logo
Lakroan'i Madagasikara
Tanora sy ny tontolony

Maro no efa miasa, fa tsy vitsy koa ireo olana tokony ho vahana

Raharinirina Lalaina il y a 1 moi

Ny talata 6 avrily dia nanao fanambarana manodidina ny tanora ny avy ny ao amin’ny observatoire de la jeunesse sy fikambanana hafa toy ny ONG HINTSY, ny SAF FJKM, ny CCOC, ny JAI, ny CODE MENABE, ny RJDP . Famintinana.

Maro no efa miasa, fa tsy vitsy koa ireo olana tokony ho vahana


Ekena fa maro ireo ezaka natao ho an’ny tanora, na avy amin’ny fanjakana izany na nataon’ireo tsy miankina. Anisan’ireo ezaka ankehitriny ohatra ny nampidirana izany anatin’ny Plan Emergence de Madagascar (PEM). Ankoatr’ireo vokatra azo tamin’izy ireny, izay mety ho nahafa-po ny mpiantsehatra na tsia, dia tena ilaina ny mandrefy ny fiatraikany eo amin’ny tanora. Ny mahavita hetsika fotsiny tsy ampy, fa ny hampisy akony amin’ny fisitrahan’ny tanora maro an’isa no tena ilaina. Sombintsombiny ihany amin’ireo fanamby lehibe anton’izao sisi-kevitra izao koa atsipinay ny teny ho an’ireo tompon’andraikitra isan’ambaratonga, mba hahatonga ireo tanora 8 tapitrisa mahery ho tena fanoitr’ity firenena ity tokoa, ary hahatonga azy ireo hanana fanantenana azo antoka amin’ny ampitso, izay efa tena akaiky. Rahampitso sy afaka 10-20 taona izy ireo dia tokony ho mpiantsehatra mahefa amin’ny fandraisana anjara ara-politika, sosialy, fihariana, kolotsaina, ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina ankapobeny. Afaka 20-30 taona kosa dia mba hioty ny vokatr’izany fisasarany izany, hiaina finaritra, ho ela velona ary hamela mamy ho an’ny zanaka amam-para. Ny taranaka aorian’izy ireo avy kosa dia mendrika handova tontolo azo iaingana ho amin’ny tsaratsara kokoa hatrany. Ireo fanamby lehibe.

Ny tokony ho fanontaniana lehibe apetraka dia hoe “atao ahoana ny famolavolana tanora ho tonga tompon'andraikitra amin’ny tenany sy ny manodidina azy ary ny firenena?” Ny ilaina hiarahana mikaon-doha dia hoe:” inona avy ireo soatoavina tena iriantsika ho atsangana ho tanjona?”

Tena ilaina ny manana voka-pikarohana mahakasika ny lasa niainana sy ankehitrinin’ireo sokajy 30 taona, mba hahafahana mamaritra izay banga sy tohana hilaina. Sosokevitray ny hanaovana fikarohana matotra sy lalina ary fampanjariana (capitalisation) ireny loharanom-pahombiazana (facteurs de réussite) ireny hisintonana zotra enti-mampandroso ny tanora.

Mila lasitra (politikam-pirenena) matanjaka, miainga avy eny ifotony, ary mirindra tsara amin’ireo politikam-pampandrosoana isan-tsokajiny (asa/emploi, travail; kolontsaina, mahaolompirenena, fahasalamana sy ny sisa) ny famolavolana tetik’asa ho an’ny tanora. Raha tsy izany dia vokatra maivana, mandalo ary vitsy mpisitraka no ho azo.

Mila tombana ohatra ny politikam-pirenena ho an’ny tanora.

Ireto ny andininy vitsivitsy voakasik’izany: mametraka ny tanora ho loharano stratejika ho an’ny fampandrosoana: nanao ahoana ny fanatontosana izany tamin’ireo politika ankapobeny ho an’ny firenena? Ahoana ny fampanjariana ireo soatoavina voalaza ao amin’ireo drafitr’asa isan-tsokajiny?  Nanao ahoana ny fahatrarana ireo tanjona voalaza ao? Ny tombana izay natao tamin’ny alalan’ilay tetik’asa tombana ho an’ny tetibola, izay niarahana tamin’ny firaisamonim-pirenena CCOC dia nahitana fa tsy mbola misy ilay drafitr’asa dimy taona. Na dia nisy fotoana aza nanaovana atrik’asa momba azy io. Misy fakan-kevitra kasaina hatao amin’izao telovolana voalohany izao momba izany. Tsy tokony hirotorotoana ary tsara raha atao malalaka ny fandraisana anjara amin’izany. Ireo no lafiny teknika (méthodologie) tsy maintsy azo antoka raha te hanana paik’ady mitombina isika. Tsara tombanana ny fandraisana anjaran’ireo vondrombahoaka itsinjaram-pahefana sy ireo rafitra eny ifotony amin’ny fampandrosoana ny tanora. Ilaina ny mampatsiahy fa ireo faritra 22 (na 23) misandrahaka amin’ireo kominina 1695 dia rafitra fampandrosoana ifotony? Ilaina jerena koa ny fandrindrana ireo mpiantsehatra ho fanasongadinana kokoa ny tombontsoan’ny tanora; Amafisina ny sosokevitra niarahana tamin’ny CCOC, dia ny hisiana sehatra ifampidinihina maharitra ao anatin’ny fomba fiasan’ny departemanta misahana ny tanora sy any amin’ireo vondrona sy rantsa-mangaika sahaniny.

Fisainana tsy mahataka-davitra, mitsingilahila, feno fanahiana

Iraka neken’ny Observatoara Momba ny Tanora sy ireo mpiray tambajotra aminy ny fanaovana sisikevitra. Izany dia miainga amin’ny faharesen-dahatra fa ny hevitry ny maro no mahataka-davitra, tsy mitsaha-mivoatra koa ny toe-javatra rehetra ary samy tompon’andraikitra amin’ny fampandrosoana, na ankapobeny io, na mahakasika ny tanora manokana ny olompirenena. Ny adidy tokoa hono mantsy tsy an’olon-dratsy ary ny tao-trano tsy efan’ny irery koa raisinay ho adidy izao sisikevitra izao, izay miainga avy amin’ny fandalinana ny zava-misy isan-taona. Tsy ho sasatra ny hamerina izany izahay raha mbola ilaina, satria atosiky ny faniriana mba hananan’ity Madagasikara ity tanora andry azon’ny firenena ianteherana ankehitriny sy amin’ny ho avy, ary mba ho fanoitry ny fampivoarana sy mpikatroka ho an’ny hiadanan’ny ambanilanitra anie izy ireo. Ny tanora ankehitriny raha oharina amin’ny famaritana ao amin ‘ny politikam-pirenena momba ny tanora dia ireo 30 taona noho midina no antsoina hoe tanora. Ny kajy tsotsotra nataonay dia ahitana fa manana olombelona tanora eo amin’ny 8,731,316.285 i Madagasikara. Araka ny fiteny hoe “ny olona no harena”, dia azo antoka fa tombony lehibe ho an’i Afrika, sy i Madagasikara manokana ny hatanorany. Ireo tanora ankehitriny ireo dia zanaky ny taona 90. Mby an-tsaina avy hatrany, etsy andaniny, ny fahaterahan’ny teknolojiam-pifandraisana vaovao izay azo antoka fa misy akony any amin’ny fomba fisainan’ireo tanora mponina andrenivohitra indrindra indrindra, ary manomboka mihitatra hatrany amin’ireo faritra lavitry ny tanan-dehibe. Misy sokajin-tanora maro anefa tsy afaka nanararaotra izany noho ny antony samihafa, ka nanjary fahavoazana ho azy ireo izany. Ireo krizy ara-politika telo (1991, 2002, 2009) sy ny fiantraikany avy koa, mivantana na ankolaka, dia sady nanefy fisainana tsy mahata-kadavitra, mitsingilahila, feno fanahiana, matahotra andraikitra, mpikatsaka kokoa ny ho an’ny tena mihoatra ny ho an’ny iombonana sy ny firenena, no niteraka fikorontanana teo amin’ny tontolo manodidina sy ny rafitra ankapobeny iainany. Ny fitambolombolon’ny fanantenana sy ny fahadisoam-panantenana isak’izay misy hetsi-panovana ohatra, dia nahatonga ny toetra manidintsidina sy miovaova. Manampy izany ny fitotonganan’ny fihariana ka sady nahatonga fahasarotana teo amin’ny fahafahana mandranto fahaizana, izay andraikitra sahanin’ny raiamandreny aloha hatramin’io taona io no nanamatroka ny tontolo ivelaran’ny tanora maro tamin’ny ankapobeny.

Araka izany dia tena ilaina ny manana voka-pikarohana mahakasika ny lasa niainana sy ankehitrinin’ireo sokajy 30 taona, mba hahafahana mamaritra izay banga sy tohana hilaina. Ny fahombiazana mantsy dia tsy miankina amin’ny ankehitriny ihany, fa ny lasa koa, ary ny fahafantarana ny zavatra niainany (vécu) dia mety hahitana ny lojika amin’ny fomba fiheviny sy ny sedra lalovany.

 Manamora ny fampivoarana ny fiaingana amin’ny fijerin’ireo voakasika. Na izany aza, mahavelombolo ny mahita tanora maromaro misongadina noho ny ezaka nataony, ny tosika isan-tsokajiny na koa ny tontolo misy azy ka nahafahany nivelatra sy nihoatra ireo sakana tsy afaky ny maro. Sosokevitray ny hanaovana fikarohana matotra sy lalina ary fampanjariana (campitalisation) ireny loharanom-pahombiazana (facteurs de réussite) ireny hisintonana zotra enti-mampandroso ny tanora. Ny lamina sy paik’ady fampandrosoana ny tanora eto Madagasikara. Tsy vao omaly fa efa taona maro izay i Madagasikara no nanana tetika fampandrosoana ny tanora. Ankoatr’ireo sehatra tsy miankina sy ara-pinoana, izay nanana drafitra fitaizana ny tanora (fampianarana, fanatanjahan-tena, kolotsaina sy ny sisa), hatrany amin’ny taonjato faha-mpanjaka, dia nanana rafitra ara-pitantanana mazava ihany koa isika. Ny akaiky indrindra, ny fisian’ny minisitera misahana manokana ny tanora eo anivon’ny governemanta, ny fisian’ny rafitra maharitra famatsiambola toy ny TAFITA 9 na Tahiry Aina ho an’ny Fanatanjahantena sy Itsinjovana ny tanora izay manana tahiry avy amin’ireo hetra antsoina hoe “parafiscales”, izany hoe avy amin’ny fivarotana ireo vokatra manimba fahasalamana toy ny alikaola sy ny paraky 80% n’ny vola miditra ao no avy amin’izay ary ny 20% kosa dia avy amin’ireo vola hofana fotodrafitr’asa ara-panatanjahantena, izay ny TAFITA no miandraikitra azy. Ankoatr’ireo, ny mbola ao anatin’ny minisitera misahana ny tanora ihany ny Institut National de la Jeunesse (INJ) izay misahana ny fanofanana ireo teknisiana sy tompon’andraikitry ny “hatanorana “Malagasy. Amin’ny fampianarana, ny ambaratonga faharoa fototra dia mikarakara tanora 114 73910 eo ho eo, ary ny ambaratonga ambony dia 85 54811. Isaky ny minisitera dia matetika misy programa na tetik’asa mahakasika ny tanora, toy ny Projet jeunes entreprises rurales dans le Moyen-Ouest (PROJERMO) na ny Projet des Jeunes Entrepreneurs Ruraux (PROJER), izay famatsiambola ho an’ny tanora mpamboly avy amin’ny Banky Afrikana ho an’ny fampandrosoana. Mbola maro ireo tetik’asa tsy voalaza toy ny PAPAM, PADAP, DEFIS, PROSPERER ary koa ny FORMAPROD izay manana tanjona manokana mahakasika ny tanora. Ireo rehetra ireo no mahatonga anay hanisikevitra ny: hanaovana tombana amin’ny fahombiazan’ny hetsika sy rafitra tsirairay, ary ny hamolavolana zotra vaovao (plan, politique) mampifameno (synergie), mifanaraka kokoa amin’ny zava-misy ankehitriny (pertinence) ary voadinika tsara. Tsy adino koa ireo komisiona misahana ny sosialy sy ny tanora any amin’ireo parlemanta. Ary farany, isaky ny vondrona firaisamonim-pirenena dia matetika ahitana sampana na komisiona na programa momba ny tanora. IV- Ahoana no hampandrosoana ny tanora ankehitriny? Tsy azo nolalovam-potsiny ireo voalaza tery aloha ireo, satria azo antoka fa hahafahana manazava ny zava-misy iainan’ireo tanora ankehitriny. Ankoatr’ireo fitaovana naroso dia ireto no heverina fa laharam-pahamehana raha tiana ny hanarina ny raharaha.

Maro karazana ireo mpiantsehatra, toy ny fiangonana, ny fikambanana tsy miankina na tsia, ireo vondrona sy sampana, ny fanjakana mazava ho azy ary koa ireo masoivoho vahiny. Indrisy fa tsy mifanentana amin’ireny hetsika natao ireny ny fivoaran’ny tanora. Heverinay fa ireto no anton’izany: - Samy miezaka hanao ny azy, mifanaraka amin’ny tanjony manokana ireo mpiantsehatra, ka tsy hita taratra amin’ny tontolo ankapobeny ny fiatraikany. Ilaina noho izany ny fampifanojoana sy fandrindrana ireo hetsika sy vina rehetra. Ilana fifandresen-dahatra izany mba hisian’ny fifamenoana. Saika tetik’asa novatsian’ny avy any ivelany ny ankamaroan’izy ireny ary ny tetik’asa amin’ny maha izy azy dia tsy natao haharitra. Ny tsy fitohizan-draharaha (continuité) dia mampahazo vokatra tsy maharitra fa mandalo fotsiny ihany. Vitsy amin’ireo tetik’asa, na ny nataon’ny fanjakana na ny nataon’ny tsy miankina no natao fakan-desona (capitalisation) sy nifampizarana (partage), hany ka toy ny niainga vaovao hatrany isak’izay misy tetik’asa vaovao.

Tena ilaina ny fisintonan-desona (capitalisation) ary tsy tokony hijanona eo amin’ny tompon’antoka voalohany izany fa ifampizarana malalaka ho an’ny rehetra (diffusion). Ilana fomba fiasa matotra sy eken’ny rehetra izany mba hanatsarana zavatra sy hampandroso hoy Lanto Ratsida, Filohan’ny Observatoire de la jeunesse eto Madagasikara, izay niatrika ireo mpanao gazety tamin’ny valan-dresaka nataony.

Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 10 Apr. 2021 - 05:29-

  ‘‘Antso vonjy ny an’ny vahoaka, miantso ny fanjakana hoe « aiza e… vonjeo e… avela ho ringana ve ny vahoaka ?’’ hoy ny fanombohan’ny Matoan-dahatsoratra ao amin’ny Lakroan’i Madagasikara efa hita teny amin’ny mpivarotra nanomboka ny alakamisy 8 avrily teo… Fa hoy izy mamarana ‘‘Izao no mila jerena…’’ Raha manjifa ny Lakroa ianao dia hahafantatra ny famoaboasana ihany koa ary ahita ny famaranana… Miarova tena, arovy ny akaiky anao. Md Roch…

 • 27 Jan. 2021 - 12:11-

  Fanambaran’ny FFKM. Namoaka fanambarana ny Filoham-piangonana efatra ato anatin'ny FFKM, Fiombonan'ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara, ny alahady 24 janoary ao anatin’ny Herinandro fiaraha-mivavaka ho an’ny Firaisan’ny Kristianina manerana  ny tany sy eto Madagasikara (18-25 janoary). Vakio ato izany https://www.lakroa.mg/item-2548_articles_politique_18-aoka-ny-rariny-hikoriana.html

 • 25 Jan. 2021 - 08:42-

  Televiziona katolika voalohany eto Madagasikara. Notokanana ny 23 janoary 201 teo tao Toamasina ny televiziona katolika voalohany eto Madagasikara. Ny RTCM na Radio Télévision Catholique Masova no televiziona katolika voalohany eto Madagasikara ary ny diosezin’i Toamasina no nanangana azy io. Miarahaba azy ny www.lakroa.mg ary mirary soa hahavita ny anjara andraikiny amin’ny fampitana ny feon’ny marina sy ny rariny. Ny RTCM dia raisina eo amin’ny ontsam-peo sy sary UHF 42 ao Toamasina. Sary vitsivitsy: https://www.lakroa.mg/item-2545_articles_newtech_18-notokanana-ny-televiziona-katolika-voalohany-eto...

 • 23 Jan. 2021 - 04:30-

  Tatitra Bngrc 22 Janoary 2021. Toy izao raha fintinana ireo antontan’isa voaray haatramin'ny 22 janoary mahasika ny vokatry ny fandalovan’ny rivodoza ELOISE teto anivon’ny BNGRC (mahakasika ny olona)
  Maty
   : Olona 1 no lavo tamin’ny fandalovan’i ELOISE.
  Traboina
  3 601 ireo traboina.
  Nafindra toerana
  : Nitombo 470 ireo nafindra toerana vonjy maika izay mitotaly 835 izy raha atambatra amin’ny efa voaagona hatramin’izay.

 • 23 Jan. 2021 - 04:28-

  Tatitra Bngrc 22 Janoary 2021.Raha ny mahakasika ireo foto-drafitr’asa sy trano fonenana dia:
  Miisa 156 ireo trano fonenana dibo-drano raha 645 ireo voakasika sy nahitam-pahasimbana.
  Miisa 193 kosa ireo trano fonenana rava tanteraka.
  142 trano fianarana voakasika sy nahitam-pahasimbana raha roa
  12 kosa ny trano fianarana rava tanteraka.

 • 23 Jan. 2021 - 04:26-

  Birao maharitra Antenimierandoholona. Tontosa ny zoma 22 janoary 2021 ny fifidianana ireo mpikambana mandrafitra ny Birao Maharitra eto anivon’ny Antenimierandoholona. Ka, voafidy ho :
  Filoha Lefitra ho an’ny faritany Avaratra : Loholon’i Madagasikara Imbiki Herilaza ;  
  Filoha lefitra ho an’ny faritany Atsimo : Loholon’i Madagasikara Rabemananjara Jean Paul Nicolas,
  Kestiora : Loholon’i Madagasikara Fernand Eddie Serge,
  Mpampakateny Jeneraly : Loholon’i Madagasikara Rasolondratsimba Raymond.
  Ny Filoha Razafimahefa Herimanana dia efa voafidy ny 19 janoary.

 • 07 Jan. 2021 - 07:36-

  Bonne année 2021. Toute l'équipe, rédaction et technique, de www.lakroa.mg se joint ici pour vous souhaiter, à vous lecteurs et sources, une bonne et heureuse année 2021. Que cette nouvelle année 2021 vous apporte, le bonheur, la joie et la prospérité et l’amour du prochain et du Pays. Notre unique résolution pour l’année 2021 est de réussir à vous apporter la nouvelle vraie avec des analyses lucides hors des sentiers battus. Et soyons solidaires pour notre Patrie et nos concitoyens. https://www.facebook.com/100002397970826/videos/3535584526531445/

 • 26 Dec. 2020 - 10:22-

  Que la magie de Noêl impacte sur votre vie 

  et voici des Suggestions de cadeaux de Noël:

  Pour l’ennemi, le pardon.
  Pour l’adversaire, la tolérance.
  Pour l’ami, votre cœur.
  Pour un client, du service.
  Pour tous, la charité.
  Pour chaque enfant, le bon exemple.
  Pour vous, le respect et

  Pour le Monde entier : l’Amour du Christ par la croix

  Et notre cadeau notre fidélité envers vous sur www.lakroa.mg

 • 07 Dec. 2020 - 07:23-

  Lahatsoratra mety hahaliana anao... Resaka tany

  https://www.lakroa.mg/item-2486_articles_economie_18-a-a-madagascar-comme-partout-sur-le-continent-les-alites-africaines-accaparent-les-terres-fertiles-a.html 

 • 25 Nov. 2020 - 12:28-

  l'économie bleue de l'AMDP a été engloutie par la vague orange. Et voilà que le dossier resurgit sous une autre forme avec d'autres acteurs mais toujours économie bleue (orangée).
  https://www.lakroa.mg/item-2465_articles_economie_18-petite-pache-en-paril-madagascar-signe-des-accords-de-pache-destructeurs-avec-des-investisseurs-chinois.html

 • 18 Oct. 2020 - 04:51-

  Arrêt n°10-HCC/AR du 16 octobre 2020 relative à une demande de non-conformité à la Constitution du décret n° 2020-1110 du 9 septembre 2020 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du vendredi 11 décembre 2020 et l’annulation dudit décret, formulée par le KMF/CNOE Fanabeazana Olompirenena. La demande de non-conformité à la Constitution du décret n° 2020-1110 du 9 septembre 2020 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du vendredi 11 décembre 2020 et l’annulation dudit décret, formulée par le KMF/CNOE Fanabeazana Olompirenena, est déclarée recevable. Article 3.-La demande du KMF-CNOE Fanabeazana Olompirenana est rejetée comme mal fondée en vertu des considérants 16 à 27. 

 • 18 Oct. 2020 - 04:50-

  Décision n°17-HCC/D3 du 16 octobre 2020 portant sur des requêtes aux fins d’inconstitutionnalité du décret n°2020-1110 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du 11 décembre 2020. Selon l’article 1, les requêtes sont déclarées recevables mais rejetées comme non fondées sur la base des considérants 17 à 25, 27 et 28 (article 3).

 • 17 Oct. 2020 - 05:06-

  Lu pour vous: Une usine clés en main normande expédiée à Madagascar contre la faim.  https://www.lakroa.mg/item-2413_articles_monde_18-une-usine-clas-en-main-normande-expadiae-a-madagascar-contre-la-faim.html

 • 13 Oct. 2020 - 04:49-

  62 taona ny Repoblika Malagasy. Hetsika maro no fantatra fa ho karakaraina hanamarihana ny faha 62 taona ny nanambarana ny fitsanganan’ny Repoblika Malagasy voalohany. Iray amin’ireny ny karakarain’ny Hetsika Fampiraisana ny Kristianina. Ny 14 oktobra dia hisy ny fotoam-pivavahana hatao ao amin’ny FJKM Atsimon’i  Mahamasina ny maraina amin’ny 9 ora sy sasany ary fikaonan-doha atao ao amin’ny Le pave Antaninarenina kosa ny tapany hariva. Asaina ny rehetra ka ny lohahevitra amin’izany ny hoe « maro tohanan’ny maro »

 • 12 Oct. 2020 - 05:08-

  Lu pour vous. Le Conseil des Ministres du 7 octobre a pris la décision que l’Etat va effectuer des travaux de relevés sismiques marins pour déterminer la ZEE. Et on apprend sur Africa Intelligence que. Il faut rappeller aussi que durant la présidence de Rajaonarimampianina un programme a été lancé en 2017. Quel sous-marin derrière tout cela ? Lu pour vous ne fait que transmettre l’article de Africa Intelligence. https://www.lakroa.mg/item-2404_articles_monde_18-culmen-international-intronisa-conseiller-stratagique-de-la-marine-malgache.html

 • 09 Oct. 2020 - 17:44-

  Marine malgache a un conseiller stratégique. Culmen International pressenti est intronisé conseiller stratégique de la marine malgache Comme l'avait anticipé Africa Intelligence (09/09/20), Culmen International a remporté le 28 septembre le marché de mise à disposition d'un conseiller stratégique pour la marine malgache. Ce contrat est financé par le Département d'Etat américain à hauteur d'un million de dollars. Culmen s'est imposé face à un autre contractor de défense américain, Sincerus Global Solutions, qui a absorbé en juillet la branche internationale du géant Science Applications International Corp (SAIC).

 • 01 Oct. 2020 - 09:23-

  Le mois d’octobre est consacré au  Saint Rosaire. La prière du rosaire se décline en 4 «groupes» de mystères : joyeux, lumineux, douloureux, glorieux. Chacun de ces «groupes» (ou méditations) se décline en 5 mystères. La prière du rosaire, au complet, comprend donc 20 mystères au total. Prier le chapelet, c’est par conséquent, quotidiennement, prier 5 mystères par jour.

 • 30 Sep. 2020 - 07:34-

  #COVID19
  Atontanisa momba ny Covid-19 ny 29 septambra 2020. Sitrana 192 vaovao.  
  Lavo 229 (+ 0).  
  Marary mafy 16 (– 1).
  FITILIANA : Tests PCR (297), Tests GeneXpert (53)
  Marary 29 vaovao : 1 Cas importé, 2 Analamanga,  Sainte Marie, 4 Ambatondrazaka, 2 Amparafaravola, 3 Matsiatra Ambony, 1 Atsimo Andrefana, 1 Menabe, 4 Antsohihy, 1 Bealanana, 5 Sava, 4 Diana

 • 21 Sep. 2020 - 07:15-

  Mikasika ny toeram-pivavahana: Toy izao indray ireo fepetra arahina mandritra ny 15 andro nanomboka ny 19 septambra teo:
  - Misokatra ireo fiangonana sy mosquée rehetra manerana ny Nosy saingy tsy maintsy manaja ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana
  - Hajaina hatrany ny elanelana 1 metatra
  - Manao aro vava orona ny rehetra
  - Raisina ny mari- pana eo am-pidirana
  - Mampiasa gel désinfection
  - Fandrarahana fanafody mamono otrik'aretina
  - Tsy azo atao ny fifandraisan-tanana mandritra ny fotoam-pivavahana.

  Jereo ny fepetra manontolo :

  https://www.lakroa.mg/item-2386_articles_societe_18-ireo-fepetra-arahina-mandritra-ny-15-andro-nanomboka-ny-19-septambra-teo.html

 • 11 Sep. 2020 - 07:15-

  #COVID19 : Antontan'isa ny 10 Septambra 2020
  #Sitrana: 52
  #Tranga_vaovao:104
  • 53 Analamanga, • 17 Antsirabe I, • 2 Antsirabe II, • 1 Mandoto, • 4 Ambositra, • 1 Antsohihy, • 6 Sambava, • 16 Antsiranana I, • 2 Antsiranana II, • 2 Ambilobe
  FITILIANA : Tests PCR (676), Tests GeneXpert (66)
  #Tranga_misy_fahasarotana: nijanona ho 48 (-3)
   #Aina_nafoy: 02

Du même auteur

sport
politique

Dans la même rubrique

societe
societe