logo
Lakroan'i Madagasikara
Tantara

REPUBLIQUE MALGACHE 14 octobre 1958

admin il y a 7 mois

Fanehoan-kevitra iray mikasika ny fananganana ny Repoblika voalohany teto Madagasikara.

REPUBLIQUE MALGACHE 14 octobre 1958

REPUBLIQUE MALGACHE 14 octobre 1958[1]

        Tranga sarotra vonoina amin’ny tantaram-pirenena malagasy ny fananganana ny République Malgache tao amin’ny Lycée Galliéni, ny talata faha 14 oktobra 1958. Ny Zaikan’ ny Antenimieran’ny Provansy no nantsoina hanapaka ny ho satan’ny TOM Madagascar eo anivon’ny Firaisambe Frantsay  na Communauté Française. 208 nanaiky ny République Malgache Etat de la Communauté ( art.76 Cion 1958) ; 0 nanda ; 26 nanaiky ny République fa nitsipaka ny Communauté ary 6 tsy tonga. Ny alarobia faha 15 oktobra no nanambaran’ny Haut Commissaire Général, André Soucadaux, ny fankatoavana ny République Malgache sy fanekena azy ho Fanjakana na Etat ao anatin’ny Communauté. Nambarany ary fa lany andro tsy manan-kery ny lalàna nanjanaka an’i Madagasikara . Izay no nitranga ary nasaina nitotorebika ny Malagasy. Tranga lehibe ho an’ny Firenena Malagasy.

        Nisy hatsikana nasehon’ny Gazety HEHY taty aoriana. Noraran’ny Fanjakana ny hamoahana ilay gazety fa tena marina mampieritreritra ny mpamaky. Valan-jaza no sary ilazana ny Communauté ; zaza milalao korintsan-jaza sy mitomany. Dadabe, dia manambitamby ilay zaza mitomany manao hoe « Aza mitomany ka hendre tsara ! Anaka, akorintsano ny kilalao efa nomeko anao ». Raha an-kamantatra ilay hatsikana, ny valiny dia tsotra : ny Filoha Philibert Tsiranana ilay zaza ; ny République Malgache no korintsan-jaza lalaoviny. ny Général de Gaulle no Dadabe ary ny Communauté no fefin’ny vala. Sangisangy zaritenany, izay voa mangina ! hoy ny fitenin’ankizy.

       

        Zava-niseho ny tantara :  teto Madagasikara ny Gal de Gaulle naka ny fon’ny Malagasy hankatoa ilay drafi-dalàmpanorenana hifehy ny Repoblika fahadimy. Tetsy Mahamasina, ny 22 aogositra 1958, nangataka ny fanafoanana ny lalàna 6 aogositra 1896 nanjanaka an’i Madagasikara ho zanatany frantsay, ny Président Tsiranana. Hoby sy horakoraka no akon’izany teo amin’ny vahoaka.

        Namaly ny Filohan’ny Fitondram-Panjakana Frantsay : « En disant oui à ce qui vous sera demandé …. Vous serez de nouveau un Etat comme vous l’étiez quand le Palais de vos Rois était habité », sady notondroiny i Manjakamiadana. Nilaza koa izy « Votre île n’est pas contrainte…le choix lui sera donné…ou bien de séparer son sort de celui de la France… ».

        Ny valin’ny fitsapana hevi-bahoaka tamin’ny 28 septambra 1958 dia  1.361.801 ny ENY ary 391.166 ny TSIA. Sahiran-tsaina ny maro tsy niezinezina ny fandresen’ny ENY : Madagasikara no nanaraka an’i Guinée tamin’ny hamaroan’ny TSIA izay nahazo ny antsasa-manila teto amin’ny provansin’Antananarivo.

        Teraka ny fisalasalana tao an-tsain’ny maro, ka tsy niraika firy ny Malagasy  nahazo République. Tsangan-kevitra efa-toko no hamisavisana ny fialam-bala nisy.

          Voalohany amin’ny famisavisana dia mikasika ny teny sy ny voambolana nampiasaina. Toa tsy noraharahaina firy io. Tsy takatry ny maro fa ny voambolana dia sady fanaposahana hevitra no mifaka amin’ny tantara sy kolom-piainana ary fisainana nipoirany. Tamin’ny 1958, teny frantsay sy voambolana frantsay no nentina nandamina ny fitondrana ny raharaham-panjakana teto Madagasikara.

 Ny tantarantsika no nanazavan’ ny mpianatra malagasy sasany ny nifidianana ny République Malgache fa tsy ny hoe Fanjakana Malagasy. Tamin’ny 1947, dia nenjehan’ny mpanjanaka ny tsangan-kevitra Fanjakana Malagasy ; niniany nampifangaroana  ny Fanjakana Malagasy tamin’ny Fanjakana entin’Andriamanjaka. Nanaitra ihany ny fihetsiky ny fitondrana  mpanjanaka nisalotra ny anarana hoe Fanjakana teo anoloan’ny vahoaka, rehefa mba nanana sombim-pahefana.

Tamin’ny 1958, dia ny fahalalana ny fototry ny haifitondrana na théorie générale du droit no hahazoana ny resaka.

          Nandrava ny Fanjakana Malagasy ny Jly Galliéni ka ny fanetrena an’i Ranavalona ho Mpanjakan’Imerina fa tsy Mpanjakan’i Madagasikara no tanjona. Nitovy lasitra tamin’ireo Mpanjaka nanoa ny Fanjakana malagasy.  Ny fiandrianana dia natao takon-kenatra  fa nolavina sy nopotehin’i Galliéni ny fiekena fa ny Mpanjakan’i Madagasikara no fanehoana ny fiombonana ao amin’ny fanoavana ny fiandrianan’ny Firenena. Manameloka ilay safidy noraisin’ny Mpanjanaka izany ny famelomana ny hoe Fanjakana, foto-kevitra manana ny hasiny ho an’ny Malagasy.

Fanjakana vaovao fa tsy famerenana hasina ny Fanjakana malagasy no safidin’ny Communauté. Tsy fandravana ( abrogation) ny nanjanahana an’i Madagasikara no setrin’ny République fa fanambarana fa lany andro tsy manan-kery intsony (caducité) ilay lalàna tamin’ny 6 aogostra 1896.  Tsy kitihina izany ny vitan’ny Mpanjanaka fa mbola velona !

        Ny kolontsaina nitaizana sy niahiana ny Malagasy koa manazava ny fampisafotofotoana. Ny politikan’ny teny napetrak’i Galliéni dia ny fanovana ny Malagasy ho Frantsay « vazaha mainty ». Tsy ny hahafehy tsara ny teny frantsay fotsiny fa hisaina amin’io teny io  no tanjona. Malagasy maro no nahay teny anglisy ka ny nanandratana avo tao an-tsain’ny Malagasy ny hasin’ny kolontsaina, sy tantara ary asan’i Frantsa no hahatomombana ilay politikany. Izany dia notoriana fa ny filamatry ny République française sy ny fampielezana fa mahafaoka an’izao rehetra izao sy izao tontolo izao ny maha frantsay no lafatra.

Tamin’ny1958, mbola nanjaka mafy sy tamim-pahatsorana ny fisainana mifantoka amin’ny fanovozan-kevitra ary fankatoavana tsotra na firehana, na hay samihafa sy fomba amam-panao frantsay. Ny lalàm-pitondrana (droit public) sy ny haifitondrana ary  ny tantara dia tsy nifaka tamin’ny fanagasiana. Ny fitondran’ny République no nasoasoana ary nasongadina ny fanenjehana ny Fanjakan’ny Andriamanjaka, ny fanamarinana ny fanjanahana an’i Madagasikara no ventin’ny tantara. Nanamora ny nanasinana ny République izany rehetra izany.

        Ny hevitra faharoa azo anazavana ny tsy firaika tamin’izany dia ny fifangaroana mikasika ny dikan’ny fandresen’ny ENY.  Niezaka ny hizaka ny fahefana hametra ny lalàm-pitondrana azy ny République Malgache. Maro ireo lalàna na hitsivolana fehizoro sy fototra nandaminana ny Tany sy ny Fanjakana. Ho an’ny mpandini-dalàna anefa, tsy piliavava ny famehezana ny hai-lalàna. Ilaina manokana ny fahatakarana ny foto-pisainana nanaika ny safidy raiketina ho fitsipika. Fadiana ny hitsin-dalana sy ny fakana tahaka : fahelemena mantsy ny mitomany ny randrana manendrika ny hafa. Tamin’ny 1958 ambonin’ny fanjakazakan’ny kolontsaina dia marolafy ny fepetra noraiketina tamin’ny fanorenana frantsay. Nihevitra ny maro fa fankatoavana ny savaranonando sy ny fehizoron’ny haifotokevitra ifakan’ny lalàm-pitondran’ny Communauté française ny ENY. Fisintonan-kevitra tamin’ny tranga sy traikefa frantsay no lasa lasitra tamin’izany ary mandrak’ankehitriny aza. Ny tranga sy traikefa malagasy izany dia nampandeferina rehefa namakafaka, fa nentina  hanamarinan-tena mba nisehoana eo anoloan’ny iraisam-pirenena.

        Ny fanazavana tsotra dia miainga eo amin’ny ny famakafakana ny rafitra nankatoa ny fananganana ny République Malgache. Lafiny fahatelo tsy dia nampiraika. Iza no nifidy ny République Malgache ? Rehefa nofoanana ny Fanjakana Malagasy dia tsy nisy rafitra nahefa niraisan’ny Nosy sy nisolotena ny Malagasy. Nirehareha ny Haut Commissaire, de Coppet, fa tanteraka ny Provansy dimy mifanentana  amin’ny safidin’ny Fitondrana frantsay  ho setrin’ny Fanjakana Malagasy , iombonan’ny Nosy manontolo sy  notakian’ny M.D.R.M.. Ny Provansy no kitro nifaharan’ny  fitondrana ; namaivanina mihitsy ny fiheverana ny Nosy manontolo. Takon-kenatra ny Assemblée Représentative :  tsy satry ny nanangana azy io. Tsy nisy antenimiera hankato ny hetra hiditra ho an’ny kitapombolan’i Madagasikara ; nefa ny provansy nanana ny azy. Amin’ny rafi-bolana an’i Frantsa sy Etazonia « représentant » no mahefa amin’ny tany sy ny firenena. Norarana ny  Assemblée Représentative tsy hitsabaka ny raharaha politika. Niniana tsy ny rafitra mahenika ny Tany manontolo no nantsoina fa ny Zaikan’ny Antenimieran’ny Provansy. Eo am-pandinihana dia gaga satria ny 22 aogositra 1958, ny Assemblée Représentative no nikabarian’i de Gaulle talohan’ny vahoaka. Nolazaina fa ny fisoloan-tenan’ny mpikambana amin’ny Antenimieran’ny Provansy dia mifaka kokoa amin’ny safidy mivantan’ny vahoaka.

Ny safidy fehizoro izany dia ny nifadiana ny hanapahana ny fifandrohizan’ny rafitra talohan’ny 1958 sy ny rafitra vaovao ajoro. Ireo Mpanolotsaina nampisalorana ny Fahefana hisafidy ny ho Sata vaovao dia ireo lany  tamin’ny andron’ny loi-cadre ary maro an’isa ny kandidam-panjakana. Nanjaka anefa ny fifampiahiana. Nilaza ny mpizaika iray fa raha latsa-bato miafina dia tsy fantatra izay mety hivoaka : départementalisation,  fahaleovantena, asa ! Fa ny marimarina dia voalazan’ilay mpampianatra nivaky fa « tsy afaka hahatoky ny Malagasy sy ny mpifidy mpamadika ny Fanjakana Frantsay. »  Fatahorana ny safidim-bahoaka no nandraisana izany. Izany no fisainana nolovaina tamin’ny toe-tsain’ny voanjo rehefa nisedra ny fanoherana sy ny faharetan’ny tompon-tany teo anoloan’ny baiko midina ; tsy nekeny ny fifanatrehana politika ka notamorainy sy notebahany ny Malagasy.

Tsapa fa nahataka-davitra ny Malagasy ka tsy laitran’ny vahiny sasany.  Ny didin’ny fitsarana tamin’ny V.V.S. dia nanantitra fa ny fanasoasoana sy fanandratana ny maha malagasy ho afaka hampandroso ny Malagasy no heloka zakain’ireo voampanga  izay ninia tsy nankasitraka ny soa nentin’i Frantsa teto. Nahatsiaro voafitaka na voapepopepo ny maro ka natsatsotsatso ny fihetsiky ny olona raha nampitahaina tamin’ny fankalazana ny 14 jolay na nolazaina fa tsy hanam-paharoa  ny nananganana ny République Malgache.

        Fahefatra ny Fahaleovantenam-pirenena no nanahirana tamin’ny 1958,  nandrava ny fifampitokisana. Ny Fahaleovantenam-pirenena no taky nilokalokan’ny Tia Tanindrazana ary maro anefa ireo izay natahotra ny fahaleovantena.  Ny ezaky ny Mpitondra nanazava ny maha marim-pototra  ny République Malgache dia nanakorontana ny saina.  Ao amin’ny lalàm-panorenana frantsay dia tsy misy toerana ho an’ny Tany mitsipaka azy. Ny fahaleovantena dia famaizana ireo manda ny Communauté. Ny maha mpikambana amin’ny Commonwealth, anefa, dia tombony. Nanontany tena ny maro mikasika ny fetran’io fepetra io.

  Nanatrika ny fivoriamben’ny Firenena Mikambana taona 1959 ny Filoha Tsiranana sy Houphouet Boigny kanefa diso fanantenana. Naka toerana teo anivon’ny solontena frantsay ary notondroin’ny takelaka France. Ny Filohan’i Guinée, Sekou Touré, nanana ny toerany manokana fa Firenena nahaleotena. Efa nankatoavina ho Firenena mahaleotena ny Fanjakana Malagasy : masina an-taniny ary nankatoavin’ny Firenena vahiny hafa. Tamin’ny 1958-59, sahirana ny Fanjakana Frantsay teo amin’ny Firenena Mikambana  fa nandrorona ny raharahan’i Algérie, nilaina  ny vaton’ ireo zanatany 12. Tsy zoto na laina ho an’i Frantsa ny nanome ny fahaleovantena ary « Je suis partisan de l’indépendance de Madagascar, aurait dit le Général Gaulle au Président Tsiranana….demande[..]z le transfert des compétences de la Communauté… » .

Tamin’ny 1960, raha ny ara-bakiteny no rasaina, famindrana ho an’ny République Malgache ny fahefana niombonana niantsorohan’ny Communauté no niseho. Rehefa noraisin’i Madagasikara ireo fahefana ireo dia nankatoavan’ny Firenena eran-tany fa Mahaleotena ny République Malgache ka  noraisina tao amin’ny Firenena Mikambana. Ny ampitson’ny nanatanterahana ny famindram-pahefana, dia nosoniavina ny fifanekana fiaraha-miasa nanankinan’ny Fanjakana malagasy andraikitra maro amin’i Frantsa (fiorenan’ny Frantsay eto Madagasikara, ny politikan’ny paika aman-kay teti-piarovana, ny faribola franc, ny fampianarana ambony…) Tamin’ny 1973, ny  fifanarahana vaovao no niarahan’ny roa tonta nandrava  ny fifanarahana tamin’ny 1960 ka afaka nizaka tanteraka ny hasin’ny Fahaleovantena i Madagsikara. Ny Fitondran’ny Jeneraly Gabriel Ramanantsoa no nanandratra ny 26 jona ho fankalazana ny fetim-pirenena. Ny 26 jona 1960 vao neken’ny Firenena rehetra ho tena Fanjakana sy Firenena tokoa i Madagasikara ; ny République Malgache dia fanjakana nankatoavan’i Frantsa  tao anatin’ny Communauté française.

        Rehefa fehezana izany, matoan-kevitra efatra no tiana havohitra. Voalohany, lanja miakatra ny fiainana politika ka ny mangarahara sy ny marina na ara-tsaina na ara-drafitra no manafaka amin’ny fitapitaka fanaon’ny mpanao politika : tsy maharitra izay sadasada.

Faharoa sarotra ny mitsaratsara ny safidy politika, tsy maro ireo afaka manaka-davitra sy mahadinika lalina. Ny tantaran’ny République Malgache dia maneho mivantana ny rohim-pifamalivalian’ny Lalàm-pitondrana (droit public) sy ny politika. Vokatry ny fifandanjan’ny hery politika ny fitsipi-dalàna: izay mahery no manoritra ny fitsipi-dalao. Rehefa tsy mifanentana intsony amin’ny fifampitondran’ny hery politika ny refy napetraka dia tsy zaka intsony. Raha tsy mahatakatra izany ka tsy manitsy ny paikany ny fitondrana dia mikatso ny fiainana politika.  Raha tsy mifanentana amin’ny ventin’olana ny setrin’ny fitondrana dia mihitsoka ao anatin’ny fota-mandrevo ny fiainam-pirenena. Ny fahaiza-mandinika lalina, mamakafaka sy manazava ny anjara andraikitry ny rehetra sy ny tsirairay no anjaran’ny mpandinika ny haifitondrana sy fiaramonina. Ny tsapa, indrisy, eo amin’ny tantarantsika dia fanebahana no mahamaika sy ny fahakingana manondronondro ho mpanakorontana ny sasany mba hanilihana ny tsy fahombiazan’ny safidy politika marivo tototra.

Ary farany, aoka hahatsiaro fa ny helok’ireo VVS dia mifono hevitra lalim-paka. Dimy taona talohan’ny Fihaonana iraisam-pirenena voalohany hanoherana ny imperialisma (1921 Bakou) no nahavitan’ny V.V.S. ny heloka nanenjehana azy ireo. Ny tantara dia manamarina ny tokony hanongilanana ny sofina amin’ny tsangan-kevitra manivaka amin’ny marimaritra mahazatra.

B.R.

 


[1] Nakana hevitra ny fampianarana Doctorat de Droit public : 1967-68 MODERNE Franck : la décolonisation de l’Afrique orientale ; 1974 RANJEVA Raymond : la décolonisation en droit de Madagascar. Fampianarana tsy voatonta printy ;  Livre d’Or de l’Indépendance de Madagascar. Imprimerie Nationale Tananarive .1961.

Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 10 Apr. 2021 - 05:29-

  ‘‘Antso vonjy ny an’ny vahoaka, miantso ny fanjakana hoe « aiza e… vonjeo e… avela ho ringana ve ny vahoaka ?’’ hoy ny fanombohan’ny Matoan-dahatsoratra ao amin’ny Lakroan’i Madagasikara efa hita teny amin’ny mpivarotra nanomboka ny alakamisy 8 avrily teo… Fa hoy izy mamarana ‘‘Izao no mila jerena…’’ Raha manjifa ny Lakroa ianao dia hahafantatra ny famoaboasana ihany koa ary ahita ny famaranana… Miarova tena, arovy ny akaiky anao. Md Roch…

 • 27 Jan. 2021 - 12:11-

  Fanambaran’ny FFKM. Namoaka fanambarana ny Filoham-piangonana efatra ato anatin'ny FFKM, Fiombonan'ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara, ny alahady 24 janoary ao anatin’ny Herinandro fiaraha-mivavaka ho an’ny Firaisan’ny Kristianina manerana  ny tany sy eto Madagasikara (18-25 janoary). Vakio ato izany https://www.lakroa.mg/item-2548_articles_politique_18-aoka-ny-rariny-hikoriana.html

 • 25 Jan. 2021 - 08:42-

  Televiziona katolika voalohany eto Madagasikara. Notokanana ny 23 janoary 201 teo tao Toamasina ny televiziona katolika voalohany eto Madagasikara. Ny RTCM na Radio Télévision Catholique Masova no televiziona katolika voalohany eto Madagasikara ary ny diosezin’i Toamasina no nanangana azy io. Miarahaba azy ny www.lakroa.mg ary mirary soa hahavita ny anjara andraikiny amin’ny fampitana ny feon’ny marina sy ny rariny. Ny RTCM dia raisina eo amin’ny ontsam-peo sy sary UHF 42 ao Toamasina. Sary vitsivitsy: https://www.lakroa.mg/item-2545_articles_newtech_18-notokanana-ny-televiziona-katolika-voalohany-eto...

 • 23 Jan. 2021 - 04:30-

  Tatitra Bngrc 22 Janoary 2021. Toy izao raha fintinana ireo antontan’isa voaray haatramin'ny 22 janoary mahasika ny vokatry ny fandalovan’ny rivodoza ELOISE teto anivon’ny BNGRC (mahakasika ny olona)
  Maty
   : Olona 1 no lavo tamin’ny fandalovan’i ELOISE.
  Traboina
  3 601 ireo traboina.
  Nafindra toerana
  : Nitombo 470 ireo nafindra toerana vonjy maika izay mitotaly 835 izy raha atambatra amin’ny efa voaagona hatramin’izay.

 • 23 Jan. 2021 - 04:28-

  Tatitra Bngrc 22 Janoary 2021.Raha ny mahakasika ireo foto-drafitr’asa sy trano fonenana dia:
  Miisa 156 ireo trano fonenana dibo-drano raha 645 ireo voakasika sy nahitam-pahasimbana.
  Miisa 193 kosa ireo trano fonenana rava tanteraka.
  142 trano fianarana voakasika sy nahitam-pahasimbana raha roa
  12 kosa ny trano fianarana rava tanteraka.

 • 23 Jan. 2021 - 04:26-

  Birao maharitra Antenimierandoholona. Tontosa ny zoma 22 janoary 2021 ny fifidianana ireo mpikambana mandrafitra ny Birao Maharitra eto anivon’ny Antenimierandoholona. Ka, voafidy ho :
  Filoha Lefitra ho an’ny faritany Avaratra : Loholon’i Madagasikara Imbiki Herilaza ;  
  Filoha lefitra ho an’ny faritany Atsimo : Loholon’i Madagasikara Rabemananjara Jean Paul Nicolas,
  Kestiora : Loholon’i Madagasikara Fernand Eddie Serge,
  Mpampakateny Jeneraly : Loholon’i Madagasikara Rasolondratsimba Raymond.
  Ny Filoha Razafimahefa Herimanana dia efa voafidy ny 19 janoary.

 • 07 Jan. 2021 - 07:36-

  Bonne année 2021. Toute l'équipe, rédaction et technique, de www.lakroa.mg se joint ici pour vous souhaiter, à vous lecteurs et sources, une bonne et heureuse année 2021. Que cette nouvelle année 2021 vous apporte, le bonheur, la joie et la prospérité et l’amour du prochain et du Pays. Notre unique résolution pour l’année 2021 est de réussir à vous apporter la nouvelle vraie avec des analyses lucides hors des sentiers battus. Et soyons solidaires pour notre Patrie et nos concitoyens. https://www.facebook.com/100002397970826/videos/3535584526531445/

 • 26 Dec. 2020 - 10:22-

  Que la magie de Noêl impacte sur votre vie 

  et voici des Suggestions de cadeaux de Noël:

  Pour l’ennemi, le pardon.
  Pour l’adversaire, la tolérance.
  Pour l’ami, votre cœur.
  Pour un client, du service.
  Pour tous, la charité.
  Pour chaque enfant, le bon exemple.
  Pour vous, le respect et

  Pour le Monde entier : l’Amour du Christ par la croix

  Et notre cadeau notre fidélité envers vous sur www.lakroa.mg

 • 07 Dec. 2020 - 07:23-

  Lahatsoratra mety hahaliana anao... Resaka tany

  https://www.lakroa.mg/item-2486_articles_economie_18-a-a-madagascar-comme-partout-sur-le-continent-les-alites-africaines-accaparent-les-terres-fertiles-a.html 

 • 25 Nov. 2020 - 12:28-

  l'économie bleue de l'AMDP a été engloutie par la vague orange. Et voilà que le dossier resurgit sous une autre forme avec d'autres acteurs mais toujours économie bleue (orangée).
  https://www.lakroa.mg/item-2465_articles_economie_18-petite-pache-en-paril-madagascar-signe-des-accords-de-pache-destructeurs-avec-des-investisseurs-chinois.html

 • 18 Oct. 2020 - 04:51-

  Arrêt n°10-HCC/AR du 16 octobre 2020 relative à une demande de non-conformité à la Constitution du décret n° 2020-1110 du 9 septembre 2020 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du vendredi 11 décembre 2020 et l’annulation dudit décret, formulée par le KMF/CNOE Fanabeazana Olompirenena. La demande de non-conformité à la Constitution du décret n° 2020-1110 du 9 septembre 2020 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du vendredi 11 décembre 2020 et l’annulation dudit décret, formulée par le KMF/CNOE Fanabeazana Olompirenena, est déclarée recevable. Article 3.-La demande du KMF-CNOE Fanabeazana Olompirenana est rejetée comme mal fondée en vertu des considérants 16 à 27. 

 • 18 Oct. 2020 - 04:50-

  Décision n°17-HCC/D3 du 16 octobre 2020 portant sur des requêtes aux fins d’inconstitutionnalité du décret n°2020-1110 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du 11 décembre 2020. Selon l’article 1, les requêtes sont déclarées recevables mais rejetées comme non fondées sur la base des considérants 17 à 25, 27 et 28 (article 3).

 • 17 Oct. 2020 - 05:06-

  Lu pour vous: Une usine clés en main normande expédiée à Madagascar contre la faim.  https://www.lakroa.mg/item-2413_articles_monde_18-une-usine-clas-en-main-normande-expadiae-a-madagascar-contre-la-faim.html

 • 13 Oct. 2020 - 04:49-

  62 taona ny Repoblika Malagasy. Hetsika maro no fantatra fa ho karakaraina hanamarihana ny faha 62 taona ny nanambarana ny fitsanganan’ny Repoblika Malagasy voalohany. Iray amin’ireny ny karakarain’ny Hetsika Fampiraisana ny Kristianina. Ny 14 oktobra dia hisy ny fotoam-pivavahana hatao ao amin’ny FJKM Atsimon’i  Mahamasina ny maraina amin’ny 9 ora sy sasany ary fikaonan-doha atao ao amin’ny Le pave Antaninarenina kosa ny tapany hariva. Asaina ny rehetra ka ny lohahevitra amin’izany ny hoe « maro tohanan’ny maro »

 • 12 Oct. 2020 - 05:08-

  Lu pour vous. Le Conseil des Ministres du 7 octobre a pris la décision que l’Etat va effectuer des travaux de relevés sismiques marins pour déterminer la ZEE. Et on apprend sur Africa Intelligence que. Il faut rappeller aussi que durant la présidence de Rajaonarimampianina un programme a été lancé en 2017. Quel sous-marin derrière tout cela ? Lu pour vous ne fait que transmettre l’article de Africa Intelligence. https://www.lakroa.mg/item-2404_articles_monde_18-culmen-international-intronisa-conseiller-stratagique-de-la-marine-malgache.html

 • 09 Oct. 2020 - 17:44-

  Marine malgache a un conseiller stratégique. Culmen International pressenti est intronisé conseiller stratégique de la marine malgache Comme l'avait anticipé Africa Intelligence (09/09/20), Culmen International a remporté le 28 septembre le marché de mise à disposition d'un conseiller stratégique pour la marine malgache. Ce contrat est financé par le Département d'Etat américain à hauteur d'un million de dollars. Culmen s'est imposé face à un autre contractor de défense américain, Sincerus Global Solutions, qui a absorbé en juillet la branche internationale du géant Science Applications International Corp (SAIC).

 • 01 Oct. 2020 - 09:23-

  Le mois d’octobre est consacré au  Saint Rosaire. La prière du rosaire se décline en 4 «groupes» de mystères : joyeux, lumineux, douloureux, glorieux. Chacun de ces «groupes» (ou méditations) se décline en 5 mystères. La prière du rosaire, au complet, comprend donc 20 mystères au total. Prier le chapelet, c’est par conséquent, quotidiennement, prier 5 mystères par jour.

 • 30 Sep. 2020 - 07:34-

  #COVID19
  Atontanisa momba ny Covid-19 ny 29 septambra 2020. Sitrana 192 vaovao.  
  Lavo 229 (+ 0).  
  Marary mafy 16 (– 1).
  FITILIANA : Tests PCR (297), Tests GeneXpert (53)
  Marary 29 vaovao : 1 Cas importé, 2 Analamanga,  Sainte Marie, 4 Ambatondrazaka, 2 Amparafaravola, 3 Matsiatra Ambony, 1 Atsimo Andrefana, 1 Menabe, 4 Antsohihy, 1 Bealanana, 5 Sava, 4 Diana

 • 21 Sep. 2020 - 07:15-

  Mikasika ny toeram-pivavahana: Toy izao indray ireo fepetra arahina mandritra ny 15 andro nanomboka ny 19 septambra teo:
  - Misokatra ireo fiangonana sy mosquée rehetra manerana ny Nosy saingy tsy maintsy manaja ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana
  - Hajaina hatrany ny elanelana 1 metatra
  - Manao aro vava orona ny rehetra
  - Raisina ny mari- pana eo am-pidirana
  - Mampiasa gel désinfection
  - Fandrarahana fanafody mamono otrik'aretina
  - Tsy azo atao ny fifandraisan-tanana mandritra ny fotoam-pivavahana.

  Jereo ny fepetra manontolo :

  https://www.lakroa.mg/item-2386_articles_societe_18-ireo-fepetra-arahina-mandritra-ny-15-andro-nanomboka-ny-19-septambra-teo.html

 • 11 Sep. 2020 - 07:15-

  #COVID19 : Antontan'isa ny 10 Septambra 2020
  #Sitrana: 52
  #Tranga_vaovao:104
  • 53 Analamanga, • 17 Antsirabe I, • 2 Antsirabe II, • 1 Mandoto, • 4 Ambositra, • 1 Antsohihy, • 6 Sambava, • 16 Antsiranana I, • 2 Antsiranana II, • 2 Ambilobe
  FITILIANA : Tests PCR (676), Tests GeneXpert (66)
  #Tranga_misy_fahasarotana: nijanona ho 48 (-3)
   #Aina_nafoy: 02

Du même auteur

sport
politique

Dans la même rubrique

dossier
dossier