerie Nationale ; – Chef de l’Etat-Major général de l’Armée Malagasy ; – Commandant de la Gendarmerie Nationale ; – Adjoints au chef de l’Etat-Major général de l’Armée Malagasy; – Adjoints au Commandant de la Gendarmerie Nationale ; – Commandant des Forces Aériennes ; – Commandant des Forces Navales ; – Commandant des Forces d’Intervention – Commandant des Forces de développement ; – Chef d’Etat-major du commandement de la Gendarmerie Nationale ; – Commandants des régions militaires; – Commandants des Circonscriptions inter-régionales de la Gendarmerie Nationale ; – Tous autres fonctions et hauts emplois militaires dont la nomination est faite par décret en Conseil des Ministres.

 • 24 Aug. 2018 - 00:29-

  Le couple présidentiel a reçu, ce matin du 22 Août 2018, l’Archevêque de Toulouse, Mgr Le Gall Robert au Palais d’Iavoloha, dont c’est la seconde visite à Madagascar. Les discussions ont porté sur les actions humanitaires de la diaconie catholique de France àa Madagascar « Nous avons été très heureux de cette rencontre qui honore notre mouvement sur la diaconiede la beauté, et comment la beauté sous toutes ses formes pourrait conduire à Dieu » a déclaré Mgr Le Gall, qui a notamment le diocèse de Lourdes sous sa responsabilité. La place et le rôle de la Grande Île au niveau de la Région Océan Indien et sur le plan international ont été aussi évoqués lors de la rencontre

 • 23 Aug. 2018 - 20:33-

  Ankolagny 6. Prospérer organisé pour la sixième fois sa foire économique Ankolagny. Elle se déroule du 24 au 26 août et elle est hébergée par la commune de Befandriana nord. Les organisationsateurs tablent sur la venue de plus de 2000 visiteurs pour visiter la centaine de stands révus avec comme produit phare les blacks eyes, la vannille et l'oignon.

 • 17 Aug. 2018 - 07:22-

  Kandida faha-13. Mamy Richard Radilophe no kandida faha-13 nanatitra ny antontan-taratasy firotsahana handray anjara amin’ny fifidianana izay ho Filohan’ny Repoblika. Tonga nanatitra ny ny faha-16 aogositra teo izy. Izy dia mpisolovava niaro ireo olona nenjehin'ny fitondrana HVM, toa an'i Fernand Cello, ny tao Soamahamanina, efa mpisolovava an'i Jean Louis Robinson ihany koa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013. Ny antoko Roso ho an’ny Demokrasia Sosialy (Renouveau pour la Démocratie Sociale) izay misy an’i Fetison Rakoto Andrianirina no nanolotra azy.

 • 16 Aug. 2018 - 08:46-

  JOB no kandida- faha 11. Jean Omer Beriziky na JOB, Praiminisitra, Lehiben'ny Governemanta teo aloha no kandidà faha 11 amin'ny laharan'ny fanaterana ny taratasy filatsahana ho fidiana Filohan'ny Repoblika ho tontosaina ny fihodinana voalohany ny 7 novambra 2018. Ny 15 aogositra tamin'ny 2 ora sy sasany tolak'andro izy no nanatitra izany taratasy izany teny amin'ny Fitsarana Avo momban'ny Lalàmpanorenana, Ambohidahy. Tonga teny ny tenany niaraka tamin’i Jean Félicien izay "mandataire". Ny Antoko politika "Antsika Madagasikara" no nanolotra azy.

 • 16 Aug. 2018 - 08:46-

  Kandidà faha-12 nametraka dosie. Richard Razafy Rakotofiringa no kandidà faha-12 nametraka ny dosien-ny teny amin’ny FAL, Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana na HCC. Izy dia miaramila teo aloha sady mpampianatra. Razafimalala Harimanana Tiana izay "mandataire" no nametraka ny antontaratasy ny 15 aogositra teo. Ny Antoko politika "Solidarité des jeunes intellectuels pour l'avenir de Madagascar" (SJIM) no manolotra azy amin’izao fifidianana filohan’ny Repoblika izao.

 • 14 Aug. 2018 - 13:29-

  CEPE 2018. Le nombre de candidats inscrits à l’examen du CEPE qui aura lieu ce mardi 14 aout 2018 est de 551.655. Ils seront répartis dans 13.638 salles des 1.833 centres d’examen de tout Madagascar. Parmi ces candidats inscrits, 17 malvoyants et 19 sourds-muets vont participer aux épreuves du CEPE dans les cinq provinces de Madagascar, à l’exception de Mahajanga. Pour la DREN SAVA on compte 39 315 candidats qui se répartissent dans 86 centres d’examen. Il est à rappeler que les sujets diffèrent suivant la région et le diplôme a une valeur nationale.

 • 14 Aug. 2018 - 06:59-

  CEPE sy Laharana maitso 020 30 807 86. Manomboka ny talata 14 Aogositra dia ho apetraka eto anivon’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-Pirenena ny « cellule » iray iraisan’ireo sampandraharaha mikirakira ny fanadinana izay hanangona ny vaovao rehetra manodidina ny fizotry ny fanadinana CEPE. Azonareo antsoina amin’ny laharana maitso 020 30 807 86.


 • 11 Aug. 2018 - 10:19-

  3 nouveaux candidats. Ce 10 août, trois candidats ont déposé leur dossier de candidature à l'élection présidentielle auprès de la Haute Cour Constitutionnelle à savoir : Dr Jules Etienne présenté par le parti MAFI (Madagasikara Fivoarana),  Zafimahaleo Rasolondraosolo, dit Dama Mahaleo, candidat du parti Manajary Vahoaka; et Paul Andrianiaina Rabary, candidat du parti MIASA. Ainsi, depuis l’ouverture de la période de dépôt des dossiers 7 candidats en tout ont déposé leur dossier (Andry Rajoelina, Jean Ravelonarivo, Mailhol Dieu Donné, Fanirisoa Erinaivo).

 • 04 Aug. 2018 - 08:57-

  Candidature du général Jean Ravelonarivo. Zaza Ramandimbiarison et Ambroise Tata ont procédé dans la matinée de ce 3 aout, au dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du général Jean Ravelonarivo, ancien Premier ministre auprès de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC). Il est le deuxième candidat à avoir déposé son dossier. Jean Ravelonarivo a été présenté par le parti politique Antokom-Bahoaka Malagasy ou ABA.  Pour mémoire ce parti politique a fait connaître son existence au cours du mois d’avril de cette année 2018.

 • 04 Aug. 2018 - 07:57-

  Andry Rajoelina premier candidat à déposer son dossier. L’ancien président de la Transition, s'est fait représenter par Andry Herizo Rakotozafy, éphémère directeur de cabinet du Premier ministre Ntsay Christian, dans l'après-midi de ce 1er aout, auprès de la Haute cour constitutionnelle (HCC) à Ambohidahy, pour déposer son dossier de candidature à l'élection présidentielle. Cela s’est passé au moment même où le candidat Rajoelina faisait son show au Palais des sports de Mahamasina pour présenter son IEM ou Initiative Emergence de Madagascar.

 • 27 Jul. 2018 - 13:45-

  Niala tsy ho filohan’ny antoko HVM izy. Nametra-pialana tsy ho Filoha Nasionalin'ny antoko HVM i Rivo Rakotovao. « Tsy miala HVM ny tenako fa miala tsy ho Filoha Nasionaly fotsiny ihany ho fanajana ny lalàna » hoy izy. Nambarany ihany koa fa tsy manangam-pahavalo ary tsy manam-pahavalo ny HVM fa safidin’ireo izay niala noho ny tsy fitovian-kevitra politika sy tsy fitovian-kevitra eo amin'ny fitantanana ny Firenena ny zava-mitranga. Nanamafy ny fangatahany sy fanolorany ny Filoha Rajaonarimampianina hirotsaka ho fidiana indray ny antoko HVM. Soritana fa ny Lalampanorenana dia milaza fa tsy mahazo mandray anjara amin’ny fiainana antoko politika ny filoham-pirenena (adininy faha-49).

 • 23 Jul. 2018 - 08:57-

  Antonio Benedito Sanchez s’en va. L’ambassadeur de la délégation de l’Union européenne pour Madagascar et l’Union des Comores, Antonio Benedito Sanchez quittera Madagascar satisfait du travail qu’il a accompli durant son mandat. Il a confié qu’il prendra la direction du Mozambique tandis que son successeur, l’Italien Giovani Di Girolamo arrivera dans la Grande île vers le début du mois de septembre. Il sera remplacé par L’Italien Giovani Di Girolamo.En attendant la prise de fonction du nouvel Ambassadeur, le Ministre Conseiller Lothar Jaschke assurera son intérim.

 • 30 Jun. 2018 - 08:40-

  Remplacement à l’Assemblée Nationale. « Le Député dont siège devient vacant est remplacé par le suppléant élu en même temps que lui, sauf en cas d’annulation de l’élection, jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale ». .Que suivant le certificat de décès n°65969 versé au dossier, sieur ABDILLAH est décédé le 21 février 2018 à l’hôpital Apollo de New Delhi. La vacance d’un siège de Député à l’Assemblée nationale est constatée, à la suite du décès de sieur ABDILLAH. Est proclamé Député à l’Assemblée nationale, le candidat EDIZARD, premier suppléant de la liste VPM-MMM de Vohémar. (Arrêt de la HCC du 28 juin 2018).

Du même auteur

economie
politique

Dans la même rubrique

politique
politique
Publicité