logo
Lakroan'i Madagasikara
Hafatry ny Ray Masina ho an’ny Karemy 2021

“Indro miakatra ho any Jerosalema isika…” (Mt 20,18)

admin il y a 6 mois

Indro atolotra antsika manontolo ny fampianaran’ny Papa Fransoa hiatrehantsika miaraka ny mitovy fijery ny Karemy amin’ity taona 2021. Karemy taona faharoa hisedrana ny atrehina covid-19 sy ny olana maro samihafa isaky ny firenena, ny isam-pianakaviana ary ny isam-batan’olona. Karemy : fotoana hanavaozana ny finoana, ny fanantenana sy ny fitiavana. Mazotoa ary.

“Indro miakatra ho any Jerosalema isika…” (Mt 20,18)

 


 

Ry rahalahy sy anabavy malala,

 

Raha nilaza mialoha tamin’ny mpianany ny fijaliany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany ho velona, ho fanatanterahana ny sitrapon’ny Ray i Jesoa, dia nanambara tamin’izy ireo ny hevitra lalina raketin’ny asa nanirahana Azy ary niantso azy ireo handray anjara amin’io iraka io, ho famonjena an’izao tontolo izao.

 

Eo am-pamakivakiana ny làlan’ny ny Karemy izay mitondra antsika amin’ny fankalazana ny Paka isika, dia mahatsiaro an’Ilay « nampietry ny tenany, nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia fahafatesana teo ambony Hazofijaliana » (Fil 2,8). Amin’izao fotoam-pibebahana izao dia manavao ny finoantsika isika, manovo ilay "ranovelon’"ny fanantenana sy mandray amin’ny fo misokatra ny fitiavan’Andriamanitra izay manova antsika ho mpirahalahy sy mpirahavavy ao amin’i Kristy. Hanavao ny toky nomena tamin’ny Batemy isika amin’ny alin’ny Paka, mba hateraka indray ka ho tonga lehilahy sy vehivavy vaovao, noho ny asan’ny Fanahy Masina. Ny fizorana amin’ny karemy anefa, tahaka ny làlan’ny fiainana kristianina manontolo, dia efa eo ambany fanilovan’ny Fitsanganan-ko velona sahady, izay manentana ny fihetsehampo, ny toetra sy ny safidin’izay te hanara-dia an’i Kristy.

 


Ny fifadiankanina, ny fivavahana sy ny asa fiantràna, araka ny nanehoan’i Jesoa azy ao amin’ny toriteniny (jereo Mt 6,1-18), dia fepetra sy endrika isehoan’ny fibebahantsika. Ny làlan’ny fahantrana sy ny fihafiana (fifadian-kanina), ny fijery sy ireo fihetsika maneho fitiavana ny olona maratra (asa fiantràna) ary ny resaky ny zanaka amin’ny Ray (fivavahana) no ahafahantsika manao izay hahatonga nofo ao amintsika ny tena finoana, ny fanantenana velona ary ny fitiavana manosika hiasa.

 

1. Miantso antsika handray ny Fahamarinana sy ho tonga vavolombelon’izany, eo anatrehan’Andriamanitra ary eo anatrehan’ny rahalahy sy anabavintsika ny finoana.

Amin’izao fotoanan’ny Karemy izao, ny hoe mandray sy mivelona ny Fahamarinana niseho tao amin’i Kristy, dia midika alohan’ny zavatra rehetra hoe manaiky hotohίnin’ny Tenin’Andriamanitra, izay ampitain’ny Fiangonana amintsika, amin’ny taranaka mifandimby. Tsy zavatra foronin’ny saina, voatokana ho an’olom-bitsy marani-tsaina voafidy, ambony sy miavaka, io Fahamarinana io, fa hafatra raisintsika sy mety ho azontsika noho ny fahalalàn’ny fo, misokatra amin’ny halehibeazan’Andriamanitra izay tia antsika nialohan’ny ahatsapantsika izany. Io Fahamarinana io dia tsy iza fa i Kristy ihany, ilay nitafy sy niaina hatramin’ny lalina indrindra ny toetra maha-olombelona antsika ka nanao ny tenany ho Làlana mitondra any amin’ny hafenoan’ny Fiainana – Làlana hentitra kanefa misokatra amin’ny rehetra.

 

Ny fifadiankanina izay iainana ho toy ny traikefan’ny tsy fahampiana dia mitarika an’izay rehetra manatontosa izany amim-pahatsorampo, hahita ka hahalala indray ny fanomezan’Andriamanitra sy hahazo ny maha-zavaboaary endrik’Andriamanitra antsika sy noharìna mitovy Aminy, izay mahatratra ao Aminy ny fahalavorariana tanteraka. Eo am-piainana ny traikefan’ny fahantràna ekena antsitrapo, izay mifady hanina dia manao ny tenany ho mahantra miaraka amin’ny mahantra ary "manangona" ny harenan’ny fitiavana voaray sy ifampizaràna. Rehefa azo sy nampiharina toy izany ny fifadiankanina, dia manampy ny olona hitia an’Andriamanitra sy ny namana, araka ny fampianaran’i Md Tômà tany Akino, izay milaza fa ny fitiavana dia hetsika iray mampitodika sy mampifantoka antsika amin’ny hafa, ka iheverantsika azy ho toy ny tena iray amintsika (jer. Ansiklika Fratelli tutti - Mpirahalahy avokoa [FT], 93)

Fotoana natao hinoana ny Karemy, na koa hoe natao handraisana an’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika sy hanekentsika Azy "hiorim-ponenana" ao amintsika (jereo Jo 14,23). Ny hoe mifady hanina dia midika hoe manafaka ny fisiantsika amin’izay rehetra mamatopatotra azy, eny fa na dia amin’ny fibosesiky ny vaovao – marina na diso – sy ireo vokatra fanjifa aza, mba hanokafana ny varavaran’ny fontsika amin’Ilay tonga eo amintsika, manao ny tenany ho mahantra amin’ny zavatra rehetra, saingy « feno fahasoavana sy fahamarinana » (Jo 1,14), dia ilay Zanaky ny Andriamanitra Mpamonjy.

 

2. Ny fanantenana : "ranovelona" manome hery antsika hanohizana ny dia

Wwww Tsy azon’ilay vehivavy samaritanina teo akaiky fantsakàna nangatahan’i Jesoa rano ny teniny, raha nilaza Izy fa afaka manome « ranovelona » azy (Jo 4,10). Tamin’ny voalohany dia noheverin-dravehivavy ho rano tahaka ny rano rehetra izany, ny Fanahy Masina anefa no tian’i Jesoa hambara, dia Ilay homeny miavosa ao amin’ny Misterin’ny Paka sy hampiditra ao anatintsika ny fanantenana tsy mba manodòka. Tamin’ny nanambaràny ny fijaliany sy ny fahafatesany, dia efa nanambara sahady ny fanantenana i Jesoa, raha nilaza hoe : « fa hitsangan-ko velona Izy amin’ny andro fahatelo » (Mt 20,19). Miresaka amintsika ny hoavy adanadànan’ny indrafon’ny Ray i Jesoa. Ny hoe manantena miaraka Aminy sy noho Izy dia midika hoe mino fa ny tantara dia tsy mikombona na mifarana amin’ny hadisoantsika, amin’ny herisetra sy ny tsy rariny ataontsika ary amin’ny fahotàna mamàntsika ny Fitiavana. Midίka hoe manovo ny famindrampon’ny Ray avy ao amin’ny Fony misokatra.

Ao anatin’ny toejavatra mahabe ahiahy amam-pahasahiranana iainantsika ankehitriny, izay ahatsapàna fa toa marefo ary tsy azo antoka ny zavatra rehetra, dia ohatry ny hoe fihantsiana ny miresaka fanantenana. Ny vanim-potoanan’ny Karemy dia natao hamelomana ny fanantenàna, hampitodihana indray ny fijery amin’ny faharetan’Andriamanitra izay manohy hatrany ny fikolokoloana ny zavaboaariny, fa isika mazàna no ratsy fitondra azy (jer. Taratasy ansiklika Laudato si’ - Ankalazaina anie Ianao [LS], 32-33.43-44). Izany dia fanantenana anatin’ny fihavanana, izay ampirisihan’i Md Paoly antsika amim-pitiavana hoe : « Meteza re ianareo hihavana amin’Andriamanitra » (2Kôr 5,20). Rehefa mandray famelankeloka ao amin’ny Sakramenta izay ivon’ny dingam-pibebahana arahintsika isika, dia tonga mpampiely na mpizara famelankeloka koa : noho isika efa nandray famelankeloka dia afaka manolotra izany amin’ny alàlan’ny fahafaha-miaina fifanakalozankevitra ampitiavana sy fiezahana hanana toetra sahaza hoenti-mankahery izay maratra. Ny famelàna avy amin’Andriamanitra, eny fa na dia amin’ny alàlan’ny teny sy ny fihetsika ataontsika aza, dia ahafahana miaina Pakam-pirahalahiana.

Mandritra ny Karemy, aoka isika hitandrina bebe kokoa ka « hanao teny fampirisihana manohana, manome hery, mampionona, mampazoto fa tsy sanatria hanao teny manambany, mampalahelo, mahatezitra na maneso » (FT, 223). Indraindray dia ampy hanomezana fanantenana ny mijoro ho « olona malemy fanahy mampandefitra ireo ahiahiny manokana sy ny zava-mahamaika azy mba hitsinjovana bebe kokoa ny hafa, hizaràna tsiky, hilazàna teny mampirisika, 4 hampisiana sehatra hihainoana ny hafa eo anivon’ireo endrika tsy firaharahàna marobe » (FT, 224).

Ao anatin’ny fandinihantena lalina sy ny fivavahana mangina, dia omena antsika ho toy ny aingam-panahy sy fahazavana anaty manilo ireo fanamby sy ireo safidy atao amin’ny asa anirahana antsika ny fanantenana : izany no mahazavadehibe fototra ny fifantohana lalina mba hivavaka (jereo Mt 6,6) sy ny fihaonana amin’Ilay Rain’ny fitiavana ao amin’ny miafina.

Ny hoe miaina ny Karemy amim-panantenana dia midika hoe mahatsapa tena ho vavolombelon’ny fotoana vaovao, ao amin’i Jesoa Kristy, fotoana « hanavaozan’Andriamanitra ny zavatra rehetra » (jer. Ap 21,1-6). Midika koa hoe mandray ny fanantenana entin’i Kristy, izay nanolotra ny ainy teo ambony hazofijaliana sy natsangan’Andriamanitra ho velona tamin’ny andro fahatelo, « vonona mandrakariva hamaly an’izay rehetra manontany antsika ny anton’ny fanantenana izay ao amintsika » (1P 3,15).

 

3. Ny fitiavana, iainana araka ny niainan’i Kristy izany, ao anaty fijerena sy fangorahana ny olona tsirairay, no endrika faratampony maneho ny finoantsika sy ny fanantenantsika.

Ny fitiavana dia mifaly amin’ny fahitàna ny hafa mitombo. Izany no antony mampijaly rehefa mahita ny hafa miaina anaty tebiteby : irery, marary, tsy manankialofana, esoina sy atao tsinontsinona, anatin’ny tsy fahampiana, … Ny fitiavana dia hetsiky ny fo, izay manosika antsika hivoaka avy ao amin’ny tontolontsika samirery ary miteraka ny fatoran’ny fifampizaràna sy ny fiombonana.

« Miainga avy amin’ny fitiavana mahakasika ny sosialy, azo atao tsara ny miroso amin’ny sivilizasiônan’ny fitiavana izay mety hahatsapantsika rehetra tena fa iantsoana antsika. Ny fitiavana, noho ny fananany havitrihana mahahenika an’izao rehetra izao, dia afaka manorina tontolo vaovao, satria tsy mba fihetsehampo tsy mamokatra izy io, fa fomba tsara indrindra hahatratrarana ireo làlana mahomby ho amin’ny fandrosoan’ny rehetra » (FT, 183).

Ny fitiavana dia fanomezana mampisy heviny ny fiainantsika, ary noho io fitiavana io no andraisantsika an’izay miaina ao anatin’ny tsy fisiana ho toy ny isampianakaviantsika, ho namana, ho rahalahy. Raha zaraina amim-pitiavana ny kely eo an-tanana dia tsy ho lany na oviana na oviana, fa miova ho tahirim-piainana sy tahirim-pahasambarana aza. Toy izany no nitranga tamin’ny lafarinina sy ny menak’ilay vehivavy mananotena tany Sareptà, izay nanome mofo an’i Elia 5 mpaminany (jereo 1Mp 17,7-16) ; sy tamin’ireo mofo notsofin’i Jesoa rano sy novakìny ary nasainy nozarain’ny mpianany tamin’ny vahoaka (jereo Mk 6,30-44). Izany koa no miseho amin’ny asa fiantràna ataontsika, na kely izany na lehibe, rehefa atolotra amin-kafaliana sy amim-pahatsorampo.

Ny miaina Karemim-pitiavana dia midika hoe mikarakara ireo izay miaina anaty toe-pijaliana, ireo misedra fandaozana na tebiteby noho ny valanaretina Covid- 19. Ao anatin’ny izao toe-javatra iainana ahiahy ny amin’izay mety hitranga rahampitso izao, dia aoka hotsaroantsika ny tenin’Andriamanitra tamin’ny mpanompony hoe : « Aza matahotra, fa Izaho no nanavotra anao » (Izaia 43,1), ka hanolotra ho an’ny hafa teny mirakitra fampatokisana miaraka amin’ny asa fiantràna ataontsika ary ndeha ataontsika izay hahatsapàn’ny hafa fa tian’Andriamanitra tahaka ny zanaka izy.

« Miaraka amin’ny fijery manana tontolo voaovan’ny fitiavana, izay mitarika azy hahatakatra ny fahamendrehan’ny hafa ihany, ireo mahantra no ho voaray sy omena lanja amin'ny fahamendrehany lehibe, ho voahaja amin'ny fomba fiainany sy ny kolontsain'izy ireo, ary noho izany dia ho tafiditra tanteraka amin'ny fiarahamonina » (FT, 187).

Ry rahalahy sy anabavy malala, ny dingana rehetra eo amin’ny fiainana dia fotoana natao hinoana, hanantenàna sy hitiavana. Ity antso hiaina ny Karemy ho toy ny làlam-pibebahana, fivavahana sy fizaràna izay ananantsika ity anie, hanampy antsika hiverina hijery sy handinika indray, ao amin’ny fitadidiantsika miaraka na ny fitadidian’ny tsirairay, ny finoana avy amin’i Kristy velona, ny fanantenana entanin’ny tsiokan’ny Fanahy ary ny fitiavana manana ny fon’ny Ray feno fangorahana ho loharano tsy mety ritra.

I Masina Maria, Renin’ny Mpamonjy, nahatoky teo am-pototry ny hazofijaliana sy ao am-pon’ny Eglizy anie hanohana antsika amin’ny fanotronany mitsinjo, ary ny tsodranon’Ilay Nitsangan-ko velona anie hanjohy antsika eo ampizorana mankamin’ny fahazavan’ny Paka.

 

Fransoà

 

Nomena teto Rôma,

Bazilikan’i Md Joany ao Laterano, ny

11 nôvambra 2020,

fahatsiarovana an’i Md Martin tany Tours.


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 10 Apr. 2021 - 05:29-

  ‘‘Antso vonjy ny an’ny vahoaka, miantso ny fanjakana hoe « aiza e… vonjeo e… avela ho ringana ve ny vahoaka ?’’ hoy ny fanombohan’ny Matoan-dahatsoratra ao amin’ny Lakroan’i Madagasikara efa hita teny amin’ny mpivarotra nanomboka ny alakamisy 8 avrily teo… Fa hoy izy mamarana ‘‘Izao no mila jerena…’’ Raha manjifa ny Lakroa ianao dia hahafantatra ny famoaboasana ihany koa ary ahita ny famaranana… Miarova tena, arovy ny akaiky anao. Md Roch…

 • 27 Jan. 2021 - 12:11-

  Fanambaran’ny FFKM. Namoaka fanambarana ny Filoham-piangonana efatra ato anatin'ny FFKM, Fiombonan'ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara, ny alahady 24 janoary ao anatin’ny Herinandro fiaraha-mivavaka ho an’ny Firaisan’ny Kristianina manerana  ny tany sy eto Madagasikara (18-25 janoary). Vakio ato izany https://www.lakroa.mg/item-2548_articles_politique_18-aoka-ny-rariny-hikoriana.html

 • 25 Jan. 2021 - 08:42-

  Televiziona katolika voalohany eto Madagasikara. Notokanana ny 23 janoary 201 teo tao Toamasina ny televiziona katolika voalohany eto Madagasikara. Ny RTCM na Radio Télévision Catholique Masova no televiziona katolika voalohany eto Madagasikara ary ny diosezin’i Toamasina no nanangana azy io. Miarahaba azy ny www.lakroa.mg ary mirary soa hahavita ny anjara andraikiny amin’ny fampitana ny feon’ny marina sy ny rariny. Ny RTCM dia raisina eo amin’ny ontsam-peo sy sary UHF 42 ao Toamasina. Sary vitsivitsy: https://www.lakroa.mg/item-2545_articles_newtech_18-notokanana-ny-televiziona-katolika-voalohany-eto...

 • 23 Jan. 2021 - 04:30-

  Tatitra Bngrc 22 Janoary 2021. Toy izao raha fintinana ireo antontan’isa voaray haatramin'ny 22 janoary mahasika ny vokatry ny fandalovan’ny rivodoza ELOISE teto anivon’ny BNGRC (mahakasika ny olona)
  Maty
   : Olona 1 no lavo tamin’ny fandalovan’i ELOISE.
  Traboina
  3 601 ireo traboina.
  Nafindra toerana
  : Nitombo 470 ireo nafindra toerana vonjy maika izay mitotaly 835 izy raha atambatra amin’ny efa voaagona hatramin’izay.

 • 23 Jan. 2021 - 04:28-

  Tatitra Bngrc 22 Janoary 2021.Raha ny mahakasika ireo foto-drafitr’asa sy trano fonenana dia:
  Miisa 156 ireo trano fonenana dibo-drano raha 645 ireo voakasika sy nahitam-pahasimbana.
  Miisa 193 kosa ireo trano fonenana rava tanteraka.
  142 trano fianarana voakasika sy nahitam-pahasimbana raha roa
  12 kosa ny trano fianarana rava tanteraka.

 • 23 Jan. 2021 - 04:26-

  Birao maharitra Antenimierandoholona. Tontosa ny zoma 22 janoary 2021 ny fifidianana ireo mpikambana mandrafitra ny Birao Maharitra eto anivon’ny Antenimierandoholona. Ka, voafidy ho :
  Filoha Lefitra ho an’ny faritany Avaratra : Loholon’i Madagasikara Imbiki Herilaza ;  
  Filoha lefitra ho an’ny faritany Atsimo : Loholon’i Madagasikara Rabemananjara Jean Paul Nicolas,
  Kestiora : Loholon’i Madagasikara Fernand Eddie Serge,
  Mpampakateny Jeneraly : Loholon’i Madagasikara Rasolondratsimba Raymond.
  Ny Filoha Razafimahefa Herimanana dia efa voafidy ny 19 janoary.

 • 07 Jan. 2021 - 07:36-

  Bonne année 2021. Toute l'équipe, rédaction et technique, de www.lakroa.mg se joint ici pour vous souhaiter, à vous lecteurs et sources, une bonne et heureuse année 2021. Que cette nouvelle année 2021 vous apporte, le bonheur, la joie et la prospérité et l’amour du prochain et du Pays. Notre unique résolution pour l’année 2021 est de réussir à vous apporter la nouvelle vraie avec des analyses lucides hors des sentiers battus. Et soyons solidaires pour notre Patrie et nos concitoyens. https://www.facebook.com/100002397970826/videos/3535584526531445/

 • 26 Dec. 2020 - 10:22-

  Que la magie de Noêl impacte sur votre vie 

  et voici des Suggestions de cadeaux de Noël:

  Pour l’ennemi, le pardon.
  Pour l’adversaire, la tolérance.
  Pour l’ami, votre cœur.
  Pour un client, du service.
  Pour tous, la charité.
  Pour chaque enfant, le bon exemple.
  Pour vous, le respect et

  Pour le Monde entier : l’Amour du Christ par la croix

  Et notre cadeau notre fidélité envers vous sur www.lakroa.mg

 • 07 Dec. 2020 - 07:23-

  Lahatsoratra mety hahaliana anao... Resaka tany

  https://www.lakroa.mg/item-2486_articles_economie_18-a-a-madagascar-comme-partout-sur-le-continent-les-alites-africaines-accaparent-les-terres-fertiles-a.html 

 • 25 Nov. 2020 - 12:28-

  l'économie bleue de l'AMDP a été engloutie par la vague orange. Et voilà que le dossier resurgit sous une autre forme avec d'autres acteurs mais toujours économie bleue (orangée).
  https://www.lakroa.mg/item-2465_articles_economie_18-petite-pache-en-paril-madagascar-signe-des-accords-de-pache-destructeurs-avec-des-investisseurs-chinois.html

 • 18 Oct. 2020 - 04:51-

  Arrêt n°10-HCC/AR du 16 octobre 2020 relative à une demande de non-conformité à la Constitution du décret n° 2020-1110 du 9 septembre 2020 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du vendredi 11 décembre 2020 et l’annulation dudit décret, formulée par le KMF/CNOE Fanabeazana Olompirenena. La demande de non-conformité à la Constitution du décret n° 2020-1110 du 9 septembre 2020 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du vendredi 11 décembre 2020 et l’annulation dudit décret, formulée par le KMF/CNOE Fanabeazana Olompirenena, est déclarée recevable. Article 3.-La demande du KMF-CNOE Fanabeazana Olompirenana est rejetée comme mal fondée en vertu des considérants 16 à 27. 

 • 18 Oct. 2020 - 04:50-

  Décision n°17-HCC/D3 du 16 octobre 2020 portant sur des requêtes aux fins d’inconstitutionnalité du décret n°2020-1110 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du 11 décembre 2020. Selon l’article 1, les requêtes sont déclarées recevables mais rejetées comme non fondées sur la base des considérants 17 à 25, 27 et 28 (article 3).

 • 17 Oct. 2020 - 05:06-

  Lu pour vous: Une usine clés en main normande expédiée à Madagascar contre la faim.  https://www.lakroa.mg/item-2413_articles_monde_18-une-usine-clas-en-main-normande-expadiae-a-madagascar-contre-la-faim.html

 • 13 Oct. 2020 - 04:49-

  62 taona ny Repoblika Malagasy. Hetsika maro no fantatra fa ho karakaraina hanamarihana ny faha 62 taona ny nanambarana ny fitsanganan’ny Repoblika Malagasy voalohany. Iray amin’ireny ny karakarain’ny Hetsika Fampiraisana ny Kristianina. Ny 14 oktobra dia hisy ny fotoam-pivavahana hatao ao amin’ny FJKM Atsimon’i  Mahamasina ny maraina amin’ny 9 ora sy sasany ary fikaonan-doha atao ao amin’ny Le pave Antaninarenina kosa ny tapany hariva. Asaina ny rehetra ka ny lohahevitra amin’izany ny hoe « maro tohanan’ny maro »

 • 12 Oct. 2020 - 05:08-

  Lu pour vous. Le Conseil des Ministres du 7 octobre a pris la décision que l’Etat va effectuer des travaux de relevés sismiques marins pour déterminer la ZEE. Et on apprend sur Africa Intelligence que. Il faut rappeller aussi que durant la présidence de Rajaonarimampianina un programme a été lancé en 2017. Quel sous-marin derrière tout cela ? Lu pour vous ne fait que transmettre l’article de Africa Intelligence. https://www.lakroa.mg/item-2404_articles_monde_18-culmen-international-intronisa-conseiller-stratagique-de-la-marine-malgache.html

 • 09 Oct. 2020 - 17:44-

  Marine malgache a un conseiller stratégique. Culmen International pressenti est intronisé conseiller stratégique de la marine malgache Comme l'avait anticipé Africa Intelligence (09/09/20), Culmen International a remporté le 28 septembre le marché de mise à disposition d'un conseiller stratégique pour la marine malgache. Ce contrat est financé par le Département d'Etat américain à hauteur d'un million de dollars. Culmen s'est imposé face à un autre contractor de défense américain, Sincerus Global Solutions, qui a absorbé en juillet la branche internationale du géant Science Applications International Corp (SAIC).

 • 01 Oct. 2020 - 09:23-

  Le mois d’octobre est consacré au  Saint Rosaire. La prière du rosaire se décline en 4 «groupes» de mystères : joyeux, lumineux, douloureux, glorieux. Chacun de ces «groupes» (ou méditations) se décline en 5 mystères. La prière du rosaire, au complet, comprend donc 20 mystères au total. Prier le chapelet, c’est par conséquent, quotidiennement, prier 5 mystères par jour.

 • 30 Sep. 2020 - 07:34-

  #COVID19
  Atontanisa momba ny Covid-19 ny 29 septambra 2020. Sitrana 192 vaovao.  
  Lavo 229 (+ 0).  
  Marary mafy 16 (– 1).
  FITILIANA : Tests PCR (297), Tests GeneXpert (53)
  Marary 29 vaovao : 1 Cas importé, 2 Analamanga,  Sainte Marie, 4 Ambatondrazaka, 2 Amparafaravola, 3 Matsiatra Ambony, 1 Atsimo Andrefana, 1 Menabe, 4 Antsohihy, 1 Bealanana, 5 Sava, 4 Diana

 • 21 Sep. 2020 - 07:15-

  Mikasika ny toeram-pivavahana: Toy izao indray ireo fepetra arahina mandritra ny 15 andro nanomboka ny 19 septambra teo:
  - Misokatra ireo fiangonana sy mosquée rehetra manerana ny Nosy saingy tsy maintsy manaja ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana
  - Hajaina hatrany ny elanelana 1 metatra
  - Manao aro vava orona ny rehetra
  - Raisina ny mari- pana eo am-pidirana
  - Mampiasa gel désinfection
  - Fandrarahana fanafody mamono otrik'aretina
  - Tsy azo atao ny fifandraisan-tanana mandritra ny fotoam-pivavahana.

  Jereo ny fepetra manontolo :

  https://www.lakroa.mg/item-2386_articles_societe_18-ireo-fepetra-arahina-mandritra-ny-15-andro-nanomboka-ny-19-septambra-teo.html

 • 11 Sep. 2020 - 07:15-

  #COVID19 : Antontan'isa ny 10 Septambra 2020
  #Sitrana: 52
  #Tranga_vaovao:104
  • 53 Analamanga, • 17 Antsirabe I, • 2 Antsirabe II, • 1 Mandoto, • 4 Ambositra, • 1 Antsohihy, • 6 Sambava, • 16 Antsiranana I, • 2 Antsiranana II, • 2 Ambilobe
  FITILIANA : Tests PCR (676), Tests GeneXpert (66)
  #Tranga_misy_fahasarotana: nijanona ho 48 (-3)
   #Aina_nafoy: 02

Du même auteur

economie
newtech

Dans la même rubrique

dossier
dossier