logo
Lakroan'i Madagasikara
Fitsidihan'ny Papa François

Lahateny nataony teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha

Nangonin'i R.T.M il y a 27 jours

Nifarana ny fitsidihana apostolika nataon’ny Papa Fransoa teto amintsika sy teo amin’ireo firenena roa dia i Mozambika sy i Maorisy. Maro ireo lahateny nataony sy nataon’ireo nisolontena isan’ambaratonga (Kardinaly, Evekan’ny Tanora, tanora…). Indro ampitaintsika eto isan’andro ny dikateny izay niantsorohan’i Mompera Marcel Ranivomanalina. Mpandikateny nahazo fankasitrahana feno avy amin’ny Papa Ray Masina. Lahateny 13 no havoaka eto ka indray mandeha isan’andro izany.

Lahateny nataony teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha

Andriamatoa Filoha, Andriamatoa Praiministra,

Ramatoa sy Andriamatoa isany mambra ao amin’ny Governemanta sy ny Masoivoho, Ianareo manam-pahefana ambony,

Ianareo Solontenan’ireo finoana samihafa sy ny fiaraha-monim-pirenena, Tompokovavy sy Tompokolahy,

 

Miarahaba amin’ny fo an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara ary misaotra azy aho noho ny fanasàny feno fitiavana mba hamangy ity tany mahafinaritra ity, sy tamin’ny teny fandraisana nataony ahy. Miarahaba ihany koa ny Praiministra ny tenako, ireo mambran’ny Governemanta, ny Masoivoho ary ireo solontenan’ny Fiaraha-monim-pirenena. Ary dia manolotra amim- pirahalahiana ny arahaba amin’ireo Eveka, amin’ireo mambran’ny Fiangonana Katolika, amin’ireo Solontenan’ireo Finoana kristianina hafa sy ny Fivavahana hafa. Misaotra an’ireo olon-drehetra sy amin’ireo andrim-panjakana izay nahatonga izao fitsidihina izao ho tanteraka, indrindra ny vahoaka malagasy izay mandray anay amin’ny fahaiza-mandray vahiny miavaka tokoa.


Ao amin’ny Savaranonandron’ny Lalàm-panorenan’ny Repoblika malagasy, dia nataonareo izay hanamarihana toy ny tombo-kase ny iray amin’ireo soatoavin’ny kolotsaina malagasy : ny”fihavanana”, izay mampahatsiaro ny toe-tsain’ny fifampizaràna, ny fifanampiana ary ny firaisan-kina. Tafiditra amin’izany koa ny maha-zava-dehibe ny rohy mampifandray ny fianakaviana, ny fifankatiavana sy ny halemem-panahy amin’ny samy olona sy amin’ny zava-boaary. Amin’izay no isehoan’ilay “fanahy” malagasy sy ireo toetra mampiavaka azy, mamaritra azy sy mahatonga azy hanohitra amin-kasahiana sy amim-pahafoizan-tena ireo hakiviana sy olana atrehiny isan’andro. Raha tsy maintsy ekentsika, homentsika lanja ary hankamamiantsika ity tany voatso-drano ity noho ny hatsaràny sy ny harena voajanahary tsy hita pesimpesenina ananany, tsy azo hamaivanina koa ny manome lanja amin’ilay “fanahy maha-malagasy” izay manome anareo ny hery mba hiaro ny aina, araka ny nampahatsiahivin’i Mompera Antoine De Padoue RAHAJARIZAFY, zezoita.


Hatramin’ny nahazoan’ny firenenareo ny fahaleovan-tena dia naniry ny hiaina ao anatin’ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana izy, ka niroso tamin’ny fifandimbiasana demokratika tsy nisy raorao izay nanehoana ny fanajana ny fifamenoan’ireo fomba fitantanana sy ireo vina. Ary izany dia mampiseho fa “ny politika dia fitaovana fototra enti-manandratra ny maha-olom-pirenena sy ireo vina momba ny olombelona” (Hafatra amin’ny fankalazàna ny faha-52 taon’ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny Fandriam-pahalemana, 1 Janoary 2019), rehefa iainana ho toy ny fanasoavana ny ankohonam- ben’ny olombelona. Mazava ho azy àry fa ny asa sy ny andraikitra politika dia miteraka fanamby maharitra ho an’ireo izay nomena iraka mba hanompo sy hiaro ireo mpiray tanindrazana aminy, indrindra ireo izay tena marefo, ka hanamora ny hisian’ny fepetra ho amin’ny fivoarana mendrika sy marina, izay manosika ireo mpisehatra ao amin’ny fiaraha-monim-pirenena handray andraikitra. Satria, araka ny nampahatsiahivin’i Md Paoly faha-6, ny fivoaran’ny firenena iray “dia tsy azo boriboriana fotsiny amin’ny fomba tsotra amin’ny fitombon’ny harin-karena. Fa raha tiana ny hisian’ny fivoarana marina, dia tsy maintsy ho feno izy, izany hoe mampivoatra ny olon-drehetra ary ny olona manontolo”(Ansiklika Populorum Progressio, lah. 14).


Ka arak’izay fijery izay dia mankahery anareo aho mba hiady amin’ny herinareo sy amin’ny finiavanareo hanohitra ireo endriky ny areti-maharitry ny kolikoly sy ny fitadiavana tombon-tsoa izay mampitombo ny fahasamihafana ara-tsosialy ary mankahery anareo hiatrika ireo trangam-piainana tena mangozohozo sy trangam-pianan’ny fanilihana izay miteraka mandrakariva ireo anton’ny fahantrana tsy zakan’ny olombelona. Izay no tsy maintsy hanorenana ireo rafitra elanelam-panahy izay afaka miantoka ny fitsinjaràna tsaratsara kokoa ny vokatry ny asa ary ny fampivoarana feno ny fari-piainan’ny mponina, indrindra ireo tena mahantra. Izany fampivoarana izany dia tsy mihanona amin’ny fanomezana fanampiana, fa mitaky ny fankatoavana ireo izay manan-jo ka voaantso handray anjara amin’ny fanorenana ny ho aviny” (cf. Evangelii gaudium, 204-205).


Ary tsy izany ihany fa fantatsika fa tsy afaka ny hiresaka fivoarana feno isika raha tsy mijery akaiky sy miahy ny Tranobe iombonantsika. Tsy hoe hitady izay fomba hiarovana ireo harena voajanahary fotsiny isika fa hitady “izay vahaolana feno manome lanja ireo lamina voajanahary amin’izy samy izy sy miaraka amin’ny lamina ara-tsosialy. Tsy misy krizy roa misaraka izany, ka ny iray mahakasika ny tontolo iainana ary ny iray ara-tsosialy, fa iray ihany satria mifamahofaho sady krizy sosialy no krizin’ny tontolo iainana” (Ansiklika Hoderaina anie ianao, 139).


Ity Nosin’i Madagasikara tsara tarehy ity dia manankarena amin’ny zava-manan’aina maro karazana, ny zava-maniry sy ny biby, ary izany harena izany anefa dia tandindomin-doza vokatry ny faharavan’ny ala efa tafahoatra noho ny tombon-tsoan’ny olom-bitsy ; manohintohina ny ho avin’ny firenena sy ny Tranobe iombonantsika ny fahasimbàny. Araka ny fantatratreo, ireo ala sisa tavela dia tandindomin-doza noho ny afo, ny fandripahana tsy ara-dalàna ary ny fikapàna tsy misy fetra ireo hazo sarobidy. Ireo zava-manan’aina maro karazana na ny zava-maniry na ny biby dia tandindomin-doza noho ny fanaovana asa antsokosoko sy ny fanondranana any ivelany tsy ara-dalàna. Marina koa anefa fa ny ankamaroan’ireo asa manimba ny tontolo iainana dia ireo izay miantoka amin’ny fotoana tsy maharitra ny fiveloman’ireo mponina voakasik’izany. Noho izany dia zava-dehibe tokoa ny mamorona asa sy fihariana ahazoam-bola izay manaja ny tontolo iainana sy manampy ny olona hiala amin’ny fahantrana. Raha lazaina amin’ny teny hafa, tsy hisy ny tena fijery ekolôjika marina na asa mivaingana amin’ny fiarovana ny tontolo iainana raha tsy ampidirina ao ny rariny sy hitsiny ara-tsosialy izay manome ny zo amin’ny fampiasàna iombonana ny haren’ny tany amin’ny taranaka ankehitrio sy amin’ireo taranaka any aoriana.


Tsy maintsy mirotsaka isika rehetra amin’io làlana io, ka tafiditra amin’izany ny ankohonana iraisam-pirenena. Maro amin’ireo solontenany no tonga eto androany. Tokony ho fantatra anefa fa ny fanampiana omen’ireo fikambanana iraisam-pirenena ho an’ny fampandrosoana ny firenena dia goavana ary mampibaribary eto ivelany ny fivelaran’i Madagasikara amin’ny tontolo manodidina. Izany fivelarana izany dia atahorana hivadika ho “kolotsaina iambohoana ho tokana mahenika izao tontolo izao” izay manambany, mandevona ary mamono ny harena ara-kolotsain’ny vahoaka. Ny fanatontoloana ara-toe- karena izay mihamazava hatrany ny fetrany dia tsy tokony hiteraka fampitoviana ho lasitra iray ny kolotsaina. Raha mandray anjara amin’ny zotram-piovàna isika ka manaja ny laharam-pamehana sy ny fomba fiainan’ny tompon-tany ary amin’izany dia hotanterahina ireo zavatra andrasan’ny olom-pirenena, tsy maintsy miezaka isika mba tsy ho lasa antoka tokana amin’ny fampandrosoana ny firenena ny fanampiana omen’ny ankohonana iraisam-pirenena ; ny vahoaka ao amin’ny firenena ihany no mandray an-tànana tsikelikely ny fampandrosoana, ka manjary tompon’antoka amin’ny ho aviny.


Noho izany tsy maintsy mihaino sy maneho fanajana manokana ny fiaraha-monim-pirenena eo an- toerana isika. Raha manohana ireo fandraisany andraikitra sy ireo asany isika, ny feon’ireo tsy manam- peo dia ho heno bebe kokoa, tahaka izany koa ireo endrika maro samihafa ahitàna firindràna, eny fa na dia mifanohitra aza , eo anivon’ny ankohonam-pirenena izay mikatsaka ny fiombonana. Manainga anareo aho mba hihevitra izay làlan-kizorana ahitàna fa tsy misy olona na iray aza azo ailika, na mandeha irery, na very.

 

Amin’ny maha-Fiangonana antsika, dia tokony halain-tahaka ny fihetsiky ny mpiray tanindrazana aminareo amin’ny fahaizany mifanakalo hevitra, tsy iza fa ny olon-tsambatra Victoire Rasoamanarivo izay nasandratr’i Md Joany Paoly II amin’io laharana io tamin’ny fitsidihana nataony telopolo taona lasa izay. Ny fijoroany ho vavolombelon’ny fitiavany ny tanindrazany sy ny lovam-panahy ao aminy, ny fanampiana an’ireo faraidiny izay famantarana ny finoana an’i Jesoa Kristy no manondro antsika ilay làlana izay iantsoana antsika ihany koa mba halehantsika.

Andriamatoa Filoha, Ramatoa sy Andriamatoa isany, tiako ny manambara indray ny finiavana sy ny fahavononan’ny Fiangonana katolika eto Madagasikara amin’ny hitondrany ny anjara birikiny amin’ny fanorenana ny firahalahiana marina izay manome lanja mandrakariva ny fihavanana, ka manome sehatra ny fivoaran’ny olona manontolo, mba tsy hisy olona na iray aza voailika, ary izany dia ao anatin’ny fifanakalozan-kevitra maharitra amin’ireo kristianina hafa finoana sy amin’ireo mambran’ireo fivavahana samihafa ary amin’ireo mpisehatra rehetra ao amin’ny fiaraha-monim-pirenena.

Ao anatin’izany fanantenàna izany no italahoako amin’Andriamanitra mba hitso-drano an’i Madagasikara sy ireo monina ao, mba hitahy ity Nosy mahafinaritra, milamina sady mahay mandray ary mba hahatonga azy handroso sy hiadana !


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 16 Oct. 2019 - 09:10-

  Catéchisme aux Philippines. Le gouvernement philippin a décidé d’introduire l’enseignement de la religion catholique dans les écoles publiques de l’archipel. Une initiative saluée par l’épiscopat local.

 • 16 Oct. 2019 - 08:00-

  Lozam-pifamoivozana teny amin'ny RN4. Nijanona nanampy ary nitondra ireo maratra mafy ao Maevatànana ny miaramila ao amin'ny ZRPS DELTA ny 15 oktobra raha nahita lozam-pifamoivozana tamin'iny lalam-pirenena faha efatra iny. Mpilalao basket avy any Mahajanga ireto niharam-boina ireto ary fa tsy nisy ny aina nafoy.

 • 15 Oct. 2019 - 12:15-

  Programme du championnat national basketball U18. Au gymnase couvert :

  08h00: AKAMASOA Analamanga # SERASERA Vakinankaratra (F)

  09h30: COSPN2 Atsinanana # TAMIFA Amoron'i Mania (F)

  11h00: ASCUT Atsinanana # FANDRASA Haute Matsiatra (F)

  12h30: FFPRO BCTM Vakinakaratra # ASCUT Atsinanana (G)

  14H00: DCA Diana # ASBM V7V (G)

  15H30: ASE Atsimo Andrefana # MFB-BBCM Menabe (F)

  16h30: FANDREFIALA Analamanga # FFPRO BCTM Vakinakaratra (F)

  18h00: SGPI Sava # SERASERA Vakinankaratra (G)

  19h39: TBC Atsimo Andrefana # AS FANANOLAHY Atsimo Atsinanana (G)

 • 15 Oct. 2019 - 07:50-

  Démission de Domenico Giani. Le Pape accepte la démission du commandant de la gendarmerie vaticane faisant suite à la diffusion illicite d’un communiqué signé par le commandant de la gendarmerie vaticane au sujet de la suspension « par précaution » de plusieurs employés du Vatican. Le Pape François apprécie un geste «qui lui fait honneur».

 • 14 Oct. 2019 - 07:22-

  14 octobre 1958 Proclamation de la République malgache. « En vertu des pouvoirs donnés à notre Congrès par l'article 76 de la Constitution française et l'article premier de l'ordonnance du Général de Gaulle, j'ai l'honneur de proclamer que Madagascar est un Etat et que cet Etat est une République dans la Communauté prévue par la Constitution du 4 octobre 1958 » telle est la proclamation effectuée par le Président Zafimahova, président du Congrès des assemblées provinciales, le 14 octobre 1958, à 10h 50. Le Congrès a approuvé la proclamation de la République malgache par 208 voix pour, zéro contre et 26 abstentions, 6 membres étant absents.

 • 11 Oct. 2019 - 13:34-

  Prix Nobel de la Paix 2019. Le prix Nobel de la paix 2019 a été attribué ce 11 octobre au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali pour son travail important en faveur de la réconciliation, de la solidarité et de la justice sociale. Le prix vise également à reconnaître l'ensemble des acteurs œuvrant pour la paix et la réconciliation en Éthiopie et dans les régions de l'Afrique de l'Est et du Nord-Est. Abiy Ahmed Ali a lancé des réformes importantes qui donnent à de nombreux citoyens l'espoir d'une vie meilleure et d'un avenir meilleur. Le Comité Nobel norvégien estime que les efforts d'Abiy Ahmed méritent aujourd'hui d'être reconnus et méritent d'être encouragés.

 • 10 Oct. 2019 - 13:44-

  1468 médecins. Le Président de la République Malgache, Andry Rajoelina s’est participe à la 6ème conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il a déclaré que "le pays manque cruellement d’infrastructures médicales et celles qui existent sont vétustes. Avec seulement 2 lits d’hôpitaux pour 10.000 habitants, les malades doivent parcourir de longues distances pour atteindre un centre de santé. Par ailleurs, nous comptons 1.428 médecins sur l’île, soit 8,6 médecins pour 100.000 habitants en zone urbaine, et 1 médecin pour 350.000 habitants en zone rurale."

 • 09 Oct. 2019 - 08:40-

  Résultats du championnat national U16 garçons et filles. Voici les résultats du mardi 8 octobre :

  TERRAIN N°01

  (F) SEPA BONGO(27) # SBBC(17)

  (G) FBCA(40) # DTSC(70)

  (G) FANDRASA(64) # 2BC(73)

  (F) ASLFA(46) # JCBA(40)

  (G) BCF A/M(59) # ASCUT(56)

  (G) ASBM(47) # BCTAM(78)

 • 09 Oct. 2019 - 08:10-

  Administrateur apostolique du diocèse d’Ambanja. Le pape François vient de nommer Mgr Benjamin Ramaroson comme administrateur apostolique du diocèse d’Ambanja. Suite à cette nomination il adresse le message suivant : "Je confie cette nouvelle mission très lourde pour moi à vos prières, mais comme souligne l’homélie du dimanche dernier, apprenons à dire oui avec une foi même très petite comme un grain de moutarde nous pourrons déplacer une montagne. Implorez avec la Ste Vierge cette foi minime. Union de prières avec Marie Mère de Dieu et avec Bx Lucien Botovasoa."

 • 08 Oct. 2019 - 10:19-

  Organisation du Baccalauréat deuxième session. Selon Blanche Richard, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les concepteurs des sujets du baccalauréat deuxième session exceptionnelle sont entrés en conclave depuis ce 7 octobre 2019. Si pour la conception des sujets d’une session de baccalauréat ordinaire il faut 40 jours pour le faire cette fois-ci les concepteurs doivent rédiger les sujets dans l’urgence pour être prêts disponibles le 23 octobre 2019.

 • 08 Oct. 2019 - 10:11-

  Baccalauréat deuxième session. Le président de la République lors de son intervention télévisée a expliqué qu’une deuxième session du baccalauréat sera organisé. Cette 2ème Session dite ‘deuxième session exceptionnelle’ sera organisée du 23 au 26 octobre 2019 sur tout l’ensemble du territoire malgache. Tous les candidats et candidates recalés qui ont été présents lors de la session du 30 septembre pourront participer à cette deuxième session.

 • 08 Oct. 2019 - 07:43-

  Le MEDEF à Iavoloha. Le Président Andry Rajoelina a reçu une délégation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) ce 7 octobre 2019 au Palais d'État d'Iavoloha. Le Chef d'État a rassuré les représentants du MEDEF sur les efforts fournis par l'État malagasy pour la sécurisation des investissements et la mise en place de cadres juridiques stables. Ceci se traduisant par la lutte contre la corruption, la simplification des procédures et plus de transparence. Ce déplacement fait suite à la visite officielle du Président de la République en France au mois de mai dernier.

 • 07 Oct. 2019 - 09:15-

  Feon'i Lakroa. Rohy hanarahana ny fandaharana Feon'i Lakroa, vokarin'ny gazety Lakroa, gazetin'ny Fivondronamben'ny Eveka eto Madagasikara, nandeha ny 1 oktobra 2019 https://youtu.be/_GrIpKvZ4EI

 • 07 Oct. 2019 - 08:52-

  Demande du Pape François. Le pape François demande aux baptisés de prier pour le Synode sur l’Amazonie, « événement ecclésial important », qui s’est ouvert ce 6 octobre 2019. Lors de l’angélus place Saint-Pierre, après la messe d’inauguration du Synode, le pape a souhaité « qu’il soit vécu dans la communion fraternelle et dans la docilité à l’Esprit Saint ».

 • 07 Oct. 2019 - 07:47-

  Fihaonan’ny tanora tamin’ny Papa Fransoa teny Soamandrakizay. Lahateny nataon’i Fulgence Razakarivony, M.S, fiarahabana ny Papa Fransoa.

  Fihaonan’ny tanora tamin’ny Papa Fransoa teny Soamandrakizay. Lahateny nataon’i Mgr Fulgence Razakarivony, M.S, fiarahabana ny Papa Fransoa. Mgr Fulgence Razakarivony, M.S, dia evekan’Ihosy ary filohan’ny Vaomieran’ny Eveka momba ny asa fanirahana ataon'ny lahika.    https://www.lakroa.mg/item-1907_articles_dossier_18-lahateny-nataonai-fulgence-razakarivony-ms-fiarahabana-ny-papa-fransoa.html

 • 05 Oct. 2019 - 11:02-

  Fihaonan’ny tanora tamin’ny Papa Fransoa, teny nentin’i Vavy Elyssa. Nekendraza, tanora vavy 21 taona avy ao amin’ny diosezin’i Maintirano, no nisolotena ny tanora vavy nandritra ny fihaonan’ny tanora tamin’ny Papa Fransoa. Ity ny rohy ahitanao ny lahateny nataony : https://www.lakroa.mg/item-1904_articles_dossier_18-ny-fijoroana-vavaolombelona-nataonai-vavy-elyssa.html

 • 05 Oct. 2019 - 11:01-

  Fihaonan'ny tanora tamin'ny Papa Fransoa, teny nentin’i Rova Sitraka. Rova Sitraka Ranarison, tanora lahy 27 taona avy ao amin’ny disitrikan’Ambatolampy, no nisolotena ny tanora lahy nandritra ny fihaonan’ny tanora tamin’ny Papa Fransoa. Ity ny rohy ahitanao ny lahateny nataony. https://www.lakroa.mg/item-1903_articles_dossier_18-ny-fijoroana-vavaolombelona-nataonai-rova-sitraka.html

 • 04 Oct. 2019 - 06:59-

  Des urgences. Le Conseil du gouvernement du mercredi 2 octobre 2019  au Palais d’Etat de Mahazoarivo nous indique certaines urgences.

  Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Accord pour la demande de dérogation à titre exceptionnel sur le délai de publication de l’avis d’appel d’offres relatif à la fourniture et livraison de 3000 tonnes de dolomie pour la Direction d’Appui à la Production Végétale (DAPV).

  Ministère de l’énergie, de l’eau et des hydrocarbures. Accord pour la demande de dérogation pour tous les travaux en adduction d’eau potable à réaliser dans le cadre du PIP 2019.

  Ministère de la communication et de la culture. Accord pour la réduction du délai de publicité d’avis d’appel d’offre en passation de marché concernant les travaux de réhabilitation.

 • 02 Oct. 2019 - 09:57-

  Fête de saint François. Le pape François participera à une célébration de la Création qui se tiendra dans les jardins du Vatican le jour de la Fête de saint François le 4 octobre 2019, à 12h30, indique le Saint-Siège trois jours plus tôt. A cette occasion, le Synode pour l’Amazonie (6-27 octobre) sera consacré au Poverello d’Assise.

 • 27 Sep. 2019 - 07:47-

  Nomination du nouveau directeur de Cabinet civil de la Présidence. Le Conseil des ministres qui s’est tenu au Palais d’Ambohitsorohitra (et non d’Iavoloha) le mercredi 25 septembre 2019, sur proposition du Président de la République a approuvé la nomination de Ranoromaro Lova Hasinirina, au poste de directeur de cabinet civil de la Présidence.

Du même auteur

religion
musique

Dans la même rubrique

dossier
dossier
Publicité