logo
Lakroan'i Madagasikara
HAFATRA PAPA FRANSOA

« Mba ho tantarainao amin’ny zanaka aman-jafinao » (Eks, 10,2)

admin il y a 8 mois

Isan-taona, dia ny 24 janoary, fetin’i Masindahy François de Sales, mpiaro antsika mpanao gazety, no amoahan’ny Papa ny hafatra lehibe momba ny hasarobidin’ny fifandraisana tsara ho an’izao tontolo izao ; fa ny Konferansa Episkopaly isam-pirenana kosa no samy misafidy ny fotoana hankalazana azy manokana.

« Mba ho tantarainao amin’ny zanaka aman-jafinao » (Eks, 10,2)

HAFATRA PAPA FRANSOA

ANDRO MANERAN-TANY FAHA-54

HO AN’NY FIFANDRAISAN’NY MPIARA-BELONA

 


 

« Mba ho tantarainao amin’ny zanaka aman-jafinao » (Eks, 10,2)

Lasa Tantara ny fiainana.

 

Tiako ny hampifantoka ny hafatra amin’ity taona ity amin’ny lohahevitra momba ny fitantarana, satria mino aho, mba tsy ho diso lalana isika, dia ilaintsika ny miaina ny fahamarinan’ny tantara tsara : tantara manorina, fa tsy mandrava ; tantara manampy amin’ny fahitana ny fototra niaviana sy ny hery hiarahana mandroso. Ao anatin’ny fifangaroan’ny feo sy ny hafatra manodidina, dia ilaintsika ny tantaran’olombelona miresaka momba antsika sy ny kanto ao amintsika. Tantara mahay mijery amin-kalemem-panahy an’izao tontolo izao sy ny zava-miseho ; mitantara fa tenona iray ihany isika, maneho ny fifamatoran’ny tady mampifandray antsika rehetra.

 

1. Mamorona tantara

Mpitantara ny olombelona. Hatramin’ny fahazazantsika, noana tantara isika, toa antsika noana sakafo. Na io amin’ny endrika angano, na tantara foronina, sarimihetsika, hira, vaovao… Miantraika amin’ny fiainantsika ny tantara, na dia tsy tsapantsika aza izany. Isika no manapa-kevitra matetika amin’izay tsara na ratsy arakaraka ny mpandray anjara ao amin’ny tantara sy ny tantara voaraintsika. Manamarika antsika ny tantara, mamolavola ny zavatra inoantsika sy ny toetra amam-pihetsitsika, ary afaka manampy antsika amin’ny hahazo sy hanambara ny maha izy antsika.

Ny olombelona ihany no mila fitafiana handrakofana ny fahalemena (jr. Jn 3,21), nefa izy irery ihany koa no mila mifampitantara, « misalotra » ny tantara mba hiarovana ny aina. Tsy manenona fitafiana fotsiny isika, fa ny tantara ihany koa : noho izany, ny fahafahan’ny olombelona « manenona » dia sady mitondra any amin’ny lamba no mankany amin’ny lahatsoratra. Manana « sehatra » iombonana ny tantara amin’ny fotoana rehetra : rafitra manomana « mahery fo », mitovy andavanandrom-piainana, izay, mba hanarahana ny nofy, dia miatrika ny zava-tsarotra, miady amin’ny ratsy, entanin’ny hery ka tonga be herim-po, herin’ny fitiavana. Amin’ny firobohana ao amin’ny tantara no hahafahantsika mahita ny antony mampafana fo hiatrehana ny fanambin’ny fiainana.

Mpitantara ny olombelona satria izy miova, mifankafantatra, mihamivoatra ao amin’ny firindran’ny zava-miseho isan’andro. Nefa, hatrany am-piandohana, dia tandindomin-doza ny tantarantsika : misoko hatrany ao amin’ny tantara ny ratsy.

 

 

2. Tsy tsara avokoa ny tantara

« Raha mihinana ianareo, dia ho tahaka an’Andriamanitra » (jr. Jen 3,4) : mampiditra fatorana saro-bahana ao amin’ny firindran’ny zava-miseho ao amin’ny tantara ny fakam-panahin’ny bibilava. « Raha manana ianao, dia ho tonga, ka hahatratra…. », mbola mibitsibitsika izany ankehitriny ireo izay mampiasa ilay antsoina hoe storytelling (fomba fampitana hafatra miendrika fitantarana toy ny angano) mba hampanjary fitaovana ny olona. Firifiry ireo tantara manapoizina antsika, izay mandresy lahatra antsika fa, mba ho sambatra dia mila manana sy manjifa lalandava isika. Tsy tsapantsika mihitsy hoe ahoana no mahatonga antsika ho tia tabataba sy fifosana ; manjifa herisetra sy zava-poana betsaka isika. Matetika amin’ny tambajotran’ny fifandraisana, raha tokony ho tantara manabe, izay mitondra amin’ny fifandraisana sosialy sy kolontsaina samihafa, dia tantara manimba sy manafintohina no atao, manimba sy manapaka ny kofehy marefo amin’ny fiarahana monina. Amin’ny fanangonana vaovao tsy voamarina, amin’ny famerenana ireo lahateny tsy misy heviny sy amin’ny lainga tsara lahatra, mandratra sy feno fankahalana, dia tsy mamorona tantaran’ny olombelona, fa manala ny olombelona amin’ny hasiny sy ny fahamendrehany.

Na izany aza, satria tsy dia maharitra loatra ireo tantara atao fitaovana sy ampiasaina ho amin’ny fanjakazakana, ny tantara tsara dia afaka mihoatra ny fetran’ny habaka sy ny fotoana. Ary taon-jato maro aty aoriana, dia mijanona ho manan-danja hatrany satria mamelona ny aina izy.

Amin’ny fotoana izay mampitombo be ny lainga, ka tonga any amin’ny ambaratonga ambony indrindra (deepfake : hosoka faratampony amin’ny fampiasana feo sy sarimihetsika), dia ilaintsika ny fahendrena mba handraisana sy hamoronana ny kanto, ny tsara sy ny tantara tsara. Mila manana herim-po isika mba hanoherana ny diso sy ny ratsy. Ilaintsika ny faharetana sy ny fandanjalanjana mba hahitana indray ny tantara izay manampy antsika tsy hanary ny fifanjohiana eo anivon’ny ratram-po marobe amin’izao fotoana izao ; tantara mamerina ny fahazavan’ny marina ny maha izy antsika, hatramin’ny herim-po tsy misy mpahalala eo amin’ny fiainana andavanandro.

 

3. Tantaran’ny tantara

Ny Soratra Masina no Tantaran’ny tantara. Firifiry ireo tranga, vahoaka, olona no asehony antsika ! Asehony antsika hatrany am-boalohany Andriamanitra mpahary sady mpitantara. Noho izany, Manonona ny Teniny sy ny zavatra misy izy (jr Jen 1). Ao anatin’ny fitantarany, miantso ny zavatra ho amin’ny aina Andriamanitra, amin’ny fara-tampony, nahary ny lehilahy sy ny vehivavy izy ho toy ny mpifanakalo hevitra aminy sy mpamokatra tantara miaraka aminy. Ao amin’ny Salamo, ny zavaboary mitantara amin’ny Mpahary : « Ianao no namorona ny voako, sy nanenona ahy tao an-kibon’i neny. Miaiky ny zava-mahagaga manoloana anao aho, izaho zavaboary mahagaga loatra […] Tsy niafina taminao ny taolako, tamin’ny namoronanao ahy tao amin’ny miafina, voatenona tamim-pahaizana, tao amin’ny fanambanin’ny tany. Tsy tonga lafatra tany am-pahaterahana isika, ka mila « tenonina » sy « haingoina » lalandava. Nomena antsika ny aina ho toy ny fanasana hanohy amin’ny fanenomana io « zava-mahagaga » izay maha izy antsika io.

Amin’io heviny io, ny Baiboly dia tantaram-pitiavana lehibe eo amin’Andriamanitra sy ny olombelona. Eo anivony i Jesoa : Maneho ny fahatanterahan’ny fitiavan’Andriamanitra ny olombelona ny tantarany sy ny tantaram-pitiavan’olombelona an’Andriamanitra. Noho izany, voantso ny olombelona, amin’ny taranaka mifandimby, hitantara sy hametraka ao amin’ny fitadidiana ireo fizarana manan-danja ao amin’ity Tantaran’ny tantara ity, ireo izay afaka mampita ny hevitry ny zava-nitranga.

Ny lohatenin’ity hafatra ity dia notsoahina tao amin’ny bokin’ny Eksaody, tantara fototra ao amin’ny baiboly izay ahitana ny fandraisan’Andriamanitra anjara ao amin’ny tantaran’ny vahoakany. Noho izany, raha vao mitaraina aminy ny zanak’Israely voababo, Andriamanitra mihaino sy mahatsiaro : « Koa nohenoin’Andriamanitra ny fitarainany ; tsaroan’Andriamanitra ny fanekeny tamin’i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba. Nijery ny zanak’Israely Andriamanitra ka nahafantatra azy » (Eks. 2, 24-25). Avy amin’ny fahatsiarovan’Andriamanitra nisian’ny fahafahana tamin’ny famoretana, tanteraka tamin’ny alalan’ny famantarana sy ny zava-mahatalanjona. tamin’io fotoana io ny Tompo no nanome an’i Moizy ny hevitry ny famantarana rehetra : « mba ho tantarainao amin’ny zanakao aman-jafinao ny zava-dehibe nataoko tany Ejipta, sy ny famantarana vitako teo amin’izy ireo, ka ho fantatrareo fa Tompo aho. » (Eks. 10,2). Ny trangam-piainana ao amin’ny Eksaody dia mampianatra antsika fa ny fahafantarana an’Andriamanitra dia miampita aloha amin’ny fitantarana, amin’ny taranaka mifandimby, hoe ahoana no fomba nitohizan’ny maha eo azy hatramin’izao. Ny Andriamanitry ny aina dia mampita amin’ny fitantarana ny aina.

Jesoa mihitsy no miresaka an’Andriamanitra, tsy amin’ny alalan’ny lahateny saro-takarina, fa amin’ny fanoharana, tantara fohy, notsoahina avy amin’ny fiainana andavanandro. Eto, lasa tantara ny fiainana, ary avy eo, ho an’ny mpihaino, lasa fiainana ny tantara : io fitantarana io dia sady miditra amin’ny fiainan’izay mihaino no manova azy.

Na ny Evanjely aza, tsy hoe kisendrasendra, dia tantara. Rehefa mampahafantatra antsika ny momba an’i Jesoa izy, dia « mamolavola antsika ho tsara », mampifanaraka antsika amin’i Jesoa : mangataka amin’ny mpamaky ny Evanjely mba handray anjara amin’io finoana io mba hizara fiainana mitovy. Miteny amintsika ny Evanjelin’i Md Joany fa ny mpitantara tsara indrindra - ny Teny- no lasa fitantarana : « Ny Zanaka tokana nateraka, izay Andriamanitra, izay ao anatin’ny Ray ihany no hany nitantara azy. » (Jn 1,18). Nampiasaiko ny voambolana hoe « nitantara » satria ny fiaviany exeghésato angamba dia nadika hoe « nanambara » na « nitantara ». Niditra tamin’ny maha olombelona antsika Andriamanitra, nanome antsika fomba vaovao hanenomana ny tantarantsika.

 

4. Mihavao ny tantara

Tsy vakoky ny lasa ny tantaran’i Kristy, tantarantsika io, mitoetra lalandava. Maneho amintsika fa entin’Andriamanitra am-po ny olombelona, nofontsika, tantarantsika, amin’ny fotoana hahatongavany ho olona, nofo, sy tantara. Nambarany amintsika ihany koa fa tsy misy tantaran’olombelona tsy misy heviny na kely. Rehefa tonga tantara Andriamanitra, ny tantaran’olombelona rehetra, amin’ny lafiny iray, dia tantaran’Andriamanitra. Amin’ny tantaran’ny olombelona tsirairay, manavao ny tantaran’ny Zanany nidina tety an-tany ny Ray. Ny tantaran’ny olombelona tsirairay dia manana ny hasiny tsy azo setraina. Noho izany, mendrika tantara ny olombelona, amin’ny haavony, haavo mahafanina sy mahavariana izay nanandratan’i Jesoa azy. « Eny – hoy i Md Paoly- miseho miharihary fa ianareo no taratasin’i Kristy, nampanoratiny anay, tsy tamin’ny ranomainty fa tamin’ny fanahin’Andriamanitra velona, ary tsy tamin’ny takela-bato fisaka, fa tamin’ny takela-nofo kosa, dia ny fonareo izany.» (2 Kor. 3,3). Voasoratra ao amintsika ny Fanahy masina, ilay fitiavan’Andriamanitra. Ary eo am-panoratana izany amintsika izy no mandraikitra ny tsara sy mampahatsiahy antsika izany. Mampahatsiahy izay midika hoe mamerina ao am-po, « manoratra » eo amin’ny fo. Amin’ny alalan’ny asan’ny Fanahy Masina, ny tantara rehetra, eny na hatramin’ireo tena hadino aza, eny fa na ireo toa soratana miolakolaka aza, dia mety hampiakatra ny aingam-panahy, azo averina indray ho toy ny sangan’asa, ka tonga fanohizana ny Evanjely. Toy ny Fibebahan’i Augustin (Les confessions). Toy ny Tantaran’ny Fivahinianana masin’i Ignace (Le récit de pèlerin). Toy ny Tantaran’ilay fanahin’i Terezin’i Jesoa zazakely (L’histoire de l’âme). Toy ny Mpifamofo (Les fiancés), toy ny Karamazov mirahalahy (Les frères Karamazov). Toy ireo tantara hafa tsy hita isa, izay maneho amim-pomba mahagaga ny fihaonana eo amin’ny fahafahan’Andriamanitra sy ny fahafahan’olombelona. Isika tsirairay dia mahafantatra tantara samihafa izay manentoento Evanjely, maneho ny Fitiavana izay manova ny fiainana. Mangataka ny hozaraina sy hotantaraina ireo tantara ireo mba hiaina amin’ny fotoana rehetra, amin’ny fiteny rehetra, amin’ny fomba rehetra.

 

5. Manavao antsika ny tantara

Isaky ny tantara lehibe, dia miditra an-tsehatra ny tantarantsika. Amin’ny famakiana ny Soratra masina, ny tantaran’ny olomasina, ary ireo lahatsoratra izay mahay mamaky ny fanahin’ny olombelona sy manandratra ny hakantony, afaka manoratra malalaka ao am-pontsika ny Fanahy Masina, amin’ny fanavaozany ao anatintsika ny fahatsiarovana izay maha eo imason’Andriamanitra. Rehefa mahatsiaro ny fitiavana izay nahary sy nanavotra antsika isika, rehefa asiantsika fitiavana ny tantaran’ny andavanandrom-piainantsika, rehefa mandrary famindram-po amin’ny firindran’ny androntsika, dia mamadika pejy isika. Tsy miraikitra intsony amin’ny nenina sy ny alahelo isika, mifatotra amin’ny fahatsiarovana marary izay mamatotra ny fontsika fa, rehefa manokatra ny fo amin’ny hafa isika dia misokatra amin’ny fijerin’ilay Mpitantara.

Ny fitantarana ny tantarantsika amin’Andriamanitra dia tsy hoe tsy misy ilàna azy : na dia tsy miova aza ny fitantarana ny zava-mitranga, ny heviny sy ny fomba fijery miova. Ny mitantara amin’ny Tompo, dia miditra ao amin’ny fijerim-pitiavany mangoraka antsika sy ny hafa. Azontsika tantaraina aminy ny tantara iainantsika, ny mitondra ny olona, ny manankina aminy ny zava-misy. Azontsika atao ny mandray indray miaraka aminy ny lambam-piainana, amin’ny fanjairana indray ny tapaka sy ny rovitra. Firy no ilaintsika, ny rehetra !

Miaraka amin’ny fijerin’ny Mpitantara – ilay hany tompon’ny hevitra farany- mifanatona amin’ny mpandray anjara isika, ny rahalahy sy anabavy, mpikatroka miaraka amintsika amin’ny tantara ankehitriny. Eny, tsy misy na iray aza mpitan-damba amin’ny tranga maneran-tany ary ny tantaran’ny tsirairay dia misokatra amin’ny mety ho fiovana. Ary na rehefa mitantara zavatra ratsy aza isika, azontsika atao ny mametraka habaka ho an’ny fanavotana, azontsika atao ihany koa ny mamantatra ny herin’ny tsara, ao amin’ny ratsy, ary manome toerana azy .

Tsy hoe manaraka ny lojikan’ny storytelling, na manao dokam-barotra, fa mahatsiaro ny maha eo imason’Andriamanitra, sy maneho amin’ny hafa izay nosoratan’ny Fanahy ao am-pontsika, ary manambara amin’ny rehetra fa ny tantarany dia mirakitra zava-mahagaga. Noho izany, hitoky amin’ilay vehivavy namolavola ny maha olombelona an’Andriamanitra tao an-kibony isika ary araka izay voalazan’ny Evanjely, nanao izany araka izay nianatra taminy izy. I Maria Virjiny, noho izany, nitadidy izany zavatra rehetra izany, ka nieritreritra azy tao am-pony. (jr. Lk 2,20). Angatahantsika ny fanampiany, izy ilay afaka mamaha ny fatoran’ny fiainana amin’ny herim-pitiavana mamy :

Ry Maria, vehivavy sady reny, ianao no namolavola tao an-kibonao ny Tenin’Andriamanitra, Ianao nitantara tamin’ny fiainanao ny asa mahagagan’Andriamanitra. Henoy ny tantaranay, tehirizo ao am-ponao, ary ataovy anao ihany koa ireo tantara izay tsy tian’ny olona henoina. Ampianaro anay ny mahalala ny tady tsara mitarika any amin’ny tantara. Jereo ireo vona mampifamatotra ny fiainanay, izay mandemy ny fitadidianay. Miaraka amin’ny tananao malefaka, afaka mivaha ny vona rehetra. Ry Vehivavin’ny Fanahy, renin’ny fahatokiana, entano ihany koa izahay. Ampio izahay hanorina tantaram-piadanana, tantaran’ny ho avy. Ary atoroy anay ny lalana iarahanay mizotra.

 

Natao teto Roma, Tao Saint Jean de Latran, 24 janoary 2020,

Fahatsiarovana an’i Md François de Sales.

 

Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 25 Jan. 2021 - 08:42-

  Televiziona katolika voalohany eto Madagasikara. Notokanana ny 23 janoary 201 teo tao Toamasina ny televiziona katolika voalohany eto Madagasikara. Ny RTCM na Radio Télévision Catholique Masova no televiziona katolika voalohany eto Madagasikara ary ny diosezin’i Toamasina no nanangana azy io. Miarahaba azy ny www.lakroa.mg ary mirary soa hahavita ny anjara andraikiny amin’ny fampitana ny feon’ny marina sy ny rariny. Ny RTCM dia raisina eo amin’ny ontsam-peo sy sary UHF 42 ao Toamasina. Sary vitsivitsy: https://www.lakroa.mg/item-2545_articles_newtech_18-notokanana-ny-televiziona-katolika-voalohany-eto...

 • 23 Jan. 2021 - 04:30-

  Tatitra Bngrc 22 Janoary 2021. Toy izao raha fintinana ireo antontan’isa voaray haatramin'ny 22 janoary mahasika ny vokatry ny fandalovan’ny rivodoza ELOISE teto anivon’ny BNGRC (mahakasika ny olona)
  Maty
   : Olona 1 no lavo tamin’ny fandalovan’i ELOISE.
  Traboina
  3 601 ireo traboina.
  Nafindra toerana
  : Nitombo 470 ireo nafindra toerana vonjy maika izay mitotaly 835 izy raha atambatra amin’ny efa voaagona hatramin’izay.

 • 23 Jan. 2021 - 04:28-

  Tatitra Bngrc 22 Janoary 2021.Raha ny mahakasika ireo foto-drafitr’asa sy trano fonenana dia:
  Miisa 156 ireo trano fonenana dibo-drano raha 645 ireo voakasika sy nahitam-pahasimbana.
  Miisa 193 kosa ireo trano fonenana rava tanteraka.
  142 trano fianarana voakasika sy nahitam-pahasimbana raha roa
  12 kosa ny trano fianarana rava tanteraka.

 • 23 Jan. 2021 - 04:26-

  Birao maharitra Antenimierandoholona. Tontosa ny zoma 22 janoary 2021 ny fifidianana ireo mpikambana mandrafitra ny Birao Maharitra eto anivon’ny Antenimierandoholona. Ka, voafidy ho :
  Filoha Lefitra ho an’ny faritany Avaratra : Loholon’i Madagasikara Imbiki Herilaza ;  
  Filoha lefitra ho an’ny faritany Atsimo : Loholon’i Madagasikara Rabemananjara Jean Paul Nicolas,
  Kestiora : Loholon’i Madagasikara Fernand Eddie Serge,
  Mpampakateny Jeneraly : Loholon’i Madagasikara Rasolondratsimba Raymond.
  Ny Filoha Razafimahefa Herimanana dia efa voafidy ny 19 janoary.

 • 07 Jan. 2021 - 07:36-

  Bonne année 2021. Toute l'équipe, rédaction et technique, de www.lakroa.mg se joint ici pour vous souhaiter, à vous lecteurs et sources, une bonne et heureuse année 2021. Que cette nouvelle année 2021 vous apporte, le bonheur, la joie et la prospérité et l’amour du prochain et du Pays. Notre unique résolution pour l’année 2021 est de réussir à vous apporter la nouvelle vraie avec des analyses lucides hors des sentiers battus. Et soyons solidaires pour notre Patrie et nos concitoyens. https://www.facebook.com/100002397970826/videos/3535584526531445/

 • 26 Dec. 2020 - 10:22-

  Que la magie de Noêl impacte sur votre vie 

  et voici des Suggestions de cadeaux de Noël:

  Pour l’ennemi, le pardon.
  Pour l’adversaire, la tolérance.
  Pour l’ami, votre cœur.
  Pour un client, du service.
  Pour tous, la charité.
  Pour chaque enfant, le bon exemple.
  Pour vous, le respect et

  Pour le Monde entier : l’Amour du Christ par la croix

  Et notre cadeau notre fidélité envers vous sur www.lakroa.mg

 • 07 Dec. 2020 - 07:23-

  Lahatsoratra mety hahaliana anao... Resaka tany

  https://www.lakroa.mg/item-2486_articles_economie_18-a-a-madagascar-comme-partout-sur-le-continent-les-alites-africaines-accaparent-les-terres-fertiles-a.html 

 • 25 Nov. 2020 - 12:28-

  l'économie bleue de l'AMDP a été engloutie par la vague orange. Et voilà que le dossier resurgit sous une autre forme avec d'autres acteurs mais toujours économie bleue (orangée).
  https://www.lakroa.mg/item-2465_articles_economie_18-petite-pache-en-paril-madagascar-signe-des-accords-de-pache-destructeurs-avec-des-investisseurs-chinois.html

 • 18 Oct. 2020 - 04:51-

  Arrêt n°10-HCC/AR du 16 octobre 2020 relative à une demande de non-conformité à la Constitution du décret n° 2020-1110 du 9 septembre 2020 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du vendredi 11 décembre 2020 et l’annulation dudit décret, formulée par le KMF/CNOE Fanabeazana Olompirenena. La demande de non-conformité à la Constitution du décret n° 2020-1110 du 9 septembre 2020 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du vendredi 11 décembre 2020 et l’annulation dudit décret, formulée par le KMF/CNOE Fanabeazana Olompirenena, est déclarée recevable. Article 3.-La demande du KMF-CNOE Fanabeazana Olompirenana est rejetée comme mal fondée en vertu des considérants 16 à 27. 

 • 18 Oct. 2020 - 04:50-

  Décision n°17-HCC/D3 du 16 octobre 2020 portant sur des requêtes aux fins d’inconstitutionnalité du décret n°2020-1110 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du 11 décembre 2020. Selon l’article 1, les requêtes sont déclarées recevables mais rejetées comme non fondées sur la base des considérants 17 à 25, 27 et 28 (article 3).

 • 17 Oct. 2020 - 05:06-

  Lu pour vous: Une usine clés en main normande expédiée à Madagascar contre la faim.  https://www.lakroa.mg/item-2413_articles_monde_18-une-usine-clas-en-main-normande-expadiae-a-madagascar-contre-la-faim.html

 • 13 Oct. 2020 - 04:49-

  62 taona ny Repoblika Malagasy. Hetsika maro no fantatra fa ho karakaraina hanamarihana ny faha 62 taona ny nanambarana ny fitsanganan’ny Repoblika Malagasy voalohany. Iray amin’ireny ny karakarain’ny Hetsika Fampiraisana ny Kristianina. Ny 14 oktobra dia hisy ny fotoam-pivavahana hatao ao amin’ny FJKM Atsimon’i  Mahamasina ny maraina amin’ny 9 ora sy sasany ary fikaonan-doha atao ao amin’ny Le pave Antaninarenina kosa ny tapany hariva. Asaina ny rehetra ka ny lohahevitra amin’izany ny hoe « maro tohanan’ny maro »

 • 12 Oct. 2020 - 05:08-

  Lu pour vous. Le Conseil des Ministres du 7 octobre a pris la décision que l’Etat va effectuer des travaux de relevés sismiques marins pour déterminer la ZEE. Et on apprend sur Africa Intelligence que. Il faut rappeller aussi que durant la présidence de Rajaonarimampianina un programme a été lancé en 2017. Quel sous-marin derrière tout cela ? Lu pour vous ne fait que transmettre l’article de Africa Intelligence. https://www.lakroa.mg/item-2404_articles_monde_18-culmen-international-intronisa-conseiller-stratagique-de-la-marine-malgache.html

 • 09 Oct. 2020 - 17:44-

  Marine malgache a un conseiller stratégique. Culmen International pressenti est intronisé conseiller stratégique de la marine malgache Comme l'avait anticipé Africa Intelligence (09/09/20), Culmen International a remporté le 28 septembre le marché de mise à disposition d'un conseiller stratégique pour la marine malgache. Ce contrat est financé par le Département d'Etat américain à hauteur d'un million de dollars. Culmen s'est imposé face à un autre contractor de défense américain, Sincerus Global Solutions, qui a absorbé en juillet la branche internationale du géant Science Applications International Corp (SAIC).

 • 01 Oct. 2020 - 09:23-

  Le mois d’octobre est consacré au  Saint Rosaire. La prière du rosaire se décline en 4 «groupes» de mystères : joyeux, lumineux, douloureux, glorieux. Chacun de ces «groupes» (ou méditations) se décline en 5 mystères. La prière du rosaire, au complet, comprend donc 20 mystères au total. Prier le chapelet, c’est par conséquent, quotidiennement, prier 5 mystères par jour.

 • 30 Sep. 2020 - 07:34-

  #COVID19
  Atontanisa momba ny Covid-19 ny 29 septambra 2020. Sitrana 192 vaovao.  
  Lavo 229 (+ 0).  
  Marary mafy 16 (– 1).
  FITILIANA : Tests PCR (297), Tests GeneXpert (53)
  Marary 29 vaovao : 1 Cas importé, 2 Analamanga,  Sainte Marie, 4 Ambatondrazaka, 2 Amparafaravola, 3 Matsiatra Ambony, 1 Atsimo Andrefana, 1 Menabe, 4 Antsohihy, 1 Bealanana, 5 Sava, 4 Diana

 • 21 Sep. 2020 - 07:15-

  Mikasika ny toeram-pivavahana: Toy izao indray ireo fepetra arahina mandritra ny 15 andro nanomboka ny 19 septambra teo:
  - Misokatra ireo fiangonana sy mosquée rehetra manerana ny Nosy saingy tsy maintsy manaja ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana
  - Hajaina hatrany ny elanelana 1 metatra
  - Manao aro vava orona ny rehetra
  - Raisina ny mari- pana eo am-pidirana
  - Mampiasa gel désinfection
  - Fandrarahana fanafody mamono otrik'aretina
  - Tsy azo atao ny fifandraisan-tanana mandritra ny fotoam-pivavahana.

  Jereo ny fepetra manontolo :

  https://www.lakroa.mg/item-2386_articles_societe_18-ireo-fepetra-arahina-mandritra-ny-15-andro-nanomboka-ny-19-septambra-teo.html

 • 11 Sep. 2020 - 07:15-

  #COVID19 : Antontan'isa ny 10 Septambra 2020
  #Sitrana: 52
  #Tranga_vaovao:104
  • 53 Analamanga, • 17 Antsirabe I, • 2 Antsirabe II, • 1 Mandoto, • 4 Ambositra, • 1 Antsohihy, • 6 Sambava, • 16 Antsiranana I, • 2 Antsiranana II, • 2 Ambilobe
  FITILIANA : Tests PCR (676), Tests GeneXpert (66)
  #Tranga_misy_fahasarotana: nijanona ho 48 (-3)
   #Aina_nafoy: 02

 • 10 Sep. 2020 - 06:51-

  #COVID19 : Antontan'isa ny 9 Septambra 2020
  #Sitrana: 24
  #Tranga_vaovao: 85
  Analamanga :22, Alaotra Mangoro :16 (10 :Ambatondrazaka,04 :Amparafaravola), Matsiatra ambony :01, V7V :05 (Manakara), Boeny : 01, Sofia : 05(Mandritsara), Melaky : 01(Maintirano), Anosy :01 (Amboasary atsimo), Menabe : 14(Morondava), SAVA : 04(Sambava), Diana : 15(14 :Antsiranana I, 01 Antsiranana II)
  #Tranga_misy_fahasarotana: nijanona ho 53
   #Aina_nafoy: 00

 • 09 Sep. 2020 - 08:05-

  #COVID19 08 SEPTAMBRA 2020 
  #Sitrana : 35 vaovao :
  #Lavo 206 (+ 4)
  #Marary_mafy 53 (+ 2)
  #Fitilana
  Tests PCR (210) Tests GeneXpert (87)
  #Marary vaovao  83
  • 44 Analamanga, • 10 Ambatondrazaka, • 4 Amparafaravola, • 3 Matsiatra Ambony, • 3 Boeny, • 7 Sofia, • 9 Antsiranana I, • 1 Antsiranana II, • 2 Sambava

Du même auteur

newtech
societe

Dans la même rubrique

dossier
dossier