logo
Lakroan'i Madagasikara
Fandalinana

ANDRO MANERAN-TANIN’NY MAHANTRA (tapany I)

P Rodin Rabotovao il y a 5 mois

Ity aroso eto ity dia fandalinana nataon’i mompera Rodin Noëlson Rabotovao, ao anatin’ny fanamarihana ny andro maneran-tanin’ny mahantra, nanokanan’ny Papa François andro iray isan-taona hatramin’ny 2016, ary ampitàny hafatra. Fandinika izany satria fanamby atrehina isan’andro eo anatin’ny fitoriana ny Vaovao mahafaly ny ady amin’ny fahantrana amin’ny endriny samihafa.

ANDRO MANERAN-TANIN’NY MAHANTRA (tapany I)


(Journée mondiale des pauvres)


“Atsory amin’ny mahantra ny tananao” (Si 7, 32)

 

1°) Tantara fohy momba ny Andro maneran-tanin’ny mahantra

Ny alahady 13 novambra 2016 dia anjaran’ireo mahantra sy tsy manan-kialofana manerana an’i Eoropa (SDF, sans domicile fixe) no novorian’ny Papa François tao amin’ny bazilikan’i Md Piera. Tamin’ny toriteniny no nilazany fa manomboka izao, isaky ny alahady mialoha ny fetin’i Kristy Mpanjaka, dia hatokana ho andro maneran-tanin’ny mahantra. Nambarany tamin’ny fomba ofisialy izany ny 20 novambra 2016, alahady faha 33 mandavan-taona, fetin’i Kristy Mpanjaka, no sady famaranana ny taon-jobilin’ny famindram-pon’Andriamanitra. Nambarany mazava izany tao amin’ny taratasy apostolika nosoratany nampitondrainy ny lohateny hoe “misericoardia et misera” izay midika hoe ny famindrampon’Andriamanitra eo anatrehan’ny fahoriana. Izany fankalazana izany dia mba hahafahana miomana bebe koa amin’ny fetin’i Kristy Mpanjakan’izao tontolo izao izay miseho amin’ny mahantra sy ny madinika, sy ilay hitsara ny olona amin’ny asa fangorahana ny mahantra ataony araka ny voalaza ao amin’ny Mt 25, 31-46.

Misy antony ny nandraisan’ny Papa ny anaran’i Md François d’Assise, satria ny fitiavana ny mahantra sy ny zavaboary no tena manentana azy. Fantatr’ireo Franciscains maneran-tany sy ireo rehetra miaina ny aim-panahin’i Md François izany fironana bebe kokoa amin’ny mahantra sy ny zavaboary izany.

Ny 19 novambra 2017, alahady faha 33 mandavan-taona no nankalazana voalohany ity andro maneran-tanin’ny mahantra ity. Tamin’ny fanentanana nataon’ny Papa tamin’ny 2017 no nilazany fa tsy olana na vesatra ho an’ny fiarahamonina akory ny mahantra fa loharano andraisana sy iainana ny tena hevitry ny evanjely. Ka ny lohahevitra nentina niaina izany fankalazana voalohany izany dia ny tenin’Andriamanitra nalaina tao amin’ny 1 Jo 3, 18 : “Anaka, aza mitia am-bava sy amin’ny teny fotsiny, fa amin’ny asa sy amin’ny fo tokoa”.

Zavatra telo no nanentanany antsika tamin’izany dia ny mba hanana :

1)      fiangonana mahantra ho an’ny mahantra

2)      fitoriana ny evanjely ataon’ny mahantra ho an’ny mahantra

3)      fandraisana sy fihaonana amin’ny mahantra

Ny taona 2018 no fankalazana faharoa ka ny lohahevitra tamin’izany dia nalaina tao amin’ny Sal 33, 7 : “Niantso ny mahantra dia nohenoin’ny Tompo”

Tamin’ny 2019 no fankalazana fahatelo ka ny lohahevitra tamin’izany dia notsongaina tao amin’ny Sal 9, 19 : “Fa ny mahantra tsy mba hadinoina hatrany; ny fanantenan’ny ory tsy rava mandrakizay.”

Tamin’ny alahady 15 novambra lasa teo, alahady faha 33 mandavan-taona no fanamarihana fahefatra amin’ity andro maneran-tanin’ny mahantra ity, ka ny lohahevitra anentanan’ny Papa François antsika dia nalaina tao amin’ny Si 7,32 : “Atsory amin’ny mahantra ny tananao”

Samy manana ny fomba entiny anamarihany sy iainany an’ity andro maneran-tanin’ny mahantra ity ny firenena, ny diosezy sy ny paroasy ary ny ankohonana tsirairay avy. Fa ny zava-dehibe dia ny hanokafantsika tsirairay avy ny varavaran’ny fontsika amin’ny mahantra amin’izay toerana rehetra misy antsika.

Marihina fa isaky ny 13 jona, fetin’i Md Antoine de Padoue, pretra Franciscain, fantan-daza amin’ny fitiavany ny mahantra sy ny fanaovany fahagagana no anoratan’ny Papa François sy anomezany antsika ireo hafatra mikasika ny lohahevitra ankalazaina isan-taona.

 

2°) Famaritana ny hoe mahantra

Raha faritana tsotsotra ny hoe fahantrana dia enti-milaza an’ireo endrika tsy fahampiana eo amin’ny fiainana andavanandro. Izany hoe ny mahantra dia ireo olona na vondron’olona tsy manana sakafo ampy, tsy manan-kialofana, tsy manana antom-pivelomana, tsy manana lamba fitafy mendrika, tsy manana ny ampy entina miatrika ny fiainana amin’ny lafiny rehetra (fitsaboana, fanabeazana, sns…). Raha ny famaritana omen’ny Banque Mondiale dia ny vola entin’ny olona iray mivelona isan’andro no andrefesany ny fahantrana. Izany hoe tokony hivelona ambonin’ny 1,9 dolara na 7500 Ar eo ho eo isan’andro ny olona ka izay mivelona ambanin’io vola io dia mahantra avokoa. Raha ny eto Madagasikara, araka ny antontanisa navoakan’ny Banque Mondiale tamin’ny 26 novambra 2018 dia maherin’ny 92%-n’ny vahoaka malagasy no anaty fahantrana tanteraka.

 

3°) Inona avy ireo karazam-pahantrana

Anisan’ny zavatra sarotra ny mamaritra an’ity fahantrana ity satria raha zohina dia toa mahantra avokoa ny olona rehetra. Hita sy tsapa izany rehefa miresaka amin’ny olona eny anivon’ny fiarahamonina eny. Samy milaza ho sahirana avokoa ny olona rehetra. Azo lazaina izany fa tsy izay tsy manan-kialofana na tsy mitafy na tsy misakafo ihany no hoe mahantra fa ireo izay mijaly amin’ny lafiny maro samihafa, satria miseho amin’ny endrika maro ny fahasahiranana sy fahantrana mahazo :

-      ny olona mijaly amin’ny lafiny rehetra (ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy) sy marefo ary ianjadian’ny endrika fanilikilihana na fanavakavahana

-      ireo olona tsy manana ny ampy entina hiatrehana ny fiainana, tsy manan-kohanina, tsy manana trano ipetrahana, tsy an’asa, tsy manam-bola hiatrehana ny fiainana andavanandro amin’ny lafiny rehetra

-      ny voafonja na any an-tranomazina na ireo voagejan’ny zavatra maro samihafa eo amin’ny fiainany (ireo andevozin’ny fitiavan-tena, toaka, rongony….)

-      ny olona marary amin’ny endriny maro samihafa (ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy)

-      ireo olona manirery, kamboty sy tsy misy mpiahy

 

4°) Inona no atao hoe fahantrana araka ny Evanjely? (pauvreté evangelique)

Ny fahantrana no fototra ijoroan’ny evanjely ka raha esorina io teny hoe fahantrana io dia tsy misy zavatra ho azontsika intsony ny hafatra tian’i Jesoa hambara satria naneho izany fahantrana ary niaina izany tanteraka izy. Teraka tao an-tranon’omby, voromahailala no natolotr’ireo ray aman-dreniny tao an-tempoly satria izany no tolotra voatondro homen’ny mahantra, mpangalatra no mpitazona ny volany (i Jodasy), niaina toy ny mahantra, nesorina taminy hatramin’ny fitafiany teo ambony hazofijaliana (teraka tao anatin’ny fahantrana ary maty tao amin’ny fahantrana).

Hitantsika ihany koa fa teo akaikin’ireo mahantra mandrakariva izy ary tsy natahotra ny fanakianana sy ny fanenjehana nataon’ny olona azy. Miara-mihinana amin’ny poblikanina sy ny mpanota, ry Zakea izay fanta-daza ho mpangalatra, manaiky miara-mipetraka amin’ireo vehivavy ratsy laza, sy ilay vehivavy samaritanina.

Ny fahantran’i Jesoa dia manome fahafahana lehibe ho azy ka tsy nisalasala niteny ny tsy rariny teo amin’ny fiarahamonina izy, satria ny hanatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra no vaindohan-draharaha teo amin’ny fiainany ka nanentanany an’ireo mpianany ihany koa mba tsy hikatsaka ny vola aman-karena. Fa hanatanteraka sy hikatsaka ny sitrapon’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra atao : “katsaho aloha ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinany dia homena anareo ny sisa hafa rehetra” (Mt 6,33).

Hitantsika ihany koa rehefa naniraka an’ireo mpianany izy dia niteny hoe : “ aza mitondra kitapom-bola na kitapo hafa, na kiraro sns…” (Lk 10,4-7). Ny fanatanterahantsika ny sitrapon’Andriamanitra no harena voalohany ho antsika ka higohantsika ny fahasambarana ary hahazoantsika ny hafaliana eo am-panatanterahana ny asany satria niverina an-kafaliana tokoa ireo mpianatra rehefa avy nanatanteraka ny asa fanirahana azy (Lk 10,17).

Betsaka ireo toetran’ny mahantra nananan’i Jesoa sy niainany toy ny fiankinan-doha tanteraka amin’ny Rainy, tsy mitady ny tombontsoa ho azy, tsy mirehareha, malemy fanahy, manetry tena, tsy mieboebo, mahay mihaino sy mandray ny hafa, ary vonona mandrakariva ny handeha sy mizara ny fahorian’ireo marary, mijaly, tsy manan-kohanina.

Koa ireo toetra rehetra ireo no anentanana an’ireo rehetra manokan-tena ka te hiaina ny torohevitra aroson’ny evanjely momba ny fahantrana; ka tsy fahantrana natao hanandevo tsy akory fa fahantrana natao hanafaka amin’ny lafiny rehetra ka higohana ny harena miavosa omen’Andriamanitra, dia ny fahasoavana amin’ny fianteherana sy ny fahatokisana azy.

5°) Inona no ambaran’ny Bokin’i Ben Sira amin’ity hafatra ity?

Ny tenin’Andriamanitra nalaina tao amin’ny bokin’i Ben Sira no nentin’ny Papa François hampahatsiahivana antsika tamin’ity andro maneran-tanin’ny mahantra taona 2020 ity fa ao am-pon’ny Eglizy avokoa ireo karazana olona voalaza etsy ambony ireo, ary tokony ho tsapan’ny kristianina fa endrika isehoan’i Kristy ireny mahantra sy ireo rehetra tsy misy mpiahy eo anivon’ny fiarahamonina ireny.

Iza moa i Ben Sira?

Raha ny Baiboly malagasy no jerena dia Siràka na Ekleziastika no ilazana azy. Fa teny hebrio io Ben Sira io izay midika hoe Zanak’i Siràka. Teo amin’ny Jody dia ny anaran-drainy no amantarana na iantsoana ny zanaka. Izany hoe ny teny hoe Ben = zanaka. Torak’izany ihany koa ny Arabo; ohatra amin’izany ny hoe Ben Laden izay midika hoe ilay zanak’i Laden. Nolovaintsika avy amin’ireny kolontsaina ireny ihany ny anarana eo amintsika Malagasy satria rehefa miteraka i Rakoto dia Razanadrakoto no ataony anaran’ny zanany ary rehefa miteraka Razanadrakoto dia lasa Razafindrakoto ny anaran-janany.

Hiverina amin’ny bokin’i Siràka isika. Zava-dehibe loatra ny FAHENDRENA teo amin’ny vahoaka jody ka nokatsahiny fatratra izany satria tsy misy fiainana vanona ary tsy misy zavatra mandeha raha tsy eo ny fahendrena. Jereo i Salomona mpanjaka, zavatra tokana no hany nangatahiny tamin’Andriamanitra talohan’ny nandraisany ny fanjakana dia ny fahendrena, ka nomen’Andriamanitra azy izany; eny fa nahazo mihoatra noho izay nangatahiny aza izy (1 Mp 3, 9-13). Aiza ho aiza isika kristianina amin’izany fikatsahana fahendrena izany ? Sa mety mahafaly antsika ve ny misary adala indraindray ??? Ary ireo mpitondra isan’ambaratongany eto amintsika ? Modely ve izy ireny amin’ny fihetsika ataony ary mahay mikatsaka ny fahendrena sy izay mahasoa ny vahoaka entiny ve izy ireny ?

Io fahendrena voalaza ao amin’ny bokin’i Siràka izay nokatsahiny sy niainan’ireo olona tamin’izany fotoana izany io no hany afaka handravana ny toe-tsaina samy maka ho azy sy tsy miraharaha na mijery ny hafa, manjaka eto amintsika ankehitriny.

Koa izany fanehoana fahendrena eo amin’ny fiainana andavanandro izany no ambaran’ny bokin’i Siràka. Betsaka ireo torohevitra na fananarana omeny mba hahafahantsika maneho fitondran-tena mendrika eny anivon’ny fiarahamonina sy ny Eglizy misy antsika. Ohatra amin’izany ny voalaza ao amin’ny Si 2, 2-7 mikasika ny fahantrana.

Ity andro maneran-tanin’ny mahantra ity dia andro natokana handraisana sy hihaonana bebe kokoa amin’ny mahantra. Anehoana amin’ny tsirairay fa tsy misy olona mahavita tena eo amin’ny fiainana fa natao hifanampy amin’ny zavatra rehetra isika. Tiana hasongadina etoana fa tsy misy olona miankin-doha na iankinan-doha, na miantehitra sy ianteherana fa mpiray tampo mifandray sy mifanampy ny olona rehetra, satria Andriamanitra mihitsy no mamory sy mampiray antsika eto amin’ity fiainana mandalo ity ary sarobidy eo imasony isika ka omeny fo mahay mangoraka sy mifanampy. Andro manan-daza tokoa àry ity andro ity satria androm-pifaliana sy andron’ny fanantenana amin’ny maha zanaka tian’Andriamanitra antsika sy amin’ny maha iray antsika ao amin’ny fianakaviamben’Andriamanitra.

Tsy hahafoana tanteraka ny fahantrana ny Eglizy kanefa ny asa fiantrana ataontsika amin’ny mahantra dia hanova endrika izany fahantrana izany satria izany fihetsika feno fitiavana sy fanompoana izany no anehoantsika ny fitiavan’Andriamanitra amin’ny lafiny rehetra. Tsy manana tanana hampiasaina eo anivon’izao tontolo izao Andriamanitra fa ny tanantsika tsirairay no ampiasainy hanehoany ny hatsaram-pony.

Ny fanampiana ny hafa dia fihetsika maneho fitiavana sy manome dikany ny fiainana, maneho fiombonana sy firaisan-kina ka ny fahazaintsika mifampitsinjo sy mifanampy no amantarana sy andrefesana ny finoantsika marina, satria ny Fanahy Masina noraisintsika tamin’ny batemy no maniraka antsika hitory ny fitiavan’Andriamanitra amin’ny mahantra eo amin’ny asa fanompoana ataontsika araka ny voalaza ao amin’ny Iz 61, 1-3 => Lk 4,18 -19.

Tsy ho very mandeha ny olona miantehitra sy mitoky amin’Andriamanitra fa hahazo fahasambarana eo amin’ny fiainana. Tsy ilay fahasambarana araka ny fihevitry ny olona anefa izany fa ilay fahasambarana araky ny fihevitr’Andriamanitra dia ilay fahasambarana maharitra sy mitondra hafaliana.

Hita taratra amin’ity fahendrena eto ity ny fahasoavana omen’Andriamanitra an’izay miantehitra Aminy. Izy ilay hany marina sy mitsinjo ary mitantana ny vahoakany rehetra. Ny olon-kendry dia izay mahalala miombona amin’Andriamanitra ary manahaka ny toetrany satria noharin’Andriamanitra mitovy endrika aminy ny olombelona, ka ny endrika tiana hambara eto dia ny toetra feno fitiavana, faharetana, fahamarinana sy fiadanana, fangorahana ireo mahantra sy mijaly.

Koa izany fifandraisana lalina amin’Andriamanitra izany no manentana antsika amin’ity fankalazana ny andro maneran-tanin’ny mahantra ity, izay notsongaina tamin’ny Bokin’i Siràka (Si 7, 29-36).

Tsy afa-misaraka ny vavaka atao amin’Andriamanitra sy ny fanampiana sy ny fitsimbinana ary ny fiombonana amin’ny mahantra. Mandainga izay milaza fa mpivavaka kanefa tsy manana fo mangoraka ireo madinika ka manao izay vitany hanehoana ny fitiavana azy ireny amin’ny fomba maro samihafa. Antitranterina hatrany ny asa atao anehoana ny finoana satria poakaty ny finoana raha tsy arahina asa araka ny ambaran’i Md Jakoba 2, 14-18.

(Mbola hitohy)


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 10 Apr. 2021 - 05:29-

  ‘‘Antso vonjy ny an’ny vahoaka, miantso ny fanjakana hoe « aiza e… vonjeo e… avela ho ringana ve ny vahoaka ?’’ hoy ny fanombohan’ny Matoan-dahatsoratra ao amin’ny Lakroan’i Madagasikara efa hita teny amin’ny mpivarotra nanomboka ny alakamisy 8 avrily teo… Fa hoy izy mamarana ‘‘Izao no mila jerena…’’ Raha manjifa ny Lakroa ianao dia hahafantatra ny famoaboasana ihany koa ary ahita ny famaranana… Miarova tena, arovy ny akaiky anao. Md Roch…

 • 27 Jan. 2021 - 12:11-

  Fanambaran’ny FFKM. Namoaka fanambarana ny Filoham-piangonana efatra ato anatin'ny FFKM, Fiombonan'ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara, ny alahady 24 janoary ao anatin’ny Herinandro fiaraha-mivavaka ho an’ny Firaisan’ny Kristianina manerana  ny tany sy eto Madagasikara (18-25 janoary). Vakio ato izany https://www.lakroa.mg/item-2548_articles_politique_18-aoka-ny-rariny-hikoriana.html

 • 25 Jan. 2021 - 08:42-

  Televiziona katolika voalohany eto Madagasikara. Notokanana ny 23 janoary 201 teo tao Toamasina ny televiziona katolika voalohany eto Madagasikara. Ny RTCM na Radio Télévision Catholique Masova no televiziona katolika voalohany eto Madagasikara ary ny diosezin’i Toamasina no nanangana azy io. Miarahaba azy ny www.lakroa.mg ary mirary soa hahavita ny anjara andraikiny amin’ny fampitana ny feon’ny marina sy ny rariny. Ny RTCM dia raisina eo amin’ny ontsam-peo sy sary UHF 42 ao Toamasina. Sary vitsivitsy: https://www.lakroa.mg/item-2545_articles_newtech_18-notokanana-ny-televiziona-katolika-voalohany-eto...

 • 23 Jan. 2021 - 04:30-

  Tatitra Bngrc 22 Janoary 2021. Toy izao raha fintinana ireo antontan’isa voaray haatramin'ny 22 janoary mahasika ny vokatry ny fandalovan’ny rivodoza ELOISE teto anivon’ny BNGRC (mahakasika ny olona)
  Maty
   : Olona 1 no lavo tamin’ny fandalovan’i ELOISE.
  Traboina
  3 601 ireo traboina.
  Nafindra toerana
  : Nitombo 470 ireo nafindra toerana vonjy maika izay mitotaly 835 izy raha atambatra amin’ny efa voaagona hatramin’izay.

 • 23 Jan. 2021 - 04:28-

  Tatitra Bngrc 22 Janoary 2021.Raha ny mahakasika ireo foto-drafitr’asa sy trano fonenana dia:
  Miisa 156 ireo trano fonenana dibo-drano raha 645 ireo voakasika sy nahitam-pahasimbana.
  Miisa 193 kosa ireo trano fonenana rava tanteraka.
  142 trano fianarana voakasika sy nahitam-pahasimbana raha roa
  12 kosa ny trano fianarana rava tanteraka.

 • 23 Jan. 2021 - 04:26-

  Birao maharitra Antenimierandoholona. Tontosa ny zoma 22 janoary 2021 ny fifidianana ireo mpikambana mandrafitra ny Birao Maharitra eto anivon’ny Antenimierandoholona. Ka, voafidy ho :
  Filoha Lefitra ho an’ny faritany Avaratra : Loholon’i Madagasikara Imbiki Herilaza ;  
  Filoha lefitra ho an’ny faritany Atsimo : Loholon’i Madagasikara Rabemananjara Jean Paul Nicolas,
  Kestiora : Loholon’i Madagasikara Fernand Eddie Serge,
  Mpampakateny Jeneraly : Loholon’i Madagasikara Rasolondratsimba Raymond.
  Ny Filoha Razafimahefa Herimanana dia efa voafidy ny 19 janoary.

 • 07 Jan. 2021 - 07:36-

  Bonne année 2021. Toute l'équipe, rédaction et technique, de www.lakroa.mg se joint ici pour vous souhaiter, à vous lecteurs et sources, une bonne et heureuse année 2021. Que cette nouvelle année 2021 vous apporte, le bonheur, la joie et la prospérité et l’amour du prochain et du Pays. Notre unique résolution pour l’année 2021 est de réussir à vous apporter la nouvelle vraie avec des analyses lucides hors des sentiers battus. Et soyons solidaires pour notre Patrie et nos concitoyens. https://www.facebook.com/100002397970826/videos/3535584526531445/

 • 26 Dec. 2020 - 10:22-

  Que la magie de Noêl impacte sur votre vie 

  et voici des Suggestions de cadeaux de Noël:

  Pour l’ennemi, le pardon.
  Pour l’adversaire, la tolérance.
  Pour l’ami, votre cœur.
  Pour un client, du service.
  Pour tous, la charité.
  Pour chaque enfant, le bon exemple.
  Pour vous, le respect et

  Pour le Monde entier : l’Amour du Christ par la croix

  Et notre cadeau notre fidélité envers vous sur www.lakroa.mg

 • 07 Dec. 2020 - 07:23-

  Lahatsoratra mety hahaliana anao... Resaka tany

  https://www.lakroa.mg/item-2486_articles_economie_18-a-a-madagascar-comme-partout-sur-le-continent-les-alites-africaines-accaparent-les-terres-fertiles-a.html 

 • 25 Nov. 2020 - 12:28-

  l'économie bleue de l'AMDP a été engloutie par la vague orange. Et voilà que le dossier resurgit sous une autre forme avec d'autres acteurs mais toujours économie bleue (orangée).
  https://www.lakroa.mg/item-2465_articles_economie_18-petite-pache-en-paril-madagascar-signe-des-accords-de-pache-destructeurs-avec-des-investisseurs-chinois.html

 • 18 Oct. 2020 - 04:51-

  Arrêt n°10-HCC/AR du 16 octobre 2020 relative à une demande de non-conformité à la Constitution du décret n° 2020-1110 du 9 septembre 2020 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du vendredi 11 décembre 2020 et l’annulation dudit décret, formulée par le KMF/CNOE Fanabeazana Olompirenena. La demande de non-conformité à la Constitution du décret n° 2020-1110 du 9 septembre 2020 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du vendredi 11 décembre 2020 et l’annulation dudit décret, formulée par le KMF/CNOE Fanabeazana Olompirenena, est déclarée recevable. Article 3.-La demande du KMF-CNOE Fanabeazana Olompirenana est rejetée comme mal fondée en vertu des considérants 16 à 27. 

 • 18 Oct. 2020 - 04:50-

  Décision n°17-HCC/D3 du 16 octobre 2020 portant sur des requêtes aux fins d’inconstitutionnalité du décret n°2020-1110 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du 11 décembre 2020. Selon l’article 1, les requêtes sont déclarées recevables mais rejetées comme non fondées sur la base des considérants 17 à 25, 27 et 28 (article 3).

 • 17 Oct. 2020 - 05:06-

  Lu pour vous: Une usine clés en main normande expédiée à Madagascar contre la faim.  https://www.lakroa.mg/item-2413_articles_monde_18-une-usine-clas-en-main-normande-expadiae-a-madagascar-contre-la-faim.html

 • 13 Oct. 2020 - 04:49-

  62 taona ny Repoblika Malagasy. Hetsika maro no fantatra fa ho karakaraina hanamarihana ny faha 62 taona ny nanambarana ny fitsanganan’ny Repoblika Malagasy voalohany. Iray amin’ireny ny karakarain’ny Hetsika Fampiraisana ny Kristianina. Ny 14 oktobra dia hisy ny fotoam-pivavahana hatao ao amin’ny FJKM Atsimon’i  Mahamasina ny maraina amin’ny 9 ora sy sasany ary fikaonan-doha atao ao amin’ny Le pave Antaninarenina kosa ny tapany hariva. Asaina ny rehetra ka ny lohahevitra amin’izany ny hoe « maro tohanan’ny maro »

 • 12 Oct. 2020 - 05:08-

  Lu pour vous. Le Conseil des Ministres du 7 octobre a pris la décision que l’Etat va effectuer des travaux de relevés sismiques marins pour déterminer la ZEE. Et on apprend sur Africa Intelligence que. Il faut rappeller aussi que durant la présidence de Rajaonarimampianina un programme a été lancé en 2017. Quel sous-marin derrière tout cela ? Lu pour vous ne fait que transmettre l’article de Africa Intelligence. https://www.lakroa.mg/item-2404_articles_monde_18-culmen-international-intronisa-conseiller-stratagique-de-la-marine-malgache.html

 • 09 Oct. 2020 - 17:44-

  Marine malgache a un conseiller stratégique. Culmen International pressenti est intronisé conseiller stratégique de la marine malgache Comme l'avait anticipé Africa Intelligence (09/09/20), Culmen International a remporté le 28 septembre le marché de mise à disposition d'un conseiller stratégique pour la marine malgache. Ce contrat est financé par le Département d'Etat américain à hauteur d'un million de dollars. Culmen s'est imposé face à un autre contractor de défense américain, Sincerus Global Solutions, qui a absorbé en juillet la branche internationale du géant Science Applications International Corp (SAIC).

 • 01 Oct. 2020 - 09:23-

  Le mois d’octobre est consacré au  Saint Rosaire. La prière du rosaire se décline en 4 «groupes» de mystères : joyeux, lumineux, douloureux, glorieux. Chacun de ces «groupes» (ou méditations) se décline en 5 mystères. La prière du rosaire, au complet, comprend donc 20 mystères au total. Prier le chapelet, c’est par conséquent, quotidiennement, prier 5 mystères par jour.

 • 30 Sep. 2020 - 07:34-

  #COVID19
  Atontanisa momba ny Covid-19 ny 29 septambra 2020. Sitrana 192 vaovao.  
  Lavo 229 (+ 0).  
  Marary mafy 16 (– 1).
  FITILIANA : Tests PCR (297), Tests GeneXpert (53)
  Marary 29 vaovao : 1 Cas importé, 2 Analamanga,  Sainte Marie, 4 Ambatondrazaka, 2 Amparafaravola, 3 Matsiatra Ambony, 1 Atsimo Andrefana, 1 Menabe, 4 Antsohihy, 1 Bealanana, 5 Sava, 4 Diana

 • 21 Sep. 2020 - 07:15-

  Mikasika ny toeram-pivavahana: Toy izao indray ireo fepetra arahina mandritra ny 15 andro nanomboka ny 19 septambra teo:
  - Misokatra ireo fiangonana sy mosquée rehetra manerana ny Nosy saingy tsy maintsy manaja ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana
  - Hajaina hatrany ny elanelana 1 metatra
  - Manao aro vava orona ny rehetra
  - Raisina ny mari- pana eo am-pidirana
  - Mampiasa gel désinfection
  - Fandrarahana fanafody mamono otrik'aretina
  - Tsy azo atao ny fifandraisan-tanana mandritra ny fotoam-pivavahana.

  Jereo ny fepetra manontolo :

  https://www.lakroa.mg/item-2386_articles_societe_18-ireo-fepetra-arahina-mandritra-ny-15-andro-nanomboka-ny-19-septambra-teo.html

 • 11 Sep. 2020 - 07:15-

  #COVID19 : Antontan'isa ny 10 Septambra 2020
  #Sitrana: 52
  #Tranga_vaovao:104
  • 53 Analamanga, • 17 Antsirabe I, • 2 Antsirabe II, • 1 Mandoto, • 4 Ambositra, • 1 Antsohihy, • 6 Sambava, • 16 Antsiranana I, • 2 Antsiranana II, • 2 Ambilobe
  FITILIANA : Tests PCR (676), Tests GeneXpert (66)
  #Tranga_misy_fahasarotana: nijanona ho 48 (-3)
   #Aina_nafoy: 02

Du même auteur

chronique
politique

Dans la même rubrique

dossier
dossier